ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

third person

   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -third person-, *third person*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
third person[N] บุรุษที่สาม

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
third personn. บุรุษที่สาม,บุคคลภายนอก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
third person liabilityความรับผิดต่อบุคคลภายนอก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There was a third person in my dreams:มีบุคคลที่สามในฝันฉัน Project Reborn (2016)
You know, I've been meaning to tell you it really weirds me out to no end the way you refer to yourself in the third person like that.รู้ไหม ฉันจะบอกนายนานแล้วล่ะ ว่ามันพิลึกชะมัดเลย ที่นายพูดถึงตัวเอง ในมุมของคนอื่นแบบนั้นน่ะ Identity (2013)
So who's the third person here?แล้วใครเป็นบุคคลที่สามล่ะ? The Crimson Ticket (2012)
Even if you had told someone a third person can never describe it.ถึงแม้ว่าจะบอกให้ใครคนอื่นรับฟัง เขาก็ไม่อาจเข้าถึงความรู้สึกนั้นได้ A Muse (2012)
- saw a third person on the beach.ซึ่งมีชาร์ล็อต เกรย์สัน น้องสาวของจำเลย - เห็นบุคคลที่สามอยู่ที่ชายหาด Justice (2012)
We can float the theory there was a third person on the beach.ว่ามีบุคคลที่สาม อยู่ที่ชายหาด Doubt (2012)
We can use it to float the theory there was a third person on the beach that knocked you out, set you up.พวกเราสามารถใช้มัน เพื่อสร้างสมมติฐาน ว่ามีบุคคลที่สาม อยู่ที่ชายหาด ที่ทำให้คุณสลบ จัดฉากคุณ Scandal (2012)
So there's a third person involved. That rarely works.งั๊นก็มีคนที่ 3 ไม่น่าเป็นไปได้นะ A Family Affair (2012)
Makes you the third person to underestimate me today.นั่นทำให้วันนี้คุณเป็นคนที่สามแล้ว ที่ประเมินผมต่ำไป Disturbing Behavior (2011)
And I also know how to make it look like a third person was never there.แล้วก็รู้ว่าทำยังไง ไม่ให้รู้ว่า มีบุคคลที่สาม อยู่ในเหตุการณ์นั้น Hick (2011)
A third person is secretly manipulating the situation to make the land value around here climb sky high.เรื่องนี้มันต้องมีสือที่สามแน่นอน เพื่อทำให้ที่ดินแถวนี้มีราคาสูงขึ้นๆ God of Study (2010)
She's oversized, humorless, refers to herself in the third person as an animal.เธอตัวใหญ่เกินไป ไร้อารมณ์ขัน พูดถึงตัวเองในแง่บุคคลที่สามอย่างกับสัตว์ Audition (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
บุคคลที่สาม[N] third party, See also: third person, Syn. มือที่สาม, Example: รัฐบาลเกรงว่าจะมีบุคคลที่สามเข้าแทรกแซงก่อเหตุร้าย, Count unit: คน, พวก, กลุ่ม, Thai definition: ผู้สอดเข้ามาเกี่ยวข้อง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ยาดำ[n.] (yādam) EN: pill ; unwanted third person   

Japanese-English: EDICT Dictionary
[ども, domo] (suf) (1) (hum) first-person plural (or singular); (2) second or third person plural (implies speaker is of higher status than those referred to); (P) [Add to Longdo]
三人称[さんにんしょう, sanninshou] (n) {ling} third person [Add to Longdo]
三人称代名詞[さんにんしょうだいめいし, sanninshoudaimeishi] (n) {ling} third person pronoun [Add to Longdo]
三人称単数[さんにんしょうたんすう, sanninshoutansuu] (n) {ling} third person singular [Add to Longdo]
三人称単数現在[さんにんしょうたんすうげんざい, sanninshoutansuugenzai] (n) {ling} third person singular present [Add to Longdo]
三単現[さんたんげん, santangen] (n) (abbr) {ling} (See 三人称単数現在・さんにんしょうたんすうげんざい) third person singular present [Add to Longdo]
側(P);傍;端[そば(側;傍)(P);そく(側);はた, soba ( gawa ; bou )(P); soku ( gawa ); hata] (n) (1) near; close; beside; vicinity; proximity; besides; while; (2) (はた only) third person; (P) [Add to Longdo]
他称[たしょう, tashou] (n) {ling} third person [Add to Longdo]
第三者[だいさんしゃ, daisansha] (n) third party; third person; outsider; disinterested person; (P) [Add to Longdo]
第三人称[だいさんにんしょう, daisanninshou] (n) {ling} third person [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Third \Third\ (th[~e]rd), a. [OE. thirde, AS. [thorn]ridda, fr.
   [thorn]r[imac], [thorn]re['o], three; akin to D. derde third,
   G. dritte, Icel. [thorn]ri[eth]i, Goth. [thorn]ridja, L.
   tertius, Gr. tri`tos, Skr. t[.r]t[imac]ya. See {Three}, and
   cf. {Riding} a jurisdiction, {Tierce}.]
   1. Next after the second; coming after two others; -- the
    ordinal of three; as, the third hour in the day. "The
    third night." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Constituting or being one of three equal parts into which
    anything is divided; as, the third part of a day.
    [1913 Webster]
 
   {Third estate}.
    (a) In England, the commons, or the commonalty, who are
      represented in Parliament by the House of Commons.
    (b) In France, the tiers ['e]tat. See {Tiers ['e]tat}.
 
   {Third order} (R. C. Ch.), an order attached to a monastic
    order, and comprising men and women devoted to a rule of
    pious living, called the third rule, by a simple vow if
    they remain seculars, and by more solemn vows if they
    become regulars. See {Tertiary}, n., 1.
 
   {Third person} (Gram.), the person spoken of. See {Person},
    n., 7.
 
   {Third sound}. (Mus.) See {Third}, n., 3.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 third person
   n 1: pronouns and verbs that are used to refer to something
      other than the speaker or addressee of the language in
      which they occur

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top