ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

participant

P AA0 R T IH1 S AH0 P AH0 N T   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -participant-, *participant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
participant[N] ผู้มีส่วนร่วม, See also: ผู้เข้าร่วม, Syn. actor, contributor

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
participant(พาร์ทิส'ซะพันทฺ) n. ผู้ร่วมกระทำ,ผู้ร่วม,ผู้ร่วมมือ. adj. ร่วมด้วย,ร่วมมือ

English-Thai: Nontri Dictionary
participant(n) ผู้มีส่วนร่วม,ผู้ร่วมมือ,ผู้ร่วมกระทำ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
participant observerผู้สังเกตการณ์แบบมีส่วนร่วม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Participant observationการสังเกตการณ์แบบเข้าร่วม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll say he was an unwilling participant to the whole thing.ผมจะบอกว่า เขาร่วมกระทำผิดโดยไม่เต็มใจ Big Momma's House 2 (2006)
But when done correctly, a pranic ceremony Can have salutary effects for both participants.แต่เมื่อเราทำพิธีการอย่างถูกวิธี มันจะเกิดประโยชน์ต่อทั้งคู่(ผู้เข้าร่วม) No Such Thing as Vampires (2007)
Who will be the first participant?ใครจะอาสาเป็นคนแรก Madagascar: Escape 2 Africa (2008)
We present this award to the above person, who has innate nosiness and the foundation of weeds, who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer and an active participant in the event of training F4 and Gu Jung Pyoเราได้มอบรางวัลนี้สำหรับ ผุ้ที่มีความอยากรู้อยากเห้น โดยกำเนิด who has attended the brutal aristocratic Shinhwa Intuition as its only swimmer Episode #1.13 (2009)
he could be married, though, his wife being a passive participant, taking care of the moms.ผู้มีส่วนร่วมไม่ได้ทำอะไร ดูแลแม่ และเด็ก Cradle to Grave (2009)
the sexual sadist can't find satisfaction from a willing participant.จากผู้ที่ยินยอมพร้อมใจได้ Cradle to Grave (2009)
It will be a planned action, with 23 participants.จะทำตามแผนที่วางไว้กับสมาชิก 23 คน Womb (2010)
I've had prior contact with these participants?ผมเคยอยู่กับคนพวกนั้นมาก่อนเหรอ Static (2010)
Participant badge.ตราเข้าชั้นเรียนไง Beginner Pottery (2010)
You were a willing participant.คุณจะต้องเป็นคนทำ Chapter Eighteen 'Brave New World' (2010)
In any event, he's one of the few remaining participants still alive.ไม่ว่าอย่างไรก็ตาม เขาเป็นผู้มีส่วนร่วมที่ยังเหลืออยู่ The Garden of Forking Paths (2010)
is, "What did it do to its participants?คือ "มันให้อะไรกับคนที่เข้าร่วม"? The Pacific (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
participantAll participants made that great effort in the Olympics.
participantHe was a neutral participant at the discussion.
participantIn addition many groups have been formed so that the elderly can socialize with one another and remain active participants in American life.
participantThe air in that room was thick with the enthusiasm of the participants.
participantThe list of participants is as follow;
participantThe participants accused him of carelessness.
participantThe participants were for the most part women.
participantWhen participants were sought at the end of June all, about 500, seats were reserved in under a week.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้ร่วมประชุม[N] attendee at a meeting, See also: participant at a meeting, Syn. ผู้เข้าร่วมประชุม, Example: ผู้ร่วมประชุมซึ่งเป็นชาวมุสลิมต่างไม่กินอาหารและดื่มน้ำในช่วงกลางวัน เนื่องจากยังอยู่ในช่วงถือศีลอดในเดือนรอมฎอน, Count unit: คน
ผู้ร่วมรายการ[N] participant in a show, See also: one who assembles a list, Ant. ผู้ดำเนินรายการ, Example: ผู้ร่วมรายการแต่ละท่านล้วนเป็นบุคคลที่อยู่ในวงการแสดงทั้งสิ้น, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทางรายการเชิญมาเพื่อทำกิจกรรมที่รายการจัดขึ้น
ภาคี[N] member, See also: participant, party, adherent, Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก, Example: ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์, Thai definition: ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
ผู้มีส่วน[N] participant, See also: participator, contributor, Example: ผมถูกกล่าวหาว่าเป็นผู้มีส่วนที่ทำให้เรื่องวุ่นวายใหญ่โตอย่างนี้, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีส่วนร่วมกระทำการในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
ผู้มีส่วนร่วม[N] participant, See also: participator, contributor, associate, Syn. หุ้นส่วน, Example: คุณปู่ของเขาเป็นผู้มีส่วนร่วมในการก่อตั้งสถาบันแห่งนี้, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความเกี่ยวข้อง, ผู้ที่ให้ความร่วมมือ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ภาคี[n.] (phākhī) EN: participant ; party ; adherent ; associate member   FR: membre [m] ; partenaire [m]
ผู้แข่งขัน[n.] (phū khaengkhan) EN: contestant ; player ; competitor   FR: concurrent [m] ; participant [m] ; compétiteur [m]
ผู้ร่วมประชุม[n. exp.] (phū ruam prachum) EN: attendee at a meeting ; participant at a meeting ; conference member   FR: participant [m]
ผู้ร่วมรายการ[n. exp.] (phū ruam rāikān) EN: participant in a show ; one who assembles a list   
ผู้ที่เข้าร่วม[n. exp.] (phū thī khaoruam) EN: attendant   FR: participant [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
PARTICIPANT    P AA0 R T IH1 S AH0 P AH0 N T
PARTICIPANTS    P AA0 R T IH1 S AH0 P AH0 N T S
PARTICIPANTS'    P AA0 R T IH1 S AH0 P AH0 N T S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
participant    (n) pˈaːtˈɪsɪpənt (p aa1 t i1 s i p @ n t)
participants    (n) pˈaːtˈɪsɪpənts (p aa1 t i1 s i p @ n t s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
参与者[cān yù zhě, ㄘㄢ ㄩˋ ㄓㄜˇ, / ] participant, #11,011 [Add to Longdo]
参加者[cān jiā zhě, ㄘㄢ ㄐㄧㄚ ㄓㄜˇ, / ] participant, #27,914 [Add to Longdo]
局中人[jú zhōng rén, ㄐㄩˊ ㄓㄨㄥ ㄖㄣˊ, ] participant; protagonist; a player (in this affair), #107,815 [Add to Longdo]
受访者[shòu fǎng zhě, ㄕㄡˋ ㄈㄤˇ ㄓㄜˇ, 访 / ] participant in a survey; an interviewee; those questioned [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Teilnehmer {m}; Teilnehmerin {f} | Teilnehmer {pl} | Anzahl der Teilnehmerparticipant | participants | number of participants [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
メンバー(P);メンバ[, menba-(P); menba] (n) member; participant; attendee; lineup (sport); (P) [Add to Longdo]
阿弥陀籤[あみだくじ, amidakuji] (n) ghostleg lottery; ladder lottery; lottery in which participants trace a line across a lattice pattern to determine the winner [Add to Longdo]
加入者[かにゅうしゃ, kanyuusha] (n) affiliate; member; entrant; participant; (telephone) subscriber [Add to Longdo]
加盟者[かめいしゃ, kameisha] (n) participants [Add to Longdo]
金魚掬い[きんぎょすくい, kingyosukui] (n) festival game in which participants try to catch goldfish in a shallow paper ladle [Add to Longdo]
参加者[さんかしゃ, sankasha] (n) participant; entrant; (P) [Add to Longdo]
参与者[さんよしゃ, sanyosha] (n) participant [Add to Longdo]
受講者[じゅこうしゃ, jukousha] (n) member (of a class); trainee; a participant [Add to Longdo]
出場者[しゅつじょうしゃ, shutsujousha] (n) participants; participating athletes [Add to Longdo]
二元放送[にげんほうそう, nigenhousou] (n) broadcast in which participants speak from different stations [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Participant \Par*tic"i*pant\, n.
   A participator; a partaker.
   [1913 Webster]
 
      Participants in their . . . mysterious rites. --Bp.
                          Warburton.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Participant \Par*tic"i*pant\, a. [L. participans, p. pr. of
   participare: cf. F. participant. See {Participate}.]
   Sharing; participating; having a share or part. --Bacon.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 participant
   n 1: someone who takes part in an activity
   2: a person who participates in or is skilled at some game [syn:
     {player}, {participant}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 participant /paʀtisipɑ̃/ 
  participant

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top