Search result for

reception

(87 entries)
(0.0135 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -reception-, *reception*
English-Thai: Longdo Dictionary
reception(n) การต้อนรับ, เคาวเตอร์ต้อนรับ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
reception[N] การรับไว้, Syn. acceptance, accession
receptionist[N] พนักงานต้อนรับ, Syn. hostess

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
reception(รีเซพ'เชิน) n. การรับ,การรับรอง,การต้อนรับ,งานตอบรับ,การรับวิทยุ,การรับเข้า
receptionist(รีเซพ'เชินนิสทฺ) n. พนักงานต้อนรับ,เจ้าหน้าที่ต้อนรับ

English-Thai: Nontri Dictionary
reception(n) การต้อนรับ,การรับรอง,การรับเข้า
receptionist(n) พนักงานต้อนรับ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Receptionการยอมรับ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Trousseau, reception and everything, and I'll give the bride away.ชุดแต่งงานงานเลี้ยง เเละทุกอย่าง เเละฉันจะเป็นคนส่งตัวเจ้าสาวเอง Rebecca (1940)
I am here to see that I am the last British viceroy ever to have the honor of such a reception.ข้าพเจ้ามาที่นี่ในฐานะไวซ์รอย คนสุดท้ายของอังกฤษ ที่จะได้รับการต้อนรับ อย่างมีเกียรติเยี่ยงนี้ Gandhi (1982)
"at a foreign consulate reception,ในงานเลี้ยงรับรองกงศุลต่างประเทศ Spies Like Us (1985)
So my son is born on the goddamn floor of this hospital's reception room.เลยออกมาดูโลกบนพื้นสกปรก ตรงห้องรับคนไข้นั่นเอง Casualties of War (1989)
I wasn't taking it downstairs. You can't get reception in a basement!ฉันจะเอาลงไปทำไม ใต้ดินมีสัญญาณที่ไหนละไอ้โง่! Night of the Living Dead (1990)
I had money for a hotel, but the reception still said we were under age.ฉันเลยจะพักโรงแรม แต่อายุไม่ถึง Wild Reeds (1994)
RECEPTIONIST [OVER SPEAKER]: Dr. Farber, Jason Greenspan's gagging.หมอฟาเบอร์ เจซี่ กรีน ปากสั่นแล้วค่ะ The One with the Sonogram at the End (1994)
I'm gonna put a reception area over here.นจะเอาตรงนี้ ทำที่ต้อนรับ Jumanji (1995)
See you at the reception?เห็นคุณที่รับได้หรือไม่? Contact (1997)
Item 4: at 1:05 p.m. Director Brown is scheduled to meet the First Lady at a diplomatic reception at the White House, regarding to a New Hope Hospital opening.เวลาบ่ายโมง 5 นาที ผู้อำนวยการบราวน์จะไปพบ ภรรยาประธานาธิบดีที่ไวท์เฮ้าส์ เพื่อปรึกษาเรื่องพิธีเปิดตึก โรงพยาบาลนิวโฮป The Jackal (1997)
I want you guys working the D deck reception area and the dining saloon.ผมอยากให้พวกคุณทำงานที่ชั้น-ดี บริเวณแผนกต้อนรับกับห้องอาหาร Titanic (1997)
There has been a fierce discussion between ruling party members... following the Prime Minister's off-color remarks... at a reception yesterday.มีการอภิปรายอย่างดุเดือด ระหว่างสมาชิก... ติดตามนายกรัฐมนตรี กล่าววิพากษ์วิจารณ์... ถึงการต้อนรับเมื่อวานนี้. Visitor Q (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
receptionA reception was given for the Japanese foreign minister.
receptionEverybody who is anybody was present at the reception.
receptionHe circulated from table to table at the reception.
receptionHe introduced me to his relatives at the reception.
receptionHe is displeased with their way of reception.
receptionHis new book met with a favorable reception.
receptionI met with a cool, not to say hostile, reception.
receptionMany people declined the invitation to the reception.
receptionOld friends were invited to the reception.
receptionPlease cover for me at the reception desk for about one hour.
receptionShe gave her guests a hearty reception.
receptionShe made a wonderful speech at her friend's wedding reception.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แผนกต้อนรับ[N] reception
ปฏิคม[N] receptionist, See also: host, hostess, steward, stewardess, welcomer, Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ, Example: ผู้ที่ทำหน้าที่ปฏิคมในงานประชุมระดับนานาชาติต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้คล่อง
ห้องรับแขก[N] drawing room, See also: reception hall, Example: ห้องน้ำเป็นหน้าตาของบ้านทัดเทียมกับห้องรับแขก, Count unit: ห้อง
งานกินเลี้ยง[N] party, See also: reception, social gathering, get-together, function, Syn. งานเลี้ยง, งานเลี้ยงสังสรรค์, งานสังสรรค์, Example: เขาไปงานกินเลี้ยงกับเพื่อนคงจะกลับดึกๆ, Count unit: งาน, Thai definition: งานที่ผู้คนมาพบปะสังสรรค์กัน มีการรับประทานอาหารร่วมกันหรืออาจมีการเต้นรำ เป็นต้น
ผู้รับรอง[N] receptionist, See also: hostess, Example: เขาได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับรองชาวต่างชาติอยู่เสมอ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ให้การต้อนรับ
ปฏิคม[N] receptionist, See also: entertainer, hostess, Syn. ผู้ต้อนรับ, ผู้รับแขก, ผู้ดูแลต้อนรับ, Example: หล่อนได้รับหน้าที่เป็นปฏิคม, Count unit: คน
พนักงานต้อนรับ[N] receptionist, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่ทำหน้าที่รับรองแขกหรือผู้มาเยี่ยม

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ห้องรับแขก [n.] (hǿng rapkhaēk) EN: parlour ; living room ; drawing room ; reception hall   FR: salon [m] ; accueil [m]
ห้องโถง[n. exp.] (hǿng thøng) EN: hall ; reception hall   
การต้อนรับ[n.] (kān tønrap) EN: reception ; welcome ; hospitality ; accommodation   FR: réception [f] ; accueil [m] ; hospitalité [f]
เลี้ยง[v.] (līeng) EN: invite ; give a party ; give a banquet ; entertain ; celebrate   FR: inviter ; organiser une réception
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering   FR: fête [f] ; festivité [f] ; réception [f] ; événement [m] ; évènement [m]
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party   FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m]
งานเลี้ยงต้อนรับ[n. exp.] (ngān līeng tønrap) EN: reception   FR: réception [f]
งานเลี้ยงวันเกิด[n. exp.] (ngān līeng wankoēt) EN: birthday party   FR: réception d'anniversaire [f]
ปาร์ตี้[n.] (pātī) EN: party   FR: party [f] ; réception [f] ; surprise-partie [f]
แผนกต้อนรับ[n. exp.] (phanaēk tønrap) EN: reception   FR: réception [f] ; bureau de la réception [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
RECEPTION    R AH0 S EH1 P SH AH0 N
RECEPTION    R IY0 S EH1 P SH AH0 N
RECEPTIONS    R AH0 S EH1 P SH AH0 N Z
RECEPTIONIST    R IY0 S EH1 P SH AH0 N AH0 S T
RECEPTIONIST    R AH0 S EH1 P SH AH0 N AH0 S T
RECEPTIONISTS    R AH0 S EH1 P SH AH0 N AH0 S T S
RECEPTIONISTS    R AH0 S EH1 P SH AH0 N AH0 S S
RECEPTIONISTS    R IY0 S EH1 P SH AH0 N AH0 S S
RECEPTIONISTS    R AH0 S EH1 P SH AH0 N AH0 S
RECEPTIONISTS    R IY0 S EH1 P SH AH0 N AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
reception    (n) (r i1 s e1 p sh @ n)
receptions    (n) (r i1 s e1 p sh @ n z)
receptionist    (n) (r i1 s e1 p sh @ n i s t)
receptionists    (n) (r i1 s e1 p sh @ n i s t s)
reception-desk    (n) - (r i1 s e1 p sh @ n - d e s k)
reception-desks    (n) - (r i1 s e1 p sh @ n - d e s k s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
接待室[jiē dài shì, ㄐㄧㄝ ㄉㄞˋ ㄕˋ, ] reception room, #42,413 [Add to Longdo]
传达室[chuán dá shì, ㄔㄨㄢˊ ㄉㄚˊ ㄕˋ, / ] reception room, #50,311 [Add to Longdo]
接待员[jiē dài yuán, ㄐㄧㄝ ㄉㄞˋ ㄩㄢˊ, / ] receptionist, #66,735 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出迎え[でむかえ, demukae] Thai: การให้การต้อนรับแก่ผู้มาเยือน English: reception

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Empfang {m} | jdm. einen herzlichen Empfang bereiten | einen Empfang geben; einen Empfang veranstaltenreception | to give sb. a warm reception | to give a reception; to hold a reception [Add to Longdo]
Empfangsbereich {m}reception area [Add to Longdo]
Empfangschef {m}reception clerk [Add to Longdo]
Empfangsschalter {m}reception desk [Add to Longdo]
Empfangszimmer {n}reception room [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
あしらい[, ashirai] (n) treatment; reception [Add to Longdo]
ウェルカムボード[, uerukamubo-do] (n) welcome board (e.g. placed outside wedding reception to greet guests, and confirm location) [Add to Longdo]
バリサン[, barisan] (n) (from バリバリ三本) "three bars" of cellphone reception; good cellphone reception [Add to Longdo]
フロント[, furonto] (n) (1) front; (2) reception (hotel, etc.); front desk; (P) [Add to Longdo]
レストランハウス[, resutoranhausu] (n) freestanding building, often in a park, used for receptions, dinners, etc. (wasei [Add to Longdo]
レセプション(P);リセプション[, resepushon (P); risepushon] (n) reception; (P) [Add to Longdo]
レセプションルーム[, resepushonru-mu] (n) reception room [Add to Longdo]
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] (n) {comp} mobile reception (of a signal) [Add to Longdo]
一時収容施設[いちじしゅうようしせつ, ichijishuuyoushisetsu] (n) (See 収容施設) temporary reception center; temporary shelter [Add to Longdo]
応接[おうせつ, ousetsu] (n,vs) reception; (P) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
移動受信[いどうじゅしん, idoujushin] mobile reception (of a signal) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Reception \Re*cep"tion\ (r[-e]*s[e^]p"sh[u^]n), n. [F.
   r['e]ception, L. receptio, fr. recipere, receptum. See
   {Receive}.]
   1. The act of receiving; receipt; admission; as, the
    reception of food into the stomach; the reception of a
    letter; the reception of sensation or ideas; reception of
    evidence.
    [1913 Webster]
 
   2. The state of being received.
    [1913 Webster]
 
   3. The act or manner of receiving, especially of receiving
    visitors; entertainment; hence, an occasion or ceremony of
    receiving guests; as, a hearty reception; an elaborate
    reception.
    [1913 Webster]
 
       What reception a poem may find.    --Goldsmith.
    [1913 Webster]
 
   4. Acceptance, as of an opinion or doctrine.
    [1913 Webster]
 
       Philosophers who have quitted the popular doctrines
       of their countries have fallen into as extravagant
       opinions as even common reception countenanced.
                          --Locke.
    [1913 Webster]
 
   5. A retaking; a recovery. [Obs.] --Bacon.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 reception
   n 1: the manner in which something is greeted; "she did not
      expect the cold reception she received from her superiors"
      [syn: {reception}, {response}]
   2: a formal party of people; as after a wedding
   3: quality or fidelity of a received broadcast
   4: the act of receiving [syn: {reception}, {receipt}]
   5: (American football) the act of catching a pass in football;
     "the tight end made a great reception on the 20 yard line"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top