Search result for

hearty

(47 entries)
(0.0104 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -hearty-, *hearty*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
hearty[ADJ] แข็งแรง, Syn. healthy, robust, vigorous
hearty[ADJ] จริงใจ, See also: เต็มใจ, กระตือรือร้น, Syn. enthusiastic, wholehearted
hearty[ADJ] ซึ่งเป็นมิตร, See also: ซึ่งมีไมตรีจิต, Syn. cordial, congenial, genial

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hearty(ฮาร์ท'ที) adj. อบอุ่นใจ,มีมิตรไมตรีจิต,ร่าเริง,จริงใจ,แท้จริง,เต็มใจ,กระตือรือร้น,แข็งแรง,รุนแรง,มากมาย,อุดมสมบูรณ์. n. คนกล้า,คนดี,สหาย., See also: heartily adv. heartiness n., Syn. genial,cordial ###A. cool,weak,mild

English-Thai: Nontri Dictionary
hearty(adj) จริงใจ,แท้จริง,อบอุ่นใจ,เต็มใจ,มากมาย,แข็งแรง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Have Eddie with you, hale and hearty.พาเอ็ดดี้มากับแก ในสภาพปกติดี The Bank Job (2008)
At the end of the working day, the centrally located café is the ideal place for friends and families to join together for a hearty and nutritious meal.และเมื่อหมดวันทำงาน... เรายังมีคาเฟ่ ซึ่งเป็นที่ในฝันเลยล่ะ เพื่อให้เพื่อนและครอบครัว ได้ใช้เวลาร่วมกัน เพื่อทานอาหารดีๆ มีประโยชน์ The Boy in the Striped Pajamas (2008)
We give Thee hearty thanks...เราซาบซึ้งในพระกรุณา Harry Brown (2009)
We had a hearty Christmas dinner tonight and even sang some carols.เราได้ฉลองคริสมาสต์มื้อค่ำกันไป.. แถมยังร้องเพลงตามธรรมเนียมด้วย.. Gloucester/Pavuvu/Banika (2010)
I mean, I enjoy a hearty puttanesca myself, but I'm not sure that a child would appreciate the moniker.นี่แกไม่ใช่คนแถวนี้, ใช่มั้ย? Rango (2011)
A Chang is hearty to the core. We always come out healthy.คนตระกูลแชงแข็งแรงจะตาย พวกเราล้วนเกิดมาสุขภาพดี Applied Anthropology and Culinary Arts (2011)
Now dig in, eat heartyรีบมาทานตอนนี้ กำลังอร่อย From Up on Poppy Hill (2011)
I hope you're hungry, because I have prepared a hearty Italian wedding soup today.หวังว่าคุณคงหิว เพราะฉันได้เตรียม ซุปสไตล์อิตาเลียนไว้ The Art of Making Art (2011)
I'm here to hang out, take weird classes, and party as hearty as my morality clause allows.และปาร์ตี้ให้มากที่สุดเท่าที่ศีลธรรมจะเปิดโอกาส Eat Fresh กันนะ? Digital Exploration of Interior Design (2012)
Now, first of all, hearty congratulations on your Golden Globe.เอาล่ะ เริ่มต้นเลย ยินดีด้วยกับรางวัลลูกโลกทองคำ Episode #18.2 (2012)
Oh, we Fonnegras are pretty hearty stock.โอ้ เรา ฟอนเนกรา ไม่ตายง่ายๆหรอก Family Time (2012)
I hear Fonnegras are pretty hearty stock.ฉันได้ยินมาว่า ฟอนเนกรา ค่อนข้างอึดนะ Family Time (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
heartyAfter a hearty dinner, Willie thanked the host.
heartyA hearty dinner well appeased my hunger.
heartyHe laughed a hearty laugh.
heartyI offer you my hearty congratulations.
heartyI went home and ate a hearty breakfast.
heartyMy host family gave me a hearty welcome.
heartyOn behalf of the company, I would like to express our hearty thanks to you all.
heartyShe gave her guests a hearty reception.
heartyThank you very much for your hearty hospitality.
heartyThe crowd broke out in hearty laughter.
heartyThe whole town accorded a hearty welcome to the visitor.
heartyThey gave us a hearty welcome when we arrived.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารพูนจาน[n. exp.] (āhān phūn jān) EN: hearty meal   FR: repas consistant [m] ; repas copieux [m]
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu

CMU English Pronouncing Dictionary
HEARTY    HH AA1 R T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
hearty    (j) (h aa1 t ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlich {adj} | herzlicher | am herzlichstenhearty | heartier | heartiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓送[かんそう, kansou] (n,vs) hearty send-off [Add to Longdo]
強か;健か[したたか, shitataka] (adj-na,adv) determined; stubborn; hearty; severe [Add to Longdo]
具だくさん;具沢山[ぐだくさん, gudakusan] (adj-no) full of ingredients; hearty; substantial [Add to Longdo]
豪快[ごうかい, goukai] (adj-na,n) hearty; exciting; stirring; lively; heroic; largehearted; splendid; (P) [Add to Longdo]
食べ盛り[たべざかり, tabezakari] (n) growing child's hearty appetite [Add to Longdo]
心服[しんぷく, shinpuku] (n,vs) admiration and devotion; hearty submission [Add to Longdo]
大笑[たいしょう, taishou] (n,vs) loud laughter; hearty laugh [Add to Longdo]
破顔大笑[はがんたいしょう, hagantaishou] (n,vs) breaking into a hearty laugh [Add to Longdo]
優遇[ゆうぐう, yuuguu] (n,vs,adj-no) favorable treatment; favourable treatment; hospitality; warm reception; good treatment; hearty welcome; (P) [Add to Longdo]
呵々大笑;呵呵大笑[かかたいしょう, kakataishou] (n,vs) laughing a ringing laugh; having a hearty laugh; roaring with laughter [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearty \Heart"y\ (h[aum]rt"[y^]), a. [Compar. {Heartier}
   (h[aum]rt"[i^]*[~e]r); superl. {Heartiest}.]
   1. Pertaining to, or proceeding from, the heart; warm;
    cordial; bold; zealous; sincere; willing; also, energetic;
    active; eager; as, a hearty welcome; hearty in supporting
    the government.
    [1913 Webster]
 
       Full of hearty tears
       For our good father's loss.      --Marston.
    [1913 Webster]
 
   2. Exhibiting strength; sound; healthy; firm; not weak; as, a
    hearty man; hearty timber.
    [1913 Webster]
 
   3. Promoting strength; nourishing; rich; abundant; as, hearty
    food; a hearty meal.
 
   Syn: Sincere; real; unfeigned; undissembled; cordial;
     earnest; warm; zealous; ardent; eager; active; vigorous.
 
   Usage: {Hearty}, {Cordial}, {Sincere}. Hearty implies honesty
      and simplicity of feelings and manners; cordial refers
      to the warmth and liveliness with which the feelings
      are expressed; sincere implies that this expression
      corresponds to the real sentiments of the heart. A man
      should be hearty in his attachment to his friends,
      cordial in his reception of them to his house, and
      sincere in his offers to assist them.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Hearty \Heart"y\, n.; pl. {Hearties} (h[aum]rt"[i^]z).
   Comrade; boon companion; good fellow; -- a term of familiar
   address and fellowship among sailors. --Dickens.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 hearty
   adj 1: showing warm and heartfelt friendliness; "gave us a
       cordial reception"; "a hearty welcome"
   2: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid
     food"; "ate a substantial breakfast"; "four square meals a
     day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid}, {square},
     {substantial}]
   3: endowed with or exhibiting great bodily or mental health; "a
     hearty glow of health" [syn: {hearty}, {full-blooded},
     {lusty}, {red-blooded}]
   4: consuming abundantly and with gusto; "a hearty (or healthy)
     appetite"
   5: without reservation; "hearty support"

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top