ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

feast

F IY1 S T   
73 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -feast-, *feast*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
feast[N] งานฉลอง, See also: งานเลี้ยง, งานเทศกาล, Syn. banquet, festival, carnival
feast[VI] เลี้ยง, See also: กินเลี้ยง, เลี้ยงรับรอง, จัดงานเลี้ยง, Syn. banquet, feed, attend

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
feast(ฟีสทฺ) {feasted,feasting,feasts} n. พิธีฉลอง,งานเลี้ยง,งานฉลอง,อาหารมากมาย.v. จัดงานเลี้ยง,เลี้ยงฉลอง,ทำให้ยินดี,ทำให้เพลิดเพลิน, See also: feaster n.
feastfuladj. ร่าเริง,สนุกสนาน, Syn. festive

English-Thai: Nontri Dictionary
feast(n) งานกินเลี้ยง,งานฉลอง,พิธีฉลอง,อาหาร
feast(vi) กินเลี้ยง,ร่วมงานฉลอง,ร่วมงานเลี้ยง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Eventually I excused myself from the feast of fun and went to prepare for my acceptance speech.เอาคืนไป นี่ของกินนะ ไม่ใช่ของใช้ทำพื้นรองเท้า The Widow Maker (2017)
So enjoy the feast and thank you for a record week.เพราะงั้นก็ขอให้สนุกกับมื้อนี้ และขอบคุณสำหรับสัปดาห์ทุบสถิติ Salesmen Are Like Vampires (2017)
Since when does old Walder give us two feasts in a single fortnight?ตั้งแต่ตอนที่เป็นเฒ่าวัลเดอร์ จัดเลี้ยงสองครั้งในสัปดาห์ Dragonstone (2017)
Now this. That's something for your eyes to feast on.นี่แหละ รับรองเป็นบุญตา A Dog's Purpose (2017)
Gonna have a big feast We're gonna eat all the eggsงานนี้ฉลองใหญ่ จะกินไข่ให้เปรม The Angry Birds Movie (2016)
We're having a feast We're eating the eggsเลี้ยงฉลอง สวาปามไข่ The Angry Birds Movie (2016)
I proclaim a feast two nights hence.ต้องมีกินเลี้ยงฉลอง 2 คืนจากนี้ The Angry Birds Movie (2016)
All of life will be a never-ending feast of happiness!งานเลี้ยงความสุขของทุกคนจะไม่มีวันจบ Trolls (2016)
I'm going to feast on your friends first.ฉันจะเริ่มมื้อใหญ่จากเพื่อนแกก่อน Rise of the Villains: A Bitter Pill to Swallow (2015)
I shall feast on your pain.ฉันจะกินความเจ็บปวดของแก Rise of the Villains: Damned If You Do... (2015)
That we hit first and hit hard and leave a feast for the crows.ให้เราเป็นฝ่ายบุกก่อน และบุกอย่างหนัก ทิ้งให้อีกาทั้งหลาย มีงานเลี้ยงสุขสำราญ Hardhome (2015)
And feast your eyes... on that.เชิญทัศนาด้วยตาคุณ ตรงนั้น Nothing But Blue Skies (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
feastA contented mind is a perpetual feast.
feastA frenzied feasting tells of the beginning.
feastEnough is as good as a feast.
feastHe made a speech at the wedding feast.
feastHer lovely voice was a real feast to the ears.
feastHe says firefighting is a feast or famine job.
feastMy work is always feast or famine.
feastThe first virtue of a painting is to be a feast for the eyes.
feastThey feasted on lobster and steak.
feastWhat a feast we had when we visited my aunt!

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
งานเลี้ยง[N] banquet, See also: feast, dinner, dinner party, Syn. งานกินเลี้ยง, งานสังสรรค์, Example: หลังจากการสัมมนาเสร็จสิ้นลง ขอเชิญทุกท่านไปร่วมงานเลี้ยงที่โรงแรมด้วยนะคะ, Count unit: งาน
เลี้ยงข้าว[V] feast, See also: banquet, Example: วันนี้พ่อพาลูกค้าไปเลี้ยงข้าว, Thai definition: เลี้ยงอาหาร
เลี้ยงโต๊ะ[V] banquet, See also: feast, give a party, Example: เพ็ญโฉมเชิญเพื่อนมาเลี้ยงโต๊ะ เพื่อเป็นการฉลองที่ได้หลานคนแรก, Thai definition: เลี้ยงแขกอย่างกินโต๊ะ, เลี้ยงแขกอย่างนั่งโต๊ะรับประทานอาหาร
กินดอง[V] feast at a marriage, See also: dine in a wedding celebration, attend wedding feast, Thai definition: กินเลี้ยงในการแต่งงาน, Notes: (ถิ่นอีสาน)
กินโต๊ะ[V] banquet, See also: feast, have a Chinese dinner, Syn. กินโต๊ะจีน, Example: งานเลี้ยงแต่งงานคืนนี้เขาจัดให้กินโต๊ะ, Thai definition: กินเลี้ยงด้วยอาหารอย่างดีแบบนั่งโต๊ะ
กินเลี้ยง[V] feast, See also: banquet, Syn. ทานเลี้ยง, Example: ในงานนี้เมื่อกินเลี้ยงเสร็จก็มีการเต้นรำเป็นที่สนุกสนาน
กินสี่ถ้วย[V] feast in a party, See also: have a dinner in a banquet which has special 4 desserts, Thai definition: กินเลี้ยงในพิธีงาน [สี่ถ้วย คือ ขนม 4 อย่าง อย่างละถ้วย ได้แก่ ไข่กบ (สาคู), นกปล่อย (ลอดช่อง), มะลิลอย (ข้าวตอก), อ้ายตื้อ (ข้าวเหนียว) มีน้ำกะทิใส่ชามอยู่กลาง], Notes: (ถิ่นอีสาน)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินดอง[v.] (kindøng) EN: feast at a marriage ; dine in a wedding celebration ; attend wedding feast   FR: participer à la noce
งาน[n.] (ngān) EN: festivity ; party ; celebration ; feast ; fair ; festival ; event ; meeting ; gathering   FR: fête [f] ; festivité [f] ; réception [f] ; événement [m] ; évènement [m]
งานเลี้ยง[n. exp.] (ngān līeng) EN: dinner party ; banquet ; feast ; party   FR: banquet [m] ; réception [f] ; festin [m] ; dîner [m]
เทศกาล[n.] (thētsakān = thēsakān) EN: festival ; festival season ; feast ; red-letter day ; celebration   FR: festivité [m] ; festival [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
FEAST    F IY1 S T
FEASTS    F IY1 S T S
FEASTED    F IY1 S T IH0 D
FEASTER    F IY1 S T ER0
FEASTING    F IY1 S T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
feast    (v) fˈiːst (f ii1 s t)
feasts    (v) fˈiːsts (f ii1 s t s)
feasted    (v) fˈiːstɪd (f ii1 s t i d)
feasting    (v) fˈiːstɪŋ (f ii1 s t i ng)
feast-day    (n) fˈiːst-dɛɪ (f ii1 s t - d ei)
feast-days    (n) fˈiːst-dɛɪz (f ii1 s t - d ei z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[yàn, ㄧㄢˋ, ] feast; repose, #8,536 [Add to Longdo]
盛宴[shèng yàn, ㄕㄥˋ ㄧㄢˋ, ] feast, #11,690 [Add to Longdo]
鸿门宴[Hóng mén Yàn, ㄏㄨㄥˊ ㄇㄣˊ ㄧㄢˋ, 鸿 / ] Feast at Hong Gate, #23,101 [Add to Longdo]
酒宴[jiǔ yàn, ㄐㄧㄡˇ ㄧㄢˋ, ] feast; repose, #43,375 [Add to Longdo]
[shāng, ㄕㄤ, / ] feast; goblet, #53,090 [Add to Longdo]
欢宴[huān yàn, ㄏㄨㄢ ㄧㄢˋ, / ] feast; celebration, #83,598 [Add to Longdo]
圣心节[shèng xīn jié, ㄕㄥˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Feast of the Sacred Heart [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Augenweide {f}feast for the eyes [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お祭り;お祭;御祭り;御祭[おまつり, omatsuri] (n) (pol) (See 祭り) festival; feast; carnival [Add to Longdo]
ご馳走(P);御馳走[ごちそう, gochisou] (n) (1) feast; treating (someone); (vs) (2) to treat (someone, e.g. to a meal); (P) [Add to Longdo]
アガペー[, agape-] (n) (1) agape (Christian love); (2) (See 愛餐) agape (love feast) [Add to Longdo]
ゴチ;ごち[, gochi ; gochi] (n) (sl) (See 馳走) treat; banquet; feast; entertainment; goodies [Add to Longdo]
愛餐[あいさん, aisan] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
愛餐会[あいさんかい, aisankai] (n) love feast; agape [Add to Longdo]
一席[いっせき, isseki] (n) sitting; feast; speech [Add to Longdo]
宴(P);讌(oK)[うたげ(P);えん, utage (P); en] (n) party; banquet; feast; (P) [Add to Longdo]
下物[かぶつ, kabutsu] (n) drinking feast [Add to Longdo]
夏至祭[げしさい, geshisai] (n) Midsummer; midsummer festivities; midsummer feast [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feast \Feast\ (f[=e]st), n. [OE. feste festival, holiday, feast,
   OF. feste festival, F. f[^e]te, fr. L. festum, pl. festa, fr.
   festus joyful, festal; of uncertain origin. Cf. {Fair}, n.,
   {Festal}, {F[^e]te}.]
   1. A festival; a holiday; a solemn, or more commonly, a
    joyous, anniversary.
    [1913 Webster]
 
       The seventh day shall be a feast to the Lord. --Ex.
                          xiii. 6.
    [1913 Webster]
 
       Now his parents went to Jerusalem every year at the
       feast of the passover.        --Luke ii. 41.
    [1913 Webster]
 
   Note: An Ecclesiastical feast is called a {immovable feast}
      when it always occurs on the same day of the year;
      otherwise it is called a {movable feast}. Easter is a
      notable movable feast.
      [1913 Webster]
 
   2. A festive or joyous meal; a grand, ceremonious, or
    sumptuous entertainment, of which many guests partake; a
    banquet characterized by tempting variety and abundance of
    food.
    [1913 Webster]
 
       Enough is as good as a feast.     --Old Proverb.
    [1913 Webster]
 
       Belshazzar the King made a great feast to a thousand
       of his lords.             --Dan. v. 1.
    [1913 Webster]
 
   3. That which is partaken of, or shared in, with delight;
    something highly agreeable; entertainment.
    [1913 Webster]
 
       The feast of reason, and the flow of soul. --Pope.
    [1913 Webster]
 
   {Feast day}, a holiday; a day set as a solemn commemorative
    festival.
 
   Syn: Entertainment; regale; banquet; treat; carousal;
     festivity; festival.
 
   Usage: {Feast}, {Banquet}, {Festival}, {Carousal}. A feast
      sets before us viands superior in quantity, variety,
      and abundance; a banquet is a luxurious feast; a
      festival is the joyful celebration by good cheer of
      some agreeable event. Carousal is unrestrained
      indulgence in frolic and drink.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feast \Feast\, v. i. [imp. & p. p. {Feasted}; p. pr. & vb. n.
   {Feasting}.] [OE. festen, cf. OF. fester to rest from work,
   F. f[^e]ter to celebrate a holiday. See {Feast}, n.]
   1. To eat sumptuously; to dine or sup on rich provisions,
    particularly in large companies, and on public festivals.
    [1913 Webster]
 
       And his sons went and feasted in their houses.
                          --Job. i. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. To be highly gratified or delighted.
    [1913 Webster]
 
       With my love's picture then my eye doth feast.
                          --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Feast \Feast\, v. t.
   1. To entertain with sumptuous provisions; to treat at the
    table bountifully; as, he was feasted by the king.
    --Hayward.
    [1913 Webster]
 
   2. To delight; to gratify; as, to feast the soul.
    [1913 Webster]
 
       Feast your ears with the music a while. --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 feast
   n 1: a ceremonial dinner party for many people [syn: {banquet},
      {feast}]
   2: something experienced with great delight; "a feast for the
     eyes"
   3: a meal that is well prepared and greatly enjoyed; "a banquet
     for the graduating seniors"; "the Thanksgiving feast"; "they
     put out quite a spread" [syn: {banquet}, {feast}, {spread}]
   4: an elaborate party (often outdoors) [syn: {fete}, {feast},
     {fiesta}]
   v 1: partake in a feast or banquet [syn: {feast}, {banquet},
      {junket}]
   2: provide a feast or banquet for [syn: {feast}, {banquet},
     {junket}]
   3: gratify; "feed one's eyes on a gorgeous view" [syn: {feed},
     {feast}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 FEAST
     Fast Data Enciphering Algorithm (cryptography)
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top