ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
23 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -帮-, *帮*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[帮, bāng, ㄅㄤ] to help, to assist; to support, to defend; party; gang
Radical: Decomposition: 邦 (bāng ㄅㄤ)  巾 (jīn ㄐㄧㄣ) 
Etymology: [ideographic] A nation's 邦 flag 巾; 邦 also provides the pronunciation,  Rank: 769

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[bāng zhù, ㄅㄤ ㄓㄨˋ, / ] assistance; aid; to help; to assist, #642 [Add to Longdo]
[bāng, ㄅㄤ, / ] to assist; to support; to help; group; gang; party, #655 [Add to Longdo]
[bāng máng, ㄅㄤ ㄇㄤˊ, / ] to help; to lend a hand; to do a favor; to do a good turn, #3,142 [Add to Longdo]
四人[sì rén bāng, ㄙˋ ㄖㄣˊ ㄅㄤ, / ] Gang of Four: Jiang Qing 江青, Zhang Chunqiao 張春橋, Yao Wenyuan 姚文元, Wang Hongwen 王洪文, who served as scapegoats for the excesses of the cultural revolution, #8,300 [Add to Longdo]
[bāng shǒu, ㄅㄤ ㄕㄡˇ, / ] helper; assistant, #16,012 [Add to Longdo]
[bāng pài, ㄅㄤ ㄆㄞˋ, / ] faction, #18,582 [Add to Longdo]
[gài bāng, ㄍㄞˋ ㄅㄤ, / ] beggars' union; a group of beggars, #22,367 [Add to Longdo]
[bāng huì, ㄅㄤ ㄏㄨㄟˋ, / ] secret society; underworld gang, #25,184 [Add to Longdo]
[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, / ] accomplice; accessory, #29,448 [Add to Longdo]
[bāng xiōng, ㄅㄤ ㄒㄩㄥ, / ] accomplice; accessory, #29,448 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Help me.[CN] 助我 Braveheart (1995)
Mayans?[CN] - Mayans Albification (2009)
Anything?[CN] 我能忙吗 2012 (2009)
Help?[CN] 助? Ella Enchanted (2004)
Strip him![CN] 起他! The Jack Bull (1999)
- Help me![CN] - 我! June Wedding (2010)
Please.[CN] 请 Dear Doctor (2002)
Help![CN] 忙! Come Undone (2010)
Help out.[CN] 个忙 Doctor Dolittle (1998)
Yeah.[CN] 去那里彼得的忙 Wanted (2008)
Dress me?[CN] 我穿 A.I. Artificial Intelligence (2001)
The favor.[CN]  The Euclid Alternative (2008)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top