ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

followers

F AA1 L OW0 ER0 Z   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -followers-, *followers*, follower
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Followers, Passiveสิ่งที่เกิดขึ้นตามมา [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
followership (n ) การเป็นผู้ตาม ความเป็นผู้ตาม ภาวะการเป็นผู้ตาม ความสามารถในการเป็นผู้ตาม

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Previous followers come here, and from far away, tooก่อนหน้านี้พวกเค้าเคยมา/N แต่ที่นี่มันไกลมาก Uninvited (2003)
I've been studying how female Russian followers influenced Korean theology.ผมศึกษาเกี่ยวกับ การนับถือศาสนาของสาวๆ รัสเชีย ที่มีผลกระทบต่อศาสนาศาสตร์ของเกาหลีน่ะครับ Love So Divine (2004)
He and his followers are traveling down the coast in a clipper ship called the elizabeth dane."เขาและบรรดาผู้ติดตาม เดินทางรอนแรมจนมาถึงฝั่ง... ...ด้วยเรือใบที่มีชื่อว่าอลิซาเบธ แดน" The Fog (2005)
Many of our followers are married. Many of them have families.สาวกของเราหลายคน แต่งงานบ้างก็มีครอบครัว The Da Vinci Code (2006)
Christ's followers had grown exponentially...... ชาวคริสต์ได้เติบใหญ่จนมิอาจควบคุม... .. The Da Vinci Code (2006)
Jesus was viewed by many of his followers as a mighty prophet..ใน สายตาเหล่าสาวกต่างมององค์เยซูเป็นพระศาสดามหาบุรุษผู้ยิ่งใหญ่ The Da Vinci Code (2006)
One of your followers called you about the crime-scene photos.สาวกคนนึงโทรมาบอกท่านเกี่ยวกับรูปที่เกิดเหตุ The Da Vinci Code (2006)
But gathering followers isn't the only thing he's interested.แต่การรวมรวบกองทัพไม่ได้เป็นอย่างเดียวที่มันสนใจ Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
I will start a series of earthquakes... that will collapse all of Gnarnia... and grow a new continent... where only I and my followers will live.ชั้นจะสาปให้มีแผ่นดินไว้ และกนาเนียก็จะพินาศ จะได้มีเมืองใหม่ Epic Movie (2007)
The "trickle, flow, gush" strategy is designed to get base followers out.ยุทธวิธี "หยด, ไหล, ทะลัก" ถูกคิดค้นขึ้นเพื่อพาผู้ติดตามออกมา Minimal Loss (2008)
250 million followers today.สาวก 250 ล้านคนในวันนี้... Babylon A.D. (2008)
We must ensure that all sorcerers and their followers are eradicated from this Kingdom.เราต้องทำให้แน่ใจว่าไอ้พวกพ่อมดนั่น และพวกของมันทั้งหลายถูกกำจัดหมดสิ้น ไปจากดินแดนแห่งนี้! The Curse of Cornelius Sigan (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
followersAll his followers looked up to him as a wise and courageous man.
followersOn the religious side, the decision caused serious dissension among followers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สมัครพรรคพวก[N] followers, See also: adherents, gang, partisans, clans, clique, friends, Syn. พรรคพวก, Example: หากใครเป็นคนสำคัญในท้องถิ่นที่มีบริวารและสมัครพรรคพวกมาก ก็มักมีผู้คนเข้าไปขอความช่วยเหลือ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เต็มใจเข้าพวกด้วย
ผู้ติดสอยห้อยตาม[N] entourage, See also: followers, retinue, attendants, company, Syn. ผู้ติดตาม, Example: กลุ่มผู้ติดสอยห้อยตามเขามีแต่ตัวใหญ่ๆ หน้าตาน่ากลัวกันทุกคน, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่คอยติดตามไปรับใช้ทุกแห่งหน
พรรคพวก[N] partisan, See also: followers, friends, Syn. พวก, พวกพ้อง, Example: เขาได้รับเลือกเป็นผู้แทนเพราะเขามีพรรคพวกมากในเขตที่เขาลงสมัคร, Count unit: คน, Thai definition: พวกเดียวกัน, กลุ่มเดียวกัน
ลูกศิษย์ลูกหา[N] disciples, See also: followers, Syn. ลูกศิษย์, ศิษย์, Example: เขาเป็นครูที่มีลูกศิษย์ลูกหาอยู่ทั่วทุกวงการ, Thai definition: ผู้ศึกษาเล่าเรียนหรือผู้เยาว์วัยซึ่งอยู่ในความดูแลคุ้มครองของอาจารย์, Notes: (สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retainer ; retinue   FR: suite [f] ; disciples [mpl]
ลูกศิษย์ลูกหา[n. exp.] (lūksit lūk hā) EN: disciples ; followers   
พรรคพวก[n.] (phakphūak) EN: partisans ; followers ; friends ; band ; gang   FR: partisans [mpl] ; entourage [m] ; amis [mpl]
พวก[n.] (phūak) EN: group ; faction ; party ; band ; company ; gang ; followers ; coterie   FR: groupe [m] ; association [f] ; clique [f] ; compagnie [f] ; faction [f] ; fidèles [mpl]
สมัครพรรคพวก[n.] (samakphakphūak) EN: followers ; adherents ; gang ; partisans ; clans ; clique ; friends   FR: partisans [mpl] ; clique [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
FOLLOWERS F AA1 L OW0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
followers (n) fˈɒlouəz (f o1 l ou @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トミズム[, tomizumu] (n) (obsc) Thomism (theology of Thomas Aquinas or his followers) [Add to Longdo]
一家眷属[いっかけんぞく, ikkakenzoku] (n) one's family, relations, and followers [Add to Longdo]
一族郎党[いちぞくろうとう, ichizokuroutou] (n) one's family and followers; one's whole clan [Add to Longdo]
一門[いちもん, ichimon] (n) (1) family; clan; kin; (2) sect; school; adherents; followers; disciples; (3) group of related sumo stables; (P) [Add to Longdo]
一門会[いちもんかい, ichimonkai] (n) meeting or association of stable masters belonging to the same grouping (sumo); meeting or association of followers of a famous performer (in rakugo, etc.) [Add to Longdo]
引っ張る(P);引っぱる;引張る[ひっぱる, hipparu] (v5r,vt) (1) to pull; to draw; to pull tight; (2) to string (lines); to run (cable); to stretch; (3) to pull towards oneself (e.g. someone's sleeve); (4) to drag; to haul; to tow; (5) to lead (e.g. one's followers); (6) to take someone somewhere (e.g. a suspect to the police); (7) to tempt into joining; to strongly invite to join; (8) to delay; to prolong; (9) to lengthen the pronunciation (of a word); (10) to quote; to cite; to reference; (11) to pull the ball (i.e. pull hitting in baseball); (12) to wear; to put on; (P) [Add to Longdo]
家の子郎党[いえのころうとう, ienokoroutou] (n) followers; adherents [Add to Longdo]
四衆[ししゅ;ししゅう, shishu ; shishuu] (n) (1) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees); (2) four monastic communities (ordained monks, ordained nuns, male novices and female novices); (3) (in Tendai) the four assemblies [Add to Longdo]
四部衆[しぶしゅ, shibushu] (n) (obsc) (See 四衆) four orders of Buddhist followers (monks, nuns, male lay devotees and female lay devotees) [Add to Longdo]
取り巻き;取巻き[とりまき, torimaki] (n) followers; hangers-on [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  followers
      n 1: a group of followers or enthusiasts [syn: {following},
           {followers}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top