ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sufferer

S AH1 F ER0 ER0   
27 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sufferer-, *sufferer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sufferer[N] ผู้ที่ได้รับความทุกข์, See also: ผู้ประสบความทุกข์

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A fellow sufferer. Where did you play?ได้รับบาดเจ็บเพื่อน ที่คุณไม่ได้เล่นหรือไม่? The Birdcage (1996)
Good news for all you hay fever and asthma sufferers.เป็นข่าวดีสำหรับผู้ที่แพ้เรณูดอกไม้ และผู้ที่เป็นโรคหืดหอบ Resident Evil: Apocalypse (2004)
KDH is developing a revolutionary treatment for T. B. Sufferers.- ก็ระดับโลก - KDH กำลังพัฒนาการรักษาแผนใหม่ สำหรับผู้ป่วยวัณโรค The Constant Gardener (2005)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
suffererThey supplied the sufferers with food.
suffererWe should furnish enough food for sufferers.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ผู้บาดเจ็บ[N] wounded people, See also: sufferer, victim, Syn. ผู้ป่วย, ผู้เจ็บป่วย, Example: ผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุถูกลำเลียงส่งโรงพยาบาล, Count unit: คน, Thai definition: ผู้มีบาดแผลเนื่องจากอุบัติเหตุ จำเป็นต้องได้รับการรักษา
ผู้ป่วย[N] patient, See also: sufferer, sick person, Syn. คนเจ็บ, คนไข้, Example: แพทย์สามารถระบุชนิดของโรคได้โดยการอ่านข้อมูลของผู้ป่วย, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่รู้สึกไม่สบายเพราะโรคหรือความไข้หรือเหตุอื่นที่ทำให้รู้สึกเช่นนั้น
ผู้เสียหาย[N] injured person, See also: sufferer, the wounded, Example: ผู้เสียหายจากเหตุการณ์ไฟไหม้เรียกร้องค่าเสียหายจากเจ้าของกิจการ, Count unit: ราย, คน, Thai definition: บุคคลผู้ได้รับความเสียหายเนื่องจากการกระทําผิดฐานใดฐานหนึ่ง รวมทั้งบุคคลอื่นที่มีอํานาจจัดการแทนได้ตามที่กฎหมายกําหนด, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผู้บาด[n. exp.] (phū bāt) EN: wounded people ; sufferer ; victim   FR: bléssé [m] ; victime [f]
ผู้ประสบภัย[n. exp.] (phū prasop phai) EN: victim ; casualty ; sufferer   
ผู้เสียหาย[n. exp.] (phū sīahāi) EN: injured person ; sufferer ; wounded ; injured party ; person harmed ; victim   FR: victime [f]
เหยื่อ[n.] (yeūa) EN: victim ; prey ; sacrifice ; sufferer ; dupe ; gull ; scapegoat   FR: proie [f] ; victime [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SUFFERER    S AH1 F ER0 ER0
SUFFERERS    S AH1 F ER0 ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sufferer    (n) sˈʌfərər (s uh1 f @ r @ r)
sufferers    (n) sˈʌfərəz (s uh1 f @ r @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
受难者[shòu nàn zhě, ㄕㄡˋ ㄋㄢˋ ㄓㄜˇ, / ] sufferer; a victim of a calamity; a person in distress, #71,957 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Leidende {m,f}; Leidender | Leidenden {pl}; Leidendesufferer | sufferers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
受難者[じゅなんしゃ, junansha] (n) martyr; sufferer [Add to Longdo]
遭難者[そうなんしゃ, sounansha] (n) victim; survivor; sufferer [Add to Longdo]
同病相憐れむ;同病相哀れむ[どうびょうあいあわれむ, doubyouaiawaremu] (exp,v5m) fellow sufferers pity each other [Add to Longdo]
被害者[ひがいしゃ, higaisha] (n) victim; injured party; sufferer; (P) [Add to Longdo]
罹災者[りさいしゃ, risaisha] (n) victims; sufferers [Add to Longdo]
罹災民[りさいみん, risaimin] (n) victims; sufferers [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sufferer \Suf"fer*er\, n.
   1. One who suffers; one who endures or undergoes suffering;
    one who sustains inconvenience or loss; as, sufferers by
    poverty or sickness; men are sufferers by fire or by
    losses at sea.
    [1913 Webster]
 
   2. One who permits or allows.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sufferer
   n 1: a person suffering from an illness [syn: {sick person},
      {diseased person}, {sufferer}]
   2: one who suffers for the sake of principle [syn: {martyr},
     {sufferer}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top