ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
63 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -奇-, *奇*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[奇, qí, ㄑㄧˊ] strange, unusual, odd; uncanny, occult
Radical: Decomposition: 大 (dà ㄉㄚˋ)  可 (kě ㄎㄜˇ) 
Etymology: [ideographic] A person 大 riding a horse 可,  Rank: 563

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧ, ] odd (number), #1,876 [Add to Longdo]
[, ㄑㄧˊ, ] strange; odd; weird; wonderful, #1,876 [Add to Longdo]
[qí guài, ㄑㄧˊ ㄍㄨㄞˋ, ] strange; odd, #2,740 [Add to Longdo]
[shén qí, ㄕㄣˊ ㄑㄧˊ, ] magical; mystical; miraculous, #4,049 [Add to Longdo]
[qí jì, ㄑㄧˊ ㄐㄧˋ, / ] miracle; miraculous; wonder; marvel, #4,790 [Add to Longdo]
[chuán qí, ㄔㄨㄢˊ ㄑㄧˊ, / ] legendary; fantasy saga; romance; short stories of the Tang and Song Dynasty, #4,812 [Add to Longdo]
[hào qí, ㄏㄠˋ ㄑㄧˊ, ] inquisitive; curious, #5,401 [Add to Longdo]
刘少[Liú Shào qí, ㄌㄧㄡˊ ㄕㄠˋ ㄑㄧˊ, / ] Liu Shaoqi (1898-1969), Chinese communist leader, a martyr of the Cultural Revolution, #9,941 [Add to Longdo]
[qí miào, ㄑㄧˊ ㄇㄧㄠˋ, ] fantastic; wonderful, #10,483 [Add to Longdo]
[jīng qí, ㄐㄧㄥ ㄑㄧˊ, / ] amaze, #10,716 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[きすう, kisuu] (n) เลขคี่, See also: A. 偶数,
[きれい, kirei] (adj) สวย
[きれい, kirei] (adj) สะอาด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[きしゅう, kishuu] ลอบโจมตี
想天外[きそうてんがい, kisoutengai] ประหลาด มหัศจรรย์

Japanese-English: EDICT Dictionary
[き, ki] (adj-na,n) strange; unconventional [Add to Longdo]
しき[くしき, kushiki] (adj-pn) strange; mysterious; queer [Add to Longdo]
しくも[くしくも, kushikumo] (adv) strangely; oddly; miraculously; mysteriously [Add to Longdo]
なる[きなる, kinaru] (adj-f) odd; strange; eccentric [Add to Longdo]
を衒う;をてらう[きをてらう, kiwoterau] (exp,v5u) to make a display of one's originality (eccentricity); to deliberately act oddly (e.g. to get attention) [Add to Longdo]
[きい, kii] (adj-na,n,adj-no) odd; strange; wonderful; (P) [Add to Longdo]
[きえん, kien] (n) strange coincidence [Add to Longdo]
[きか, kika] (n) (1) curiosity; rare item; rarity; (2) (See 好機) rare opportunity which could be beneficial [Add to Longdo]
貨可居;貨居くべし[きかおくべし, kikaokubeshi] (exp) You must seize every golden opportunity; Strike while the iron is hot; When you find a rare good buy, seize upon it for a future sale at a much higher price [Add to Longdo]
怪(P);っ怪[きかい(怪)(P);きっかい, kikai ( kikai )(P); kikkai] (adj-na,n) strange; wonderful; weird; outrageous; mysterious; (P) [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
One, three, and five are odd numbers.1、3、5は数である。
One, three, and five are odd numbers.1.3そして5は数です。
The map on page 11 looks very strange. Turn it upside down. Then it becomes a familiar map to you.11ページの地図はとても妙に見える。逆さまにしてみると、見慣れた地図になる。
What you have said reminds me of strange a experience I had a few years ago.あなたがいった事は、数年前に経験した妙な事を思い出させます。
A strange idea sprang up in my mind.ある妙な考えが私の心に突然うかんだ。
The day before yesterday he witnessed a weird incident in the wilderness.おととい、彼はその原野で妙な出来事を目撃した。
Christ is believed to have worked many miracles.キリストは多くの跡を行ったと信じられている。
Dressed in a loud and peculiar outfit, she stood out in the crowd.けばけばしい妙な服を着ていた彼女は人込みの中でもいと際目立った。
This mystery has a plot twist that's completely novel.このミステリーのトリックは、想天外だ。
Who laid out this strange building?この妙なビルはいったい誰が設計したのか。
Little is known of this curious plant.この妙な植物についてはほとんど知られていない。
All this may sound strange, but it is true.この事はすべて妙に聞こえるかもしれないが本当である。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Looks pretty hopeless. It'll take a miracle to get us outta here.[JA] 跡でも起きなきゃ 出られないよ Pinocchio (1940)
Yes. Winch?[CN] 是的 温 The Burma Conspiracy (2011)
Richie.[CN] 理 Toodle-Fucking-Oo (2000)
Surprise.[CN] 太惊 American Movie (1999)
Mitch?[CN] 米 Fatal Call (2012)
Extraordinary. I was looking for you to tell you the same thing.[JA] 遇です、同様の話をしようと あなたを捜していたんです And Then There Were None (1945)
Is this an interrogation?[JA] 逃亡した同僚の境遇を 知りたいという好心だよ Tikhiy Don II (1958)
This wasn't an ordinary knife. It had a very unusual carved handle and blade.[JA] 柄と刃に妙な彫刻のある 飛び出しナイフで 12 Angry Men (1957)
Curiosity.[CN] 好心。 30 Beats (2012)
Weird.[CN]  Sweetheart, I Have to Confess (2006)
- Strange.[CN]  Oxygen (1999)
Strange.[JA] 妙だ The Queen's Justice (2017)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
偶検査[きぐうけんさ, kiguukensa] parity check [Add to Longdo]
偶検査ビット[きぐうけんさびっと, kiguukensabitto] parity bit [Add to Longdo]
遇性[きぐうせい, kiguusei] parity [Add to Longdo]
数パリティ[きすうパリティ, kisuu paritei] odd parity [Add to Longdo]
[きすう, kisuu] odd [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[き, ki] SELTSAM, MERKWUERDIG [Add to Longdo]
[きみょう, kimyou] seltsam, sonderbar, merkwuerdig [Add to Longdo]
[きかい, kikai] seltsam, unheimlich, unverschaemt [Add to Longdo]
[きすう, kisuu] ungerade_Zahl [Add to Longdo]
[きびょう, kibyou] seltsame_Krankheit, unbekannte_Krankheit [Add to Longdo]
[ききょう, kikyou] exzentrisch, sonderbar [Add to Longdo]
[きじゅつ, kijutsu] Zauberei, Taschenspielerei [Add to Longdo]
[きぐう, kiguu] unerwartetes_Zusammentreffen [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top