Search result for

cluster

(99 entries)
(0.0189 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cluster-, *cluster*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cluster[N] กลุ่ม (สิ่งของหรือคน), See also: พวง, ช่อ, กระจุก, หย่อม, ก้อน, Syn. group, batch, bunch, clump, throng, flock
cluster[VT] ทำให้อยู่รวมเป็นกลุ่ม, Syn. group, gather, assemble, crowd, collect
cluster[VI] รวมเป็นกลุ่ม, See also: อยู่เป็นกลุ่ม, Syn. group, gather, assemble, crowd, collect
cluster round[PHRV] ห้อมล้อม, See also: ล้อมรอบ, Syn. cluster around
cluster around[PHRV] ห้อมล้อม, See also: ล้อมรอบ, Syn. cluster round
cluster together[PHRV] รวมกลุ่มกัน, See also: รวมตัวกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cluster {clusteredn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump
clusteringn. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump
clusters}n. ก้อน,กลุ่ม,พวง,ช่อ,ฝูง,พวก vi.,vt. จับกันเป็นกลุ่มก้อน,เป็นกลุ่มก้อน, See also: clusteringly adv. ดูcluster clustery adj. ดูcluster, Syn. bunch,group,clump
lost clusterส่วนตกค้างหมายถึง ส่วนของแฟ้มข้อมูลที่ยังเหลือค้างอยู่ในจานบันทึก แม้ว่าแฟ้มตาราง แสดงรายการข้อมูลจะไม่บ่งบอกว่ามีเหลืออยู่ก็ตาม การที่เป็นเช่นนี้ อาจเป็นเพราะในขณะที่มีการคัดลอกแฟ้มข้อมูลลงไปในแผ่นจานบันทึก ไฟเกิดตก แต่บางทีก็หาสาเหตุไม่พบ โดยปกติ เราอาจใช้คำสั่ง Chkdsk/F ซึ่งเป็นคำสั่งในระบบปฏิบัติการดอส สั่งลบส่วนที่เหลือออกให้หมด จะได้มีที่ว่างไว้เก็บแฟ้มอื่นได้

English-Thai: Nontri Dictionary
cluster(n) กลุ่ม,ก้อน,หมู่,ฝูง,พวก,พวง,ช่อ
cluster(vi) รวมกลุ่ม,เป็นหมู่,เป็นฝูง,เป็นพวก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
clusterกลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
clusterกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cluster pointจุดเกาะกลุ่ม [มีความหมายเหมือนกับ accumulation point และ limit point] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cluster samplingการเลือก (ชัก, หา) ตัวอย่างแบบกลุ่ม [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
cluster samplingการชักตัวอย่างแบบเกาะกลุ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
clustered fileแฟ้มเข้ากลุ่ม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Cluster analysisการวิเคราะห์จัดกลุ่ม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Cluster analysisการวิเคราะห์จัดกลุ่ม [TU Subject Heading]
Cluster Areaการสุ่มเลือกตัวอย่างตามเขตสถานที่ [การแพทย์]
Cluster munitionsระเบิดพวง เป็นลูกระเบิดชนิดที่ปล่อยจากเครื่องบินหรือลูกกระสุน ปืนใหญ่ที่ภายในบรรจุลูกระเบิดขนาดเล็ก (submunition) ไว้จำนวนมาก อาจมีจำนวนถึงหลายร้อยลูก ซึ่งจะระเบิดกลางอากาศและปล่อยลูกระเบิดขนาดเล็ก และสะเก็ดระเบิดกระจายเป็นวงกว้าง มีอัตราความคลาดเคลื่อนผิดพลาดจากเป้าหมายสูงและบางครั้งอาจไม่ระเบิดใน ทันที และตกค้างบนพื้นดิน ซึ่งมีผลทำลายล้างเหมือนกับทุ่นระเบิด [การทูต]
Cluster of Casesกลุ่มของผู้ป่วย [การแพทย์]
Cluster Random Samplingการสุ่มตัวอย่างแบบแบ่งเป็นกลุ่ม [การแพทย์]
Cluster Sampling การเลือกตัวอย่างแบบกลุ่ม
เป็นวิธีการสุ่มตัวอย่างแบบหนึ่งโดยประชากร ตัวอย่าง จะไม่ถูกเลือกเป็นรายบุคคล แต่ละเลือกเป็นกลุ่มๆ [สิ่งแวดล้อม]
Cluster Samplingการสุ่มตัวอย่างแบบเป็นกลุ่ม,การสุ่มตัวอย่างแบบกลุ่ม,การสุ่มกลุ่มของหน่วยแจงนับ [การแพทย์]
Cluster Sampling, Multi Stageสุ่มกลุ่มหน่วยแจงนับหลายขั้น [การแพทย์]
Cluster Sampling, Single Stageสุ่มจากกลุ่มโดยแบ่งชั้นเดียว,สุ่มกลุ่มหน่วยแจงนับขั้นเดียว [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
There are many star clusters in that area.แถวนั้นมีกลุ่มดาวจำนวนมาก Shadow of Malevolence (2008)
Jesus, what a clusterfuck.บ้าบออะไรกันเนี่ย Burn After Reading (2008)
Server cluster a nanosecond before reaching Tuxhorn.ซึ่งเป็นศูนย์รวมเซอร์เวอร์ ก่อนที่จะมาถึงทักซ์ฮอร์น Shut Down (2008)
At the beginning, our planet was no more than a chaos of fire, a cloud of agglutinated dust particles, similar to so many similar clusters in the universe.โลกของเราเริ่มต้นขึ้น ด้วยกลุ่มควันไฟคละคลุ้ง เป็นเพียงกลุ่มก้อนของฝุ่นละออง ไม่ต่างกับกลุ่มฝุ่นอื่นๆ มากมายในเอกภพ Home (2009)
Cortical nerve clusters show complete inactivity.เส้นประสาท บนผิวหนังหยุดทำงาน G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
We can see the cluster of hostages, but not the individual bodies.เราจะเห็นกลุ่มตัวประกัน แต่จะไม่เห็นเป็นรายคน Day 7: 7:00 p.m.-8:00 p.m. (2009)
His wound is in the middle of a nerve cluster.แผลของเค้าอยู่ระหว่าง ระบบประสาท Day 7: 5:00 a.m.-6:00 a.m. (2009)
THEY WROTE A CLUSTER OF OTHERS RIGHT AFTERเราต้องค้นหาว่าพวกเค้าพบกันได้ยังไง Soul Mates (2009)
Don't cluster, ladies. Vary the colors.อย่ามัวแต่จับกลุ่มคุยกันสาว ๆ แยกสีดอกไม้ด้วยซิ Rose's Turn (2009)
Greatest concentration of chips... is clustered here.จุดที่พบชิปหนาแน่น เยอะสุด ตรงนี้ Ben 10: Alien Swarm (2009)
- Or I tell you I'm suffering from cluster headaches.- หรือที่ฉันบอกว่า ปวดหัวเป็นหย่อมๆ Pilot (2009)
It appears as though he clusters his victims into men,then women,and then back to men again.ดูเหมือนเขาจัดกลุ่มเหยื่อผู้ชาย แล้วผู้หญิง แล้วกลับมาผู้ชายอีก To Hell... And Back (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
clusterThey clustered around the fire.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หวี[CLAS] hand of bananas, See also: cluster of banana, Example: เมื่อผมออกมาข้างนอกจึงรู้ว่า กล้วยหวีที่ผมโยนไว้ให้ฝูงมดนั้นหายไป, Thai definition: กลุ่มแห่งผลกล้วยที่มีขั้วติดเรียงกันอยู่
เครือเถา[N] bunch of vine, See also: cluster of vine, Syn. เถาวัลย์, Example: ไม้ไผ่ผ่าซีกที่ผูกเรียงกันด้วยหวายหรือเชือกเครือเถาเรียกว่า เรือก, Count unit: ต้น, Thai definition: พรรณไม้เลื้อย, ไม้เถาวัลย์, ไม้เลื้อย
พวง[N] string, See also: cluster, bunch, Example: ดอกไม้ที่ใช้ร้อยเป็นพวงอุบะใช้ดอกลั่นทมเป็นพื้นหรือไม่ก็ใช้ดอกบานบุรีมาผสม, Count unit: พวง, Thai definition: กลุ่มของสิ่งที่ห้อยย้อยไปทางเดียวกัน
พัว[ADJ] clustered, See also: bunched, Thai definition: เป็นพวง
เสียงควบกล้ำ[N] cluster, Example: ผู้ที่มีการศึกษาน่ายกย่องนั้นควรจะพูดจาชัดเจน คำที่มีเสียงควบกล้ำต้องออกให้ได้, Thai definition: เสียงที่ต้องเปล่งโดยมีเสียงอักษรกล้ำรวมอยู่ด้วย
มกุล[N] cluster, See also: bunch, group, Syn. กลุ่ม, พะวง, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
กระจุก[N] tuft, See also: cluster, clump, bunch, pinch, Syn. กลุ่ม, Thai definition: สิ่งที่รวมกันอยู่เป็นกลุ่ม
กระหย่อม[N] cluster, See also: group, clump, Syn. หย่อม, Example: ในการโกนผมเด็กมักเหลือผมเอาไว้ที่ตรงขม่อมกระหย่อมหนึ่ง, Thai definition: หมู่เล็กๆ, กองเล็กๆ, เป็นกระจุก
กอ[CLAS] clump, See also: cluster, tussock, grove, tuft, Example: ซอยที่จะเลี้ยวเข้าไปจะสังเกตเห็นได้ง่ายมาก เพราะจะมีไผ่อยู่ 2 กอหน้าปากทาง, Count unit: กอ
ช่อ[N] bouquet, See also: cluster, bunch, corsage, Count unit: ช่อ, Thai definition: ใบไม้หรือดอกไม้ที่แตกออกเป็นพวง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อักษรควบ[n. exp.] (aksøn khūap) EN: consonant cluster ; compound consonants   FR: doublet consonantique [m] ; séquence consonantique [f]
ช่อ[n.] (chø) EN: cluster ; bunch ; bouquet ; bud ; corsage   FR: bouquet [m] ; gerbe [f] ; botte [f]
ฝนชะช่อมะม่วง[n.] (fonchachømamūng) EN: rain of January-March period when mango trees produce clusters of inflorescence   
การแบ่งกลุ่ม[n. exp.] (kān baeng klum) EN: classification ; clustering   
การแบ่งกลุ่มข้อมูล[n. exp.] (kān baeng klum khømūn) EN: data clustering ; data classification   
กลุ่ม[n.] (klum) EN: group ; crowd ; packet ; bundle ; cluster ; collection ; clique ; bloc ; team ; circle ; gang ; lot ; community ; assemblage ; covey ; bevy   FR: groupe [m] ; clan [m] ; cohorte [f] ; équipe [f] ; peloton [m] ; bande [f] ; clique [f] ; troupe [f] ; cercle [m] ; noyau [m] ; ensemble [m] ; classe [f] ; bloc [m] ; union [f] ; série [f] ; lot [m]
กอ[n.] (kø) EN: clump ; grove ; cluster   FR: bouquet [m] ; touffe [f] ; bosquet [m] ; massif [m]
กระจุก[n.] (krajuk) EN: tuft ; cluster ; clump ; bunch ; pinch   FR: écheveau [m] ; touffe [f] ; grappe [f] ; botte [f] ; groupe [m] ; amas [m]
กระจุกดาวเปิด[n. exp.] (krajuk dāo poēt) EN: open cluster   
กระจุกดาวทรงกลม[n. exp.] (krajuk dāo songklom) EN: globular cluster   

CMU English Pronouncing Dictionary
CLUSTER    K L AH1 S T ER0
CLUSTERS    K L AH1 S T ER0 Z
CLUSTERED    K L AH1 S T ER0 D
CLUSTERING    K L AH1 S T ER0 IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cluster    (v) (k l uh1 s t @ r)
clusters    (v) (k l uh1 s t @ z)
clustered    (v) (k l uh1 s t @ d)
clustering    (v) (k l uh1 s t @ r i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Cluster {n} | Cluster {pl} | in Cluster ...cluster | clusters | clustering [Add to Longdo]
Clusteranalyse {f}cluster analysis [Add to Longdo]
Haufen {m}; Gruppe {f} | ein jämmerlicher Haufencluster | a pathetic bunch [Add to Longdo]
Punktwolke {f} [math.]cluster of points [Add to Longdo]
Splitterbombe {f} [mil.]cluster bomb [Add to Longdo]
Stationsrechner {m}cluster controller [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラスタ;クラスター[, kurasuta ; kurasuta-] (n) cluster [Add to Longdo]
クラスター爆弾[クラスターばくだん, kurasuta-bakudan] (n) cluster bomb [Add to Longdo]
クラスター分析[クラスターぶんせき, kurasuta-bunseki] (n) cluster analysis [Add to Longdo]
クラスタアダプタ[, kurasutaadaputa] (n) {comp} cluster adapter [Add to Longdo]
クラスタサイズ[, kurasutasaizu] (n) {comp} cluster size [Add to Longdo]
クラスタリング[, kurasutaringu] (n) {comp} clustering [Add to Longdo]
クラスタ化されたアプリケーション[クラスタかされたアプリケーション, kurasuta kasareta apurike-shon] (n) {comp} clustered applications [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] (n) {comp} clustered device [Add to Longdo]
クラスタ番号[クラスタばんごう, kurasuta bangou] (n) {comp} cluster number [Add to Longdo]
プレアデス星団[プレアデスせいだん, pureadesu seidan] (n) (See 昴) Pleiades star cluster [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cóng, ㄘㄨㄥˊ, / ] cluster; collection; collection of books; thicket, #10,213 [Add to Longdo]
花丛[huā cóng, ㄏㄨㄚ ㄘㄨㄥˊ, / ] cluster of flowers; inflorescence; flowering shrub, #31,931 [Add to Longdo]
子母炸弹[zǐ mǔ zhà dàn, ㄗˇ ㄇㄨˇ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] cluster bomb [Add to Longdo]
成串[chéng chuàn, ㄔㄥˊ ㄔㄨㄢˋ, ] cluster; bunch [Add to Longdo]
集束炸弹[jí shù zhà dàn, ㄐㄧˊ ㄕㄨˋ ㄓㄚˋ ㄉㄢˋ, / ] cluster bomb [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クラスタ[くらすた, kurasuta] cluster [Add to Longdo]
クラスタ装置[クラスタそうち, kurasuta souchi] clustered device [Add to Longdo]
ロストクラスタ[ろすとくらすた, rosutokurasuta] lost cluster [Add to Longdo]
集落[しゅうらく, shuuraku] cluster [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cluster \Clus"ter\, v. t.
   To collect into a cluster or clusters; to gather into a bunch
   or close body.
   [1913 Webster]
 
      Not less the bee would range her cells, . . .
      The foxglove cluster dappled bells.   --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      Or from the forest falls the clustered snow. --Thomson.
   [1913 Webster]
 
   {Clustered column} (Arch.), a column which is composed, or
    appears to be composed, of several columns collected
    together.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cluster \Clus"ter\ (kl[u^]s"t[~e]r), n. [AS. cluster, clyster;
   cf. LG. kluster (also Sw. & Dan. klase a cluster of grapes,
   D. klissen to be entangled?.)]
   1. A number of things of the same kind growing together; a
    bunch.
    [1913 Webster]
 
       Her deeds were like great clusters of ripe grapes,
       Which load the bunches of the fruitful vine.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. A number of similar things collected together or lying
    contiguous; a group; as, a cluster of islands. "Cluster of
    provinces." --Motley.
    [1913 Webster]
 
   3. A number of individuals grouped together or collected in
    one place; a crowd; a mob.
    [1913 Webster]
 
       As bees . . .
       Pour forth their populous youth about the hive
       In clusters.             --Milton.
    [1913 Webster]
 
       We loved him; but, like beasts
       And cowardly nobles, gave way unto your clusters,
       Who did hoot him out o' the city.   --Shak.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cluster \Clus"ter\, v. i. [imp. & p. p. {Clustered}; p. pr. &
   vb. n. {Clustering}.]
   To grow in clusters or assemble in groups; to gather or unite
   in a cluster or clusters.
   [1913 Webster]
 
      His sunny hair
      Cluster'd about his temples, like a god's. --Tennyson.
   [1913 Webster]
 
      The princes of the country clustering together. --Foxe.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cluster
   n 1: a grouping of a number of similar things; "a bunch of
      trees"; "a cluster of admirers" [syn: {bunch}, {clump},
      {cluster}, {clustering}]
   v 1: come together as in a cluster or flock; "The poets
      constellate in this town every summer" [syn: {cluster},
      {constellate}, {flock}, {clump}]
   2: gather or cause to gather into a cluster; "She bunched her
     fingers into a fist" [syn: {bunch}, {bunch up}, {bundle},
     {cluster}, {clump}]

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Cluster [klastr] (n) , pl.
   cluster; clusters
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top