ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

congenial

K AH0 N JH IY1 N Y AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -congenial-, *congenial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้, ถูกใจ, เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
congenial(adj) ถูกคอกัน, ถูกใจ, เป็นที่พอใจ

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Really nice, congenial people, I mean.ดีจริงๆคนที่ถูกใจผมหมายถึง Revolutionary Road (2008)
No possible solution could be more congenial to me than this.มีความเป็นไปได้อีกหลายอย่าง Sherlock Holmes: A Game of Shadows (2011)
In short, there's simply not A more congenial spotไม่มีที่ใดสุดยอด สบายกันไปตลอด Jackie (2016)
In short, there's simply not A more congenial spotไม่มีที่ใดสุดยอด สบายกันไปตลอด Jackie (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
congenialWe are very congenial.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เถ้าถ่าน(adv) congenially, See also: conformably, well, comfortably, openly, Example: ไม่น่าเชื่อว่าทั้ง 2 คนจะคุยถูกคอกันได้, Thai Definition: อย่างชอบพอกัน, อย่างมีรสนิยมเข้ากันได้ดี
แต่กำเนิด(adv) congenially, See also: innately, by birth, Syn. โดยกำเนิด, Example: เด็กเหล่านี้หูหนวกแต่กำเนิด, Thai Definition: ติดตัวมาตั้งแต่เกิด, เป็นมาตั้งแต่เกิด
ใจเดียวกัน(n) congeniality, See also: same mind, same feeling, same thought, Example: พี่มีใจเดียวกันกับฉันที่ซื้อรองเท้าให้เป็นของขวัญวันเกิดพ่อ, Thai Definition: ความคิดตรงกัน, ความเห็นเหมือนกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กลมกลืน[klomkleūn] (adj) EN: harmonious ; congenial ; consistent  FR: harmonieux
ถูกใจ[thūkjai] (adj) EN: pleasant ; pleasing ; congenial  FR: plaisant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CONGENIAL K AH0 N JH IY1 N Y AH0 L
CONGENIALITY K AH0 N JH IY2 N IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
congenial (j) kˈənʤˈiːnɪəʳl (k @1 n jh ii1 n i@ l)
congenially (a) kˈənʤˈiːnɪəʳliː (k @1 n jh ii1 n i@ l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对心[duì xīn, ㄉㄨㄟˋ ㄒㄧㄣ, / ] congenial; to one's liking, #39,118 [Add to Longdo]
意气相投[yì qì xiāng tóu, ㄧˋ ㄑㄧˋ ㄒㄧㄤ ㄊㄡˊ, / ] congenial, #123,568 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会心[かいしん, kaishin] (n, vs) congeniality; satisfaction; (P) [Add to Longdo]
性に合う[しょうにあう, shouniau] (exp, v5u) to be congenial; to agree with one [Add to Longdo]
投合[とうごう, tougou] (n, vs) agreement; coincidence; congeniality [Add to Longdo]
同性[どうせい, dousei] (n, adj-no) same sex; homosexuality; homogeneity; congeniality; (P) [Add to Longdo]
和気藹々;和気藹藹;和気靄々;和気靄靄;和気あいあい[わきあいあい, wakiaiai] (adj-na, adj-no, adj-t, adv-to) harmonious; peaceful; congenial [Add to Longdo]
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t, adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Congenial \Con*gen"ial\ (?; 106), a. [Pref. con- + genial.]
   1. Partaking of the same nature; allied by natural
    characteristics; kindred; sympathetic.
    [1913 Webster]
 
       Congenial souls! whose life one avarice joins.
                          --Pope.
    [1913 Webster]
 
       two congenial spirits united . . . by mutual
       confidence and reciprocal virtues   --T. L.
                          Peacock
 
   2. Naturally adapted; suited to the disposition; as, a
    congenial atmosphere to work in. "Congenial clime." --C.
    J. Fox.
    [1913 Webster]
 
       To defame the excellence with which it has no
       sympathy . . . is its congenial work. --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) capable of cross-fertilization or of being grafted;
    -- used of plants.
    [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 congenial
   adj 1: suitable to your needs; "a congenial atmosphere to work
       in"; "two congenial spirits united...by mutual confidence
       and reciprocal virtues"- T.L.Peacock [ant:
       {incompatible}, {uncongenial}]
   2: (used of plants) capable of cross-fertilization or of being
     grafted

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top