ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

wholehearted

HH OW1 L HH AA2 R T IH0 D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -wholehearted-, *wholehearted*, wholeheart, wholehearte
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
wholehearted(adj) เต็มใจ, Syn. resolute, staunch, steadfast

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
wholehearted(โฮล'ฮาร์ท'ทิด) adj. เต็มใจ, ใจจริงที่สุด, เต็มที่, See also: wholeheartedly adv. wholeheartedness n., Syn. unstinting

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สุดจิต(adv) wholeheartedly, Syn. สุดจิตสุดใจ, สุดใจ, Example: เขาต่อสู้อย่างสุดจิตในการเลือกตั้งส.ข. ครั้งนี้ แต่ก็ต้องพ่ายแพ้อยู่ดี, Thai Definition: ทุ่มเทหรือพยายามอย่างเต็มที่
สุดใจ(adv) wholeheartedly, Syn. สุดจิต, สุดจิตสุดใจ, Example: เขารักผู้หญิงคนนี้อย่างสุดใจ และหวังจะได้ร่วมชีวิตกับเธอ, Thai Definition: ทุ่มเทให้หรือพยายามอย่างเต็มที่
โดยบริสุทธิ์ใจ(adv) wholeheartedly, Example: เขาทำทุกอย่างโดยบริสุทธิ์ใจ
ชีวิตจิตใจ(adv) wholeheartedly, See also: very, truly, absolutely, Syn. เป็นอย่างมาก, Example: เด็กชายชอบท่องป่าล่าสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โดยบริสุทธิ์ใจ[dōi borisutjai] (adv) EN: wholeheartedly
เต็มใจ[temjai] (adv) EN: wholeheartedly  FR: à coeur joie

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
WHOLEHEARTED HH OW1 L HH AA2 R T IH0 D
WHOLEHEARTEDLY HH OW1 L HH AA0 R T IH0 D L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
wholehearted (j) hˌoulhˈaːtɪd (h ou2 l h aa1 t i d)
wholeheartedly (a) hˌoulhˈaːtɪdliː (h ou2 l h aa1 t i d l ii)
wholeheartedness (n) hˌoulhˈaːtɪdnɪs (h ou2 l h aa1 t i d n i s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一心[yī xīn, ㄧ ㄒㄧㄣ, ] wholeheartedly; heart and soul, #8,886 [Add to Longdo]
真心实意地[zhēn xīn shí yì de, ㄓㄣ ㄒㄧㄣ ㄕˊ ㄧˋ ㄉㄜ˙, / ] wholeheartedly [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
わき目も振らずに;脇目も振らずに[わきめもふらずに, wakimemofurazuni] (exp) without looking aside; looking neither right nor left; wholeheartedly [Add to Longdo]
一つ心[ひとつこころ, hitotsukokoro] (n) one mind; the whole heart; wholeheartedness [Add to Longdo]
一意専心[いちいせんしん, ichiisenshin] (n-adv, adj-no) single-mindedly; wholeheartedly; with one's heart and soul [Add to Longdo]
一心[いっしん, isshin] (adv, n) (1) one mind; (2) (See 一心に) wholeheartedness; one's whole heart; (P) [Add to Longdo]
一心に[いっしんに, isshinni] (adv) (See 一心) wholeheartedly; single-mindedly; fervently; intently; (P) [Add to Longdo]
一心不乱[いっしんふらん, isshinfuran] (adj-na, n) wholeheartedly; with heart and soul; intently; with undivided attention; with intense concentration; single-mindedly [Add to Longdo]
一途[いっと, itto] (adj-na, n) wholeheartedly; earnestly; (P) [Add to Longdo]
一途に[いちずに, ichizuni] (adv) wholeheartedly [Add to Longdo]
一念発起;一念ほっき[いちねんほっき, ichinenhokki] (n, vs) being resolved to (do something); having a wholehearted intention [Add to Longdo]
諸手を挙げて[もろてをあげて, morotewoagete] (exp, adv) unconditionally (approving); wholeheartedly [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 wholehearted
   adj 1: with unconditional and enthusiastic devotion; "heart-
       whole friendship"; "gave wholehearted support to her
       candidacy"; "wholehearted commitment"; "demonstrated his
       whole-souled allegiance" [syn: {heart-whole},
       {wholehearted}, {whole-souled}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top