Search result for

square

(147 entries)
(0.009 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -square-, *square*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
square[N] สี่เหลี่ยมจัตุรัส, See also: จัตุรัส, Syn. quadrate, quadrilateral
square[N] แผ่นกระดานเล่นเกมซึ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส
square[N] ลานกว้าง, See also: ลานสี่เหลี่ยม, Syn. quad, quadrangle
square[N] ตึกที่มีถนนสี่ด้าน
square[N] ผลที่ได้จากกำลังสอง, See also: ผลคูณยกกำลังสอง
square[N] ไม้ฉากของช่างไม้
square[ADJ] เป็นสี่เหลี่ยม, See also: เป็นรูปสี่เหลี่ยม, มีสี่ด้าน, Syn. quadrate, quadrilateral
square[VT] ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม
square[VT] ยกกำลังสอง, Syn. double
square[VT] ปรับให้ตรง, See also: ทำให้เสมอกัน, ทำให้ตรง, Syn. align, adjust

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
square(สแควร์) n. สี่เหลี่ยมจัตุรัส,พื้นที่รูปสี่เหลี่ยม,ลานกว้าง,สนามกว้าง,สี่แยก,ไม้ฉาก,ตารางหมากรุก,จำนวนยกกำลังสอง,ผู้ที่ไม่สนใจไยดี vt. ทำให้เป็นรูปสี่เหลี่ยม,ทำให้เป็นมุมฉาก,ยกกำลังสอง,คูณด้วยตัวเอง,ทำให้เสมอกัน,ปรับระดับ,ทำให้ตรง,ควบคุม,ให้สินบน,งบดุล,บัญชี,ทำตาราง
square dealn. การกระทำที่ยุติธรรม (ซื่อตรง)
square footn. ตารางฟุต
square rootn. (คณิตศาสตร์) จำนวนรากแห่งกำลังสองของอีกจำนวนหนึ่ง/เช่นรากแห่งกำลังสองของ49คือ7กรณฑ์
square sailn. ใบเรือสี่เหลี่ยมที่วางขวาง
square-built(สแควร์'บิลทฺ) adj. กว้าง,ราง,
square-dancevi. เต้นรำเป็นรูปสี่-เหลี่ยม (ชายหญิงสี่คู่) ., See also: square dance n.
squared papern. กระดาษตาราง,กระดาษกราฟ
squarely(สแควร์'ลี) adj. เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุ-รัสโดยตรง,ไม่อ้อมค้อม,ซื่อตรง,ยุติธรรม
chi-square(ไค'สแควร์) n. คำที่เท่ากับผลบวกทั้งหมดของตัวแปรของผลหารของ (ความแตกต่างระหว่างค่าเห็นได้กับค่าคาดหมาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
square(adj) เป็นตาราง,เป็นจัตุรัส,เสมอกัน,แบน,กว้าง,ตรงๆ,เป็นฉาก
square(vt) ทำให้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส,ยกกำลังสอง,แก้เผ็ด,จัดการกับ
SQUARE square dance(n) การเต้นรำเป็นคู่ๆ
SQUARE square root(n) รากที่สอง
foursquare(adj) เป็นสี่เหลี่ยมด้านเท่า,เป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส,มีสี่มุมฉาก
foursquare(n) สี่เหลี่ยมจัตุรัส,สี่เหลี่ยมด้านเท่า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
square๑. จัตุรัส, รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส๒. กำลังสอง๓. ตาราง- [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
square bracketsวงเล็บเหลี่ยม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
square butt weldรอยเชื่อมชนหน้าฉาก [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
square elbowท่อเหลี่ยมหักฉาก [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
square engineเครื่องยนต์ช่วงชักเท่า [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
square matrixเมทริกซ์จัตุรัส [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
square rootรากที่สอง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
squareรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กำลังสอง, 1. รูปสี่เหลี่ยมมุมฉากที่มีด้านทุกด้านยาวเท่ากัน 2. กำลังสองของจำนวนจริง x  ใด ๆ  หมายถึง x · x เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์ x2 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
square grid paper [square graph paper]กระดาษกริดสี่เหลี่ยมจัตุรัส, กระดาษที่มีเส้นแนวนอนและเส้นแนวตั้งที่มีระยะห่างเท่ากัน ๆ กัน มาตัดกันเกิดเป็นตารางสี่เหลี่ยมจัตุรัส เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างภาพ 2 มิติ ได้ง่ายขึ้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
square matrixเมทริกซ์จัตุรัส, เมทริกซ์ที่มีจำนวนแถวและจำนวนหลักเท่ากัน [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
square rootรากที่สอง, รากที่สองของจำนวนจริง a เมื่อ a > 0 เขียนแทนด้วยสัญลักษณ์    หมายถึงจำนวนที่ยกกำลังสองแล้วได้ a  เช่น   2  และ -2  เป็นรากที่สองของ  4 [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Square Set and Fill Stope อุโมงค์ชุดกล่อง
เป็นการทำเหมืองอุโมงค์ในบริเวณแหล่งแร่ ที่ดินหินแร่ไม่แข็งแรง อาจพังลงมาได้ง่าย โดยการเปิดอุโมงค์เอาแร่ออก แล้วใช้ชุดกล่องไม้ หรือเหล็กต่อกันเป็นชุด ๆ จากนั้นนำมูลดินทราย จากการแต่งแร่ถมกลับเพื่อค้ำยันผนังไว้ [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
square (slang ) มื้ออาหาร ตัวอย่างประโยค I have three squares everyday.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Yep. Got 'em all squared away.ผมว่าจะแจกใบปลิวเลย The Dark Night (2008)
S. and A. bringing sexy back to Times Square.... เอส และ เอ จูบกันอย่างเร่าร้อนหลังไทม์สแควร์ Bonfire of the Vanity (2008)
- Where have you been? - I went to the dentist at lunch and yesterday I met Aaron in Times Square.เธอไปอยู่ไหนมา ชั้นไปร้านหมอชั้นตอนมื้อเที่ยงและ Bonfire of the Vanity (2008)
The Giant Billboard In Times Square.ป้ายบิลบอร์ดยักษ์ที่ไทม์สแควร์ The Manhattan Project (2008)
Let me just square all this stuff away, okay?แต่ให้ผมจัดของพวกนี้ออกก่อนนะ There's Always a Woman (2008)
That square of new plastic.ช่องสี่เหลี่ยมที่มีพลาสติกหุ้มเอาไว้ใหม่ Giving Back (2008)
We've got an officer down, 16th West of Union Square.มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บที่ถนน 16 ฝั่งตะวันตกของยูเนี่ยนสแควร์ Mayhem (2008)
YOU MIGHT HAVE GOT EVERYTHING SQUARED AWAY.ผู้ต้องหามีที่หากินไม่มีวันหมดสามอย่า Normal (2008)
Unfortunately, still at square one.ไม่ได้มีเรื่องดีเสมอไปหรอกนะ Wrecking Crew (2008)
He's headed to the dewey square exit. Got it.เขากำลังไปทางออก Dewey Square รับทราบ The Ghost Network (2008)
And head to the dewey square exit.มุ่งไปทางออกฝั่ง Dewey Square The Ghost Network (2008)
And that's just easier to do if they're square.นั่นละมันจะใส่กล่องง่ายกว่าถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยม The Damage a Man Can Do (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
squareA room 8 feet square has an area of 64 square feet.
squareA round peg in a square hole. [Idiom]
squareA square has four equal sides.
squareA square has four sides.
squareCould you tell me where I could go to get a square meal?
squareCut a square in halves.
squareExcuse me, does this train go to Washington Square?
squareHe drew two squares on the blackboards.
squareHe is a square shooter.
squareHe was walking with his shoulders squared.
squareHis latest works are on display at the square.
squareHis ranch covers twenty square miles.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตารางวา[CLAS] square wah, See also: square two-meters, Example: ที่ดินผืนนี้ราคาตารางวาละ 10,000 บาท, Thai definition: มาตราวัดของที่ดิน
ตร.ว.[CLAS] square yard, Syn. ตารางวา
วงเล็บใหญ่[N] square brackets, Syn. วงเล็บเหลี่ยม, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ [ ]
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส[N] square
สี่แยก[N] square, Syn. ทางแยก
สี่เหลี่ยม[N] square
สี่เหลี่ยมจัตุรัส[N] square
ยอ[N] square dip net, See also: kind of fish-trap, Example: ชาวประมงใช้ยอจับปลาเพื่อทุ่นแรง, Thai definition: เครื่องจับปลาชนิดหนึ่ง เป็นร่างแหสี่เหลี่ยมมีคันสำหรับยก
รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส[N] square, Syn. สี่เหลี่ยมจัตุรัส, Count unit: รูป, Thai definition: รูปสี่เหลี่ยมด้านขนานที่มีด้านทั้ง 4 ยาวเท่ากัน และมีมุมภายในเป็นมุมฉาก
สี่เหลี่ยมจัตุรัส[N] square, Thai definition: สี่เหลี่ยมด้านเท่าเป็นมุมฉาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉาก[n.] (chāk) EN: square ; t square ; set square ; try square ; triangle   FR: équerre [f]
จำนวนกำลังสอง[n. exp.] (jamnūan kamlang søng) EN: square number   FR: nombre carré [m]
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จัตุรัส[n.] (jatturat) EN: square ; quadrangle   FR: carré [m] ; quadrilatère [m] ; quadrangle [m]
กลัก[n.] (klak) EN: box ; packet ; can ; small case ; box ; square paper box   FR: boîte [f] ; cassette [f]
กงฉาก[n.] (kongchāk) EN: carpenter's set square ; angle brace ; T-square ; try square   FR: équerre (de menuisier) [f] ; équerre en T [f] ; té [m]
กระบะ[n.] (kraba) EN: tray ; square-wooden tray ; wooden tray   FR: plateau en bois [m]
กระบุง[n.] (krabung) EN: bamboo basket ; closely wooven bamboo basket ; wicker basket ; grain basket with a square base   FR: corbeille en bambou tressé [f] ; panier [m] ; boisseau de bambou [m] ; manne [f]
กรณฑ์[n.] (kron) EN: root ; surd ; one side of a square ; root of a number   FR: racine [f]
กรณฑ์สอง[n. exp.] (kron søng) EN: square root   FR: racine carrée [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
SQUARE    S K W EH1 R
SQUARED    S K W EH1 R D
SQUARES    S K W EH1 R Z
SQUARELY    S K W EH1 R L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
square    (v) (s k w e@1 r)
squared    (v) (s k w e@1 d)
squares    (v) (s k w e@1 z)
squarely    (a) (s k w e@1 l ii)
squareness    (n) (s k w e@1 n @ s)
square-toed    (j) - (s k w e@1 - t ou d)
square-toes    (n) - (s k w e@1 - t ou z)
square-built    (j) - (s k w e@1 - b i l t)
square-rigged    (j) - (s k w e@1 - r i1 g d)
square-bashing    (n) - (s k w e@1 - b a sh i ng)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bitimpuls {m}; Rechteckimpuls {m}square pulse [Add to Longdo]
Flächenmaß {n} | Flächenmaße {pl}square measure | square measures [Add to Longdo]
Quadrat {n} | Quadrate {pl}; Vierecke {pl}square | squares [Add to Longdo]
Quadratmeter {n} | Quadratmeter {pl}square meter | square meters [Add to Longdo]
Quadratwurzel {f} [math.]square root [Add to Longdo]
Quadratzahl {f} [math.]square number [Add to Longdo]
Rahsegel {n} [naut.]square sail [Add to Longdo]
Rechtecknut {f}square groove [Add to Longdo]
Rechteckwelle {f} (Bitimpulsfolge)square wave [Add to Longdo]
Reffknoten {m} [naut.]square knot [Add to Longdo]
Vierkantrohr {n}square tub [Add to Longdo]
Vierkantschiene {f}square rail [Add to Longdo]
Vierkanteisen {n}square iron [Add to Longdo]
Vierkantmutter {f}square nut [Add to Longdo]
Vierkantfeile {f}square file [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
Pタイル[ピータイル, pi-tairu] (n) vinyl floor tile (typically 30 cm square) [Add to Longdo]
ます目;升目;枡目[ますめ, masume] (n) (1) measure; (2) square (e.g. of graph paper or Japanese manuscript paper); (3) box (e.g. on a form) [Add to Longdo]
まっ四角[まっしかく, masshikaku] (n) square [Add to Longdo]
オールスクエア[, o-rusukuea] (n) all square [Add to Longdo]
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] (n) {comp} Chi square test [Add to Longdo]
グラウト[, gurauto] (n) grout; grouting (cement between tile squares) [Add to Longdo]
ジャストミート[, jasutomi-to] (n,vs) (1) hit the ball squarely (baseball) (wasei [Add to Longdo]
スクウェア[, sukuuea] (n) square [Add to Longdo]
スクエア(P);スクェア[, sukuea (P); sukuea] (adj-na,n) square; (P) [Add to Longdo]
スクエアスタンス[, sukueasutansu] (n) square stance [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
中括号[zhōng kuò hào, ㄓㄨㄥ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] square brackets [ ] [Add to Longdo]
二次方[èr cì fāng, ㄦˋ ㄘˋ ㄈㄤ, ] square (i.e. x times x) [Add to Longdo]
六角括号[liù jiǎo kuò hào, ㄌㄧㄡˋ ㄐㄧㄠˇ ㄎㄨㄛˋ ㄏㄠˋ, / ] square brackets [ ] [Add to Longdo]
平方[píng fāng, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ, ] square (as in square foot, square mile, square root) [Add to Longdo]
平方公里[píng fāng gōng lǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄍㄨㄥ ㄌㄧˇ, / ] square-kilometer [Add to Longdo]
平方千米[píng fāng qiān mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄑㄧㄢ ㄇㄧˇ, ] square kilometer [Add to Longdo]
平方根[píng fāng gēn, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄍㄣ, ] square root [Add to Longdo]
平方米[píng fāng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄇㄧˇ, ] square meter [Add to Longdo]
平方英尺[píng fāng yīng chǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄈㄤ ㄔˇ, ] square foot (unit of area equal to 0.093 square meters) [Add to Longdo]
平米[píng mǐ, ㄆㄧㄥˊ ㄇㄧˇ, ] square meter; short for 平方米 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
カイ二乗検定[カイにじょうけんてい, kai nijoukentei] Chi square test [Add to Longdo]
最小二乗法[さいしょうにじょうほう, saishounijouhou] least-squares method [Add to Longdo]
四角い[しかくい, shikakui] square [Add to Longdo]
正方行列[せいほうぎょうれつ, seihougyouretsu] square matrix [Add to Longdo]
二乗機能[にじょうきのう, nijoukinou] square function [Add to Longdo]
平方根機能[へいほうこんきのう, heihoukonkinou] square root function [Add to Longdo]
魔方陣行列[まほうじんぎょうれつ, mahoujingyouretsu] magic square (matrix) [Add to Longdo]
鉤括弧[かぎかっこ, kagikakko] square bracket [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Square \Square\ (skw[^a]r), n. [OF. esquarre, esquierre, F.
   ['e]querre a carpenter's square (cf. It. squadra), fr.
   (assumed) LL. exquadrare to make square; L. ex + quadrus a
   square, fr. quattuor four. See {Four}, and cf. {Quadrant},
   {Squad}, {Squire} a square.]
   1. (Geom.)
    (a) The corner, or angle, of a figure. [Obs.]
    (b) A parallelogram having four equal sides and four right
      angles.
      [1913 Webster]
 
   2. Hence, anything which is square, or nearly so; as:
    (a) A square piece or fragment.
      [1913 Webster]
 
         He bolted his food down his capacious throat in
         squares of three inches.     --Sir W.
                          Scott.
      [1913 Webster]
    (b) A pane of glass.
    (c) (Print.) A certain number of lines, forming a portion
      of a column, nearly square; -- used chiefly in
      reckoning the prices of advertisements in newspapers.
    (d) (Carp.) One hundred superficial feet.
      [1913 Webster]
 
   3. An area of four sides, generally with houses on each side;
    sometimes, a solid block of houses; also, an open place or
    area for public use, as at the meeting or intersection of
    two or more streets.
    [1913 Webster]
 
       The statue of Alexander VII. stands in the large
       square of the town.          --Addison.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mech. & Joinery) An instrument having at least one right
    angle and two or more straight edges, used to lay out or
    test square work. It is of several forms, as the T square,
    the carpenter's square, the try-square., etc.
    [1913 Webster]
 
   5. Hence, a pattern or rule. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   6. (Arith. & Alg.) The product of a number or quantity
    multiplied by itself; thus, 64 is the square of 8, for 8
    [times] 8 = 64; the square of a + b is a^{2} + 2ab +
    b^{2}.
    [1913 Webster]
 
   7. Exact proportion; justness of workmanship and conduct;
    regularity; rule. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They of Galatia [were] much more out of square.
                          --Hooker.
    [1913 Webster]
 
       I have not kept my square.      --Shak.
    [1913 Webster]
 
   8. (Mil.) A body of troops formed in a square, esp. one
    formed to resist a charge of cavalry; a squadron. "The
    brave squares of war." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. Fig.: The relation of harmony, or exact agreement;
    equality; level.
    [1913 Webster]
 
       We live not on the square with such as these.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   10. (Astrol.) The position of planets distant ninety degrees
     from each other; a quadrate. [Obs.]
     [1913 Webster]
 
   11. The act of squaring, or quarreling; a quarrel. [R.]
     [1913 Webster]
 
   12. The front of a woman's dress over the bosom, usually
     worked or embroidered. [Obs.] --Shak.
     [1913 Webster]
 
   {fair and square} in a fair, straightforward, and honest
    manner; justly; as, he beat me fair and square.
 
   {Geometrical square}. See {Quadrat}, n., 2.
 
   {Hollow square} (Mil.), a formation of troops in the shape of
    a square, each side consisting of four or five ranks, and
    the colors, officers, horses, etc., occupying the middle.
    
 
   {Least square}, {Magic square}, etc. See under {Least},
    {Magic}, etc.
 
   {On the square}, or {Upon the square},
     (a) in an open, fair manner; honestly, or upon honor;
       justly. [Obs or Colloq.]
     (b) at right angles.
 
   {On the square with}, or {Upon the square with}, upon
    equality with; even with. --Nares.
 
   {To be all squares}, to be all settled. [Colloq.] --Dickens.
 
   {To be at square}, to be in a state of quarreling. [Obs.]
    --Nares.
 
   {To break no squares}, to give no offense; to make no
    difference. [Obs.]
 
   {To break squares}, to depart from an accustomed order.
    [Obs.]
 
   {To see how the squares go}, to see how the game proceeds; --
    a phrase taken from the game of chess, the chessboard
    being formed with squares. [Obs.] --L'Estrange.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Square \Square\, v. t. [imp. & p. p. {Squared} (skw[^a]rd); p.
   pr. & vb. n. {Squaring}.] [Cf. OF. escarrer, esquarrer. See
   {Square}, n.]
   1. To form with four equal sides and four right angles.
    --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To form with right angles and straight lines, or flat
    surfaces; as, to square masons' work.
    [1913 Webster]
 
   3. To compare with, or reduce to, any given measure or
    standard. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   4. To adjust; to regulate; to mold; to shape; to fit; as, to
    square our actions by the opinions of others.
    [1913 Webster]
 
       Square my trial
       To my proportioned strength.     --Milton.
    [1913 Webster]
 
   5. To make even, so as to leave no remainder or difference;
    to balance; as, to square accounts.
    [1913 Webster]
 
   6. (Math.) To multiply by itself; as, to square a number or a
    quantity.
    [1913 Webster]
 
   7. (Astrol.) To hold a quartile position respecting.
    [1913 Webster]
 
       The icy Goat and Crab that square the Scales.
                          --Creech.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) To place at right angles with the keel; as, to
    square the yards.
    [1913 Webster]
 
   {To square one's shoulders}, to raise the shoulders so as to
    give them a square appearance, -- a movement expressing
    contempt or dislike. --Sir W. Scott.
 
   {To square the circle} (Math.), to determine the exact
    contents of a circle in square measure. The solution of
    this famous problem is now generally admitted to be
    impossible.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Square \Square\ (skw[^a]r), a.
   1. (Geom.) Having four equal sides and four right angles; as,
    a square figure.
    [1913 Webster]
 
   2. Forming a right angle; as, a square corner.
    [1913 Webster]
 
   3. Having a shape broad for the height, with rectilineal and
    angular rather than curving outlines; as, a man of a
    square frame.
    [1913 Webster]
 
   4. Exactly suitable or correspondent; true; just.
    [1913 Webster]
 
       She's a most triumphant lady, if report be square to
       her.                 --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. Rendering equal justice; exact; fair; honest; as, square
    dealing.
    [1913 Webster]
 
   6. Even; leaving no balance; as, to make or leave the
    accounts square.
    [1913 Webster]
 
   7. Leaving nothing; hearty; vigorous.
    [1913 Webster]
 
       By Heaven, square eaters.
       More meat, I say.           --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   8. (Naut.) At right angles with the mast or the keel, and
    parallel to the horizon; -- said of the yards of a
    square-rigged vessel when they are so braced.
    [1913 Webster]
 
   Note: Square is often used in self-explaining compounds or
      combinations, as in square-built, square-cornered,
      square-cut, square-nosed, etc.
      [1913 Webster]
 
   {Square foot}, an area equal to that of a square the sides of
    which are twelve inches; 144 square inches.
 
   {Square knot}, a knot in which the terminal and standing
    parts are parallel to each other; a reef knot. See Illust.
    under {Knot}.
 
   {Square measure}, the measure of a superficies or surface
    which depends on the length and breadth taken conjointly.
    The units of square measure are squares whose sides are
    the linear measures; as, square inches, square feet,
    square meters, etc.
 
   {Square number}. See {Square}, n., 6.
 
   {Square root of a number} or {Square root of a quantity}
    (Math.), that number or quantity which, multiplied by
    itself, produces the given number or quantity.
 
   {Square sail} (Naut.), a four-sided sail extended upon a yard
    suspended by the middle; sometimes, the foresail of a
    schooner set upon a yard; also, a cutter's or sloop's sail
    boomed out. See Illust. of {Sail}.
 
   {Square stern} (Naut.), a stern having a transom and joining
    the counter timbers at an angle, as distinguished from a
    round stern, which has no transom.
 
   {Three-square}, {Five-square}, etc., having three, five,
    etc., equal sides; as, a three-square file.
 
   {To get square with}, to get even with; to pay off. [Colloq.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Square \Square\, v. i.
   1. To accord or agree exactly; to be consistent with; to
    conform or agree; to suit; to fit.
    [1913 Webster]
 
       No works shall find acceptance . . .
       That square not truly with the Scripture plan.
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   2. To go to opposite sides; to take an attitude of offense or
    defense, or of defiance; to quarrel. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Are you such fools
       To square for this?          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. To take a boxing attitude; -- often with up, sometimes
    with off. [Colloq.] --Dickens.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Rhomb \Rhomb\ (r[o^]mb or r[o^]m; 277), n. [L. rhombus, Gr.
   "ro`mbos rhomb, a spinning top, magic wheel, fr. "re`mbein to
   turn or whirl round, perhaps akin to E. wrench: cf. F.
   rhombe. Cf. {Rhombus}, {Rhumb}.]
   1. (Geom.) An equilateral parallelogram, or quadrilateral
    figure whose sides are equal and the opposite sides
    parallel. The angles may be unequal, two being obtuse and
    two acute, as in the cut, or the angles may be equal, in
    which case it is usually called a {square}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Geom.) A rhombohedron.
    [1913 Webster]
 
   {Fresnel's rhomb} (Opt.), a rhomb or oblique parallelopiped
    of crown or St. Gobain glass so cut that a ray of light
    entering one of its faces at right angles shall emerge at
    right angles at the opposite face, after undergoing within
    the rhomb, at other faces, two reflections. It is used to
    produce a ray circularly polarized from a plane-polarized
    ray, or the reverse. --Nichol.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 square
   adv 1: in a straight direct way; "looked him squarely in the
       eye"; "ran square into me" [syn: {squarely}, {square}]
   2: in a square shape; "a squarely cut piece of paper"; "folded
     the sheet of paper square" [syn: {squarely}, {square}]
   3: firmly and solidly; "hit the ball squarely"; "the bat met the
     ball squarely"; "planted his great bulk square before his
     enemy" [syn: {squarely}, {square}]
   adj 1: having four equal sides and four right angles or forming
       a right angle; "a square peg in a round hole"; "a square
       corner" [ant: {circular}, {round}]
   2: characterized by honesty and fairness; "straight dealing"; "a
     square deal" [syn: {straight}, {square}] [ant: {corrupt},
     {crooked}]
   3: providing abundant nourishment; "a hearty meal"; "good solid
     food"; "ate a substantial breakfast"; "four square meals a
     day" [syn: {hearty}, {satisfying}, {solid}, {square},
     {substantial}]
   4: leaving no balance; "my account with you is now all square"
   5: without evasion or compromise; "a square contradiction"; "he
     is not being as straightforward as it appears" [syn:
     {square(a)}, {straightforward}, {straight}]
   6: rigidly conventional or old-fashioned [syn: {square},
     {straight}]
   n 1: (geometry) a plane rectangle with four equal sides and four
      right angles; a four-sided regular polygon; "you can
      compute the area of a square if you know the length of its
      sides" [syn: {square}, {foursquare}]
   2: the product of two equal terms; "nine is the second power of
     three"; "gravity is inversely proportional to the square of
     the distance" [syn: {square}, {second power}]
   3: an open area at the meeting of two or more streets [syn:
     {public square}, {square}]
   4: something approximating the shape of a square
   5: someone who doesn't understand what is going on [syn:
     {square}, {lame}]
   6: a formal and conservative person with old-fashioned views
     [syn: {square}, {square toes}]
   7: any artifact having a shape similar to a plane geometric
     figure with four equal sides and four right angles; "a
     checkerboard has 64 squares"
   8: a hand tool consisting of two straight arms at right angles;
     used to construct or test right angles; "the carpenter who
     built this room must have lost his square"
   v 1: make square; "Square the circle"; "square the wood with a
      file" [syn: {square}, {square up}]
   2: raise to the second power
   3: cause to match, as of ideas or acts
   4: position so as to be square; "He squared his shoulders"
   5: be compatible with; "one idea squares with another"
   6: pay someone and settle a debt; "I squared with him"
   7: turn the paddle; in canoeing [syn: {feather}, {square}]
   8: turn the oar, while rowing [syn: {feather}, {square}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 sq.
 
 1. (kıs.) sequence, square.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top