ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

knotty

N AA1 T IY0   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -knotty-, *knotty*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
knotty(adj) ยุ่งยาก, See also: ซับซ้อน

English-Thai: Nontri Dictionary
knotty(adj) มีปมมาก,ยุ่งยาก

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
knottySolve a knotty problem readily.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปุ่มป่ำ(adj) knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ตระปุ่มตระป่ำ, ขรุขระ, นูน, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: คางคกมีผิวหนังปุ่มป่ำ
ปุ่มๆป่ำๆ(adj) knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มป่ำ, ตะปุ่มตะป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: ลูกยอมีผิวปุ่มๆ ป่ำๆ เหมือนผิวมะกรูด, Thai Definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
ตะปุ่มตะป่ำ(adj) knotty, See also: knobby, gnarled, Syn. ปุ่มๆ ป่ำๆ, ปุ่มป่ำ, ขรุขระ, Ant. เรียบ, เกลี้ยงเกลา, สม่ำเสมอ, Example: เขาขี่จักรยานไปตามทางตะปุ่มตะป่ำด้วยหลุมบ่ออย่างชำนาญ, Thai Definition: นูนขึ้นเป็นปมๆ, เป็นปุ่มเป็นปมขรุขระ
กระปมกระเปา(adj) knobbed, See also: knotty, gnarled, knobby, warty, pimpled, Syn. กระปุ่มกระป่ำ, ขรุขระ, ปุ่มป่ำ, Ant. เรียบ
กระปุ่มกระป่ำ(adj) knobby, See also: knotty, gnarled, Syn. ขรุขระ, Ant. เรียบ, Example: ไม้ชิ้นนี้ไม่สวยมีลายกระปุมกระป่ำเต็มไปหมดเลย, Thai Definition: ที่มีลักษณะเป็นปุ่มปม

CMU English Pronouncing Dictionary
KNOTTY N AA1 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
knotty (j) nˈɒtiː (n o1 t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
伤脑筋[shāng nǎo jīn, ㄕㄤ ㄋㄠˇ ㄐㄧㄣ, / ] knotty; troublesome; bothersome, #33,463 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verwickelt {adj} | verwickelter | am verwickeltestenknotty | knottier | knottiest [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
節榑[ふしくれ, fushikure] (n) knotty wood or tree [Add to Longdo]
節榑立つ[ふしくれだつ, fushikuredatsu] (v5t,vi) to be knotty or gnarled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Knotty \Knot"ty\, a. [Compar. {Knottier}; superl. {Knottiest}.]
   1. Full of knots; knotted; having many knots; as, knotty
    timber; a knotty rope.
    [1913 Webster]
 
   2. Hard; rugged; as, a knotty head. [R.] --Rewe.
    [1913 Webster]
 
   3. Difficult; intricate; perplexed.
    [1913 Webster]
 
       A knotty point to which we now proceed --Pope.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 knotty
   adj 1: making great mental demands; hard to comprehend or solve
       or believe; "a baffling problem"; "I faced the knotty
       problem of what to have for breakfast"; "a problematic
       situation at home" [syn: {baffling}, {elusive}, {knotty},
       {problematic}, {problematical}, {tough}]
   2: used of old persons or old trees; covered with knobs or
     knots; "gnarled and knotted hands"; "a knobbed stick" [syn:
     {gnarled}, {gnarly}, {knotted}, {knotty}, {knobbed}]
   3: highly complex or intricate and occasionally devious; "the
     Byzantine tax structure"; "Byzantine methods for holding on
     to his chairmanship"; "convoluted legal language";
     "convoluted reasoning"; "the plot was too involved"; "a
     knotty problem"; "got his way by labyrinthine maneuvering";
     "Oh, what a tangled web we weave"- Sir Walter Scott;
     "tortuous legal procedures"; "tortuous negotiations lasting
     for months" [syn: {Byzantine}, {convoluted}, {involved},
     {knotty}, {tangled}, {tortuous}]
   4: tangled in knots or snarls; "a mass of knotted string";
     "snarled thread" [syn: {knotty}, {snarled}, {snarly}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top