ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

cordial

K AO1 R JH AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -cordial-, *cordial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cordial(adj) ด้วยความจริงใจ, See also: ที่ทำออกมาจากใจ, Syn. hearty, fervent
cordial(adj) ที่ดูอบอุ่นและเป็นมิตร, Syn. genial, warm, welcoming
cordial(n) เหล้า, See also: สุรา
cordially(adv) อย่างจริงใจ
cordially(adv) อย่างอบอุ่น, Syn. warmly, genially
cordiality(n) ความอบอุ่นเป็นกันเอง, Syn. friendly feeling, warm

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cordial(คอร์'เดียล) adj. ด้วยความรักใคร่, ด้วยมิตรไมตรีจิต, ด้วยน้ำใสใจจริง, อบอุ่น, สนิทสนม. n. ยาบำรุงหัวใจ, เหล้าหวานหอมที่เจือปนเครื่องเทศ, ยากระตุ้น., See also: cordialness n., Syn. warm, sincere, Ant. cool, cold
cordiality(คอร์ดิแอล'ลิที) n. คำพูดหรือพฤติการณ์ให้ความสนิทสนมหรือความอบอุ่น
precordial painปวดบริเวณส่วนหน้าหัวใจ

English-Thai: Nontri Dictionary
cordial(adj) เต็มใจ, จริงใจ, ด้วยน้ำใสใจจริง, ด้วยมิตรไมตรีจิต, ฉันมิตร
cordial(n) ยาหอม, ยาบำรุงหัวใจ, ยากระตุ้นหัวใจ
cordiality(n) มิตรภาพ, ความจริงใจ, ไมตรีจิต, น้ำใสใจจริง

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Alik. A cordial invitation from Potomac Blair to a party on Thursday.Alik เชิญจริงใจจากโปโตแมคแบลร์ไปงานปาร์ตี้ในวันพฤหัสบดีที่ The Russia House (1990)
Well, that's where Rose's Lime Cordial originated...นี่ ที่นั่นเป็นแหล่งกำเนิด มะนาวควายที่ใช้ทำยาบำรุงด้วยนะ Match Point (2005)
That's cordial of him.เขาช่างมีน้ำใจ No Country for Old Men (2007)
- Lucy - My Healing Cordial and dagger.- ลูซี่ น้ำยารักษาและกริชของฉัน The Chronicles of Narnia: The Voyage of the Dawn Treader (2010)
I couldn't help but notice, uh, things were kind of cordial between you and your assistant.ผมช่วยอะไรไม่ได้ แต่จะบอกให้ว่า ความรักใคร่กันระหว่างคุณกับผู้ช่วย รู้สึกดีใช่ไหมกับผู้หญิงคนนั้น คุณสตาร์ค? Shut Up, Dr. Phil (2011)
Should this meeting take a less than cordial turn...เผื่อว่าการเจรจานี้ จะมีตุกติก C.O.D. (2012)
However, today down at Glades Memorial, he was met with a far less cordial homecoming.อย่างไงก็ตาม วันนี้ ที่เกลดส์เมมเมอร์รัล เขาได้พบกับการต้อนรับอย่างจริงใจ Identity (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
cordialHe greeted her with cordiality.
cordialHe received me cordially.
cordialHis cordiality may not be authentic.
cordialI express my cordial thanks for what you have done for this city.
cordialI was pleased no end by the cordial welcome.
cordialWe became cordial with one another.
cordialWe received a cordial welcome from them.
cordialWhat is intended as a cordial smile.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
น้ำใสใจจริง(n) sincerity, See also: cordiality, genuineness, Syn. ความจริงใจ, Example: ผมงงเป็นไก่ตาแตก ยอมรับในน้ำใสใจจริงของเขาจนพูดอะไรไม่ออก, Thai Definition: จิตใจที่แท้จริง
มิตรจิตมิตรใจ(n) friendly feelings, See also: cordiality, friendliness, sympathy, Syn. น้ำใจ, Thai Definition: ถ้อยทีถ้อยอาศัยกัน, Notes: (สำนวน)
ความเป็นกันเอง(n) intimacy, See also: cordiality, familiarity, friendliness, affection, Syn. ความคุ้นเคย, Example: ในที่ทำงาน ทุกคนมีความเป็นกันเองในหมู่เพื่อนฝูงอย่างมาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การตกลงกันฉันมิตร[kān toklong kan chan mit] (n, exp) EN: amicable agreement ; entente cordiale
มิตรจิตมิตรใจ[mittrajit-mittrajai] (n) EN: friendly feelings ; cordiality ; friendliness ; sympathy  FR: sympathie [ f ]
มิตรภาพ[mittraphāp] (n) EN: friendship ; cordiality ; friendliness ; companionship  FR: amitié [ f ]
เป็นกันเอง[pen kan-ēng] (adv) EN: informally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly  FR: cordialement
เป็นมิตร[pen mit] (adj) FR: amical ; cordial
สนิทสนม[sanitsanom] (adv) EN: nformally ; friendly ; intimately ; cordially ; familiarly
สนทนาปราศรัย[sonthanā prāsai] (v, exp) EN: talk with ; converse with ; have a conversation with ; have a cordial talk with
ต้อนรับขับสู้[tønrap khap sū] (v, exp) EN: receive cordially ; welcome heartily ; entertain warmly  FR: recevoir chaleureusement
อย่างจริงใจ[yāng jingjai] (adv) EN: sincerely ; truly ; cordially  FR: sincèrement

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
CORDIAL K AO1 R JH AH0 L
CORDIALS K AO1 R JH AH0 L Z
CORDIALLY K AO1 R JH AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
cordial (n) kˈɔːdɪəʳl (k oo1 d i@ l)
cordials (n) kˈɔːdɪəʳlz (k oo1 d i@ l z)
cordially (a) kˈɔːdɪəʳliː (k oo1 d i@ l ii)
cordiality (n) kˌɔːdɪˈælɪtiː (k oo2 d i a1 l i t ii)
cordialities (n) kˌɔːdɪˈælɪtɪz (k oo2 d i a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
热情[rè qíng, ㄖㄜˋ ㄑㄧㄥˊ, / ] cordial; enthusiastic; passion; passionate; passionately, #1,997 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
herzlich { adj } | herzlicher | am herzlichstencordial | more cordial | most cordial [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
交歓;交驩;交款(oK)[こうかん, koukan] (n, vs) exchange of courtesies (cordialities); fraternization; fraternisation [Add to Longdo]
厚い(P);篤い[あつい, atsui] (adj-i) (1) (厚い only) thick; deep; heavy; (2) kind; cordial; hospitable; warm; faithful; (3) (篤い only) serious (of an illness); (4) (厚い only) abundant; (P) [Add to Longdo]
厚遇[こうぐう, kouguu] (n, vs) cordial welcome; kind treatment; hospitality [Add to Longdo]
懇切[こんせつ, konsetsu] (adj-na, n) kindness; cordiality; exhaustiveness; (P) [Add to Longdo]
懇篤[こんとく, kontoku] (adj-na, n) cordial; kind [Add to Longdo]
手厚い[てあつい, teatsui] (adj-i) courteous; cordial; warm [Add to Longdo]
親身[しんみ, shinmi] (n) (1) relation; relative; (adj-na) (2) kind; cordial [Add to Longdo]
親身になって[しんみになって, shinmininatte] (exp, adv) warmly; cordially; with tender care [Add to Longdo]
盛んな歓迎[さかんなかんげい, sakannakangei] (n) cordial reception [Add to Longdo]
仲良く(P);仲よく;仲好く[なかよく, nakayoku] (adv) (1) on good terms with; on cordial terms with; getting along well with; happily; peacefully; (vs) (2) to make friends with; to be good friends with; to get along with; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cordial \Cor"dial\, n.
   1. Anything that comforts, gladdens, and exhilarates.
    [1913 Webster]
 
       Charms to my sight, and cordials to my mind.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. (Med) Any invigorating and stimulating preparation; as, a
    peppermint cordial.
    [1913 Webster]
 
   3. (Com.) Aromatized and sweetened spirit, used as a
    beverage; a liqueur.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Cordial \Cor"dial\ (k[^o]r"jal, formally k[^o]rd"yal; 106, 277),
   a. [LL. cordialis, fr. L. cor heart: cf. F. cordial. See
   {Heart}.]
   1. Proceeding from the heart. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       A rib with cordial spirits warm.   --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Hearty; sincere; warm; affectionate.
    [1913 Webster]
 
       He . . . with looks of cordial love
       Hung over her enamored.        --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Tending to revive, cheer, or invigorate; giving strength
    or spirits.
    [1913 Webster]
 
       Behold this cordial julep here
       That flames and dances in his crystal bounds.
                          --Milton.
 
   Syn: Hearty; sincere; heartfelt; warm; affectionate;
     cheering; invigorating. See {Hearty}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 cordial
   adj 1: diffusing warmth and friendliness; "an affable smile";
       "an amiable gathering"; "cordial relations"; "a cordial
       greeting"; "a genial host" [syn: {affable}, {amiable},
       {cordial}, {genial}]
   2: politely warm and friendly; "a cordial handshake"
   3: sincerely or intensely felt; "a cordial regard for his
     visitor's comfort"; "a cordial abhorrence of waste"
   n 1: strong highly flavored sweet liquor usually drunk after a
      meal [syn: {liqueur}, {cordial}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top