ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -委-, *委*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[委, wěi, ㄨㄟˇ] to appoint, to commission, to send
Radical: Decomposition: 禾 (hé ㄏㄜˊ)  女 (nǚ ㄋㄩˇ) 
Etymology: [] ,  Rank: 457

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wēi, ㄨㄟ, ] same as 逶 in 逶迤 winding, curved, #1,227 [Add to Longdo]
[wěi, ㄨㄟˇ, ] give up; indeed; to commission, #1,227 [Add to Longdo]
员会[wěi yuán huì, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] committee, #1,174 [Add to Longdo]
[wěi yuán, ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, / ] committee member; committee; council, #2,234 [Add to Longdo]
[dǎng wěi, ㄉㄤˇ ㄨㄟˇ, / ] Party committee, #2,788 [Add to Longdo]
[wěi tuō, ㄨㄟˇ ㄊㄨㄛ, / ] entrust; trust, #2,819 [Add to Longdo]
[shì wěi, ㄕˋ ㄨㄟˇ, ] municipal committee, #3,668 [Add to Longdo]
[cháng wěi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ, ] member of standing committee, #4,468 [Add to Longdo]
[wěi qū, ㄨㄟˇ ㄑㄩ, ] to feel wronged; to nurse a grievance; to cause sb to feel wronged, #5,428 [Add to Longdo]
[cháng wěi huì, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ ㄏㄨㄟˋ, / ] standing committee, #10,820 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ねる[ゆだねる, yudaneru] (vt) ตามใจ, ปล่อยให้เป็นหน้าที่
[いいん, iin] (n) กรรมการ
員会[いいんかい, iinkai] (n) การประชุม(กรรมการ)สมาคม เช่นการประชุมกรรมการสมาคมผู้ปกครองและครู การประชุมกรรมการบริหาร ก็จะใช้คำนี้

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[いたく, itaku] (n) การมอบหมาย
任状[いにんじょう, ininjou] การมอบฉันทะ การมอบอำนาจ

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
せる[まかせる, makaseru] Thai: มอบหมายให้
[いいん, iin] Thai: กรรมการ English: committee member

Japanese-English: EDICT Dictionary
ねる[ゆだねる, yudaneru] (v1,vt) to entrust to; to devote oneself to; to abandon oneself to; (P) [Add to Longdo]
[いいん, iin] (n) committee member; (P) [Add to Longdo]
員会[いいんかい, iinkai] (n) committee; commission; board; panel; committee meeting; (P) [Add to Longdo]
員会に諮る[いいんかいにはかる, iinkainihakaru] (exp,v5r) to submit (a plan) to a committee for deliberation [Add to Longdo]
員会を置く[いいんかいをおく, iinkaiwooku] (exp,v5k) to form a committee [Add to Longdo]
員会制度[いいんかいせいど, iinkaiseido] (n) committee system; commission system [Add to Longdo]
員会設置会社[いいんかいせっちかいしゃ, iinkaisecchikaisha] (n) company with a committee governance structure (e.g. auditing, appointment, compensation) [Add to Longdo]
員長[いいんちょう, iinchou] (n) committee chairman; (P) [Add to Longdo]
員付託[いいんふたく, iinfutaku] (n) referral to a committee [Add to Longdo]
[いきょく, ikyoku] (n) details; circumstances [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
Six members constitute the committee.6人の員でその員会を構成する。
Six professors constitute the committee.6人の教授でその員会を構成する。
This plan has not yet been cleared by the committee.この計画はまだ員会から認可されていない。
But the Nobel Committee said that poverty was a threat to world peace, and Mother Teresa worked against poverty.しかし、ノーベル賞選考員会は、貧困は世界平和を脅かすものであり、マザー・テレサは貧困と戦っているのだと述べた。
Judy is the only woman on the board.ジュディーはその員会でただ1人の女性です。
Mr Smith was announced as the succeeding chairman.スミス氏が後任の員長として発表された。
The committee man is a dentist in private life.その員は私生活においては歯科医である。
The committee is made up of ten members.その員会は10人のメンバーで構成されている。
The committee is made up of ten members.その員会は10名から成っている。
The committee consists of twelve members.その員会は12人からなる。
The committee consists of four members.その員会は4人の員から成る。
The committee consists of seven scholars.その員会は7人の学者で構成されている。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As I see it, also discommoded yourself[CN] 据我看来, 也太屈了你自己了 Song at Midnight (1937)
I propose to proclaim our congress the supreme power on the Don![JA] この集会の参加者の中から 戦時革命員会のメンバーを Tikhiy Don (1957)
We demand that you relegate power to the War Revolutionary Committee.[JA] 全権の戦時革命員会への 移譲だ あっさりと言うもんだ Tikhiy Don (1957)
- For Venezuela?[CN] 去内瑞拉? 是的 Port of Shadows (1938)
I propose to proclaim our congress the supreme power on the Don![JA] この集会の参加者の中から 戦時革命員会のメンバーを Tikhiy Don II (1958)
Bravo, Shein![JA] ドン地方政府は諸君の 軍事革命員会の提案を Tikhiy Don (1957)
Japan, China, Nicaragua, Guatemala. Oh, why, we've got 'em licked before we start.[CN] 日本,中国,尼加拉瓜,地马拉, 我们又回到原地了 Cavalcade (1933)
I propose... to elect from the delegates of our congress a Cossack War Revolutionary Committee![JA] 選出することを 提案する この員会が今後の闘争を 指揮するものとする Tikhiy Don (1957)
The leader come here, the rest go straight ahead![JA] 軍時革命員会の規則を 厳重に守って行え Tikhiy Don (1957)
- The grievance committee[CN] 申诉员会 Bordertown (1935)
- What else did he place with you for rental?[JA] - 他に託レンタルは? He Walked by Night (1948)
The power has been passed to the Provisional Committee of the State Duma.[JA] 国会の臨時員会に 移譲された お前達を含め兵士達は Tikhiy Don (1957)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[い, i] ANVERTRAUEN [Add to Longdo]
[いにん, inin] Auftrag, Mandat, Bevollmaechtigung [Add to Longdo]
[いいん, iin] Ausschussmitglied, Komiteemitglied [Add to Longdo]
員会[いいんかい, iinkai] Ausschuss, Komitee [Add to Longdo]
[いしょく, ishoku] -Auftrag, -Bitte [Add to Longdo]
[いさい, isai] Einzelheiten [Add to Longdo]
[いたく, itaku] Auftrag, Kommission [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top