Search result for

เรียบ

(92 entries)
(0.0082 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียบ-, *เรียบ*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เรียบร้อย (adj ) neat

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียบ[ADJ] smooth, See also: even, plain, level, Ant. ขรุขระ, Example: กระเพาะปัสสาวะเป็นอวัยวะที่มีผนังเป็นกล้ามเนื้อเรียบ อยู่หลังหัวเหน่า
เรียบ[ADV] with nothing left, See also: (eat the plate) clean, without leaving anything, thoroughly, entirely, completely, Syn. หมด, ไม่เหลือ, เกลี้ยง, Example: พวกที่มาก่อนหน้าเราเขากินเสียเรียบหมด เกือบไม่มีเหลือเลย, Notes: (ปาก)
เรียบ[V] be smooth, See also: be even, be plain, be level, Ant. ขรุขระ, Example: ผนังของโพรงไตจะไม่เรียบเนื่องจากมีปุ่มเล็กๆ ยื่นเข้ามาจำนวน 6-15 ปุ่ม, Thai definition: มีระดับพื้นผิวเรียบเสมอกัน
เรียบ[ADV] commonly, See also: ordinarily, Syn. เรียบ, Example: เขาเป็นคนหน้าตาหมดจด แต่งตัวเรียบๆ, Thai definition: เป็นไปตามธรรมดาสามัญ
เรียบวุธ[ADV] all (everything) gone, See also: without nothing left, Example: ขณะนี้คณะกรรมการลาออกเรียบวุธไปแล้ว เขาเลยไม่ต้องกังวลใจอะไร, Thai definition: หมดเกลี้ยง
เรียบวุธ[V] order arms, Thai definition: ถืออาวุธอยู่ในท่าเรียบ คือ ถือปืนแนบอยู่ทางขวา ส้นปืนจดดิน
เรียบร้อย[V] be polite, See also: be courteous, be well-behaved, be gracious, be well-mannered, Syn. สุภาพ, Example: ลูกสาวคุณเรียบร้อย น่าชื่นชมจริงๆ, Thai definition: มีกริยามารยาทสุภาพเรียบร้อยดี
เรียบร้อย[V] be neat and tidy, See also: be orderly, be in good order, Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ, Example: เขามักจะตรวจตราดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน
เรียบร้อย[V] be neat and tidy, See also: be orderly, be in good order, Syn. เป็นระเบียบ, มีระเบียบ, Example: เขามักจะตรวจตราดูทุกสิ่งทุกอย่างให้เรียบร้อยก่อนออกจากบ้าน
เรียบเรียง[V] compile, See also: write, edit, compose, Syn. รจิต, แต่ง, Example: ในพ.ศ.2430 ม.ร.ว.เปียมาลากุลได้เรียบเรียงพระราชพงศาวดารย่อสำหรับนักเรียนขึ้น, Thai definition: เขียนโดยอาศัยข้อมูลต่างๆ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียบว. ไม่ขรุขระ เช่น พื้นเรียบ, ราบ เช่น กระเบื้องแผ่นเรียบ ฝาผนังเรียบไม่มีลวดลาย, เป็นระเบียบ เช่น จัดบ้านเรียบ, ไม่ยุ่ง เช่น หวีผมเรียบ, ไม่ยับ เช่น รีดเสื้อเรียบ
เรียบเกลี้ยง, หมด, ไม่เหลือ, เช่น กินเรียบ กวาดเรียบ ตายเรียบ.
เรียบว. เป็นไปตามธรรมดาสามัญ, ไม่โลดโผน, เช่น ใช้ชีวิตเรียบ
เรียบไม่ฉูดฉาด เช่น แต่งตัวเรียบ ๆ.
เรียบร้อยว. สุภาพ เช่น พูดจาเรียบร้อย กิริยามารยาทเรียบร้อย
เรียบร้อยเป็นระเบียบ เช่น จัดห้องเรียบร้อย, มีระเบียบ เช่น ทำงานเรียบร้อย, ประณีต เช่น เย็บผ้าเรียบร้อย
เรียบร้อยเสร็จ เช่น กินข้าวมาเรียบร้อยแล้ว
เรียบร้อยสงบราบคาบ เช่น สถานการณ์บ้านเมืองเรียบร้อย.
เรียบวุธก. ถืออาวุธอยู่ในท่าเรียบ คือ ถือปืนแนบอยู่ทางขวา ส้นปืนจดดิน, เลือนมาจาก เรียบอาวุธ.
เรียบวุธว. หมดเกลี้ยง เช่น กินเสียเรียบวุธเลย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
entireเรียบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
glabrousเรียบเลี่ยน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Agyriaเรียบ, ไม่มีลอนของสมอง [การแพทย์]
Flattenเรียบ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Done.เรียบร้อย High Infidelity (2012)
There.เรียบร้อย There's Always a Downside (2012)
Plain?ความเรียบง่าย? New Haven Can Wait (2008)
Oh, yeah. Um, I'm all packed up.อ่า ค่ะแม่ หนูเตรียมของเรียบร้อยแล้ว New Haven Can Wait (2008)
To complete one last errand before we go home?ทำงานให้เรียบร้อยก่อน แล้วเราค่อยกลับบ้านได้มั้ยคะ? New Haven Can Wait (2008)
It's done. Let's go.เรียบร้อย.ไปเถอะ New Haven Can Wait (2008)
Cash--direct deposit into one of my offshore accounts.เงิน โอนเข้ามาในบัญชีเรียบร้อย Chuck in Real Life (2008)
Well, my mom's actually out at our hamptons house,ที่จริงแล้ว แม่ผมออกจากบ้านแฮมตันเรียบร้อยแล้ว Chuck in Real Life (2008)
Homework, headset, handbag, check, check, check.การบ้าน หูฟัง กระเป๋าถือ เรียบร้อย Pret-a-Poor-J (2008)
this dress is a mess!ชุดนี่มันไม่เรียบร้อยนี่ Pret-a-Poor-J (2008)
It's not my finest work, but I wouldn't call it a mess.มันไม่ใช่งานที่เสร็จของฉัน แต่ฉันจะไม่เรียกว่ามันไม่เรียบร้อยนะ Pret-a-Poor-J (2008)
-It's not the same thing. yes, it is, and it's gonna be okay.-มันไม่เหมือนกัน ใช่ มันเป็น และมันจะต้องเรียบร้อย Pret-a-Poor-J (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียบ[adj.] (rīep) EN: smooth ; even ; flat ; plain   FR: uni ; égal ; lisse
เรียบ[adj.] (rīep-rīep) EN: simple ; plain   FR: simple ; sobre
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: neat ; tidy   FR: convenable ; soigné
เรียบร้อย[adj.] (rīeprøi) EN: polite ; elegant ; refined ; well-behaved ; well-mannered   FR: sage ; aimable ; avenant ; bienveillant ; circonspect ; courtois
เรียบร้อย[adv.] (rīeprøi) EN: in good order ; orderly ; neatly   FR: comme il faut ; d'une manière soignée
เรียบร้อยงดงาม[adj.] (rīeprøi ngot-ngām) EN: fine   
เรียบร้อยดี[v. exp.] (rīeprøi dī) EN: be all right ; be fine   
เรียบร้อยแล้ว[X] (rīeprøi laēo) EN: finished ; completed   FR: terminé ; achevé ; accompli
เรียบร้อยแล้ว[adv.] (rīeprøi laēo) EN: already   
เรียบเรียง[v.] (rīeprīeng) EN: compile ; edit ; write ; compose   FR: composer ; écrire ; éditer

English-Thai: Longdo Dictionary
curfew(n) ในยุโรปสมัยกลางบ้านเรือนทำมาจากท่อนซุง ตรงพื้นกลางบ้านมักจะขุดเป็นหลุมเพื่อเอาไว้ใช้เป็นเตา เพราะกลัวไฟไหม้ ตอนดึกๆ จึงต้องมียามเดินไปให้สัญญาว่าได้เวลานอนแล้ว ขอให้กลบไฟซะให้เรียบร้อยด้วย ซึ่งภาษาฝรั่งเศสว่า cuevre-feu แปลเป็นอังกฤษว่า to cover the fire เมื่อพระเจ้าวิลเลี่ยมแห่งฝรั่งเศสตีอังกฤษได้ ก็เอามาใช้ในอังกฤษ ให้ทุกบ้านดับไฟและห้ามออกจากบ้าน Curfew ก็จึงพัฒนามาเป็นคำที่หมายถึง มาตรการห้ามออกนอกเคหสถานในเวลากำหนด
postproductionขั้นตอนหลังการผลิตงาน ถ้าเป็นการถ่ายทำภาพยนตร์จะหมายถึง การตัดต่อ การลงเสียง การตกแต่งแสงสีในภาพยนตร์ด้วยคอมพิวเตอร์ ถ้าเป็นการผลิตงานด้านอื่นๆ ก็จะหมายถึงการเก็บชิ้นงานนั้นๆ ให้เรียบร้อยก่อนส่งงาน
public order(n ) ความสงบเรียบร้อยของประชาชน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
all right[ADJ] เรียบร้อย, See also: ถูกต้อง, Syn. correct
austere[ADJ] ไม่หรูหรา, See also: เรียบง่าย, Syn. plain
arrange for[PHRV] เรียบเรียงใหม่ (ดนตรี), See also: เขียนใหม่
barely[ADV] เรียบง่าย, See also: ไม่ตกแต่ง
be in order[PHRV] เป็นระเบียบ, See also: เรียบร้อย, Syn. keep in
charge[VT] เรียกเก็บเงิน, See also: เรียบเก็บค่าใช้จ่าย, Syn. bill
even[ADJ] เรียบ, See also: เสมอกัน, Syn. flat, smooth
harmonize[VT] ประสานเสียง, See also: เรียบเรียงเสียงประสาน
homely[ADJ] เรียบง่าย, See also: สบายๆ ไม่หรูหรา
humble[ADJ] สมถะ, See also: เรียบง่าย, ถ่อมตัว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accident(แอค' ซิเดินทฺ) adj.,n. บังเอิญ, อุบัติเหตุ,ส่วนประกอบ,พื้นทีไม่เรียบ, Syn. mischance)
accidental(แอคซิเดน' เทิล) adj.,n. บังเอิญ, ส่วนประกอบ, ลักษณะสังกัด, ส่วนที่ไม่เรียบ, เครื่องหมาย (ดนตรี) ชั่วคราว. -accidentally adv., Syn. unexpected)
already(ออลเรด' ดี) adj. อยู่แล้ว, เสียแล้ว,แล้ว, เรียบร้อยแล้ว, Syn. before now, by now)
batch processingการประมวลผลเชิงกลุ่มหมายถึงการประมวลผลที่ทำต่อเนื่องกันไปตามลำดับโดยมีระบบปฏิบัติการ (operating system) เป็นตัวควบคุม ในการประมวลผลแบบนี้ เราจะต้องจัดรวบรวมข้อมูลและแบ่งแยกเป็นกลุ่มไว้ให้เรียบร้อยก่อน จึงส่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อประมวลผลทีเดียว เมื่อเสร็จแล้วจึงจัดรวบรวมเป็นรายงาน หรือสรุปผลอีกทีหนึ่ง วิธีการประมวลผลแบบนี้ทำง่าย ประหยัด และตรงไปตรงมา แต่อาจจะช้าไปบ้าง เพราะต้องรอให้ข้อมูลเรียบร้อยก่อน ตรงกันข้ามกับการประมวลผลแบบเชื่อมตรง (on line proessing) ซึ่งหมายถึงการที่เครื่องจะประมวลผลทันทีที่ได้รับข้อมูลดู on line processing ประกอบ
beaten(บีท'เทิน) adj. ถูกโจมตี,พ่ายแพ้,เก่า,ถูกเหยียบจนเรียบ,หมดเรี่ยวแรง,เป็นผงหรือที่ตีแล้ว, Syn. defeated ###A. optimistic
beta testทดสอบรอบสองหมายถึง โปรแกรมที่ทำออกมาให้ลูกค้าทำการทดสอบเป็นครั้งที่สอง (ครั้งแรกเรียกว่า alpha test) เพื่อจะดูว่า โปรแกรมดังกล่าวปฏิบัติงานตามที่ต้องการได้เรียบร้อยครบถ้วนดีแล้วหรือยัง ก่อนที่จะนำออกขายในตลาด โปรแกรมที่นำออกมาทดสอบเหล่านี้มักจะมีเขียนบอกไว้ด้วย เพื่อให้ผู้ใช้รู้ว่า ยังเป็นโปรแกรมที่อยู่ในขั้นทดลองใช้ เช่น Alpha 1, Beta 5 ซึ่งหมายถึง รุ่น 1.0 หรือ 5.0 นั่นเองดู alpha test ประกอบ
bitmapped fontแบบอักษรบิตแมปหมายถึง แบบอักษรที่มีลักษณะของบิตแมป กล่าวคือประกอบด้วยจุดเล็ก ๆ รวมตัวกันที่เรียกว่าจุดภาพ (pixel) เมื่อขยายขนาดให้ใหญ่ จะเห็นรอยหยัก ๆ ไม่เรียบสวย กับทั้งยังเปลืองที่เก็บมาก ดู bitmapped image ประกอบ
bonded(บอน'ดิด) adj. กักไว้ในโกดังเพื่อรอให้ชำระภาษีให้เป็นที่เรียบร้อย
bristol fashionn. กิริยาเรียบร้อยเป็นระเบียบ
broken(โบร'เคิน) vi. กริยาช่อง 3 ของ break adj. เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อย,ไม่เรียบ,อ่อนกำลัง,ยอมเชื่อ,พูดอย่างไม่สมบูรณ์,ขรุขระ,แตกแยก, See also: brokenness n. ดูbroken, Syn. split,damaged,sudued

English-Thai: Nontri Dictionary
already(adv) เรียบร้อยแล้ว,แล้ว
botch(vt) ทำลวกๆ,ไม่เรียบร้อย,เป็นผื่น,เป็นตุ่ม
calender(vt) รีดให้เรียบ,กดให้เรียบ
cleanly(adv) อย่างสะอาด,อย่างหมดจด,อย่างเรียบร้อย
compile(vt) รวบรวม,รวม,เรียบเรียง
compiler(n) ผู้เรียบเรียง,ผู้รวบรวม
compose(vi,vt) แต่งขึ้น,ประกอบ,เรียง,เรียบเรียง,ก่อตัวเป็น
courtliness(n) ความสง่างาม,ความสุภาพเรียบร้อย,ความสุภาพ
dapper(adj) คล่องแคล่ว,กระฉับกระเฉง,ก้อร้อก้อติก,เจ้าชู้ไก่แจ้,เรียบร้อย
decent(adj) เหมาะสม,สุภาพ,เรียบร้อย,ดีพอใช้,พอเหมาะพอดี

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
簡易[かんい, kan'i] (n) เรียบง่าย

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
素朴[そぼく, soboku] (adj) เรียบๆ ง่ายๆ พื้นๆ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出来上がる[できあがる, dekiagaru] Thai: เรียบร้อยแล้ว English: to be ready

German-Thai: Longdo Dictionary
bereits(adv) เรียบร้อยแล้ว เช่น Er hat den Bericht bereits abgegeben. เขาส่งรายงานเรียบร้อยแล้ว
eben(Adj.) เรียบ, ราบ, See also: S. flach
flach(adj) ราบ, เรียบ
niedlich(adj) เรียบร้อยน่ารัก เช่น ein niedliches Kind, See also: S. herzig, reizend,
ebnen(vt) |ebnete, hat geebnet| ทำให้เรียบ เช่น einen Weg ebnen
durchschauen(vt) |schaute durch, hat durchgeschaut| มองทะลุ, มองผ่าน เช่น Du kannst mein Fernglas nehmen. Ich habe schon durchgeschaut. เธอใช้กล้องส่องทางไกลของฉันได้นะ ฉันดูผ่านเรียบร้อยแล้ว
anständig(adj) (คน)สุภาพ, เรียบร้อย, น่านับถือ , See also: A. gemein,
schon(adv) เป็นที่เรียบร้อยแล้ว เช่น War Markus schon da? มาร์คุสมาที่นี่แล้วหรือยัง
beaufsichtigen(vt) |beaufsichtigte, hat beabsichtigt, etw.(A)| คุม(สอบ), คอยดูความเรียบร้อยในการสอบ เช่น eine Prüfung beabsichtigen คุมสอบ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top