ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

enthusiastic

IH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -enthusiastic-, *enthusiastic*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น, See also: แสดงความสนใจ, แสดงความกระตือรือร้น, Syn. ardent, fervent, zealous, Ant. reluctant
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น, See also: อย่างสนใจ, Syn. ardently, fervently, zealously

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
enthusiastic(เอนธิวซิแอส'ทิค) adj. กระตือรือร้น, มีศรัทธาแรงกล้า, เร่าร้อน, มีใจจดจ่อ.

English-Thai: Nontri Dictionary
enthusiastic(adj) กระตือรือร้น, กุลีกุจอ, มีศรัทธาแรงกล้า, มีใจจดจ่อ
enthusiastically(adv) อย่างกระตือรือร้น, อย่างกุลีกุจอ, อย่างใจจดใจจ่อ, อย่างแรงกล้า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Where I come from, people aren't that enthusiastic about their place.ที่ฉันมาจาก คนไม่กระตือรือร้นเกี่ยวกับการที่ พวกเขามาจาก I Spit on Your Grave (1978)
In their enthusiastic cloudในศรัทธาลมๆแล้งๆของพวกเขา? The Nightmare Before Christmas (1993)
He was really enthusiastic when we met him at Obelt-san's place.เค้าตื่นเต้นมากเลยตอนที่เราเจอเค้าที่บ้านโอเบ็ท Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
She is an enthusiastic supporter of Kira and she was in the studio that day.เธอเป็นผู้สนับสนุนคิระและสตูดิโอเมื่อวานนี้ Death Note: The Last Name (2006)
Argh, you were too enthusiastic and pumped up the volume too much !โอย เธอนี่กระตือรือร้นเกินเหตุจนปั๊มลมเข้าไปมากเกิน Is Marriage Built Upon Affinity? (2007)
Surprisingly, I am not so enthusiastic than you, - it minuahan this intimidation.น่าตกใจจริงๆที่ฉันไม่ได้จริงจัง มากกว่าคุณ ก็มันจะมารบกวนเราหนิ Paranormal Activity (2007)
Now, in a couple of hours, I will have a warrant to search your garage and your little clubhouse, and we'll see how enthusiastic you are then.ตอนนี้ ในอีกไม่กี่ชั่วโมง ฉันจะได้รับหมายศาล เข้าตรวจค้นอู่ของนาย และคลับเฮาส์อันเเสนเล็กๆของนาย แล้วเราจะได้เห็นความกระตือรือล้นของนาย หลังจากนั้น AK-51 (2008)
And since the enthusiastic new DA has put all my competitors out of business...อัยการคนใหม่ไฟแรง เล่นงานจนคู่แข่งผม เจ๊งไปหมด The Dark Knight (2008)
[ laughs ] I'm glad you're enthusiastic about it.[ หัวเราะ ]ผมดีใจ ที่คุณกระตือรือร้นกะมัน Confessions of a Shopaholic (2009)
- I know he is new, but he is very enthusiastic and because we love.แต่เขาก็ทำงานได้แข็งขันมากนะ เราชอบแบบนั้นนะ Drag Me to Hell (2009)
I am not enthusiastic about this marriage.ฉันไม่ค่อยจะพอใจกับงานแต่งหรอกนะ Julie & Julia (2009)
Well, you weren't very enthusiastic about ours, either.คุณก็ไม่ค่อยพอใจกับงานแต่งของพวกเราเหมือนกัน Julie & Julia (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
enthusiasticGeorge is very enthusiastic about his new job.
enthusiasticHe always stands off when people are enthusiastic.
enthusiasticHe became enthusiastic about personal computers.
enthusiasticHe has many enthusiastic supporters.
enthusiasticHe is enthusiastic about tennis.
enthusiasticHe pretends to be enthusiastic when his boss is around.
enthusiasticHe used to make enthusiastic efforts to get all A's.
enthusiasticHis speech met with enthusiastic applause.
enthusiasticThe astronauts were greeted with cheers and applause of an enthusiastic crowd.
enthusiasticThe astronauts were greeted with their enthusiastic cheers and applause.
enthusiasticThis book is a result of his enthusiastic research.
enthusiasticWe are enthusiastic Hanshin Tigers fans.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ไฟแรง(adj) enthusiastic, See also: avid, eager, keen, vigorous, zealous, Example: คนหนุ่มไฟแรงอย่างเขาใช้ระยะเวลาไม่กี่ปีในการกระโดดธุรกิจโทรคมนาคมมาสู่ถนนการเมืองอย่างเต็มตัว, Thai Definition: มีความกระตือรือร้นในการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง
เร้าใจ(adv) excitedly, See also: enthusiastically, Syn. ตื่นเต้น, Example: เขากับเพื่อนๆ เล่นแทงบิลเลียดกันอย่างสนุกเร้าใจ, Thai Definition: ทำให้คึกคัก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขะมักเขม้น[khamakkhamēn] (adj) EN: active ; positive ; enthusiastic ; vigourous  FR: consciencieux ; sérieux
คลั่ง[khlang] (v) EN: be raving mad ; rave ; be crazy about ; be crazed ; be infatuated with ; be mad about ; be extremely enthusiastic
ก็ดีเหมือนกัน[kǿ dī meūan kan] (x) EN: Okay (unenthusiastic) ; fine (noncommital approval) ; It's all right with me  FR: c'est bon ainsi (accord mitigé) ; c'est d'accord comme cela
กระตือรือร้น[krateūreūron] (adj) EN: enthusiastic ; eager ; ardent ; fervent ; anxious ; hasty ; ardent  FR: enthousiaste ; fervent ; ardent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ENTHUSIASTIC IH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K
ENTHUSIASTICALLY IH0 N TH UW2 Z IY0 AE1 S T IH0 K L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
enthusiastic (j) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪk (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k)
enthusiastically (a) ˈɪnθjˌuːzɪˈæstɪkliː (i1 n th y uu2 z i a1 s t i k l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
津津[jīn jīn, ㄐㄧㄣ ㄐㄧㄣ, ] enthusiastic; with gusto, #69,835 [Add to Longdo]
盛称[shèng chēng, ㄕㄥˋ ㄔㄥ, / ] enthusiastic praise; to praise highly [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
begeistert (von); enthusiastisch { adj }enthusiastic (about; over) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ずくが無い[ずくがない, zukuganai] (n) (uk) unmotivated; unenthusiastic [Add to Longdo]
ハイテンション[haitenshon] (n) (1) high tension (as in electronics, etc.); (2) excited; enthusiastic [Add to Longdo]
パーッと;ぱあっと[pa-tsu to ; paatto] (adv) with energy (of parties and such); enthusiastically; going all out [Add to Longdo]
意気込む[いきごむ, ikigomu] (v5m, vi) to be enthusiastic about; (P) [Add to Longdo]
掛け声(P);掛声;かけ声[かけごえ, kakegoe] (n, vs) yell used to time or encourage activity (e.g. "Heave ho!", "On three ... One, two, three!" in English); enthusiastic shout from the audience (e.g. in kabuki); shouting (in concerts); (P) [Add to Longdo]
気乗り薄;気乗薄(io)[きのりうす, kinoriusu] (adj-na) unenthusiastic [Add to Longdo]
気負う[きおう, kiou] (v5u, vi) to get worked up; to be eager (enthusiastic); to rouse oneself [Add to Longdo]
貴腐人[きふじん, kifujin] (n) (sl) (See 腐女子) a woman who is very enthusiastic about comics featuring male homoeroticism [Add to Longdo]
激賞[げきしょう, gekishou] (n, vs) enthusiastic praise [Add to Longdo]
研究熱心[けんきゅうねっしん, kenkyuunesshin] (adj-na) of inquiring mind; eager to study; enthusiastic in studying [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthusiastic \En*thu`si*as"tic\, Enthusiastical
 \En*thu`si*as"tic*al\, a. [Gr. ? .]
   Filled with enthusiasm; characterized by enthusiasm; zealous;
   as, an enthusiastic lover of art. "Enthusiastical raptures."
   --Calamy. -- {En*thu`si*as"tic*al*ly}, adv.
   [1913 Webster]
 
      A young man . . . of a visionary and enthusiastic
      character.                --W. Irving.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Enthusiastic \En*thu`si*as"tic\, n.
   An enthusiast; a zealot. [Obs.] Enthymematic

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 enthusiastic
   adj 1: having or showing great excitement and interest;
       "enthusiastic crowds filled the streets"; "an
       enthusiastic response"; "was enthusiastic about taking
       ballet lessons" [ant: {unenthusiastic}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top