ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
57 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -校-, *校*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[校, xiào, ㄒㄧㄠˋ] school; military field officer
Radical: Decomposition: 木 (mù ㄇㄨˋ)  交 (jiāo ㄐㄧㄠ) 
Etymology: [pictophonetic] wood,  Rank: 633

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiào, ㄐㄧㄠˋ, ] proofread; to check; to compare, #1,065 [Add to Longdo]
[xiào, ㄒㄧㄠˋ, ] school; military officer, #1,065 [Add to Longdo]
[xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] school; CL:所[suo3], #416 [Add to Longdo]
[gāo xiào, ㄍㄠ ㄒㄧㄠˋ, ] high school; abbr. for 高等學|高等学, #1,979 [Add to Longdo]
[xiào yuán, ㄒㄧㄠˋ ㄩㄢˊ, / ] campus, #3,672 [Add to Longdo]
[xiào zhǎng, ㄒㄧㄠˋ ㄓㄤˇ, / ] (college, university) president; headmaster, #4,195 [Add to Longdo]
[yuàn xiào, ㄩㄢˋ ㄒㄧㄠˋ, ] school or college, #4,281 [Add to Longdo]
[xiào chē, ㄒㄧㄠˋ ㄔㄜ, / ] school bus, #6,442 [Add to Longdo]
[xiào fú, ㄒㄧㄠˋ ㄈㄨˊ, ] school uniform, #13,149 [Add to Longdo]
[dǎng xiào, ㄉㄤˇ ㄒㄧㄠˋ, / ] (political) party school, #15,294 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[こうせい, kousei] (n ) การสอบเทียบ (เครื่องมือวัดต่างๆ)
[こうせい, kousei] (n ) การสอบเทียบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[こう, kou] (suf) (1) school; (n,ctr) (2) proof (of a book, document, etc.); counter for proofs [Add to Longdo]
を重ねる[こうをかさねる, kouwokasaneru] (exp,v1) to proofread again and again [Add to Longdo]
[こうい, koui] (n) school doctor [Add to Longdo]
[こうえつ, kouetsu] (n,vs) revision; proofreading; (P) [Add to Longdo]
閲係[こうえつがかり, kouetsugakari] (n) proofreader [Add to Longdo]
閲者[こうえつしゃ, kouetsusha] (n) reviewer; person who checks accuracy of written work [Add to Longdo]
[こうか, kouka] (n) school song; (P) [Add to Longdo]
[こうがい, kougai] (n) off-campus; out of school [Add to Longdo]
[こうき, kouki] (n) school flag; (P) [Add to Longdo]
[こうき, kouki] (n) school discipline [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"How far is it from here to your school?" "It's about ten minute's walk."「ここから学までどのくらいかかりますか」「歩いて約10分です」
"How do you go to school?" "By bus."「どのように登しているのですか」「バスです」
I can walk to school in ten minutes.10分で学まで歩いて行ける。
A few days after his thirteenth birthday, Tony left school, too.13歳の誕生日の2、3日後に、トニーも学を卒業しました。
Don't be late for school again.2度と学に遅れてはいけません。
It will be three months before our new school building is completed.3ヶ月すれば、私たちの新しい舎が完成するでしょう。
March 15 will be my last day of school.3月15日で学は終わりです。
Who has been absent (from school) for three weeks?3週間(学を)休んでいる人はだれですか。
In April we have a lot of school events.4月には学行事がたくさんある。
Children of six and above should attend school.6歳以上の子供は学に通わなければならない。
I missed school for six days.6日間学に行けませんでした。
It is close to seven o'clock. We have to go to school.7時近くだ。学へ行かなくては。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Major.[CN] 少 Age of Heroes (2011)
What would this stupid world be without...[JA] この世に学なくして... Pinocchio (1940)
School![JA] 学 Pinocchio (1940)
The merry laughter of little innocent children wending their way to school.[JA] 登中の子供の あの楽しそうな声 Pinocchio (1940)
Listen, I got a cousin that'll send your kid to a nice school in Wisconsin.[CN] 聽著,我有個堂姐可以把你女兒送到維斯康辛的 一所好學裡去。 Applause (1929)
Colonel.[CN] 上 Paths of Glory (1957)
Oh, well, he can't get in much trouble between here and school.[JA] でも学は近いし 心配ないだろう Pinocchio (1940)
School, a noble institution.[JA] 学は大事なものだぞ Pinocchio (1940)
School?[JA] 学 Pinocchio (1940)
- I'm going to school.[JA] 学へ行くの Pinocchio (1940)
Pinocchio, why didn't you go to school?[JA] 学はどうしたの Pinocchio (1940)
Colonel?[CN] 上 Extraction (2013)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[こう, kou] SCHULE, (DRUCK)KORREKTUR [Add to Longdo]
[こう, kou] Schule, (Druck)Korrektur [Add to Longdo]
[こうりょう, kouryou] letzte_Korrektur [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] Schulhof [Add to Longdo]
[こうき, kouki] Schulfahne [Add to Longdo]
[こうせい, kousei] Korrektur, Korrekturlesen [Add to Longdo]
[こうしゃ, kousha] Schulgebaeude [Add to Longdo]
[こうてい, koutei] Revision [Add to Longdo]
[こうちょう, kouchou] Schulleiter [Add to Longdo]
[こうえつ, kouetsu] Durchsicht, Revision (eines Manuskrips) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top