ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
40 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -籍-, *籍*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[籍, jí, ㄐㄧˊ] register, record, list, census
Radical: Decomposition: ⺮ (zhú ㄓㄨˊ)  耤 (jí ㄐㄧˊ) 
Etymology: [pictophonetic] bamboo,  Rank: 1,579

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[, ㄐㄧˊ, ] register; native place; record of person's identity, including surname, place of birth and ancestral shrine; surname Ji, #5,221 [Add to Longdo]
[shū jí, ㄕㄨ ㄐㄧˊ, / ] books; works, #7,148 [Add to Longdo]
[hù jí, ㄏㄨˋ ㄐㄧˊ, / ] census register; household register, #9,602 [Add to Longdo]
[wài jí, ㄨㄞˋ ㄐㄧˊ, ] foreign nationality, #11,280 [Add to Longdo]
[guó jí, ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, / ] nationality, #14,247 [Add to Longdo]
[dǎng jí, ㄉㄤˇ ㄐㄧˊ, / ] party membership, #18,203 [Add to Longdo]
[gǔ jí, ㄍㄨˇ ㄐㄧˊ, ] antiquarian book, #22,994 [Add to Longdo]
[xué jí, ㄒㄩㄝˊ ㄐㄧˊ, / ] school roll(s), #23,548 [Add to Longdo]
[zǔ jí, ㄗㄨˇ ㄐㄧˊ, ] ancestral hometown; original domicile (and civil registration), #26,181 [Add to Longdo]
[jí guàn, ㄐㄧˊ ㄍㄨㄢˋ, / ] one's native place; place of ancestry; registered birthplace, #27,186 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[せき, seki] (n,n-suf) (1) (sens) one's family register; one's domicile; (2) membership (club, party, etc.); (P) [Add to Longdo]
をおく;を置く[せきをおく, sekiwooku] (exp,v5k) to become a member [Add to Longdo]
を入れる[せきをいれる, sekiwoireru] (exp,v1) to have a name entered in the family register [Add to Longdo]
[せきせん, sekisen] (n,suf) ship registry [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
That company hires people without regard to race, religion, or nationality.あの会社は、人種や宗教、国に関係なく人を雇う。
The price of books is getting higher these days.ここのところ書の価格が上がっている。
This school has several foreigners on the roll.この学校には数人の外国人が在している。
Anyone can participate in the game, no matter what nationality they are.その試合には国のいかんを問わず誰でも参加出来る。
The person of that name is not on the register of the school.その名の人は学簿に載ってません。
The older of two daughter is in college.ふたりの娘のうち、姉のはほうは大学に在中である。
Our true nationality is mankind.我々の真の国は人類である。
There are a number of shops selling foreign books and periodicals.外国の書や定期刊行物を販売している店がいくつかある。
Everyone is eligible regardless of nationality.に関係なくすべての人に資格がある。
We accept anybody, irrespective of nationality.に関係なく誰でも受け入れる。
Don't discriminate against people based on nationality, gender, or occupation.や性別または職業などで人を差別してはいけない。
I am in charge of the book department.私は書売り場を担当している。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
That is a socialistic volume, which I refuse to so much as dust, sir.[CN] 那是社会主义的书 我就像尘灰一样 去拒绝它先生 Ninotchka (1939)
The subject of O-ren's blood and nationality came up before the council only once, the night O-Ren assumed power over the crime council.[JA] 彼女の国と血の問題は 一度しか話合われることがなかった 彼女が力を得たときのこと・・ Kill Bill: Vol. 1 (2003)
Citizenship will be taken away from all Jews and non-Aryans.[CN] 所有犹太人和非雅利安人的国将会被剥夺 The Great Dictator (1940)
The clubhouse from fourth-freaking-grade?[JA] 除! ? Love Don't Cost a Thing (2003)
- Make it official if you like. - What is your nationality?[CN] 你的国是什么? Casablanca (1942)
Facts from history, from geography... from newspapers, from scientific textbooks... millions and millions of them down to the smallest detail.[CN] 不论历史 地理 或是报章杂志 以及无数的科学书 甚至其中最细微的内容 The 39 Steps (1935)
Nationality?[CN] 国 The Mummy (1932)
Excuse me, Chatlanian and Patsak - is it nationality?[JA] チャトルやパッツは国 Kin-dza-dza! (1986)
Yes. A foreign couple. Anton's the name.[CN] 一对外的安东夫妇 屋里神秘兮兮的 Gaslight (1944)
Don't you get eye strain reading law books?[CN] 你看法律书眼睛不疼吗 'G' Men (1935)
My ancestral home is in the province of Astrakhan... about two weeks' journey from Moscow.[CN] 我祖是在 阿斯特拉罕省 从莫斯科出发大约两个 星期的行程 The Scarlet Empress (1934)
Bloodthirsty cats grouped into well-organized, well-equipped multinational gangs, denying law and order, ignoring the historical conventions between cats and mice aiming for the complete annihilation of the race of the mouse.[JA] 邪悪な猫たちは 最新鋭の武器を備え持つ やり手の多国ギャングに集結した 彼らは 法律や規律を一切守らず 猫とネズミの歴史的慣習をも清算し ネズミ社会の根絶に尽力した Cat City (1986)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[せき, seki] REGISTER, FAMILIENREGISTER [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top