ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

party man

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -party man-, *party man*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา party man มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *party man*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
party mann. สมาชิกพรรค

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I think I know who hijacked Kruger's anniversary party.Ich glaube, ich weiß, wer Krugers Hochzeitstagsparty manipuliert hat. Nothing to Hide (2013)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gefolgsmann {m}party man [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
党人[とうじん, toujin] (n) party man [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Party \Par"ty\ (p[aum]r"t[y^]), n.; pl. {Parties}
   (p[aum]r"t[i^]z). [F. parti and partie, fr. F. partir to
   part, divide, L. partire, partiri. See {Part}, v.]
   1. A part or portion. [Obs.] "The most party of the time."
    --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. A number of persons united in opinion or action, as
    distinguished from, or opposed to, the rest of a community
    or association; esp., one of the parts into which a people
    is divided on questions of public policy.
    [1913 Webster]
 
       Win the noble Brutus to our party.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
       The peace both parties want is like to last.
                          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   3. A part of a larger body of company; a detachment;
    especially (Mil.), a small body of troops dispatched on
    special service.
    [1913 Webster]
 
   4. A number of persons invited to a social entertainment; a
    select company; as, a dinner party; also, the
    entertainment itself; as, to give a party.
    [1913 Webster]
 
   5. One concerned or interested in an affair; one who takes
    part with others; a participator; as, he was a party to
    the plot; a party to the contract.
    [1913 Webster]
 
   6. The plaintiff or the defendant in a lawsuit, whether an
    individual, a firm, or corporation; a litigant.
    [1913 Webster]
 
       The cause of both parties shall come before the
       judges.                --Ex. xxii. 9.
    [1913 Webster]
 
   7. Hence, any certain person who is regarded as being opposed
    or antagonistic to another.
    [1913 Webster]
 
       If the jury found that the party slain was of
       English race, it had been adjudged felony. --Sir J.
                          Davies.
    [1913 Webster]
 
   8. Cause; side; interest.
    [1913 Webster]
 
       Have you nothing said
       Upon this Party 'gainst the Duke of Albany? --Shak.
    [1913 Webster]
 
   9. A person; as, he is a queer party. [Now accounted a
    vulgarism.]
    [1913 Webster]
 
   Note: "For several generations, our ancestors largely
      employed party for person; but this use of the word,
      when it appeared to be reviving, happened to strike,
      more particularly, the fancy of the vulgar; and the
      consequence has been, that the polite have chosen to
      leave it in their undisputed possession." --Fitzed.
      Hall.
      [1913 Webster]
 
   {Party jury} (Law), a jury composed of different parties, as
    one which is half natives and half foreigners.
 
   {Party man}, a partisan. --Swift.
 
   {Party spirit}, a factious and unreasonable temper, not
    uncommonly shown by party men. --Whately.
 
   {Party verdict}, a joint verdict. --Shak.
 
   {Party wall}.
    (a) (Arch.) A wall built upon the dividing line between
      two adjoining properties, usually having half its
      thickness on each property.
    (b) (Law) A wall that separates adjoining houses, as in a
      block or row.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 party man
   n 1: a member of a political party who follows strictly the
      party line [syn: {party man}, {party liner}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top