Search result for

member

(127 entries)
(0.0066 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -member-, *member*
English-Thai: Longdo Dictionary
member(vt) สมาชิก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
member[N] สมาชิก (คำย่อคือ mem), See also: ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Syn. constituent, element, component
membered[ADJ] ซึ่งเป็นสมาชิก
membership[N] การเป็นสมาชิก, See also: สมาชิกสภาพ, การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, การเข้าร่วม, Syn. participation, affiliation, association

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
member(เมม'เบอะ) n. สมาชิก,ชาวคณะ,ส่วนของร่างกาย,องค์ประกอบ,องค์,หน่วย,ส่วน,
membership(เมม'เบอชิพ) n. สมาชิกภาพ,จำนวนสมาชิกทั้งหมด
charter membern. สมาชิกก่อตั้ง
dismember(ดิสเมม'เบอะ) vt. ตัดออกเป็นส่วน ๆ ,ตัดมือตัดขาออก, See also: dismemberment n.
misremember(มิสรีเมม'เบอะ) vt.,vi. จำผิด,จำไม่ได้
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้,จดจำ,ระลึกได้,รำลึกได้,หวนคิด,ส่งความคิดถึงให้,ให้รางวัล,ให้ของขวัญ,เตือนความจำ vi. จำได้,จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall

English-Thai: Nontri Dictionary
member(n) สมาชิก,องค์,หน่วย,อวัยวะ,ส่วนประกอบ
membership(n) จำนวนสมาชิก
dismember(vt) ตัดเป็นส่วนๆ
misremember(vt) จำไม่ได้,จำผิด
remember(vt) รำลึกได้,จำได้,หวนคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
memberสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
memberชิ้นส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
memberสมาชิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Member of Lloyd'sสมาชิกสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
member of the armed forcesทหาร (ทุกเหล่าทัพ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
member of the householdสมาชิกครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
member stateรัฐสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
member's interests, register ofการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
member, naming aการระบุชื่อสมาชิก (เพื่อตำหนิโทษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
member, rankingสมาชิกคนสำคัญของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
member of the administrative and technical staffบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนซึ่งทำงานเกี่ยวกับบริการฝ่ายธุรการและ ฝ่ายวิชาการของคณะผู้แทน [การทูต]
member of the diplomatic staffบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนซึ่งมีตำแหน่งทางทูต [การทูต]
Member of The Household สมาชิกครัวเรือน
บุคคลที่อยู่ในครัวเรือน [สิ่งแวดล้อม]
member of the missionบุคคลในคณะผู้แทน คือ หัวหน้าคณะผู้แทนและบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทน [การทูต]
member of the service staffบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนในฝ่ายบริการรับใช้ของคณะผู้แทน [การทูต]
member of the staff of the missionบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทน " คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและ ฝ่ายวิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของคณะผู้แทน " [การทูต]
Membershipสมาชิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
To being a member of the family.ขอต้อนรับเข้าสู่ครอบครัว. Committed (2008)
Then out of nowhere, he kills two members of his dig team.แต่อยู่ดีๆ เขาก็ฆ่าลูกทีมตัวเองสองคน Dead Space: Downfall (2008)
I think the church may have been mistaken. Sir, I just lost telemetry on 10 crew members.เราคิดว่าโบสถ์ทำพลาดแล้วล่ะ ท่านค่ะ สัญญาณหายไปอีกสิบคนค่ะ Dead Space: Downfall (2008)
Why would you pay for a three-Year gym membership And only go twice?ทำไมคุณถึงจ่ายเงินค่าสมาชิกยิมราย 3 ปีแต่ไปแค่ 2ครั้ง Adverse Events (2008)
Then the band with its volunteer members.ไปจนถึงวงดนตรี Akai ito (2008)
I'd want all the members of this class who have spent time together and become good friends to be here for this graduation together.ถ้าเราไม่มาเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน ที่เราได้ร่วมใช้เวลาร่วมกันและมาเป็นเพื่อนที่ดีต่อกัน และมาอยู่ที่นี่สำเร็จการศึกษาไปด้วยกัน Akai ito (2008)
Two family members in one day.สมาชิกครอบครัวสองคนในวันเดียว And How Does That Make You Kill? (2008)
The other members of the "heroes" cast and yours truly --นักแ สดงของ Heroes Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
This week, cast members from the showอาทิตย์นี้ เหล่านักแสดงทั้งหลาย Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
A lot of the cast members are here hanging out.นักแสดงหลายคนในเรื่องกำลังคุยกัน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
But did you know that in real life, one of our cast membersแต่รู้มั้ยว่าในชีวิตจริงนั้น มีคนนึงในหมู่นักแสดง Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Imagine singing this on the stage with 50 choir members behind you.นี่เป็นเพราะว่าฉันร้องตรงนี้ตะหาก ถ้าได้ร้องบนเวทีล่ะก็ มีวงคอรัส 50 คน ร้องอยู่ข้างหลัง Scandal Makers (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memberAdmittance to staff members only.
memberAll members have access to these books.
memberAll the members but me have faith in what he says.
memberAll the members made much of her opinion.
memberAll the members of our club, excluding me, are men.
memberAll the members of the club agreed with me.
memberAll the members of the committee consented to my proposal.
memberAll the members of the committee hate one another.
memberAll the members were not present at the meeting yesterday.
memberAll the members were present.
memberAll the members were present at the meeting.
memberA lot of members assisted at the general meeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมวงศานุวงศ์[N] member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count unit: พระองค์, Thai definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
ส.ส.[N] member of the House of Representatives, Syn. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สจ.[N] member of the Provincial Council, Syn. สมาชิกสภาจังหวัด
บัตรสมาชิก[N] membership card
ศูทร[N] Sudra, See also: member of the fourth Hindu caste
ภาคี[N] member, See also: participant, party, adherent, Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก, Example: ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์, Thai definition: ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
ลูกพรรค[N] member of a political party, See also: party member, member, Syn. สมาชิกพรรค, Ant. หัวหน้าพรรค, Example: พรรคแกนนำของรัฐบาลมีลูกพรรค 100 กว่าคน, Count unit: คน, Thai definition: สมาชิกของพรรคการเมือง ยกเว้นหัวหน้าพรรค
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร[N] Member of the House of Representative, Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส., Example: สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ
สมาชิกภาพ[N] membership, Example: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านประกาศว่า ยินดีที่จะลาออกจากสมาชิกภาพเพื่อให้มีการเลือกตั้งซ่อม, Thai definition: สถานภาพของสมาชิก
สมาชิกรัฐสภา[N] member of parliament, See also: member of the assembly, Example: การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ต้องอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เป็นเครื่องชี้ขาดตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสมัครสมาชิก[n. exp.] (bai samak samāchik) EN: member application   FR: demande d'adhésion [f] ; bulletin d'adhésion [m]
บัตรสมาชิก[n. exp.] (bat samāchik) EN: membership card   FR: carte de membre [f]
หวนนึก[v. exp.] (huan neuk) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember   
จำ[v.] (jam) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory   FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำได้[v.] (jam dāi) EN: remember ; recall   FR: se rappeler ; se souvenir ; reconnaître
จำไม่ได้[v. exp.] (jam mai dāi) EN: do not remember   FR: ne pas se souvenir
เจ้าหน้าที่[n.] (jaonāthī) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member   
จดจำ[v.] (jotjam) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall   FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
กรรมการ[n.] (kammakān) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director   FR: membre d'un bureau directeur [m] ; membre d'un comité directeur [m] ; membre d'un comité/conseil [m] ; directeur de société [m] ; directrice de société [f]
กรรมาธิการ[n.] (kammāthikān) EN: member of a commission ; commissioner   FR: membre d'une commission [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
MEMBER    M EH1 M B ER0
MEMBERS    M EH1 M B ER0 Z
MEMBER'S    M EH1 M B ER0 Z
MEMBERED    M EH1 M B ER0 D
MEMBERS'    M EH1 M B ER0 Z
MEMBERSHIP    M EH1 M B ER0 SH IH2 P
MEMBERSHIPS    M EH1 M B ER0 SH IH2 P S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
member    (n) (m e1 m b @ r)
members    (n) (m e1 m b @ z)
membership    (n) (m e1 m b @ sh i p)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成员[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ, / ] member, #1,489 [Add to Longdo]
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part, #2,206 [Add to Longdo]
会员[huì yuán, ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ, / ] member, #3,216 [Add to Longdo]
社员[shè yuán, ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ, / ] member of society (association, club etc), #4,198 [Add to Longdo]
常委[cháng wěi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ, ] member of standing committee, #4,468 [Add to Longdo]
队友[duì yǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄧㄡˇ, / ] member of same class, team, work group etc; teammate, #5,252 [Add to Longdo]
议员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ, / ] member (of a legislative body); representative, #6,441 [Add to Longdo]
成员国[chéng yuán guó, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ, / ] member country, #7,349 [Add to Longdo]
团员[tuán yuán, ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ, / ] member; group member, #12,088 [Add to Longdo]
理事[lǐ shì, ㄌㄧˇ ㄕˋ, ] member of council, #12,207 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
会員[かいいん, kaiin] Thai: สมาชิก English: member

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artgenosse {m}member of the same species [Add to Longdo]
Besatzer {m} [mil.]member of the occupying forces [Add to Longdo]
Bundestagsabgeordnete {m,f}; Bundestagsabgeordnetermember of the Bundestag [Add to Longdo]
Familienangehörige {m}; Familienmitglied {n}member of the family [Add to Longdo]
Kongressteilnehmer {m}member of a congress [Add to Longdo]
Mitglied {n} | Mitglieder {pl}member | members [Add to Longdo]
Mitgliedsstaat {m} | Mitgliedsstaaten {pl}member state | member states [Add to Longdo]
Oppositionelle {m,f}; Oppositionellermember of the opposition [Add to Longdo]
Parlamentsabgeordnete {m,f}; ParlamentsabgeordneterMember of Parliament [Add to Longdo]
Philharmoniker {m}member of a philharmonic orchestra [Add to Longdo]
Vorstandsmitglied {n}member of the board; board member; executive director [Add to Longdo]
Widerstandskämpfer {m}member of the resistance [Add to Longdo]
MdB : Mitglied des BundestagesMember of the Bundestag [Add to Longdo]
MdL : Mitglied des LandtagesMember of the Landtag [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
83会[はちさんかい, hachisankai] (n) (See 小泉チルドレン) collectively, the 83 new LDP members of parliament elected in the Sept. 2005 general election [Add to Longdo]
ROM[ロム, romu] (n) (1) read-only memory; ROM; (2) (See ロムる) lurker (on a forum); read-only member; (P) [Add to Longdo]
ああそうそう[, aasousou] (int) (1) (col) (See 然う然う) oh yes!; (2) I remember; Oh, now I remember [Add to Longdo]
お印[おしるし, oshirushi] (n) (1) (uk) (See 破水) a show; blood-stained mucus discharge that happens during pregnancy up to two weeks before delivery; (2) signature mark (crest) used by members of the Imperial family to mark their belongings; (3) (See しるし・1) a sign (with honorific 'o') [Add to Longdo]
お見知り置き;お見知りおき[おみしりおき, omishirioki] (exp) pleased to make your acquaintance (formal phrase used on first meeting someone to encourage them to remember you) [Add to Longdo]
やくざ(P);ヤクザ[, yakuza (P); yakuza] (n) (1) (possibly from 八九三) professional gambler or ruffian (esp. a member of the Japanese mafia); yakuza (member); (adj-na,n) (2) uselessness; purposelessness; (P) [Add to Longdo]
よろしくお願いいたします;宜しくお願い致します[よろしくおねがいいたします, yoroshikuonegaiitashimasu] (exp) (hon) please remember me; please help me; please treat me well [Add to Longdo]
よろしくお願いします;宜しくお願いします[よろしくおねがいします, yoroshikuonegaishimasu] (exp) please remember me; please help me; please treat me well; I look forward to working with you [Add to Longdo]
アマシイラ属[アマシイラぞく, amashiira zoku] (n) Luvarus (sole genus of perciform fish in the family Luvaridae whose only member is the luvar) [Add to Longdo]
アラン[, aran] (n) Alan (member of an ancient Scythian people) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メンバ[めんば, menba] member [Add to Longdo]
メンバーコード[めんばーこーど, menba-ko-do] member code [Add to Longdo]
構成員[こうせいいん, kouseiin] members [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Member \Mem"ber\, v. t. [See {Remember}.]
   To remember; to cause to remember; to mention. [Obs.]
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Member \Mem"ber\, n. [OE. membre, F. membre, fr. L. membrum; cf.
   Goth. mimz flesh, Skr. mamsa.]
   [1913 Webster]
   1. (Anat.) A part of an animal capable of performing a
    distinct office; an organ; a limb.
    [1913 Webster]
 
       We have many members in one body, and all members
       have not the same office.       --Rom. xii. 4.
    [1913 Webster]
 
   2. Hence: A part of a whole; an independent constituent of a
    body; as:
    (a) A part of a discourse or of a period or sentence; a
      clause; a part of a verse.
    (b) (Math.) Either of the two parts of an algebraic
      equation, connected by the sign of equality.
    (c) (Engin.) Any essential part, as a post, tie rod,
      strut, etc., of a framed structure, as a bridge truss.
    (d) (Arch.) Any part of a building, whether
      constructional, as a pier, column, lintel, or the
      like, or decorative, as a molding, or group of
      moldings.
    (e) One of the persons composing a society, community, or
      the like; an individual forming part of an
      association; as, a member of the society of Friends.
    (f) (Math.) one of the elements which, taken together,
      comprise a set.
    (g) (Math.) one of the individual objects which comprise a
      group or class.
      [1913 Webster +PJC]
 
   {Compression member}, {Tension member} (Engin.), a member, as
    a rod, brace, etc., which is subjected to compression or
    tension, respectively.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 member
   n 1: one of the persons who compose a social group (especially
      individuals who have joined and participate in a group
      organization); "only members will be admitted"; "a member
      of the faculty"; "she was introduced to all the members of
      his family" [syn: {member}, {fellow member}] [ant:
      {nonmember}]
   2: anything that belongs to a set or class; "snakes are members
     of the class Reptilia"; "members of the opposite sex"
   3: an external body part that projects from the body; "it is
     important to keep the extremities warm" [syn: {extremity},
     {appendage}, {member}]
   4: an organization that is a member of another organization
     (especially a state that belongs to a group of nations); "the
     library was a member of the interlibrary loan association";
     "Canada is a member of the United Nations"
   5: the male organ of copulation (`member' is a euphemism) [syn:
     {penis}, {phallus}, {member}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top