ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

member

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -member-, *member*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
member(vt) สมาชิก

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
member(n) สมาชิก (คำย่อคือ mem), See also: ชาวคณะ, ผู้เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, พวกองค์ประกอบ, ส่วนประกอบ, Syn. constituent, element, component
membered(adj) ซึ่งเป็นสมาชิก
membership(n) การเป็นสมาชิก, See also: สมาชิกสภาพ, การเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่ม, การเข้าร่วม, Syn. participation, affiliation, association

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
member(เมม'เบอะ) n. สมาชิก, ชาวคณะ, ส่วนของร่างกาย, องค์ประกอบ, องค์, หน่วย, ส่วน,
membership(เมม'เบอชิพ) n. สมาชิกภาพ, จำนวนสมาชิกทั้งหมด
charter membern. สมาชิกก่อตั้ง
dismember(ดิสเมม'เบอะ) vt. ตัดออกเป็นส่วน ๆ , ตัดมือตัดขาออก, See also: dismemberment n.
misremember(มิสรีเมม'เบอะ) vt., vi. จำผิด, จำไม่ได้
remember(รีเมม'เบอะ) vt. จำได้, จดจำ, ระลึกได้, รำลึกได้, หวนคิด, ส่งความคิดถึงให้, ให้รางวัล, ให้ของขวัญ, เตือนความจำ vi. จำได้, จดจำ, See also: rememberer n., Syn. recall

English-Thai: Nontri Dictionary
member(n) สมาชิก, องค์, หน่วย, อวัยวะ, ส่วนประกอบ
membership(n) จำนวนสมาชิก
dismember(vt) ตัดเป็นส่วนๆ
misremember(vt) จำไม่ได้, จำผิด
remember(vt) รำลึกได้, จำได้, หวนคิด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
memberสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
memberชิ้นส่วนหลัก [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
memberสมาชิก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Member of Lloyd'sสมาชิกสถาบันลอยด์ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
member of the armed forcesทหาร (ทุกเหล่าทัพ) [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
member of the householdสมาชิกครัวเรือน [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
member stateรัฐสมาชิก [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
member's interests, register ofการแจ้งผลประโยชน์และทรัพย์สินของสมาชิก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
member, naming aการระบุชื่อสมาชิก (เพื่อตำหนิโทษ) [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
member, rankingสมาชิกคนสำคัญของพรรค [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
member of the administrative and technical staffบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและฝ่ายวิชาการ คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนซึ่งทำงานเกี่ยวกับบริการฝ่ายธุรการและ ฝ่ายวิชาการของคณะผู้แทน [การทูต]
member of the diplomatic staffบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนซึ่งมีตำแหน่งทางทูต [การทูต]
Member of The Householdสมาชิกครัวเรือน, Example: บุคคลที่อยู่ในครัวเรือน [สิ่งแวดล้อม]
member of the missionบุคคลในคณะผู้แทน คือ หัวหน้าคณะผู้แทนและบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทน [การทูต]
member of the service staffบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการ คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทนในฝ่ายบริการรับใช้ของคณะผู้แทน [การทูต]
member of the staff of the missionบุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ของคณะผู้แทน " คือ บุคคลในคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายทูต คณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการและ ฝ่ายวิชาการ และคณะเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการของคณะผู้แทน " [การทูต]
Membershipสมาชิก [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We're all members of the same team, each playing our part in the fight for freedom and democracy.เราทุกคนในทีมเดียวกัน แต่ละเล่นเป็นส่วนหนึ่งของเรา ในการต่อสู้ เพื่อเสรีภาพและประชาธิปไตย How I Won the War (1967)
I've been trying to contact all the members of Third Troop for years.ฉันได้พยายามที่จะติดต่อ สมาชิกทั้งหมดของสาม กองร้อยมานานหลายปี How I Won the War (1967)
Then he carefully put his member between my buttocks, his movements became frenziedต่อมาเขาอย่างระมัดระวัง... ...ใส่สมาชิกของเขา .ระหว่างก้นของฉัน , \ Nhis การเคลื่อนไหวที่กลายเป็นตื่นเต้นอย่างมาก Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
He is forty, very powerfully built with a member like a stallionเขาคือสี่สิบ, มากสร้างอย่างทรงพลัง... ...กับสมาชิกเหมือนม้าตัวผู้ Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Naked, his huge member jutting from his bellyเปลือย, สมาชิกใหญ่โตของเขา .ที่ jut from ส่วนที่ยื่นของเขา . Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
You're a member of this crew.คุณเป็นเจ้าหน้าที่คนหนึ่งบนเครื่อง Airplane! (1980)
It's true one of the crew members is ill.เป็นความจริงที่เจ้าหน้าที่ บนเครื่องของเราคนหนึ่งป่วย Airplane! (1980)
- You are going to join... with us... the members of... the American Socialist White People's Party:กับพวกเรา เป็นสมาชิกของ พรรคอเมริกาสังคมชาวผิวขาว The Blues Brothers (1980)
I want all party members in the tristate district... to monitor the city, county and state police on their CBs.ผมต้องการสมาชิกทั้งหมดใน3จังหวัด ตรวจตำรวจในเมือง, เขตปกครองและจังหวัดกับซีบีสของพวกเขา The Blues Brothers (1980)
Units of the state police along with local members of the National Guard are now being mobilized.หน่วยงานของรัฐตำรวจพร้อมกับท้องถิ่น สมาชิกของดินแดนแห่งชาติตอนนี้ถูกกองกำลัง First Blood (1982)
We are members of the Empire.สมาชิกของอังกฤษ Gandhi (1982)
Mr. Gandhi, I'd like you to meet Mr. Jinnah, our joint host member of congress and leader of the Muslim League.คุณคานธี ขอแนะนำให้รู้จัก คุณจินนาห์ ผู้ร่วมจัดงาน และผู้นำชาวมุสลิม Gandhi (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
memberAdmittance to staff members only.
memberAll members have access to these books.
memberAll the members but me have faith in what he says.
memberAll the members made much of her opinion.
memberAll the members of our club, excluding me, are men.
memberAll the members of the club agreed with me.
memberAll the members of the committee consented to my proposal.
memberAll the members of the committee hate one another.
memberAll the members were not present at the meeting yesterday.
memberAll the members were present.
memberAll the members were present at the meeting.
memberA lot of members assisted at the general meeting.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พระบรมวงศานุวงศ์(n) member of the royal family, See also: royalty, Example: พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้สร้างเหรียญรัชฎาภิเศกมาลา สำหรับพระราชทานแก่พระบรมวงศานุวงศ์, Count Unit: พระองค์, Thai Definition: พระบรมวงศ์และพระอนุวงศ์
ส.ส.(n) member of the House of Representatives, Syn. สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
สจ.(n) member of the Provincial Council, Syn. สมาชิกสภาจังหวัด
บัตรสมาชิก(n) membership card
ศูทร(n) Sudra, See also: member of the fourth Hindu caste
ภาคี(n) member, See also: participant, party, adherent, Syn. กลุ่ม, พรรค, ฝ่าย, แนวร่วม, พวก, Example: ประเทศไทยมิได้เป็นภาคีในอนุสัญญาว่าด้วยลิขสิทธิ์, Thai Definition: ผู้มีส่วน, ผู้เป็นฝ่าย
ลูกพรรค(n) member of a political party, See also: party member, member, Syn. สมาชิกพรรค, Ant. หัวหน้าพรรค, Example: พรรคแกนนำของรัฐบาลมีลูกพรรค 100 กว่าคน, Count Unit: คน, Thai Definition: สมาชิกของพรรคการเมือง ยกเว้นหัวหน้าพรรค
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร(n) Member of the House of Representative, Syn. ผู้แทนราษฎร, ส.ส., Example: สมาชิกผู้แทนราษฎรลงมติผ่านกฎหมายให้ประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานรัฐสภา, Count Unit: คน, Thai Definition: บุคคลผู้ได้รับเลือกตั้งจากประชาชนให้ทำหน้าที่แทนประชาชนในสภานิติบัญญัติ
สมาชิกภาพ(n) membership, Example: สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรบางท่านประกาศว่า ยินดีที่จะลาออกจากสมาชิกภาพเพื่อให้มีการเลือกตั้งซ่อม, Thai Definition: สถานภาพของสมาชิก
สมาชิกรัฐสภา(n) member of parliament, See also: member of the assembly, Example: การแก้ปัญหาเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ ต้องอาศัยความคิดเห็นของสมาชิกรัฐสภาส่วนใหญ่เป็นเครื่องชี้ขาดตัดสิน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใบสมัครสมาชิก[bai samak samāchik] (n, exp) EN: member application  FR: demande d'adhésion [ f ] ; bulletin d'adhésion [ m ]
บัตรสมาชิก[bat samāchik] (n, exp) EN: membership card  FR: carte de membre [ f ]
หวนนึก[huan neuk] (v, exp) EN: recall ; retrospect ; think back ; recollect ; remember
จำ[jam] (v) EN: remember ; recall ; recollect ; recognize ; commit to memory  FR: se souvenir ; se rappeler ; mémoriser ; retenir
จำได้[jam dāi] (v) EN: remember ; recall  FR: se rappeler ; se souvenir ; reconnaître
จำไม่ได้[jam mai dāi] (v, exp) EN: do not remember  FR: ne pas se souvenir
เจ้าหน้าที่[jaonāthī] (n) EN: staff ; personnel ; office worker ; staff member
จดจำ[jotjam] (v) EN: remember ; bear in mind ; keep in mind ; recall  FR: retenir ; se souvenir ; mémoriser ; se rappeler
กรรมการ[kammakān] (n) EN: committee member ; member of a board/committee/council/assembly ; committeeman ; member of a panel ; director of a company/corporation ; director  FR: membre d'un bureau directeur [ m ] ; membre d'un comité directeur [ m ] ; membre d'un comité/conseil [ m ] ; directeur de société [ m ] ; directrice de société [ f ]
กรรมาธิการ[kammāthikān] (n) EN: member of a commission ; commissioner  FR: membre d'une commission [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
member
members
member's
membered
members'
membership
memberships

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
member
members
membership

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
成员[chéng yuán, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ,   /  ] member #1,489 [Add to Longdo]
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ,   /  ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part #2,206 [Add to Longdo]
会员[huì yuán, ㄏㄨㄟˋ ㄩㄢˊ,   /  ] member #3,216 [Add to Longdo]
社员[shè yuán, ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ,   /  ] member of society (association, club etc) #4,198 [Add to Longdo]
常委[cháng wěi, ㄔㄤˊ ㄨㄟˇ,  ] member of standing committee #4,468 [Add to Longdo]
队友[duì yǒu, ㄉㄨㄟˋ ㄧㄡˇ,   /  ] member of same class, team, work group etc; teammate #5,252 [Add to Longdo]
议员[yì yuán, ㄧˋ ㄩㄢˊ,   /  ] member (of a legislative body); representative #6,441 [Add to Longdo]
成员国[chéng yuán guó, ㄔㄥˊ ㄩㄢˊ ㄍㄨㄛˊ,    /   ] member country #7,349 [Add to Longdo]
团员[tuán yuán, ㄊㄨㄢˊ ㄩㄢˊ,   /  ] member; group member #12,088 [Add to Longdo]
理事[lǐ shì, ㄌㄧˇ ㄕˋ,  ] member of council #12,207 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
会員[かいいん, kaiin] TH: สมาชิก  EN: member

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Artgenosse { m }member of the same species [Add to Longdo]
Besatzer { m } [ mil. ]member of the occupying forces [Add to Longdo]
Bundestagsabgeordnete { m, f }; Bundestagsabgeordnetermember of the Bundestag [Add to Longdo]
Familienangehörige { m }; Familienmitglied { n }member of the family [Add to Longdo]
Kongressteilnehmer { m }member of a congress [Add to Longdo]
Mitglied { n } | Mitglieder { pl }member | members [Add to Longdo]
Mitgliedsstaat { m } | Mitgliedsstaaten { pl }member state | member states [Add to Longdo]
Oppositionelle { m, f }; Oppositionellermember of the opposition [Add to Longdo]
Parlamentsabgeordnete { m, f }; ParlamentsabgeordneterMember of Parliament [Add to Longdo]
Philharmoniker { m }member of a philharmonic orchestra [Add to Longdo]
Vorstandsmitglied { n }member of the board; board member; executive director [Add to Longdo]
Widerstandskämpfer { m }member of the resistance [Add to Longdo]
MdB : Mitglied des BundestagesMember of the Bundestag [Add to Longdo]
MdL : Mitglied des LandtagesMember of the Landtag [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
選手[せんしゅ, senshu] (n) player (in game); team member; (P) #93 [Add to Longdo]
[ま, ma] (n-adv, n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv, n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv, n, n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv, n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P) #202 [Add to Longdo]
所属[しょぞく, shozoku] (n, vs, adj-no) attached to; belong to; member; (P) #293 [Add to Longdo]
委員[いいん, iin] (n) committee member; (P) #329 [Add to Longdo]
議員[ぎいん, giin] (n) member of the Diet, congress or parliament; (P) #510 [Add to Longdo]
メンバー(P);メンバ[menba-(P); menba] (n) member; participant; attendee; lineup (sport); (P) #583 [Add to Longdo]
[で, de] (n, n-suf) (1) coming out; going out; outflow; efflux; rising (of the sun or moon); (2) attending (work); appearing (on stage); one's turn to go on; (3) start; beginning; (4) origins; background; person (or item) originating from ...; graduate of ...; native of ...; member of ... (lineage); (5) architectural member that projects outward; (6) highest point of the stern of a ship; (7) (uk) (usu. after the -masu stem of a verb as 〜出がある or 〜出がない, etc.) amount (comprising something); amount of time or effort required to do something; (P) #632 [Add to Longdo]
[いん, in] (n, n-suf) member; (P) #703 [Add to Longdo]
家族[かぞく, kazoku] (n, adj-no) family; members of a family; (P) #920 [Add to Longdo]
思う(P);想う;念う;憶う;懐う;惟う[おもう, omou] (v5u, vt) (1) (想う has connotations of heart-felt) to think; to consider; to believe; (2) to think (of doing); to plan (to do); (3) to judge; to assess; to regard; (4) to imagine; to suppose; to dream; (5) to expect; to look forward to; (6) to feel; to desire; to want; (7) to recall; to remember; (P) #1,370 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
メンバ[めんば, menba] member [Add to Longdo]
メンバーコード[めんばーこーど, menba-ko-do] member code [Add to Longdo]
構成員[こうせいいん, kouseiin] members [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Member \Mem"ber\, v. t. [See {Remember}.]
     To remember; to cause to remember; to mention. [Obs.]
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Member \Mem"ber\, n. [OE. membre, F. membre, fr. L. membrum; cf.
     Goth. mimz flesh, Skr. mamsa.]
     [1913 Webster]
     1. (Anat.) A part of an animal capable of performing a
        distinct office; an organ; a limb.
        [1913 Webster]
  
              We have many members in one body, and all members
              have not the same office.             --Rom. xii. 4.
        [1913 Webster]
  
     2. Hence: A part of a whole; an independent constituent of a
        body; as:
        (a) A part of a discourse or of a period or sentence; a
            clause; a part of a verse.
        (b) (Math.) Either of the two parts of an algebraic
            equation, connected by the sign of equality.
        (c) (Engin.) Any essential part, as a post, tie rod,
            strut, etc., of a framed structure, as a bridge truss.
        (d) (Arch.) Any part of a building, whether
            constructional, as a pier, column, lintel, or the
            like, or decorative, as a molding, or group of
            moldings.
        (e) One of the persons composing a society, community, or
            the like; an individual forming part of an
            association; as, a member of the society of Friends.
        (f) (Math.) one of the elements which, taken together,
            comprise a set.
        (g) (Math.) one of the individual objects which comprise a
            group or class.
            [1913 Webster +PJC]
  
     {Compression member}, {Tension member} (Engin.), a member, as
        a rod, brace, etc., which is subjected to compression or
        tension, respectively.
        [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  member
      n 1: one of the persons who compose a social group (especially
           individuals who have joined and participate in a group
           organization); "only members will be admitted"; "a member
           of the faculty"; "she was introduced to all the members of
           his family" [syn: {member}, {fellow member}] [ant:
           {nonmember}]
      2: anything that belongs to a set or class; "snakes are members
         of the class Reptilia"; "members of the opposite sex"
      3: an external body part that projects from the body; "it is
         important to keep the extremities warm" [syn: {extremity},
         {appendage}, {member}]
      4: an organization that is a member of another organization
         (especially a state that belongs to a group of nations); "the
         library was a member of the interlibrary loan association";
         "Canada is a member of the United Nations"
      5: the male organ of copulation (`member' is a euphemism) [syn:
         {penis}, {phallus}, {member}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top