ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

martyrs

M AA1 R T ER0 Z   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -martyrs-, *martyrs*, martyr
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Martyrsผู้พลีชีพในศาสนา [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Whoever gets it must give up his life but he will join the long line of history's noble martyrs and will rid his country of a tyrant.คนที่ได้เหรียญ จะต้องสละชีพ เขาจะได้จารึกชื่อ ลงบนประวัติศาสตร์ และช่วยประเทศของเขา จากเนื้อมือจอมปีศาจ The Great Dictator (1940)
We want peace! We don't want martyrs, do we?เราไม่ต้องการ การนองเลือดอีก Beneath the Planet of the Apes (1970)
Two selfless martyrs.ผู้ยอมสละชีวิตโดยไม่เห็นแก่ตัวเพื่อศาสนา ทั้งคู่ Indiana Jones and the Last Crusade (1989)
Why don't you hold the crucifix? It's the prop for martyrs.ทำไมคุณไม่ถือไม้กางเขนหรือไม่ มันเป็นเสาสำหรับสักขี The Birdcage (1996)
And I saw the women drunken with the blood of the saints andwith the blood of the martyrs of Jesus.และชั้นเห็นหญิงสาวดื่มเลือดของนักบุญ เลือดแห่งความทรมานของพระเจ้า Ken Park (2002)
These are smart, well-educated kids, hand-picked and trained to be martyrs.คนพวกนี้ฉลาด เป็นเด็กมีการศึกษา ถูกเลือกมาอย่างดีและฝึกมาเป็นผู้พลีชีพ Mayhem (2008)
There will never be a shortage of martyrs.แต่ที่ขาดแคลนคือผู้ที่กล้าพลีชีพ Body of Lies (2008)
Will we still become martyrs?จะถือว่าเราตายในหน้าที่มั้ย? The Breath (2009)
If you're confident and not afraid of death... you'll become martyrs while sleeping.ถ้าเธอกล้าหาญ และไม่กลัวตาย.. เธอจะกลายเป็นวีรบุรุษแม้ยามหลับนะ The Breath (2009)
Martyrs never die, no one will ever divide this country.ถึงตัวตาย ก็จะไม่มีใครแบ่งแยกประเทศเราได้ The Breath (2009)
Lin Juemin, one of the martyrs of Huanghuagang, wrote this to his wife:การปฏิวัตินั้นกระทำเพื่อค้นหา ความสุขอันนิรันดร์แก่ทุกคนบนโลก 1911 (2011)
He's turning the families into martyrs.เขาให้ครอบครัวเหล่านี้ เป็นเครื่องสังเวยสงคราม  ()

CMU English Pronouncing Dictionary
MARTYRS    M AA1 R T ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
martyrs    (v) mˈaːtəz (m aa1 t @ z)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top