Search result for

คณะทำงาน

(30 entries)
(0.0121 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -คณะทำงาน-, *คณะทำงาน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
คณะทำงาน[N] working group, Example: คณะทำงานที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายป้องกันการผูกขาดควรจะทำตัวเป็นกรรมการที่ให้ความยุติธรรมแก่ทั้งผู้ผลิตและผู้บริโภค, Count unit: คณะ, Thai definition: คณะบุคคลที่ร่วมกันทำงานตามเป้าหมายอย่างใดอย่างหนึ่ง

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
Forum of Incident Response and Security Teams (FIRST)คณะทำงานตอบสนองอุบัติการณ์และรักษาความมั่นคง (เฟิสต์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
School management teamsคณะทำงานบริหารโรงเรียน [TU Subject Heading]
ASEAN Task Force on Social Safety Netsคณะทำงานเฉพาะกิจของอาเซียนด้านโครงข่ายรองรับทางสังคม [การทูต]
ASEAN Task Force on AIDSคณะทำงานเฉพาะกิจของอาเซียนด้านโรคเอดส์ [การทูต]
e-ASEAN High Level Task Forceคณะทำงานเฉพาะกิจระดับสูงด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน [การทูต]
e-ASEAN Working Groupคณะทำงานด้านการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของอาเซียน [การทูต]
Human Resources Development Working Groupคณะทำงานว่าด้วยการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ (ในความร่วมมือเอเปค) [การทูต]
Japan - Thailand Joint Taks Forc on Counter Trafficking in pesonsคณะทำงานเฉพาะกิจร่วมไทย - ญี่ปุ่นว่าด้วยการต่อต้านการค้ามนุษย์ จัดตั้งเมื่อ พ.ศ.2549 เพื่อเป็นกลไกในการประสานความร่วมมือต่อต้านการค้ามนุษย์ระหว่างกัน ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาล ครอบคลุมความร่วมมือใน 3 เรื่อง ได้แก่ (1) การป้องกันการค้ามนุษย์ ( prevention) (2) การบังคับใช้กฎหมาย (law enforcement) และ (3) การคุ้มครองเหยื่อการค้ามนุษย์ (protection) [การทูต]
Tourism Working Groupคณะทำงานว่าด้วยการท่องเที่ยว (ในกรอบความร่วมมือของ APEC) [การทูต]
Working Group on Industrial Cooperationคณะทำงานด้านความร่วมมือทางอุตสาหกรรมของอาเซียน [การทูต]
Working Group on Intellectual Property Cooperationคณะทำงานด้านความร่วมมือด้านทรัพย์สินทางปัญญาของอาเซียน [การทูต]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Do you think any of this would have happened if my mother had a chief advisor who knew what the hell was going on in her administration?คุณคิดว่าเรื่องทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นไหม ถ้าแม่ของฉันมีที่ปรึกษา ทีู่รู้ว่ากำลังมีเรื่องอะไรในคณะทำงาน Day 7: 8:00 p.m.-9:00 p.m. (2009)
Do you think any of this would've happened if my mother had a chief advisor who knew what the hell was going on in her administration?คุณคิดว่าเรื่องต่างๆ นี้ เกิดขึ้นได้หรือ ถ้าแม่ของฉันมีหัวหน้าที่ปรึกษา ทีู่รู้อยู่แล้วว่ามีเรื่องอะไรในคณะทำงาน Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
Madam President, in light of what's happened, and for the sake of your administration,ท่านประธานาธิบดี ครับ กับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น และในฐานะที่อยู่ในคณะทำงานของท่าน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
I'm afraid I have no choice but to resign as your Chief of Staff.ผมเกรงว่า ผมไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากขอลาออก จาก หัวหน้าคณะทำงาน Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
Madam President, I'm afraid I have no choice but to resign as your chief of staff.ท่านประธานาธิบดีครับ ผมเกรงว่าผมจะไม่มีทางเลือก นอกจากลาออกในฐานะ หัวหน้าคณะทำงานของท่าน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
He is certainly qualified to be chief of staff.เขาได้รับการยอมรับอย่างแน่นอน ในตำแหน่งหัวหน้าคณะทำงาน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
Chief of staff has a steep learning curve.หัวหน้าคณะทำงานต้องเรียนรู้ได้เร็ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I'm going to need a provisional chief of staff.แม่ต้องการหัวหน้าคณะทำงาน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I've made Olivia Acting Chief of Staff.ฉันให้โอลิเวียเป็นหัวหน้าคณะทำงานแล้ว Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
I've been appointed Acting Chief of Staff.ฉันได้รับแต่งตั้งให้เป็นรักษาการณ์แทนหัวหน้าคณะทำงาน Day 7: 11:00 p.m.-12:00 a.m. (2009)
In the meantime, I'm going to need a provisional chief of staff.ในระหว่างนี้ แม่ต้องการหัวหน้าคณะทำงานชั่วคราว Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
Think how your mother would feel when she hears that you forced out her chief of staff so you could take over his position.คิดดูแม่คุณจะรู้สึกอย่างไร ถ้าเธอรู้ว่า คุณทำให้หัวหน้าคณะทำงานของเธอต้องลาออก เพื่อที่คุณจะได้ตำแหน่งเขาแทน Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คณะทำงาน[n. exp.] (khana thamngān) EN: working group ; working party ; staff   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
team[N] กลุ่มคนทำงานหรือเล่นกีฬาในกลุ่มเดียวกัน, See also: คณะทำงาน, Syn. partners, troupe, company
think tank[N] คณะทำงานระดับมันสมอง

English-Thai: Nontri Dictionary
staff(vt) จัดคณะทำงาน,บรรจุคนทำงาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
task force [ท๊าสค์ ฟอร์ส] (n ) คณะทำงานเฉพาะกิจ กองกำลังเฉพาะกิจ

German-Thai: Longdo Dictionary
Redaktion(n) |die, pl. Redaktionen| กองบรรณาธิการหนังสือ, คณะทำงานในกองถ่ายภาพยนตร์เกี่ยวกับสารคดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top