ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

plaintiff

P L EY1 N T AH0 F   
45 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -plaintiff-, *plaintiff*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
plaintiff[N] โจทก์, See also: เจ้าทุกข์, ผู้ร้องทุกข์, Syn. complainant

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
plaintiff(เพลน'ทิฟ) n. โจทก์,ผู้ร้องทุกข์

English-Thai: Nontri Dictionary
plaintiff(n) โจทก์,ผู้ร้องทุกข์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
plaintiffโจทก์ (ในคดีแพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Defendant is ordered to pay child support to plaintiff in the sum of $125... per month, for each of the minor children until they reach the age of 18 years.ส่วนผู้แพ้คดีจะต้องจ่ายเงินค่าเลี้ยงดู ให้แก่โจทก์เป็นเงิน 125 ดอลล่าร์ต่อเดือน ต่อคน จนกว่าเด็กจะอายุครบ 18 ปีบริบูรณ์ Brokeback Mountain (2005)
our plaintiffs were very well taken care of.เจ้าทุกข์ของเราได้รับการดูแลที่ดีมาก I Lied, Too. (2009)
We already have a lead plaintiff lined up.เรามีรายชื่อผู้ร้องทุกข์เรียบร้อยแล้ว I Lied, Too. (2009)
Set up a meeting with the plaintiff tomorrow.จัดประชุมพวกเจ้าทุกข์พรุ่งนี้ I Lied, Too. (2009)
Patty's meeting the lead plaintiff tomorrow.แพทตี้นัดประชุมฝ่ายโจทย์พรุ่งนี้ I Lied, Too. (2009)
And patty, the lead plaintiff from the infant mortality case is coming in to meet with you tomorrow.แต่เจ้าทุกข์จากคดีเด็กตายจะมาพบคุณพรุ่งนี้ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
The plaintiff might go to another firm.ผู้เสียหายอาจหันไปหาทนายที่อื่น Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Back up tom and make sure the plaintiff feels supported by the entire firm.ช่วยทอมและทำให้ลูกค้ารู้สึกว่าได้รับการสนับสนุนจากทั้งบริษัท Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
But in the eyes of the court, you'd be getting more money than the other plaintiffs in this suit.ในมุมมองของศาล คุณจะได้เงินมากกว่า เจ้าทุกข์คนอื่นในคดีนี้ Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
Is tom's meeting with the plaintiff set?ทอมพบกับพวกเจ้าทุกข์หรือยัง Burn It, Shred It, I Don't Care. (2009)
I've been thinking about the plaintiff that wanted to pay off.ฉันคิดเกี่ยวกับค่าชดเชยที่จะจ่ายให้ I Agree, It Wasn't Funny (2009)
Well, the hospital records check out, but the plaintiff came in here was african american.แล้วนี่รายงานการออกจากโรงพยาบาล ผู้เสียหายที่มาที่นี่เป็นคนแอฟริกัน-อเมริกัน I Agree, It Wasn't Funny (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
plaintiffThe judge decided against the plaintiff.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เจ้าทุกข์[N] complainant, See also: plaintiff, victim, sufferer, Example: เขาพยายามยัดเยียดข้อหาให้ทั้งๆ ที่เจ้าทุกข์ยังไม่มีการแจ้งดำเนินคดีแต่อย่างไร, Thai definition: ผู้ที่เสียหายได้รับทุกข์หรือเดือดร้อน, ผู้ที่ไม่มีความสุขใจ
โจทก์[N] plaintiff, See also: complainant, persecutor, Ant. จำเลย, Example: ศาลวินิจฉัยว่าข้อคัดค้านของโจทก์ไม่ถูกต้อง, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ฟ้องคดีต่อศาล, Notes: (กฎหมาย) (บาลี/สันสกฤต)
จำเลย[N] defendant, See also: plaintiff, accused, Ant. โจทก์, Example: เขาตกเป็นจำเลยในข้อหาลักพาเด็ก, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลผู้ถูกฟ้องต่อศาลแล้ว, Notes: (กฎหมาย)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จำเลย[n.] (jamloēi) EN: defendant ; plaintiff ; accused   FR: accusé [m] ; prévenu [m]
โจทก์[n.] (jōt) EN: complainant ; plaintiff ; prosecutor ; accuser   FR: plaignant [m] ; accusateur [m]
ทนายโจทก์[n. exp.] (thanāi jōt) EN: plaintiff's attorney ; plaintiff's counsel ; attorney for the plaintiff   

CMU English Pronouncing Dictionary
PLAINTIFF P L EY1 N T AH0 F
PLAINTIFF P L EY1 N AH0 F
PLAINTIFFS P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFFS P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFF'S P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFF'S P L EY1 N IH0 F S
PLAINTIFFS' P L EY1 N T IH0 F S
PLAINTIFFS' P L EY1 N IH0 F S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
plaintiff (n) plˈɛɪntɪf (p l ei1 n t i f)
plaintiffs (n) plˈɛɪntɪfs (p l ei1 n t i f s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
起诉者[qǐ sù zhě, ㄑㄧˇ ㄙㄨˋ ㄓㄜˇ, / ] plaintiff, #153,684 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kläger {m}; Klägerin {f} | Kläger {pl}; Klägerinnen {pl} | gemeinsame Klägerplaintiff | plaintiffs | joint plaintiffs [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
原告[げんこく, genkoku] (n) plaintiff; accuser; prosecutor; (P) [Add to Longdo]
原告対被告[げんこくたいひこく, genkokutaihikoku] (n) plaintiff versus defendant [Add to Longdo]
原被[げんぴ, genpi] (n) plaintiff and defendant [Add to Longdo]
告訴人[こくそにん, kokusonin] (n) complainant; plaintiff [Add to Longdo]
告発者[こくはつしゃ, kokuhatsusha] (n) complainant; plaintiff [Add to Longdo]
訴訟人[そしょうにん, soshounin] (n) litigant; plaintiff; suitor [Add to Longdo]
認諾[にんだく, nindaku] (n,vs) admission by a defendant of the justice of a plaintiff's case; cognovit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaintiff \Plain"tiff\, n. [F. plaintif making complaint,
   plaintive; in Old French equiv. to plaignant complainant,
   prosecutor, fr. plaindre. See {Plaint}, and cf. {Plaintive}.]
   (Law)
   One who commences a personal action or suit to obtain a
   remedy for an injury to his rights; -- opposed to
   {defendant}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Plaintiff \Plain"tiff\, a.
   See {Plaintive}. [Obs.] --Prior.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 plaintiff
   n 1: a person who brings an action in a court of law [syn:
      {plaintiff}, {complainant}] [ant: {defendant}, {suspect}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top