Search result for

robust

(67 entries)
(0.0181 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -robust-, *robust*.
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
robust    [ADJ] แข็งแรง, See also: กำยำสมบูรณ์, Syn. healthy, muscular, strong, Ant. frail
robust    [ADJ] ทนทาน, See also: แข็งแกร่ง, Syn. durable, sturdy
robust    [ADJ] มุ่งมั่น, See also: แน่วแน่, เอาจริงเอาจัง, Syn. determined
robust    [ADJ] เถรตรง, See also: ตรงไปตรงมา, หยาบกระด้าง, Syn. blunt, straightforward
robustious    [ADJ] หยาบคาย

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
robustทนทาน [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
robustทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robust programโปรแกรมทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robust systemระบบทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
robustnessสภาพทนทาน [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Robust contentเนื้อหาแกร่ง
การที่เนื้อหามีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี ซึ่งยังคงความหมายเดิมอยู่ได้ โดยการอ่านและการตีความของซอฟต์แวร์สำหรับผู้ใช้ใดๆ รวมถึงการใช้ผ่านเทคโนโลยีสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น การใช้โปรแกรมดูเว็บเข้าถึงเว็บไซต์ผ่านอุปกรณ์เคลื่อนที่ จะต้องสามารถแสดงเนื้อหาได้เท่ากับการเข้าถึงด้วยโปรแกรมดูเว็บผ่านคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล [Assistive Technology]
Robust controlการควบคุมโรบัสต์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
robustA big man is not always robust.
robustHe is a robust young man.
robustSo far from being robust, he was extremely weak.
robustHe was far from robust.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
robust(โรบัสท'ฺ,โร'บัสทฺ) adj. แข็งแรง,เข้มแข็ง,มีกำลังมาก,กำยำ,ที่ใช้กำลังมาก,เอางานเอาการ,หยาบ,เอะอะ,อุดมสมบูรณ์, Syn. hardy,vigorous

English-Thai: Nontri Dictionary
robust(adj) เอาการเอางาน,แข็งแรง,เข้มแข็ง,กำยำ,มีกำลัง

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวแข็ง    [ADJ] robust, See also: vigorous, strong, hale and hearty, Syn. แข็งแรง, Ant. ว่าง่าย, Example: ตากฝนเพียงแค่นี้คนหัวแข็งอย่างเขาคงไม่เป็นอะไร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฉกรรจ์[adj.] (chakan) EN: able-bodied ; sturdy ; robust ; fierce ; strong ; brave ; ferocious ; fearless ; daring ; muscular ; brave ; bold   FR: robuste ; vigoureux ; hardi ; intrépide
หัวแข็ง[adj.] (hūakhaeng) EN: obstinate ; robust ; vigorous ; strong ; hale and hearty ; restive ; stubborn   FR: obstiné ; têtu
กำยำ[adj.] (kamyam) EN: sturdy ; strong ; stout ; stalwart ; robust ; strong-built ; burly ; muscular   FR: fort ; robuste ; costaud ; vigoureux ; baraqué (ram.)
แข็งแรง [adj.] (khaengraēng) EN: strong ; healthy ; intrepid ; hard-boiled ; doughty ; robust   FR: fort ; puisant ; robuste ; costaud
คึกคัก[v.] (kheukkhak) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay   
แกร่ง[adj.] (kraeng) EN: unyielding ; tenacious ; doughty ; staunch ; vigourous ; strong ; robust ; firm   FR: dur ; solide ; ferme
ล่ำ[adj.] (lam) EN: muscular ; stout ; stalwart ; sturdy ; robust ; brawny ; athletic ; strong   FR: corpulent ; robuste ; fort ; musclé ; mastoc (fam.) ; baléze = balaise (fam.)
ล่ำสัน[adj.] (lamsan) EN: sturdy ; stout ; stalwart ; muscular ; robust ; brawny ; athletic   FR: robuste ; musclé ; athlétique
มั่นคง[adj.] (mankhong) EN: strong ; solid ; firm ; stable ; steadfast ; secure   FR: résistant ; robuste ; solide ; ferme ; durable ; stable
แน่นหนา[adj.] (naennā) EN: secure   FR: résistant ; robuste ; ferme

CMU English Pronouncing Dictionary
ROBUST    R OW0 B AH1 S T
ROBUSTA    R AA2 B AH1 S T AH0
ROBUSTAS    R AA2 B AH1 S T AH0 S
ROBUSTLY    R OW2 B AH1 S T L IY0
ROBUSTELLI    R OW2 B AH0 S T EH1 L IY0
ROBUSTNESS    R OW0 B AH1 S T N AH0 S
ROBUSTELLI'S    R OW2 B AH0 S T EH1 L IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
robust    (j) (r ou1 b uh1 s t)
robustly    (a) (r ou1 b uh1 s t l ii)
robustness    (n) (r ou1 b uh1 s t n @ s)

German-Thai: Longdo Dictionary
robust(adj) ทนทาน แข็งแรง, See also: dauerhaft

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
robust {adv}robustly [Add to Longdo]
Scharlachkopfspecht {m} [ornith.]Robust Woodpecker [Add to Longdo]
Graurücken-Dornschnabel {m} [ornith.]Robust Thornbill [Add to Longdo]
robust; unverwüstlich {adj} | robuster | am robustestenrobust | more robust | most robust [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
シドニージョウゴグモ[, shidoni-jougogumo] (n) Sydney funnel-web spider (Atrax robustus) [Add to Longdo]
頑健[がんけん, ganken] (adj-na,n) robust health; able-bodied [Add to Longdo]
頑健無比[がんけんむひ, gankenmuhi] (n,adj-na) being of very robust health [Add to Longdo]
究竟[くっきょう;きゅうきょう, kukkyou ; kyuukyou] (adv,adj-no,vs) (1) after all; in the end; finally; (adj-na,adj-no,n) (2) excellent; superb; handy; appropriate; ideal; (3) (See 屈強) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
強健[きょうけん, kyouken] (adj-na,n) robust health [Add to Longdo]
強壮[きょうそう, kyousou] (adj-na,n,adj-no) able-bodied; robust; sturdy; strong; (P) [Add to Longdo]
屈強;倔強[くっきょう, kukkyou] (adj-na,n,adj-no) robust; brawny; muscular; strong; sturdy [Add to Longdo]
元気[げんき, genki] (adj-na,n) health(y); robust; vigor; vigour; energy; vitality; vim; stamina; spirit; courage; pep; (P) [Add to Longdo]
丈夫[じょうぶ, joubu] (adj-na) (sometimes じょうふ) healthy; robust; strong; solid; durable; (P) [Add to Longdo]
壮健[そうけん, souken] (adj-na,n) healthy; robust [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
健全[jiàn quán, ㄐㄧㄢˋ ㄑㄩㄢˊ, ] robust; strong [Add to Longdo]
健壮[jiàn zhuàng, ㄐㄧㄢˋ ㄓㄨㄤˋ, / ] robust; healthy; sturdy [Add to Longdo]
坚致[jiān zhì, ㄐㄧㄢ ㄓˋ, / ] robust and fine textured [Add to Longdo]
硬朗[yìng lǎng, ˋ ㄌㄤˇ, ] robust; healthy [Add to Longdo]
肥头大耳[féi tóu dà ěr, ㄈㄟˊ ㄊㄡˊ ㄉㄚˋ ㄦˇ, / ] robust and prosperous (a compliment in former times); fat person (modern) [Add to Longdo]
雄厚[xióng hòu, ㄒㄩㄥˊ ㄏㄡˋ, ] robust; strong and solid [Add to Longdo]
鲁棒[lǔ bàng, ㄌㄨˇ ㄅㄤˋ, / ] robust; solid [Add to Longdo]
鲁棒性[lǔ bàng xìng, ㄌㄨˇ ㄅㄤˋ ㄒㄧㄥˋ, / ] robustness [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
強健[きょうけん, kyouken] robuste_Gesundheit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Robust \Ro*bust"\, a. [L. robustus oaken, hard, strong, fr.
   robur strength, a very hard kind of oak; cf. Skr. rabhas
   violence: cf. F. robuste.]
   1. Evincing strength; indicating vigorous health; strong;
    sinewy; muscular; vigorous; sound; as, a robust body;
    robust youth; robust health.
    [1913 Webster]
 
   2. Violent; rough; rude.
    [1913 Webster]
 
       While romp-loving miss
       Is hauled about in gallantry robust. --Thomson.
    [1913 Webster]
 
   3. Requiring strength or vigor; as, robust employment.
    --Locke.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Strong; lusty; sinewy; sturdy; muscular; hale; hearty;
     vigorous; forceful; sound.
 
   Usage: {Robust}, {Strong}. Robust means, literally, made of
      oak, and hence implies great compactness and toughness
      of muscle, connected with a thick-set frame and great
      powers of endurance. Strong denotes the power of
      exerting great physical force. The robust man can bear
      heat or cold, excess or privation, and toil on through
      every kind of hardship; the strong man can lift a
      great weight, can give a heavy blow, and a hard gripe.
      "Robust, tough sinews bred to toil." --Cowper.
      [1913 Webster]
 
         Then 'gan the villain wax so fierce and strong,
         That nothing may sustain his furious force.
                          --Spenser.
      [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 robust
   adj 1: sturdy and strong in form, constitution, or construction;
       "a robust body"; "a robust perennial" [ant: {frail}]
   2: marked by richness and fullness of flavor; "a rich ruby
     port"; "full-bodied wines"; "a robust claret"; "the robust
     flavor of fresh-brewed coffee" [syn: {full-bodied}, {racy},
     {rich}, {robust}]
   3: strong enough to withstand or overcome intellectual
     challenges or adversity; "the experiment yielded robust
     results"; "a robust faith"
   4: rough and crude; "a robust tale"

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 robust
  adj.
 
   Said of a system that has demonstrated an ability to recover gracefully
   from the whole range of exceptional inputs and situations in a given
   environment. One step below {bulletproof}. Carries the additional
   connotation of elegance in addition to just careful attention to detail.
   Compare {smart}, oppose {brittle}.
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 robust [roːbust]
   robustly; stalwart; tough
 

Are you satisfied with the result?

Go to Top