ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

genial

JH IY1 N Y AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -genial-, *genial*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
genial(adj) ใจดี, See also: อ่อนโยน, น่าอบอุ่น, Syn. cordial, good-natured

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
genial(จี'เนียล, เจน'เยิล) adj. ใจดี, เห็นใจคนอื่น, ร่าเริง, มีมิตรไมตรีจิต, เบิกบานใจ, มีลักษณะของอัจฉริยบุรุษ, เกี่ยวกับคาง, See also: genialness n., Syn. cordial, lively
geniality(จีนีแอล'ลิที) n. ความใจดี, ความเห็นอกเห็นใจคนอื่น, ความร่าเริงเบิกบานใจ, ความมีมิตรไมตรีจิต, Syn. cheerfulness, kindliness -A.cheerlessness
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้, ถูกใจ, เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก

English-Thai: Nontri Dictionary
genial(adj) ร่าเริง, เบิกบาน, ใจดี, มีมิตรไมตรีจิต
congenial(adj) ถูกคอกัน, ถูกใจ, เป็นที่พอใจ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
genial apophysis; spina mentalis; spine, mentalเงี่ยงกระดูกคาง, จะงอยคาง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genial tubercle; mental spineปุ่มกระดูกแนวประสานคาง [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
genial; genian-คาง [ มีความหมายเหมือนกับ mental ๒ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We'll embrace them like the genial hosts we are, let them sniff around Boston's battlegrounds and whatnot.เราจะสวมกอดต้อนรับพวกเขา ราวกับเราเป็นเจ้าบ้านที่น่ารัก ปล่อยให้พวกเขา สูดฟุตฟิตกลิ่น สมรภูมิบอสตันกับพวกวัตถุโบราณ Dog Eat Dog (2011)
Oh, don't tell me you married that genial oaf.โอ้ อย่าบอกผมนะว่า คุณแต่งงานกับนายซื่อบื้อใจดีคนนั้น Fire and Brimstone (2013)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อบอุ่น(adj) warm, See also: genial, friendly, good-natured, Example: ผมคือสามัญชนคนธรรมดาที่มีความสุขแจ่มใส อยู่ท่ามกลางครอบครัวอันอบอุ่น
มิตรจิต(n) friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย
มิตรจิต(n) friendliness, See also: geniality, Syn. ความมีน้ำใจเอื้อเฟื้อ, ความรักใคร่, ความประนีประนอม, Example: เธอไม่มีมิตรจิตกับเขาเสียเลย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัจฉริยะ[atchariya] (adj) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted  FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
ความคิดที่ดีทีเดียว[khwāmkhit thī dī thīdīo] (n, exp) EN: good idea  FR: excellente idée [ f ] ; idée géniale [ f ]
กลมกลืน[klomkleūn] (adj) EN: harmonious ; congenial ; consistent  FR: harmonieux
มิตรจิต[mittrajit] (n) EN: friendliness ; geniality  FR: bonté [ f ] ; bienveillance [ f ]
อบอุ่น[op-un] (adj) EN: warm ; genial ; friendly ; good-natured  FR: chaleureux ; amical ; chaud
ถูกใจ[thūkjai] (adj) EN: pleasant ; pleasing ; congenial  FR: plaisant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
GENIAL JH IY1 N Y AH0 L
GENIALITY JH IY2 N IY0 AE1 L AH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
genial (j) ʤˈiːnɪəʳl (jh ii1 n i@ l)
genially (a) ʤˈiːnɪəʳliː (jh ii1 n i@ l ii)
geniality (n) ʤˌiːnɪˈælɪtiː (jh ii2 n i a1 l i t ii)
genialities (n) ʤˌiːnɪˈælɪtɪz (jh ii2 n i a1 l i t i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xuān, ㄒㄩㄢ, ] genial and warm, #35,858 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Genialität { f }ingeniousness [Add to Longdo]
Genialität { f }ingenuity [Add to Longdo]
Genialität { f }; Scharfsinn { m }brilliancy; brilliance [Add to Longdo]
genial; ingeniös { adj }ingenious [Add to Longdo]
genial { adv }ingeniously [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
会心[かいしん, kaishin] (n, vs) congeniality; satisfaction; (P) [Add to Longdo]
春風駘蕩[しゅんぷうたいとう(uK), shunpuutaitou (uK)] (adj-no, adj-t, adv-to) (arch) warm and genial spring weather; genial and balmy [Add to Longdo]
醇風美俗;淳風美俗[じゅんぷうびぞく, junpuubizoku] (n) good morals and manners; genial manners and laudable customs; pristine way of life [Add to Longdo]
性に合う[しょうにあう, shouniau] (exp, v5u) to be congenial; to agree with one [Add to Longdo]
暖か;温か[あたたか;あったか, atataka ; attaka] (adj-na) (See 暖かい) warm; mild; genial [Add to Longdo]
暖かい(P);温かい(P);暖い(io)[あたたかい(P);あったかい, atatakai (P); attakai] (adj-i) (暖かい, 暖い usu. refer to air temperature) warm; mild; genial; (P) [Add to Longdo]
投合[とうごう, tougou] (n, vs) agreement; coincidence; congeniality [Add to Longdo]
同性[どうせい, dousei] (n, adj-no) same sex; homosexuality; homogeneity; congeniality; (P) [Add to Longdo]
和気藹々;和気藹藹;和気靄々;和気靄靄;和気あいあい[わきあいあい, wakiaiai] (adj-na, adj-no, adj-t, adv-to) harmonious; peaceful; congenial [Add to Longdo]
藹々;藹藹[あいあい, aiai] (adj-t, adv-to) (1) (See 和気藹々) harmonious; peaceful; congenial; (2) luxuriant (vegetation) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genial \Ge*ni"al\, a. (Anat.)
   Same as {Genian}.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Genial \Gen"ial\, a. [L. genialis: cf. OF. genial. See
   {Genius}.]
   1. Contributing to, or concerned in, propagation or
    production; generative; procreative; productive. "The
    genial bed." --Milton.
    [1913 Webster]
 
       Creator Venus, genial power of love. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   2. Contributing to, and sympathizing with, the enjoyment of
    life; sympathetically cheerful and cheering; jovial and
    inspiring joy or happiness; exciting pleasure and
    sympathy; enlivening; kindly; as, she was of a cheerful
    and genial disposition.
    [1913 Webster]
 
       So much I feel my genial spirits droop. --Milton.
    [1913 Webster]
 
   3. Belonging to one's genius or natural character; native;
    natural; inborn. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Natural incapacity and genial indisposition. --Sir
                          T. Browne.
    [1913 Webster]
 
   4. Denoting or marked with genius; belonging to the higher
    nature. [R.]
    [1913 Webster]
 
       Men of genius have often attached the highest value
       to their less genial works.      --Hare.
    [1913 Webster]
 
   {Genial gods} (Pagan Mythol.), the powers supposed to preside
    over marriage and generation.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 genial
   adj 1: diffusing warmth and friendliness; "an affable smile";
       "an amiable gathering"; "cordial relations"; "a cordial
       greeting"; "a genial host" [syn: {affable}, {amiable},
       {cordial}, {genial}]
   2: of or relating to the chin or median part of the lower jaw
     [syn: {genial}, {mental}]
   3: agreeable, conducive to comfort; "a dry climate kind to
     asthmatics"; "the genial sunshine";"hot summer pavements are
     anything but kind to the feet" [syn: {kind}, {genial}]

From Portuguese-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-por-eng]:

 genial
  ingenious

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 genial /geːniːaːl/
  ingenious; ingeniously

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top