ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*xu*

Z UW1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: xu, -xu-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา จีน (ZH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
宣布[xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] ประกาศ; แถลงให้ทราบ
雪崩[xuě bēng, ㄒㄩㄝˇ ㄅㄥ, ] หิมะถล่ม

English-Thai: Longdo Dictionary
transsexual operation(n) การผ่าตัดแปลงเพศ
heterosexuality(n) ความชอบในเพศตรงข้าม, การชอบบุคคลที่เป็นเพศต่างกัน

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exude(vt) ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep
exude(vi) ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep
exult(vi) ดีใจ, See also: ยินดี, หรรษา, ปิติยินดี, Syn. delight, rejoice, revel
nexus(n) การเชื่อมต่อ, See also: ส่วนเชื่อมต่อ, Syn. connection
nexus(n) วิธีการเชื่อมต่อ, Syn. link, tie
nexus(n) หัวใจสำคัญของเรื่อง, See also: แก่นเรื่อง, Syn. center, core
luxury(n) ความฟุ่มเฟือย, See also: ความหรูหรา
plexus(n) ร่างแห
plexus(n) โครงสร้างที่ซับซ้อน
sexual(adj) เกี่ยวกับเพศ, Syn. genitive, genital, reproductive
bisexual(adj) ที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual(adj) ที่มีลักษณะของทั้งสองเพศ, Syn. androgynous, hermaphroditic
bisexual(n) คนที่ตอบสนองต่อทั้งเพศหญิงและเพศชาย, Syn. bi
bisexual(adj) ที่มีสองเพศในตัวเดียวกัน
exult at(phrv) ดีใจมากเกี่ยวกับ, See also: รื่นเริงมากกับ, Syn. crow over
exult in(phrv) ดีใจมากเกี่ยวกับ, See also: รื่นเริงมากกับ, Syn. crow over
exuberant(adj) ร่าเริง, See also: เบิกบาน, กระตือรือร้น, มีชีวิตชีวา, Syn. enthusiastic, joyous, vivacious
exuberant(adj) อุดมสมบูรณ์, Syn. abundant, plentiful, profuse
luxuriate(vi) เจริญงอกงาม, See also: อุดมสมบูรณ์, Syn. thrive
luxuriate(vi) อยู่อย่างสุขสบาย, See also: อยู่อย่างเพลิดเพลิน, Syn. revel
luxurious(adj) มากมาย, See also: สมบูรณ์, Syn. opulent, rich, Ant. poor
luxurious(adj) หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า, Syn. rich, sumptuous, lavish, Ant. squalid
sexuality(n) เรื่องทางเพศ, See also: กิจกรรมทางเพศ, ความสามารถในการร่วมเพศ, Syn. lust, sensuality
sexuality(n) เรื่องทางเพศ, See also: กิจกรรมทางเพศ, ความสามารถในการร่วมเพศ, Syn. lust, sensuality
exuberance(n) ความเบิกบาน, See also: ความร่าเริง, ความมีชีวิตชีวา, Syn. enthusiasm, exhilaration, vitality
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์, Syn. abundance, affluence, plenty
exult over(phrv) ยินดีในเรื่องความโชคร้ายหรือความพ่ายแพ้ของผู้อื่น, See also: ดีใจไปกับ, Syn. crow over
exultation(n) ความปิติยินดี, See also: ความยินดี, ความหรรษา, Syn. delight, happiness, joy
homosexual(adj) เกี่ยวกับการรักร่วมเพศ
homosexual(n) คนรักร่วมเพศ, See also: พวกรักร่วมเพศ, Syn. gay, lesbien, queer, Ant. heterosexual
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์, See also: ความหรูหรา
luxuriously(adv) อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างหรูหรา, Syn. richly
transsexual(n) ผู้มีจิตใจเหมือนเพศตรงข้าม, Syn. hermaphroditic
heterosexual(n) คนที่มีความต้องการทางเพศกับคนเพศตรงข้าม
heterosexual(adj) ซึ่งมีความต้องการทางเพศกับเพศตรงข้าม
luxuriate in(phrv) มีความปิติยินดีอย่างยิ่ง, See also: รื่นเริงอย่างมาก
solar plexus(n) ร่างแหประสาทบริเวณช่องท้อง
homosexuality(n) การรักร่วมเพศ
transsexualism(n) การมีจิตใจเหมือนเพศตรงข้าม
transsexuality(n) การมีจิตใจเหมือนเพศตรงข้าม
sexual intercourse(n) การร่วมเพศ, See also: การ่วมประเวณี, การสังวาส, Syn. coitus, copulation
be lapped in luxury(idm) มีชีวิตอย่างสุขสบาย, See also: ดำรงชีวิตอย่างสุขสบาย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
amphioxus(แอมฟิออค'ซัส) n. (pl. -oxi, -oxuses) สัตว์จำพวก Branchiostoma ซึ่งคล้ายปลาและมีกระดูกสันหลัง
asexual(อะเซค'ชวล) adj. ไร้เพศ, ไม่ใช้อวัยวะเพศ. -asexuality n., Syn. nonsexual
bisexual(ไบเซค'ชวล) adj., n. มีสองเพศ, กะเทย, See also: bisexualism, bisexuality n., Syn. hermaphroditic
desexualizevt. ตอน, ตัดอัณฑะออก, ขจัดความต้องการทางเพศ
exuberance(อิกซู'เบอะเรินซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์, ความฟุ่มเฟือย, ความร่าเริงมาก, ความลิงโลด, ความเจริญงอกงาม, Syn. vitality
exuberancy(-ซี) n. ดูexuberance
exuberant(อิคซู'เบอะเรินทฺ) adj. อุดมสมบูรณ์, ฟุ่มเฟือย, ร่าเริงมาก, ลิงโลด, เจริญงอกงาม.
exudation(เอคซิวเด'เ?ิน) n. การไหลซึมออกมา, สิ่งที่ไหลซึมออกมา., See also: exudative adj.
exude(อิก?ิวดฺ', อิกซิวดฺ') v. ซึมออก, ไหลซึมออก, ทำให้กระจาย., Syn. ooze
exult(อิกซัลทฺ') vi. รื่นเริงอย่างมาก, ดีอกดีใจมาก, See also: exultingly adv.
exultant(อิกซัล'เทินทฺ) adj. รื่นเริงมาก, ดีอกดีใจมาก
exultation(อิกซัลเท'เชิน) adj. การรื่นเริงมาก, ความดีอกดีใจมาก, Syn. exultance
flexure(เฟลค'เชอะ) n. การงอ, การโค้ง, ความคดเคี้ยว, สภาพที่งอ, สภาพที่โค้ง, ส่วนที่งอโค้ง, ส่วนพับ, ส่วนที่คดเคี้ยว., See also: flexural adj., Syn. curvature
heterosexualadj., n. เกี่ยวกับเพศตรงข้าม, ซึ่งมีความต้องการทางเพศตรงข้าม
homosexualityn. ความต้องการร่วมเพศกับเพศเดียวกัน
luxuriance(ลักซู' เรียนซฺ) n. ความอุดมสมบูรณ์, ความหรูหรา, ความโอ่อ่า, ความเจริญรุ่งเรือง., See also: luxuriancely adv. luxuriant adj., Syn. richness, Ant. barrenness
luxuriate(ลักซู' ริเอท') vi. อยู่อย่างเพลิดเพลิน, อยู่อย่างฟุ่มเฟือย, เจริญงอกงาม, รุ่งเรือง, มีความปีติยินดีมาก, See also: luxuriation n., Syn. revel
luxurious(ลักซู' เรียส) adj. ฟุ่มเฟือย, หรูหรา, บำรุงความสุข, โอ่อ่า, See also: luxuriously adv. luxuriousness n., Syn. voluptuous
luxury(ลัค' ซะรี) n. ความฟุ่มเฟือย, ความหรูหรา, การเพลิดเพลินหาความสุขสบาย, ความโอ่อ่า, สิ่งอำนายความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย -adj. เกี่ยวกับความฟุ่มเฟือย, เกี่ยวกับการเพลิดเพลินหาความสุขสบายอย่างฟุ่มเฟือย, Syn. voluptuousness
nexus(เนค'ซัส) n. การเชื่อมต่อ, อนุกรมหรือกลุ่มที่ต่อเนื่องกัน pl. nexus, Syn. tie, bond
paradoxuren. ชะมดหางยาว
plexus(เพลค'เซิส) n. ร่างแห, สิ่งที่ซับซ้อน, ร่างแหเส้นประสาท หรือเส้นโลหิตหรือหลอดน้ำเหลือง pl. plexuses, plexus, Syn. network
sexual(เซคซฺ'ชวล) adj. เกี่ยวกับเพศ, เกี่ยวกับเพศชายและเพศหญิง, เกิดขึ้นระหว่างเพศชายกับเพศหญิง, มีอวัยวะเพศ.
sexual intercoursen. การร่วมเพศ, การร่วมประเวณี, การสังวาส., Syn. sexual commerce
sexuality(เซค'ชุแอล'ลิที) n. ลักษณะทางเพศ, เรื่องเพศ, กามกิจ, ความสา มารถในการร่วมเพศ
transsexual(-เซค'ชวล) n. ผู้ถูกเปลี่ยนเพศ (โดยศัลยกรรมหรือยาฮอร์โมน) , ผู้ทีมีสภาพจิตใจคล้ายเพศตรงข้าม., See also: transsexualism n.

English-Thai: Nontri Dictionary
asexual(adj) กะเทย, ไร้เพศ
bisexual(adj) มีสองเพศ
bisexual(n) กะเทย
exuberance(n) ความอุดมสมบูรณ์, ความงอกงาม, ความเจริญงอกงาม
exuberant(adj) สมบูรณ์, อุดมสมบูรณ์, งอกงาม, เจริญงอกงาม
exude(vi) ออกมาเป็นหยดๆ, ไหลซึมออกมา
exult(vi) ปราโมทย์, หรรษา, ยินดีปรีดา, ดีใจมาก
exultant(adj) ปีติยินดี, ปรีดิ์เปรม, ยินดีปรีดา, ปราโมทย์
exultation(n) ความปีติยินดี, ความปราโมทย์, ความยินดีปรีดา
luxuriance(n) ความอุดมสมบูรณ์, ความงอกงาม, ความฟุ้งเฟ้อ, ความหรูหรา
luxuriant(adj) อุดมสมบูรณ์, งอกงาม, ฟุ้งเฟ้อ, หรูหรา, โอ่อ่า
luxuriate(vi) อยู่อย่างฟุ่มเฟื่อย, อยู่อย่างสุขสบาย, เจริญงอกงาม
luxurious(adj) หรูหรา, ฟุ่มเฟือย, น่าสบาย, โอ่อ่า
luxury(n) ความหรูหรา, ความฟุ่มเฟือย, ของฟุ่มเฟือย
sexual(adj) เกี่ยวกับเพศ, ในทางเพศ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pseudohomosexual๑. -รักร่วมเพศเทียม๒. ผู้รักร่วมเพศเทียม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pareunia; coitus; copulation; intercourse, sexual; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plexusข่าย (ประสาท, หลอดเลือดดำ, หลอดน้ำเหลือง) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
plexus, nerveข่ายประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paraphilia; disorder, sexual; perversion, sexualโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perversion, sexual; disorder, sexual; paraphiliaโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perfect flower; bisexual flower; hermaphroditic flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
proof of sexual intercourseการพิสูจน์ผลการล่วงประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
pleurisy, exudativeเยื่อหุ้มปอดอักเสบซึมเยิ้ม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
luxury taxภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
retinitis, exudative; retinopathy, exudativeโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinopathy, exudative; retinitis, exudativeโรคจอตามีสิ่งซึมเยิ้มข้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual intercourse; coitus; copulation; pareunia; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual intercourseการร่วมเพศ, การร่วมประเวณี [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
sexual intercourse, proof ofการพิสูจน์ผลการล่วงประเวณี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sexual offences; offences relating to sexualityความผิดเกี่ยวกับเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
sexual perversion; disorder, sexual; paraphiliaโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual reproduction; gametic reproduction; gamogonyการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sexualityสภาพทางเพศ, เพศสภาพ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexually transmitted diseaseโรคส่งผ่านทางเพศสัมพันธ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
splenic flexure (of colon)ส่วนโค้ง (ของลำไส้ใหญ่) ใต้ม้าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sex intergrade; hermaphrodite; intersexualกะเทย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual-เพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual deviationความผิดปรกติทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual disorder; paraphilia; perversion, sexualโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual gland; gland, genitalต่อมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
sexual immorality, contract forสัญญาที่ผิดศีลธรรมทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences, sexual; offences relating to sexualityความผิดเกี่ยวกับเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
offences relating to sexuality; offences, sexualความผิดเกี่ยวกับเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
asexual reproduction; vegetative reproductionการสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
asexualไร้เพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
asexualไม่อาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bisexual๑. -รักร่วมสองเพศ๒. ผู้รักร่วมสองเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
bisexual; hermaphroditeสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bisexual flower; hermaphroditic flower; perfect flowerดอกสมบูรณ์เพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bedding-plane slip; flexural slipการไถลตามชั้นหิน [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
contract for sexual immoralityสัญญาที่ผิดศีลธรรมทางเพศ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
coitus; copulation; intercourse, sexual; pareunia; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
copulation; coitus; intercourse, sexual; pareunia; veneryการร่วมประเวณี, การร่วมเพศ, การสังวาส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
deviation, sexualความผิดปรกติทางเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desexualise; desexualize๑. ตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [ มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ ]๒. ทำให้ขาดสิ่งบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
desexualize; desexualise๑. ตัดต่อมบ่งเพศ, ตอน [ มีความหมายเหมือนกับ castrate ๑ ]๒. ทำให้ขาดสิ่งบ่งเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disorder, sexual; paraphilia; perversion, sexualโรคกามวิปริต [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
disease, sexually transmittedโรคส่งผ่านทางเพศสัมพันธ์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
genitourinary; urinogenital; urinosexual; urogenital-อวัยวะเพศและทางเดินปัสสาวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gland, sexual; gland, genitalต่อมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gametic reproduction; gamogony; sexual reproductionการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
genital gland; gland, sexualต่อมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
gamogony; gametic reproduction; sexual reproductionการสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
gland, genital; gland, sexualต่อมเพศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adult child sexual abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Astrology and homosexualityโหราศาสตร์กับรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Bisexuality in marriageรักร่วมสองเพศในการสมรส [TU Subject Heading]
Brachial plexusข่ายประสาทแขน [TU Subject Heading]
Child sexual abuseการทารุณเด็กทางเพศ [TU Subject Heading]
Children and homosexualityเด็กกับรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Flexureแรงดัด [TU Subject Heading]
Homosexualityรักร่วมเพศ [TU Subject Heading]
Homosexuality in motion picturesรักร่วมเพศในภาพยนตร์ [TU Subject Heading]
Homosexuality, Maleรักร่วมเพศชาย [TU Subject Heading]
Hygiene, Sexualสุขอนามัยทางเพศ [TU Subject Heading]
Luxuriesสิ่งฟุ่มเฟือย [TU Subject Heading]
Male sexual abuse victimsผู้ชายที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Reproduction, Asexualการขยายพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ [TU Subject Heading]
Sexual abuse victimsผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexual behavior in animalsพฤติกรรมทางเพศในสัตว์ [TU Subject Heading]
Sexual behavior surveysการสำรวจพฤติกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexual deviationการเบี่ยงเบนทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexual dysfunctions, Psychologicalพฤติกรรมทางเพศและจิตบกพร่อง [TU Subject Heading]
Sexual ethicsจริยธรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexual fantasiesมหัศจรรย์ทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexual harassmentการคุกคามทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexual harassment in educationการคุกคามทางเพศในการศึกษา [TU Subject Heading]
Sexual harassment in universities and collegeการคุกคามทางเพศในมหาวิทยาลัยและวิทยาลัย [TU Subject Heading]
Sexual harassment of menการคุกคามทางเพศต่อบุรุษ [TU Subject Heading]
Sexual harassment of womenการคุกคามทางเพศต่อสตรี [TU Subject Heading]
Sexual intercourseการมีเพศสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Sexual orientationความหลากหลายทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexually abused boysเด็กชายที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexually abused childrenเด็กที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexually abused girlsเด็กหญิงที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexually abused teenagersวัยรุ่นที่ถูกทารุณกรรมทางเพศ [TU Subject Heading]
Sexually transmitted diseasesโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ [TU Subject Heading]
Spouses of adult child sexual abuse victimsคู่สมรสของผู้ที่ถูกทารุณกรรมทางเพศตอนเด็ก [TU Subject Heading]
Transsexualismลักเพศ [TU Subject Heading]
Transsexualsคนลักเพศ [TU Subject Heading]
Adjustment, Psychosexualการปรับอารมณ์ทางเพศ [การแพทย์]
Analism, Sexualประเภทชอบใช้ทวารหนักของคู่นอนประกอบกิจกรรมทางเพศ [การแพทย์]
Asexual Formชนิดไม่มีเพศ [การแพทย์]
Asexual Sporeแบบไม่มีเพศ [การแพทย์]
Auerbach's Plexusกลุ่มเซลล์เออร์บัก [การแพทย์]
Bisexualรักสองเพศ, มีความสัมพันธ์ได้ทั้งสองเพศ, รักร่วมเพศที่สามารถแต่งงานกับเพศตรงข้ามได้ [การแพทย์]
Brachial Plexusข่ายประสาทบราเคียล, ข่ายประสาทแขน, แผงประสาทแขน, กลุ่มประสาทที่ไปเลี้ยงบริเวณแขน, เบรเคียลเพลกซัส, กลุ่มเส้นประสาทที่มาแขน [การแพทย์]
Brachial Plexus Palsyอัมพาตข่ายประสาทแขน [การแพทย์]
Carotid Plexusคาโรติดเพลกซัส [การแพทย์]
Celiac Plexusข่ายประสาทเซลิแอก, ข่ายประสาทซีลิแอก [การแพทย์]
Cellular Exudatesการมีเซลล์เลือดขาว [การแพทย์]
Cellular Exudationเซลล์เอกซูเดท [การแพทย์]
Cervical Plexusข่ายประสาทส่วนคอ, ข่ายประสาทเซอร์วิคัล [การแพทย์]
Choroid Plexusข่ายประสาทคอรอยด์, ข่ายประสาทโครอยด์(สมอง), แปปิลโลมาของคอรอยด์เพลกซัส, คอรอยด์เพลกซัส [การแพทย์]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
metrosexual(n) ผู้ชายแท้ที่มีบุคลิกลักษณะสะอาดสะอ้านแกมสำอาง ชอบดูแลตัวเองให้ดูดีอยู่เสมอ, See also: Thumbnail gallery post
sapiosexual(n) คนที่มีความต้องการทางเพศกับคนที่มีความเฉลียวฉลาด

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
For you, Lady Helena... may I suggest Praxus?Für Euch, Madame Helena... darf ich Praxus vorschlagen? Spartacus (1960)
Crixus, yes.Crixus, ja. Spartacus (1960)
Marcellus, Crixus for the short sword.Marcellus, Crixus für das kurze Schwert. Spartacus (1960)
Crixus and Galino!Crixus und Galino! Spartacus (1960)
Crixus.Crixus. Spartacus (1960)
Crixus.Crixus. Spartacus (1960)
Crixus always wanted to march on Rome.Crixus wollte immer gegen Rom marschieren. Spartacus (1960)
I made myself a promise, Crixus.Ich habe eins gelobt, Crixus. Spartacus (1960)
What are we, Crixus?Was sind wir, Crixus? Spartacus (1960)
I read that cabbies see all types of sessuality.Ich hab gelesen, jede Menge Sexualität passiert in Taxis. Zazie dans le Métro (1960)
Crixus, keep giving me reports on Pompey.Crixus, versorge mich mit Nachrichten über Pompejus. Spartacus (1960)
...and hormosessuality, to boot!Sieh an - homosexuell! Zazie dans le Métro (1960)
What's a hormosessual?Was ist ein Homosexueller? Zazie dans le Métro (1960)
Taylor is staying in a luxury suite... on the 14th floor of the Luxor Hotel.Taylor bewohnt ein Luxusappartement im 14. Stock des Hotel Luxor. The 1, 000 Eyes of Dr. Mabuse (1960)
- Are you a hormosessual?Bist du homosexuell? Zazie dans le Métro (1960)
Are you a hormosessual? Is that too grown-up?Wenn ich dich fragen würde, ob du ein Homosexueller bist? Zazie dans le Métro (1960)
There she goes again! Sessuality all over the place, all the time!Immer das Gleiche... immer die Sexualität... Zazie dans le Métro (1960)
through these salons and galleries, in this edifice of a bygone era, this sprawling, sumptuous, baroque, gloomy hotel, where one endless corridor follows another, silent, empty corridors heavy with cold, dark woodwork, durch diese Räume in diesem Gebäude, das der Vergangenheit angehört, dieses riesige, luxuriöse, barocke, düstere Hotel, in dem endlose Korridore aufeinanderfolgen, stille, verlassene Korridore, schwer beladen mit dunklen Holzvertäfelungen, mit Stuck, Marmor, schwarzen Scheiben und Bildern in dunklen Farben, Last Year at Marienbad (1961)
- Is he a hormosessual?Ob er homosexuell ist. Zazie dans le Métro (1960)
- What's a hormosessual?- Was ist ein Homosexueller? Zazie dans le Métro (1960)
along these corridors, through these salons and galleries, in this edifice of a bygone era, this sprawling, sumptuous, baroque, gloomy hotel, where one endless corridor follows another silent rooms where one's footsteps are absorbedSo als bestünde der Boden immer noch aus Sand und Kies und Pflasterstein, den ich noch einmal überquere, diese Korridore entlang, vorbei an diesen Räumen und Galerien, in diesem Gebäude aus einem anderen Jahrhundert, dieses riesige, luxuriöse, barocke, düstere Hotel, in dem endlose Korridore aufeinanderfolgen... Räume voller Stille, in denen das Geräusch der Schritte von schweren Teppichen absorbiert wird, die so dick sind, dass sich jedes Geräusch dem Ohr entzieht, als wäre es das Ohr desjenigen, der noch einmal die Korridore entlanggeht, Last Year at Marienbad (1961)
in this edifice of a bygone era, this sprawling, sumptuous, baroque, gloomy hotel, where one endless corridor follows another, silent and deserted, heavy with cold, dark woodwork, stucco, molded paneling, diese Korridore entlang, vorbei an diesen Räumen und Galerien, in diesem Gebäude aus einem anderen Jahrhundert, dieses riesige, luxuriöse, barocke, düstere Hotel, in dem endlose Korridore aufeinanderfolgen, stille, verlassene Korridore, schwer beladen mit dunklen Holzvertäfelungen, Last Year at Marienbad (1961)
'Cause he's a hormosessual?Weil er homosexuell ist? Zazie dans le Métro (1960)
What makes him a hormosessual?Was heißt denn homosexuell? Zazie dans le Métro (1960)
Troiano with his high price dame and Ralphy and his rats, two of a kind.Troiano mit seiner Luxusdirne und Ralphie mit seinen Ratten. Blast of Silence (1961)
You're going to have to pay luxury prices, boy.Das bedeutet Luxuspreise. Blast of Silence (1961)
Sadness is a luxury, my dear.Trauer ist Luxus, meine Liebe. The Lions Are Loose (1961)
He's going to build a luxury block of flats.Ja. Und er will stattdessen einen Luxus-Wohnblock bauen. Carry on Regardless (1961)
I still assert that the culprit is a crazy sexual offender!Ich behaupte nach wie vor, es handelt sich hier um einen verrückten Sexualverbrecher! The Devil's Daffodil (1961)
We can live it up at last.Jetzt können wir im Luxus schwelgen! Saint-Tropez Blues (1961)
He's a liar, a fake and sexually obsessed.Er ist ein Lügner, Simulant und sexuell Besessener. Saint-Tropez Blues (1961)
But here... such sadness.In einem großen Luxusschlitten über die Champs-Élysées. Tout l'or du monde (1961)
I have such a luxury of choices that i choose the following:Ich habe eine so luxuriöse Auswahl und ich entscheide mich für Folgendes:... The Obsolete Man (1961)
Longuevie has it all:Die Verwaltung von Longuevie plant deshalb, Luxusvillen für die Reichen, Tout l'or du monde (1961)
And all of man's little devices to stir up the air are now no longer luxuries.Und all die menschlichen Geräte zum Aufwirbeln der Luft sind kein Luxus mehr. The Midnight Sun (1961)
It means hire of luxury cars.Es bedeutet Anmietung von Luxusautos. Le combat dans l'île (1962)
See how they built cars in the days when cars were really built!Genießen Sie den Luxus von dem Ding. Sie werden sehen, wie es damals war, als Autos wirklich noch gebaut wurden. The Whole Truth (1961)
Ι'd Ιike to set up a Ιuxury snack bar here, a sort of canteen for the rich.Nein, am liebsten würde ich hier eine Luxus-Snackbar einrichten, so eine Art Self-Service für reiche Leute. Muriel, or the Time of Return (1963)
What's the matter with you? Don't you want to be a lady?"Was spricht gegen ein Luxusleben? Mamma Roma (1962)
Even the Sacramento riverboats took on luxury goods.Selbst die Boote auf dem Sacramento-Fluss wurden luxuriös. How the West Was Won (1962)
Here is a luxury hotel with all the trimmings.Hier entsteht ein Luxushotel mit allen Schikanen. Kohlhiesel's Daughters (1962)
I can either go to prison, or to the gallows, or spend the rest of my life in luxury.Ich wandere entweder ins Gefängnis, komme an den Galgen oder lebe fortan im Luxus. The Notorious Landlady (1962)
It's an unnecessary luxury.Das wäre ein überflüssiger Luxus. Nine Days of One Year (1962)
Usually not, but since he states that the hero is impotent, his brother is homosexual, and his sister-in-law is a nymphomaniac, shouldn't he give physical details about the heroine?Das würde es nicht, wäre der Konflikt rein emotional. Doch da man uns zeigt, dass der Held impotent ist, sein Bruder homosexuell und seine Schwägerin Nymphomanin, schuldet er uns Informationen über die Heldin. Nein. Jules and Jim (1962)
30-ryo for the tomb of my wife who died from the hardships I put her through. 20-ryo for my own preparation. With the remaining 30-ryo I plan to experience the kind of luxuries I never got to have in my life, until the day I pass.30 Ryo brauche ich für das Grab meiner Frau, 20 Ryo sind für mich selbst und die restlichen 30 Ryo gebe ich für Luxus aus, der mir bisher verwehrt war. Jûsan-nin no shikaku (1963)
One has to be a very happy man to be able to afford the luxury of taking such a gloomy view of the world.Man muss schon sehr glücklich sein, um sich den Luxus zu erlauben, die Welt dermaßen düster zu sehen. Nine Days of One Year (1962)
Not luxurious but decent.Nicht luxuriös, aber anständig. The Third Lover (1962)
Are we to understand, mr. Radin, that you will permit us this luxury?Haben wir das so zu verstehen, Mr. Radin, dass Sie uns diesen Luxus gestatten? One More Pallbearer (1962)
Now, wouldn't that necessitate the abandonment... of the so-called monogamous sexual relationship?Bedeutet das die Abschaffung der monogamen sexuellen Beziehung? Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb (1964)
For taking sexual advantage of feeble-minded women... in the ladies' ward.Weil er geistesschwache Frauen sexuell missbraucht.... auf der Frauenstation. Shock Corridor (1963)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
xuAdvertisements urge us to buy luxuries.
xuA luxury liner arrived in harbor.
xuArt is not a luxury, but a necessity.
xuAs it is, ordinary people cannot afford to purchase such luxuries.
xuA television set used to be a luxury.
xuBetween ourselves, he seems to be a homosexual.
xuBrian's girlfriend often begs him to take her to luxurious restaurants.
xuGrass is luxuriant in summer.
xuHe cannot afford the common comforts of life, not to mention luxuries.
xuHe exulted to know that his son had succeeded.
xuHe has no daily necessities, much less luxuries.
xuHe led a life of luxury.
xuHe lives in luxury.
xuI can not feel at home in a luxurious hotel.
xuI can't get sexual satisfaction.
xuI glared briefly in the referee's direction but he was putting on a calm face while picking his nose. "Dammit, the fight's a fixup!?"
xuI have no sexual desire.
xuI know you're at an age where sexual desire flourishes and you want to do 'you-know-what' with 'that' but ... well sit down there.
xuIn the United States the automobile is a necessity and not a luxury.
xuI wonder if you can sue someone of the same sex for sexual harassment?
xuI would like to live in luxury.
xuMy first sexual experience was with a woman some years older than I was.
xuOur budget won't allow that luxury.
xuRecent comics have too many violent and sexual scenes.
xuSexual harassment has now become a social issue.
xuShe said that what they were doing was contrary to the company's sexual harassment policy.
xuShe used to live in luxury.
xuShe was brought up in the lap of luxury.
xuShe was sexually harassed in an elevator.
xuSyphilis is an infection that can be transmitted through sexual intercourse.
xuTaking a taxi is a luxury for me.
xuThe hotel has an air of luxury.
xuThe hotel was luxurious beyond description.
xuThe market of luxury goods is growing fast.
xuThe people exulted over their good luck.
xuThe reduced price of luxury goods is just window dressing to make the new consumption tax look better.
xuThe trees have exuberant foliage.
xuThey exulted in their unexpected success.
xuThey exulted over the defeat of their enemies.
xuThey lived high on the hog for so long, and now they can't adjust to a simple life without luxuries.
xuThey used to live in luxury.
xuThis is luxury beyond my income.
xuThose children are in exuberant spirits.
xuTraveling is a luxury I cannot afford.
xuWe exulted at our good fortune.
xuWe must go without luxuries.
xuWhen I told her I'd never seen such a homely girl, she accused me of sexual harassment.
xuWhen she was at university, Yuriko abandoned herself to sexual passion. [ XXX ]
xuWomen's rights groups are going after sexual harassment.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโก้หรู(n) luxury, See also: profuseness, lavishness, extravagance, Syn. ความภูมิฐาน, ความหรูหรา, Example: ยี่ห้อของรถยนต์แสดงสถานภาพของความโก้หรูของคนในสังคม
ความเรียบง่าย(n) simplicity, See also: easiness, no luxury, Ant. ความหรูหรา, ความฉูดฉาด, Example: พิพิธภัณฑ์ในภาคอีสานเน้นความเรียบง่ายแต่มีความหมายต่อชุมชนโดยพิพิธภัณฑ์ประเภทนี้จะมีลักษณะไม่หรูหรา โอ่โถง และไม่จำเป็นต้องมีพื้นที่กว้างขวางใหญ่โต, Thai Definition: ไม่ฉูดฉาด, ไม่หรูหรา
มีระดับ(v) be high class, See also: be luxurious, be lavish, fancy, be first-class, Syn. หรูหรา, Example: เธอพิถีพิถันกับการแต่งตัว เสื้อผ้าทุกชิ้นจะต้องมีระดับ
ลักเพศ(n) homosexual, Example: เขาเกลียดพวกลักเพศเข้าไส้ ไม่รู้ว่าไปทำอะไรให้เขาเจ็บแค้นนักหนา, Count Unit: คน
ตัณหากลับ(v) be sexually aroused, See also: be sexually excited, be in heat, have passionate longing for, Syn. กำหนัด, Example: ผู้เฒ่าเกิดตัณหากลับเมื่อเห็นสาวๆ สวยๆ เดินผ่าน, Thai Definition: เกิดความกำหนัดขึ้นมาในวัยที่โดยปกติหมดความรู้สึกเช่นนั้นไปแล้ว
ตุ๊ด(n) homosexual, See also: gay, hermaphrodite, transvestite, Syn. กะเทย, Example: ผู้ชายที่ท่าทางเรียบร้อยมักจะถูกมองว่าเป็นตุ๊ด, Thai Definition: ผู้ชายที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเป็นหญิง
แต๋ว(n) homosexual, See also: bisexual person, hermaphrodite, Syn. กะเทย, ตุ๊ด, Example: ผู้ชายคนนี้มีกริยาท่าทางเหมือนพวกแต๋ว, Thai Definition: เรียกผู้ชายที่ทำกริยากระตุ้งกระติ้ง, Notes: (สแลง)
แต๊ะอั๋ง(v) take liberties with, See also: assault sexually, Syn. ลวนลาม, Example: พวกลามกชอบฉวยโอกาสแต๊ะอั๋งผู้หญิงบนรถเมล์, Thai Definition: ฉวยโอกาสถูกต้องเนื้อตัวผู้หญิง, Notes: (จีน)
เบี่ยงเบนทางเพศ(adj) homosexual, See also: heterosexual, Example: สถาบันออกระเบียบการรับนักศึกษาใหม่ระบุไม่ให้ผู้ที่มีพฤติกรรมเบี่ยงเบนทางเพศเข้าเรียนสายการศึกษาหรือสายวิชาชีพครู, Thai Definition: ที่มีพฤติกรรมทางเพศที่ผิดไปจากเพศที่แท้จริงของตน
ปลุกอารมณ์(v) tempt, See also: arouse someone sexually, Syn. เร้าอารมณ์, Thai Definition: ทำให้เกิดอารมณ์ทางเพศ
มีเพศสัมพันธ์(v) engage in sexual intercourse, See also: copulate, have sex, have sexual relations, Syn. กระทำกามกิจ, ร่วมประเวณี, ร่วมเพศ, ร่วมรัก, เสพเมถุน, หลับนอน, สมพาส, เสพสังวาส, สังวาส, เย็ด, Example: เธอมีเพศสัมพันธ์กับเพื่อนชายไม่เลือกหน้าและอยู่กันอย่างเปิดเผย, Thai Definition: ได้อีกฝ่ายหนึ่งเป็นสามีหรือภรรยา
โอ่อ่า(adj) luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai Definition: สะสวยอย่างมีสง่า
ใต้สะดือ(n) sexual affair, Example: สื่อมวลชนพยามยามขุดคุ้ยเรื่องใต้สะดือของท่านประธานาธิบดี, Thai Definition: เรื่องตลกคะนองที่เกี่ยวกับเรื่องเพศและอวัยวะเพศ, Notes: (สำนวน)
ของฟุ่มเฟือย(n) luxury, See also: luxurious thing, Example: ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนลดการจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น น้ำหอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ
ตัดสวาท(v) terminate sexual relations, See also: jilt, Syn. เลิกรา, ตัดสัมพันธ์, สิ้นสุดสัมพันธ์, Example: เขาตัดสวาทกับคู่ขาทั้งหมด, Thai Definition: เลิกความสัมพันธ์ฉันชู้สาว
เริงใจ(v) be in high spirits, See also: be in exuberant spirits, be joyful/cheerful/merry/jovial/gay, Example: ฉันไม่เคยเห็นพ่อเริงใจเช่นนี้มานานแล้ว, Thai Definition: สุขใจ
เสพเมถุน(v) have a sexual intercourse, Syn. ร่วมประเวณี, เสพสังวาส, ร่วมประเวณี, Example: ชาวบ้านร้องเรียนต่อเจ้าอาวาสกล่าวหาว่าพระครูรูปนี้เสพเมถุนกับภรรยาตนเอง
หิ้ว(v) take a woman out for sexual gratification, Example: ห้องนี้เป็นห้องวิมานสวาทสำหรับหิ้วอีหนูขึ้นไปพะนอกัน, Thai Definition: พาผู้หญิงไปเที่ยวหรือเพื่อกามารมณ์, Notes: (ปาก)
เริงรื่น(v) be happy, See also: be cheerful, be merry, be jovial, be gay, be in high spirit, be in exuberant spirit, be hi, Syn. รื่นเริง, เริงร่า, หรรษา, Ant. เศร้าหมอง, Example: วันนี้เด็กๆ ไม่เริงรื่น เพราะพรุ่งนี้พี่ๆ ที่รักจะไปอยู่กรุงเทพฯ, Thai Definition: ไม่มีความเศร้าหมอง
สยิว(v) feel a sense of thrilling, See also: feel a spasm of sexual feeling, be overwhelmed with joy, Syn. เสียวซ่าน, Example: เธอรู้สึกสยิวเมื่อเขาแตะต้องเธอ, Thai Definition: รู้สึกเสียวอย่างฉับพลันด้วยความกำหนัดเป็นต้น
โทรม(v) rape, See also: sexually assault, ravish, violate, abuse, Syn. ข่มขืน, Example: เธอถูกโทรมโดยทหารที่บุกรุกเข้ามา
เกย์(n) gay, See also: fag, queer, homosexual, Count Unit: คน, Thai Definition: คนรักร่วมเพศ, พวกรักร่วมเพศ, Notes: (อังกฤษ)
คาย(v) emit, See also: give off, evolve, secrete, eject, exude, discharge, Example: ภาพนี้ช่วยให้นักออกแบบมองเห็นว่า ส่วนใดของวัตถุรับหรือคายความร้อนได้เร็ว, Thai Definition: ปล่อยออกมา
กามราคะ(n) sexual intercourse, Example: นวนิยายเรื่องนี้คลุ้งคาวด้วยกลิ่นไอแห่งกามราคะ, Thai Definition: ความกำหนัดด้วยอำนาจของกาม
คอสูง(adj) luxurious, See also: high-tasted, lavish, sumptuous, Example: ถ้าไม่อยากอมลูกกวาดจะซื้อข้าวพองกินก็ได้ห่อหนึ่งพอดี ถ้าคอสูงขึ้นไปหน่อยจะซื้อถั่วตัดกินยังได้ตั้งแผ่นหนึ่ง, Thai Definition: ชอบกินหรือใช้ของดีราคาแพง
ความโอ่อ่า(n) magnificence, See also: grandeur, luxury, splendour, Syn. ความสวยสง่า, ความงดงาม, Example: เขาพำนักภายในห้องชุดที่มีความโอ่อ่าและหรูหราซึ่งมีชื่อว่าชาร์ลส์โรส, Thai Definition: ความสะสวยอย่างมีสง่า
รั่ว(v) leak, See also: seep, exude, ooze, escape, spill, Example: เพียงเสียงตะโกนว่าแก๊สรั่ว ผู้คนก็วิ่งกันอลหม่านแล้ว, Thai Definition: มีรอยแตก หรือมีรูซึ่งเกิดจากความชำรุด ทำให้อากาศหรือของเหลว เป็นต้น เข้าออกได้
คู่นอน(n) lover, See also: sexual partner, Syn. คู่รัก, ชู้รัก, คู่ขา, Example: หนุ่มเพลย์บอยอย่างเขาเปลี่ยนคู่นอนไม่ซ้ำหน้า
เงี่ยน(v) crave, See also: desire eagerly, want greatly, long for, lust, have sexual desire, , Syn. อยากจัด, กระหายจัด, Example: เขาเงี่ยนฝิ่นเต็มทีแล้ว, Thai Definition: อยากจัด, กระหายจัด, มีความรู้สึกอยากหรือกระหายเป็นกำลัง, (โดยมากใช้เฉพาะของเสพติดและกามคุณ)
ปลาบปลื้ม(v) be delighted, See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice, Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มเปรม, ปลื้มปิติ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งอย่างไม่ถือพระองค์ ทำให้คณะของสื่อมวลชน และพสกนิกรที่มาเข้าเฝ้าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง, Thai Definition: มีความรู้สึกยินดีแล่นวาบเข้าหัวใจ
เพศศึกษา(n) sex education, See also: sexual education, sexology, Example: ในโรงเรียนควรมีการสอนเรื่องเพศศึกษา เพื่อเป็นการสอนแนวทางชีวิตที่เป็นจริงในสังคม, Thai Definition: วิชาที่ว่าด้วยการศึกษาเรื่องทางเพศ
ฟองกาม(v) have an intensified lustful, See also: feel a sexual desire, Syn. กำเริบกาม, คะนองกาม
ลักลอบ(v) commit adultery, See also: have a clandestine sexual relations, Syn. ลักลอบได้เสีย, Example: พระเอกในนิทานจักรๆ วงศ์ๆ มักลักลอบได้ลูกสาวพระราชา, Thai Definition: ลอบไปพบกันอย่างลับๆ ในเชิงชู้สาว
เล่นสวาท(v) commit a homosexuality with a man, See also: practice sodomy, Syn. เริงโลกีย์, Example: เมียเขาจับได้ตอนที่เขากำลังเล่นสวาทอยู่กับชู้, Thai Definition: เล่นรักร่วมเพศ, มีเพศสัมพันธ์กัน
สมสู่(v) have sexual relations, See also: sleep together, cohabit, live together, Syn. สู่สม, ร่วมรัก, ร่วมประเวณี, สังวาส, Example: แม่เขาเจ็บใจที่เขาไปสมสู่กับผู้หญิงหากิน, Thai Definition: อยู่ร่วมกันเสมือนผัวเมีย, อยู่ร่วมกันอย่างผัวเมีย
ได้เสีย(v) have sexual relations without marriage, See also: become intimate sexually, have sexual intercourse, Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมรัก, Example: พวกเขาได้เสียกันก่อนแต่งงาน
กลัดมัน(v) have strong sexual desire, Example: เขากลัดมันจนถึงกับทำลายเกียรติของเจ้าหล่อน, Thai Definition: มีความรู้สึกในทางกามารมณ์อย่างรุนแรง
ตีฉิ่ง(v) be Lesbian, See also: be female homosexual, Syn. เล่นเพื่อน, Example: เธอจะฝืนธรรมชาติไปถึงไหน ตีฉิ่งจะมันสู้ของจริงได้อย่างไร?, Thai Definition: มีเพศสัมพันธ์กับหญิงด้วยกัน, Notes: (ปาก)
ใจโต(v) be too broad-minded, See also: be luxurious, be ostentatious, be openhanded, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: ปีนี้เจ้านายใจโตแจกโบนัสลูกน้อง 3 เดือน, Thai Definition: มีใจกว้างเกินประมาณ, มักใช้เข้าคู่กับ หน้าใหญ่ เป็น หน้าใหญ่ใจโต
ทางเพศ(adj) sexual, Example: ผู้ป่วยที่เป็นโรคจิตทางอารมณ์ชนิดเศร้า จะรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่า ความสนใจทางเพศลดลงและวิตกกังวล
รักร่วมเพศ(n) homosexuality, Example: ความเหงา และความว้าเหว่จัดเป็นสาเหตุหนึ่งของการมีประสบการณ์รักร่วมเพศ และพึงใจต่อการเป็นเกย์
รติ(n) love, See also: sexual passion, affection, Syn. รดี, ความรัก, ความกำหนัด
รดี(n) love, See also: sexual passion, affection, Syn. รติ, ความรัก, ความกำหนัด
ร่วมเพศ(v) make love, See also: have sexual relations, have sex intercourse, copulate, Syn. ร่วมประเวณี, เสพสังวาส, ร่วมรัก, Example: ชายที่ร่วมเพศกับหญิงที่เป็นโรคก็มีโอกาสจะติดโรคได้ไม่ยาก, Thai Definition: เสพสังวาส
ร่วมรัก(v) make love, See also: have sex intercourse, have sexual relations, copulate, Syn. ร่วมประเวณี, ร่วมรัก, เสพสังวาส, Notes: (ปาก)
ร่าน(v) crave, See also: want or desire, be eager for, be lustful, have strong sexual desire, Syn. หื่น, อยาก, ใคร่
ราคี(n) lust, See also: sexual desire, Syn. ราคิน, Thai Definition: ีความกำหนัด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ราคะ(n) lust, See also: sexual desire, passion, concupiscence, Example: พระตถาคตพุทธเจ้านั้นปราศจากราคะ โทสะ และโมหะ, Thai Definition: ความกำหนัด, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
ปราโมทย์(n) happiness, See also: merriment, delight, joy, jubilation, exultation, Syn. ปราโมช, ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ, ความหรรษา, ความสำราญ, ความปิติยินดี, Example: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้นที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ประเวณี(v) have a sexual intercourse, See also: copulate, have sex, Syn. เสพสังวาส, ร่วมรัก, Example: เขาถูกหาว่าล่วงประเวณีกับคนใช้, Thai Definition: ประพฤติผิดเมียผู้อื่น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อวัยวะเพศ[awaiyawa phēt] (n, exp) EN: sexual organ ; vulva  FR: organe sexuel [ m ] ; organes génitaux [ mpl ] ; vulve [ f ]
อวัยวะเพศหญิง[awaiyawa phēt ying] (n, exp) EN: vagina ; clitoris  FR: organe sexuel féminin [ m ] ; vagin [ m ] ; clitoris [ m ]
เบี่ยงเบนทางเพศ[bīengbēn thāng phēt] (adj) EN: homosexual  FR: homosexuel
ชำเรา[chamrao] (n) EN: sexual intercourse  FR: rapport sexuel [ m ]
ชำเรา[chamrao] (n) EN: illicit sexual relations ; adultery  FR: adultère [ m ] ; relations sexuelles extra-conjugales [ fpl ]
ชื่นชมยินดี[cheūnchomyindī] (v) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice
ชู้สาว[chūsāo] (adj) EN: adulterous ; sexual  FR: adultère
ได้เสีย[dāisīa] (v) EN: have sexual relations without marriage ; become intimate sexually ; have sexual intercourse ; have been intimate  FR: se mettre en concubinage
ดาษดา[dātsadā] (adj) EN: abundant ; ubiquitous ; widespread  FR: abondant ; luxuriant
ดีอกดีใจ[dīøkdījai] (v) EN: be very glad  FR: jubiler ; exulter
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (v) EN: be extravagant with money ; live in luxury ; spend money extravagantly/prodigally/lavishly ; be wasteful  FR: dépenser sans compter ; dépenser excessivement ; être prodigue ; être dépensier ; être un dilapidateur ; être un dissipateur
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (adj) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive  FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
หิ้วผู้หญิง[hiu phūying] (v, exp) EN: take a woman out for sexual gratification ; pick up a girl  FR: embarquer une fille (fam.)
กาม[kām] (n) EN: lust ; sexual desire ; sensuality ; lewdness ; libido ; kama  FR: plaisir sexuel [ m ] ; plaisir charnel [ m ] ; érotisme [ m ] ; sensualité [ f ] ; désir sexuel [ m ] ; envie [ f ]
กามารมณ์[kāmārom] (n) EN: lustful mood ; mood for sexual pleasures ; sexual desire ; libido  FR: instinct sexuel [ m ]
กามตัณหา[kāmmatanhā] (n) EN: sensuality ; sexual desire ; lust ; carnal desire ; lasciviousness ; concupiscence  FR: volupté [ f ] ; jouissance [ f ] ; sensualité [ f ] ; plaisir charnel [ m ] ; lascivité = lasciveté [ f ] ; concupiscence [ f ]
กำหนัด[kamnat] (n) EN: lust ; sexual desire ; passion ; voluptuousness ; erotic feeling ; sexual passion  FR: désir sexuel [ m ]
กำหนัด[kamnat] (v) EN: lust ; be sexually aroused ; desire ; crave ; yearn ; be in heat ; be roused by sexual desire ; be sexually excited  FR: être excité ; être en chaleur
กามวิตถาร[kāmwittathān] (n) EN: sexual pervert ; abnormal sex  FR: perversion sexuelle [ f ]
การเบี่ยงเบนทางเพศ[kān bīengbēn thāng phēt] (n, exp) EN: sexual deviation  FR: déviation sexuelle [ f ]
การคุกคามทางเพศ[kān khukkhām thāng phēt] (n, exp) EN: sexual harassment
การกระทำทารุณทางเพศ[kān kratham thārun thāng phēt] (n, exp) EN: sexual abuse  FR: abus sexuel [ m ]
การเลือกปฏิบัติทางเพศ[kān leūak patibat thāngphēt] (n, exp) EN: sex discrimination ; sexual discrimination
การศึกษาเรื่องเพศ[kānseuksā reūang phēt] (n, exp) FR: éducation sexuelle [ f ]
การสืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ[kān seūpphan baēp āsai phēt] (n, exp) EN: sexual reproduction  FR: reproduction sexuée [ f ]
การสืบพันธุ์แบบไม่อาศัยเพศ[kān seūpphan baēp mai āsai phēt] (n, exp) EN: asexual reproduction
กะเทย[kathoēi] (n) EN: homosexual ; tranvestite ; ladyboy ; bisexual person ; male-to-female transsexual ; hermaphrodite ; gay ; eunuch  FR: homosexuel [ m ] ; pédéraste [ m ] ; pédé (inj.) [ m ] ; tapette [ f ] (vulg.) ; tante [ f ] (vulg.) ; tata [ f ] (pop.) ; androgyne [ m ] ; travesti [ m ] ; travelo [ m ] (inj.) ; hermaphrodite [ m ]
กะเทยแปลงเพศ[kathoēi plaēng phēt] (n, exp) EN: post-operative transsexual
เกย์[kē] (n) EN: gay ; homosexual;   FR: gay [ m ]
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
คนบ้ากาม[khon bā kām] (n, exp) EN: sex maniac  FR: obsédé sexuel [ m ] ; fou de sexe [ m ]
ของฟุ่มเฟือย[khøng fumfeūay] (n) EN: luxurious ; luxury ; kuxury goods  FR: luxe [ m ] ; objet de luxe [ m ] ; produit de luxe [ m ]
คอสูง[khøsūng] (adj) EN: luxurious
ใคร่[khrai] (n) EN: sexual desire ; erotic feeling  FR: désir (sexuel) [ m ]
ความใคร่[khwām khrai] (n) EN: sexual desire ; lust ; love ; passion  FR: désir (sexuel) [ m ] ; libido [ m ]
ความสัมพันธ์ทางเพศ[khwām samphan thāng phēt] (n, exp) EN: intimacy[ ; sexual intercourse ]  FR: relation sexuelle [ f ]
กลัดมัน[klatman] (v) EN: be inflamed ; be in heat ; burn ; have strong sexual desire
กระสัน[krasan] (v) EN: feel a sexual desire ; feel thrilled ; be sexually aroused  FR: éprouver du désir ; être excité
กระทำชำเรา[krathamchamrao] (v) EN: rape ; sexually assault ; ravish ; violate ; abuse ; force  FR: violer ; abuser
กรดเฮ็กซูโรนิก[krot hēksūrōnik] (n, exp) EN: hexuronic acid ; C6H8O6  FR: acide hexuronique [ m ] ; C6H8O6 ; acide ascorbique [ m ]
ลักเพศ[lakkaphēt] (n) EN: homosexual ; gay  FR: travesti [ m ] ; androgyne [ m ] ; gay [ m ] ; travelo [ m ] (inj.)
เล่นสวาท[lensawāt] (v) EN: commit a homosexual act with a man or boy ; practice sodomy  FR: sodomiser
เมถุน[mēthun] (n) EN: sexual intercourse ; carnality ; coitus  FR: copulation [ f ] ; coït [ m ]
เงี่ยน[ngīen] (v) EN: crave ; desire eagerly ; want greatly ; long for ; lust; have sexual desire  FR: être en manque ; être en chaleur
นิสัยฟุ่มเฟือย[nisai fumfeūay] (n, exp) EN: luxurious habits  FR: goût du luxe [ m ]
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
ภาษีสิ่งฟุ่มเฟือย[phāsī sing fumfeūay] (n, exp) EN: luxury tax  FR: taxe de luxe [ f ]
เพศศึกษา[phetseuksā] (n) EN: Syn. pungently  FR: éducation sexuelle [ f ]
ปีติ[pīti] (n) EN: elation ; exultation ; joy ; rejoicing  FR: joie [ f ] ; plaisir [ m ]
ปลาบปลื้ม[plāppleūm] (v) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult  FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
XU Z UW1
XUS Z AH1 S
XUE Z UW1
EXUM IH0 G Z AH1 M
XUAN ZH W AA1 N
LEXUS L EH1 K S AH0 S
NEXUS N EH1 K S AH0 S
MIXUP M IH1 K S AH0 P
MAXUS M AE1 K S AH0 S
EXULT IH0 G Z AH1 L T
EXUDE IH0 G Z UW1 D
XUDONG Z UW1 D AO1 NG
LUXURY L AH1 G ZH ER0 IY0
XUEMEI Z UW1 M AY1
MIXUPS M IH1 K S AH0 P S
COAXUM K OW1 K S AH0 M
EXULTS IH0 G Z AH1 L T S
XUDONG ZH W EY1 D AO1 NG
PLEXUS P L EH1 K S AH0 S
EXUDED IH0 G Z UW1 D IH0 D
EXUDES IH0 G Z UW1 D Z
SEXUAL S EH1 K SH UW0 AH0 L
XUEDONG Z UW0 D AO1 NG
LEXUS'S L EH1 K S AH0 S IH0 Z
ASEXUAL EY0 S EH1 K S Y UW0 AH0 L
EXULTED IH0 G Z AH1 L T IH0 D
MAXUS'S M AE1 K S AH0 S IH0 Z
EXUDING IH0 G Z UW1 D IH0 NG
SEXUALLY S EH1 K SH UW0 AH0 L IY0
BISEXUAL B AY2 S EH1 K SH UW0 AH0 L
LUXURIES L AH1 G ZH ER0 IY0 Z
EXULTANT IH0 G Z AH1 L T AH0 N T
EXULTING IH0 G Z AH1 L T IH0 NG
LUXURIOUS L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 S
EXUBERANT IH0 G Z UW1 B ER0 AH0 N T
LUXURIANT L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 N T
BISEXUALS B AY2 S EH1 K SH UW0 AH0 L Z
SEXUALITY S EH2 K SH UW0 AE1 L AH0 T IY0
EXUBERANCE IH0 G Z UW1 B ER0 AH0 N S
EXULTANTLY IH0 G Z AH1 L T AH0 N T L IY0
HOMOSEXUAL HH OW2 M OW0 S EH1 K SH UW0 AH0 L
BISEXUALITY B AY2 S EH0 K SH UW0 AE1 L AH0 T IY0
HOMOSEXUALS HH OW2 M OW0 S EH1 K SH UW2 AH0 L Z
METROSEXUAL M EH2 T R AH0 S EH1 K SH UW2 AH0 L
TRANSSEXUAL T R AE0 N S EH1 K SH Y UW0 AH0 L
HETEROSEXUAL HH EH2 T ER0 OW0 S EH1 K SH UW2 AH0 L
TRANSSEXUALS T R AE0 N S EH1 K SH Y UW0 AH0 L Z
HETEROSEXUALS HH EH2 T ER0 OW0 S EH1 K SH UW2 AH0 L Z
HOMOSEXUALITY HH OW2 M OW0 S EH2 K SH UW0 AE1 L AH0 T IY2
HETEROSEXUALITY HH EH2 T ER0 OW0 S EH2 K SH UW0 AE1 L IH0 T IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Lexus (n) lˈɛksəs (l e1 k s @ s)
Paxus (n) pˈæksəs (p a1 k s @ s)
exude (v) ˈɪgzjˈuːd (i1 g z y uu1 d)
exult (v) ˈɪgzˈʌlt (i1 g z uh1 l t)
nexus (n) nˈɛksəs (n e1 k s @ s)
exuded (v) ˈɪgzjˈuːdɪd (i1 g z y uu1 d i d)
exudes (v) ˈɪgzjˈuːdz (i1 g z y uu1 d z)
exults (v) ˈɪgzˈʌlts (i1 g z uh1 l t s)
luxury (n) lˈʌkʃəriː (l uh1 k sh @ r ii)
plexus (n) plˈɛksəs (p l e1 k s @ s)
sexual (j) sˈɛkʃuəʳl (s e1 k sh u@ l)
asexual (j) ˌɛɪsˈɛkʃuəʳl (ei2 s e1 k sh u@ l)
exuding (v) ˈɪgzjˈuːdɪŋ (i1 g z y uu1 d i ng)
exulted (v) ˈɪgzˈʌltɪd (i1 g z uh1 l t i d)
nexuses (n) nˈɛksəsɪz (n e1 k s @ s i z)
bisexual (n) bˌaɪsˈɛkʃuəʳl (b ai2 s e1 k sh u@ l)
exultant (j) ˈɪgzˈʌltənt (i1 g z uh1 l t @ n t)
exulting (v) ˈɪgzˈʌltɪŋ (i1 g z uh1 l t i ng)
luxuries (n) lˈʌkʃərɪz (l uh1 k sh @ r i z)
plexuses (n) plˈɛksəsɪz (p l e1 k s @ s i z)
sexually (a) sˈɛkʃuəʳliː (s e1 k sh u@ l ii)
bisexuals (n) bˌaɪsˈɛkʃuəʳlz (b ai2 s e1 k sh u@ l z)
exuberant (j) ˈɪgzjˈuːbərənt (i1 g z y uu1 b @ r @ n t)
luxuriant (j) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳnt (l uh1 g zh u@1 r i@ n t)
luxuriate (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪt (l uh1 g zh u@1 r i ei t)
luxurious (j) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳs (l uh1 g zh u@1 r i@ s)
sexuality (n) sˌɛkʃuˈælɪtiː (s e2 k sh u a1 l i t ii)
asexuality (n) ˈɛɪsˌɛkʃuˈælɪtiː (ei1 s e2 k sh u a1 l i t ii)
exuberance (n) ˈɪgzjˈuːbərəns (i1 g z y uu1 b @ r @ n s)
exultantly (a) ˈɪgzˈʌltəntliː (i1 g z uh1 l t @ n t l ii)
exultation (n) ˌɛgzʌltˈɛɪʃən (e2 g z uh l t ei1 sh @ n)
homosexual (n) hˌɒməsˈɛkʃuəʳl (h o2 m @ s e1 k sh u@ l)
luxuriance (n) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳns (l uh1 g zh u@1 r i@ n s)
luxuriated (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪtɪd (l uh1 g zh u@1 r i ei t i d)
luxuriates (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪts (l uh1 g zh u@1 r i ei t s)
bisexuality (n) bˌaɪsɛkʃuˈælɪtiː (b ai2 s e k sh u a1 l i t ii)
exuberantly (a) ˈɪgzjˈuːbərəntliː (i1 g z y uu1 b @ r @ n t l ii)
homosexuals (n) hˌɒməsˈɛkʃuəʳlz (h o2 m @ s e1 k sh u@ l z)
luxuriantly (a) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳntliː (l uh1 g zh u@1 r i@ n t l ii)
luxuriating (v) lˈʌgʒˈuəʳrɪɛɪtɪŋ (l uh1 g zh u@1 r i ei t i ng)
luxuriously (a) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳsliː (l uh1 g zh u@1 r i@ s l ii)
transsexual (n) trˈænzsˈɛkʃuəʳl (t r a1 n z s e1 k sh u@ l)
heterosexual (n) hˌɛtərəsˈɛkʃuəʳl (h e2 t @ r @ s e1 k sh u@ l)
solar plexus (n) sˌoulə-plˈɛksəs (s ou2 l @ - p l e1 k s @ s)
transsexuals (n) trˈænzsˈɛkʃuəʳlz (t r a1 n z s e1 k sh u@ l z)
heterosexuals (n) hˌɛtərəsˈɛkʃuəʳlz (h e2 t @ r @ s e1 k sh u@ l z)
homosexuality (n) hˌouməsɛkʃuˈælɪtiː (h ou2 m @ s e k sh u a1 l i t ii)
heterosexuality (n) hˌɛtərəsˌɛkʃuˈælɪtiː (h e2 t @ r @ s e2 k sh u a1 l i t ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
需要[xū yào, ㄒㄩ ㄧㄠˋ, ] to need; to want; to demand; needs; to require, #162 [Add to Longdo]
必须[bì xū, ㄅㄧˋ ㄒㄩ, / ] to have to; must, #270 [Add to Longdo]
学生[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
继续[jì xù, ㄐㄧˋ ㄒㄩˋ, / ] to continue; to proceed with; to go on with, #294 [Add to Longdo]
选择[xuǎn zé, ㄒㄩㄢˇ ㄗㄜˊ, / ] to select; to pick; choice, #317 [Add to Longdo]
学习[xué xí, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ, / ] to learn; to study, #362 [Add to Longdo]
学校[xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] school; CL:所[ suo3 ], #416 [Add to Longdo]
[xué, ㄒㄩㄝˊ, / ] learn; study; science; -ology, #508 [Add to Longdo]
许多[xǔ duō, ㄒㄩˇ ㄉㄨㄛ, / ] many; a lot of; much, #541 [Add to Longdo]
[xuǎn, ㄒㄩㄢˇ, / ] to choose; to pick; to select; to elect, #677 [Add to Longdo]
科学[kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] science; scientific knowledge; scientific, #737 [Add to Longdo]
[xuè, ㄒㄩㄝˋ, ] blood; informal colloquial and Taiwan pr. xie3; also pr. xue3, #775 [Add to Longdo]
[xùn, ㄒㄩㄣˋ, / ] to question; to ask; to interrogate; rapid; speedy; fast; news; information, #792 [Add to Longdo]
需求[xū qiú, ㄒㄩ ㄑㄧㄡˊ, ] requirement; demand (econ.), #828 [Add to Longdo]
[xìng, ㄒㄧㄥˋ, ] nature; character; property; quality; attribute; sexuality; sex; gender; surname; suffix forming adjective from verb; suffix forming noun from adjective, corresponding to -ness or -ity; essence, #850 [Add to Longdo]
持续[chí xù, ㄔˊ ㄒㄩˋ, / ] to continue; to persist; sustainable; preservation, #885 [Add to Longdo]
大学[dà xué, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university, #919 [Add to Longdo]
宣传[xuān chuán, ㄒㄩㄢ ㄔㄨㄢˊ, / ] to disseminate; to give publicity to; propaganda, #964 [Add to Longdo]
同志[tóng zhì, ㄊㄨㄥˊ ㄓˋ, ] comrade; homosexual (Taiwan), #976 [Add to Longdo]
训练[xùn liàn, ㄒㄩㄣˋ ㄌㄧㄢˋ, / ] drill; exercise; train; training, #980 [Add to Longdo]
连续[lián xù, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄩˋ, / ] continuous; in a row, #1,028 [Add to Longdo]
也许[yě xǔ, ㄧㄝˇ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #1,040 [Add to Longdo]
迅速[xùn sù, ㄒㄩㄣˋ ㄙㄨˋ, ] rapid; speedy; fast, #1,058 [Add to Longdo]
教学[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education, #1,074 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, ] to require; to need; to want; necessity; need, #1,133 [Add to Longdo]
宣布[xuān bù, ㄒㄩㄢ ㄅㄨˋ, ] to declare; to announce; to proclaim, #1,166 [Add to Longdo]
选手[xuǎn shǒu, ㄒㄩㄢˇ ㄕㄡˇ, / ] athlete; contestant, #1,210 [Add to Longdo]
培训[péi xùn, ㄆㄟˊ ㄒㄩㄣˋ, / ] to cultivate; to train; training, #1,212 [Add to Longdo]
同学[tóng xué, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] (fellow) classmate, #1,270 [Add to Longdo]
[xuě, ㄒㄩㄝˇ, ] snow, #1,462 [Add to Longdo]
学会[xué huì, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to learn; to master; institute; learned society; (scholarly) association, #1,607 [Add to Longdo]
程序[chéng xù, ㄔㄥˊ ㄒㄩˋ, ] procedures; sequence; order, #1,687 [Add to Longdo]
寻找[xún zhǎo, ㄒㄩㄣˊ ㄓㄠˇ, / ] to seek; to look for, #1,784 [Add to Longdo]
情绪[qíng xù, ㄑㄧㄥˊ ㄒㄩˋ, / ] feeling; sentiment, #1,807 [Add to Longdo]
[Xǔ, ㄒㄩˇ, / ] surname Xu, #1,828 [Add to Longdo]
[xǔ, ㄒㄩˇ, / ] to allow; to permit; to praise; somewhat; perhaps, #1,828 [Add to Longdo]
咨询[zī xún, ㄗ ㄒㄩㄣˊ, / ] consultative; advisory, #1,837 [Add to Longdo]
或许[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #2,044 [Add to Longdo]
学院[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college; educational institute; school; faculty, #2,091 [Add to Longdo]
允许[yǔn xǔ, ㄩㄣˇ ㄒㄩˇ, / ] to permit; to allow, #2,130 [Add to Longdo]
勋章[xūn zhāng, ㄒㄩㄣ ㄓㄤ, / ] medal; decoration, #2,177 [Add to Longdo]
大学生[dà xué shēng, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] university student; college student, #2,227 [Add to Longdo]
小学[xiǎo xué, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ, / ] primary school, #2,370 [Add to Longdo]
文学[wén xué, ㄨㄣˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] literature, #2,474 [Add to Longdo]
选举[xuǎn jǔ, ㄒㄩㄢˇ ㄐㄩˇ, / ] to elect; election, #2,478 [Add to Longdo]
血管[xuè guǎn, ㄒㄩㄝˋ ㄍㄨㄢˇ, ] vein; artery, #2,585 [Add to Longdo]
学者[xué zhě, ㄒㄩㄝˊ ㄓㄜˇ, / ] scholar, #2,702 [Add to Longdo]
医学[yī xué, ㄧ ㄒㄩㄝˊ, / ] medicine; medical science; study of medicine, #2,894 [Add to Longdo]
秩序[zhì xù, ㄓˋ ㄒㄩˋ, ] order (orderly); order (sequence); social order; the state (of society), #2,922 [Add to Longdo]
循环[xún huán, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] circle; loop; cycle; circulate, #2,952 [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
性交[せいこう, seikou] TH: การมีเพศสัมพันธ์  EN: sexual intercourse

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
sexuelle Aufklärung { f }sex education; facts of life [Add to Longdo]
Ausgelassenheit { f }exuberance [Add to Longdo]
Ausschwitzung { f }exudation [Add to Longdo]
Begehren { n } | sexuelles Begehrendesire | sexual desire [Add to Longdo]
Beischlaf { m }sexual intercourse [Add to Longdo]
sexuelle Belästigung { f }sexual harassment [Add to Longdo]
Biegefestigkeit { f }bending strength; flexural strength [Add to Longdo]
Biegen { n }flexure [Add to Longdo]
Biegespannung { f }flexural stress [Add to Longdo]
Biegesteifigkeit { f }bending stiffness; flexural rigidity [Add to Longdo]
Biegeversuch { m }flexural test [Add to Longdo]
Biegung { f }flexuosity [Add to Longdo]
Fixum { n }fixed sum; stationary sum [Add to Longdo]
Genussmittel { n }semiluxury food; drink and tobacco [Add to Longdo]
Genussmittelindustrie { f }luxury food industry [Add to Longdo]
Geschlechter-Diskriminierung { f }sexual discrimination [Add to Longdo]
Geschlechtsakt { m }; Akt { m }coitus; sexual act [Add to Longdo]
Geschlechtslosigkeit { f }asexuality [Add to Longdo]
Geschlechtsreife { f }sexual maturity [Add to Longdo]
Geschlechtstrieb { m } | abnormer Geschlechtstrieb des Mannessexual instinct | satyriasis [Add to Longdo]
Geschlechtsunterschiede { pl }sexual dimorphism [Add to Longdo]
Geschlechtsverkehr { m }; Koitus { m }sexual intercourse; coitus; coition [Add to Longdo]
Grenzbiegespannung { f }flexural stress at given strain [Add to Longdo]
Heterosexualität { f }heterosexuality [Add to Longdo]
Heterosexuelle { m, f }; Heterosexueller | Heterosexuellen { pl }heterosexual | heterosexuals [Add to Longdo]
Heterosexuelle { m, f }; Heterosexuellerbreeder [ slang ] [Add to Longdo]
Hilfsmittel { n } | sexuelles Hilfsmittelaid | sex aid [Add to Longdo]
Homophobie { f }; Angst vor Homosexualität/ Homosexuellenhomophobia [Add to Longdo]
Homosexuelle { m, f }; Homosexuellerhomosexual [Add to Longdo]
Jubel { m }exultation [Add to Longdo]
Krankheit { f } | Krankheiten { pl } | durch Sexualkontakt übertragbare Krankheiten | endemische Krankheit | meldepflichtige Krankheit | von Krankheit schwer gezeichnetdisease | diseases | sexually transmissible diseases (STDs) | endemic | notifiable disease | ravaged by disease [Add to Longdo]
Liebesbeziehung { f }love relationship; sexual relationship [Add to Longdo]
Luxus { m }deluxe [Add to Longdo]
Luxus { m }luxuries [Add to Longdo]
Luxus { m }; Aufwand { m }luxury [Add to Longdo]
Luxusauto { n }luxurious car; luxury car [Add to Longdo]
Luxusdampfer { m }luxury liner [Add to Longdo]
Luxuseinband { m }binding de luxe [Add to Longdo]
Luxusgüter { pl }luxury goods [Add to Longdo]
Luxushotel { n }luxury hotel [Add to Longdo]
Luxussteuer { f }luxury tax [Add to Longdo]
Nervengeflecht { n }; Gefäßgeflecht { n }; Plexus { m } [ anat. ]plexus [Add to Longdo]
Promiskuität { f }; häufiger Partnerwechsel; sexuelle Freizügigkeit { f }promiscuity [Add to Longdo]
Reichtum { m }luxuriancy [Add to Longdo]
Sexappeal { m }; sexuelle Anziehungskraft { f }; erotische Anziehungskraft { f }sex appeal [Add to Longdo]
Sexualität { f }sexuality [Add to Longdo]
Sexualerziehung { f }; Sexualkunde { f }sex education [Add to Longdo]
Sexualethik { f }sexual ethics [Add to Longdo]
Sexualhormon { n }sex hormone [Add to Longdo]
Sexualleben { n }sex life [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
壎;塤[けん, ken] (n) (arch) (obsc) xun (ancient Chinese musical instrument resembling a clay ocarina) [Add to Longdo]
BL[ビーエル, bi-eru] (n) (1) (from the 和製英語 boys love) (See ボーイズラブ) male homosexuality; (2) (See 船荷証券) bill of lading; BL [Add to Longdo]
BLコミック[ビーエルコミック, bi-erukomikku] (n) (col) (See ボーイズラブ) comic featuring male homosexuality (wasei [Add to Longdo]
xx[ちょめちょめ, chomechome] (n) (m-sl) (sometimes also **, ○○, etc.) (See 伏せ字・1) blankety-blank; bleep; used in place of sensitive word (often sexually related) [Add to Longdo]
くわえ込む;咥え込む;銜え込む;咥えこむ;銜えこむ[くわえこむ, kuwaekomu] (v5m) (1) to hold fast deep in (one's mouth or other orifice, often used in a sexual context); (2) to bring in a man for sex [Add to Longdo]
こます[komasu] (v5s, vi) (1) to do; to have sexual intercourse; (2) to give; to present; to award [Add to Longdo]
こんもり;こんもりと[konmori ; konmorito] (adv, vs) (on-mim) thickly; densely; luxuriantly [Add to Longdo]
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1, vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
その気[そのけ;そのケ, sonoke ; sono ke] (exp) (col) euph. for (male or female) homosexuality; interest in same gender [Add to Longdo]
にゃにゃ;にゃんにゃん[nyanya ; nyannyan] (n, vs) (1) cat meow; miaow; (n) (2) cat; (n, vs) (3) sexual intercourse; making out [Add to Longdo]
ばっくんちょ;ばくんちょ[bakkuncho ; bakuncho] (n) (1) (sl) eating in one bite; (2) sexual intercourse [Add to Longdo]
ふっくら[fukkura] (adv-to) (on-mim) (See ふっくり) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full [Add to Longdo]
ふっくり[fukkuri] (adv-to) fully; luxuriantly; fluffy; plump; soft and full; corpulent [Add to Longdo]
まぐわう[maguwau] (v5u, vi) (from 目合ひ; まぐわい) to have sexual intercourse [Add to Longdo]
やおい;ヤオイ[yaoi ; yaoi] (n) (from ヤマなし、オチなし、意味なし. Sometimes 矢追.) manga on the theme of male homosexual love [Add to Longdo]
アイコラ[aikora] (n) (abbr) (See アイドルコラージュ) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. [Add to Longdo]
アイドルコラージュ[aidorukora-ju] (n) altered photograph, usu. with sexual connotations, such as putting someone's face on top of a picture of a nude idol, etc. (wasei [Add to Longdo]
アダルトサイト[adarutosaito] (n) sexually explicit WWW sites (from adult site) [Add to Longdo]
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus) [Add to Longdo]
イエローキャブ[iero-kyabu] (n) (1) yellow cab; (2) term referring to an ethnic stereotype of Japanese women, and by extension other Asians, suggesting that they are sexually available to foreign men [Add to Longdo]
エディプスコンプレックス[edeipusukonpurekkusu] (n) Oedipus complex; sexual attraction to one's mother [Add to Longdo]
エロアニメ[eroanime] (n) (abbr) erotic animation; pornographic animation; animation containing explicit sexual content [Add to Longdo]
エロ恋[エロこい;エロコイ, ero koi ; erokoi] (n) purely sexual love; highly sexual love [Add to Longdo]
ガールズラブ[ga-ruzurabu] (n) (col) comics or novels about female homosexuality (wasei [Add to Longdo]
セクシュアリティ;セクシャリティ;セクシュアリティー[sekushuaritei ; sekusharitei ; sekushuaritei-] (n) sexuality [Add to Longdo]
セクシュアル;セクシャル[sekushuaru ; sekusharu] (adj-no) sexual [Add to Longdo]
セクシュアルハラスメント;セクシャルハラスメント[sekushuaruharasumento ; sekusharuharasumento] (n) sexual harrassment; sexual harassment [Add to Longdo]
セクハラ[sekuhara] (n) (abbr) (See セクシュアルハラスメント) sexual harassment; (P) [Add to Longdo]
セックス[sekkusu] (n, vs) sexual intercourse; (P) [Add to Longdo]
セックステ[sekkusute] (n) (abbr) (See セックステクニック) sexual technique [Add to Longdo]
セックステクニック[sekkusutekunikku] (n) sexual technique [Add to Longdo]
セックスフレンド[sekkusufurendo] (n) sex friend; someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway [Add to Longdo]
セフレ[sefure] (n) (abbr) (See セックスフレンド) sex friend (someone with whom one is not romantically involved but frequently has sexual relations with anyway) [Add to Longdo]
ダンディマン[dandeiman] (n) dandy; fop; esthete; metrosexual [Add to Longdo]
トランス系[トランスけい, toransu kei] (adj-no) transsexual; transgender [Add to Longdo]
ニューハーフ[nyu-ha-fu] (n) transsexual or transvestite performer (wasei [Add to Longdo]
ネクサス[nekusasu] (n) nexus [Add to Longdo]
ノンケ;のんけ[nonke ; nonke] (n) (male) (sl) (from non-ケ (気)) (See ゲイ, その気・そのけ) heterosexual male (as viewed by homosexual males) [Add to Longdo]
バイ[bai] (adv) (1) by; (int) (2) (See バイバイ・1) bye; (n) (3) (abbr) (See バイセクシュアル) bisexual; (P) [Add to Longdo]
バイセクシュアル;バイセクシャル[baisekushuaru ; baisekusharu] (n, adj-no, adj-na) bisexual [Add to Longdo]
パーソナル化[パーソナルか, pa-sonaru ka] (n, vs) personalization; personalisation; product stopping being a luxury item [Add to Longdo]
ブルーセッカス[buru-sekkasu] (n) homosexual (wasei [Add to Longdo]
ブルーボーイ[buru-bo-i] (n) homosexual (wasei [Add to Longdo]
ブルセラ[burusera] (n) (sl) (from ブルマー and セーラー服) used women's clothing such as bloomers and high-school sailor-suit uniforms (esp. as a source of sexual arousal); (P) [Add to Longdo]
ブルセラショップ[buruserashoppu] (n) (See ブルセラ) used women's clothing store (catering to male clientele who purchase panties, high-school uniforms, etc. for sexual arousal) [Add to Longdo]
ヘテロ[hetero] (n) (1) (abbr) (See ヘテロセクシュアル) hetero; heterosexual; (2) (abbr) (See ヘテロ接合体) heterozygote [Add to Longdo]
ヘテロセクシュアル;ヘテロセクシャル[heterosekushuaru ; heterosekusharu] (n) heterosexual [Add to Longdo]
ペッティング[petteingu] (n) heavy petting; sexual petting [Add to Longdo]
ホモ[homo] (n, adj-no) (1) (abbr) (See ホモセクシュアル) homo; homosexual (esp. a male); homosexuality (esp. male-male); (2) (abbr) (See ホモ接合体) homozygote; (3) homogenization; (4) Homo (genus of primates inc. modern humans) (lat [Add to Longdo]
ホモセクシャル;ホモセクシュアル[homosekusharu ; homosekushuaru] (n) homosexual [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
前戯[ぜんぎ, zengi] (sexuelles) Vorspiel [Add to Longdo]
[はん, han] FUELLE, UEBERFUELLE, LUXUS, HAEUFIGKEIT [Add to Longdo]
豪華[ごうか, gouka] -Pracht, -Prunk, -Luxus [Add to Longdo]
贅沢[ぜいたく, zeitaku] Luxus, Verschwendung [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top