Search result for

be glad

(42 entries)
(0.0105 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be glad-, *be glad*, be gla
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You should be glad. Those guys were coming for you.แกควรจะดีใจนะ.ไอ้พวกนั้นมันต้องการแก New Haven Can Wait (2008)
- I'd be glad.-ด้วยความยินดี Doubt (2008)
But get right down to it, I don't have a whole hell of a lot to be glad about.แต่ได้รับสิทธิลงไปมันฉันไม่ได้มีนรกของมากที่จะมีความยินดีที่เกี่ยวกับ Revolutionary Road (2008)
Jack will be glad to hear that.แจ็คคงจะดีใจถ้าได้ยินแบบนั้น Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
But I'm sure he'd be glad to, you know, write some--เป็นเรื่องที่โชคดีมาก แต่ฉันมั่นใจว่าเขาคงจะดีใจมาก เขียนรับรองผลการเรียน... Phoenix (2009)
Shouldn't you be glad that Jun Pyo has such friend by his side?ควรจะดีใจไม่ใช่เหรอคะที่จุนพโย มีเพื่อนคอยเคียงข้าง? Episode #1.6 (2009)
Bet you're gonna be glad to see me go.พนันได้เลยว่าเธอต้องไปได้สวย\ที่เห็นฉันไปแล้ว Great Sausage or Can I Call You Dick? (2009)
- Can't a girlfriend be glad her boyfriend's home?แฟนดีใจเวลาแฟนตัวเอง กลับบ้านไม่ได้หรอ? Remains to Be Seen (2009)
I'll be glad to give you a tour if you're interested.ฉันยินดีจะพาคุณเดินดู ถ้าคุณสนใจ Dex Takes a Holiday (2009)
I'm not an expert, but I'd be glad to help you.ผมไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญ แต่ผมยินดีที่จะช่วยคุณ Do It, Monkey (2009)
Hell, at his age, he should be gladให้ตายเหอะ อายุปูนนี้เขาควรจะดีใจนะ Everybody Ought to Have a Maid (2009)
I'd be glad to.ก็ได้ Definitions (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be gladAs I was taking leave of my friend, He said he would be glad to see me again before long.
be gladCertainly. I'd be glad to.
be gladHe will be glad to see you.
be glad"How about going for a walk?" "Why not? I'd be glad to."
be gladI'd be glad to go in your place.
be gladIf he could go to the concert, he would be glad.
be gladIf you wish you may pick them up, or we would be glad to send them back to you.
be gladI'll be glad if you will help me.
be gladI'll be glad to.
be gladI'll be glad to come.
be gladI'll be glad to help him.
be gladI should be glad if you got the job.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลื้มปิติ[V] rejoice at/over, See also: be glad, be joyful, be delighted, be pleased, Syn. ดีใจ, ปิติยินดี, ปิติ, ปลื้มใจ, Example: ประชาชนพากันปลื้มปิติเพราะกองทัพได้ชัยชนะ
มีความยินดี[V] be glad, See also: be delighted, be pleased, be happy, rejoice, Syn. ยินดี, Example: ข้าพเจ้ามีความยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่ง ที่ได้มาบรรยายในวันนี้
ปลื้มใจ[V] be pleased, See also: be glad, be delighted, be gratified, Example: เมื่อเขาพบว่าเพื่อนๆ ต่างชาติของเขาชื่นชมในประเทศของเขา ก็ทำให้เขาปลื้มใจอย่างยิ่ง, Thai definition: ปิติและเบิกบานใจ
ปิติ[V] be glad, See also: be pleased, be delighted, Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ, Example: ผู้เป็นแม่เฝ้ามองดูความสุขที่ลูกได้รับจากตนอย่างปลื้มปิติ
เต็มตื้น[V] be glad, See also: be delighted, be speechless with happiness, Example: ผมเต็มตื้นในอกทุกครั้งที่รู้ว่าโนรีสบายดี, Thai definition: ดีใจจนพูดไม่ออก
กระหยิ่ม[V] be happy, See also: be glad, be pleased, be elated, Syn. กริ่ม, ครึ้มใจ, อิ่มใจ, Ant. เศร้า, Example: เขากระหยิ่มใจเมื่อเจ้านายชมเชย
ดีเนื้อดีใจ[V] be glad, See also: be happy, be delightful, be blissful, elate, exult, Syn. ยินดี, ชอบใจ, ดีใจมาก, ปลาบปลื้มใจ, ดีอกดีใจ, Ant. ไม่พอใจ, Example: เขาดีเนื้อดีใจเหลือเกินที่ได้เจอเพื่อนเก่า
ดีใจ[V] be glad, See also: be happy, be delightful, be blissful, Syn. พอใจ, ดีใจ, ยินดี, ชอบใจ, ปีติ, สำราญ, Ant. เสียใจ, Example: การที่ลูกเรียนสำเร็จทำให้พ่อแม่ดีใจ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อนุโมทนา[v.] (anumōthanā) EN: be glad for s.o. ; rejoice in another's good fortune ; congratulate ; say amen   
ดีใจ[v.] (dījai) EN: be glad ; be happy ; be delightful ; be blissful   FR: être heureux ; être content
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented   FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มอกอิ่มใจ[v. exp.] (im ǿk imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself   
มีความยินดี[v. exp.] (mī khwām yindī) EN: be glad ; be delighted ; be pleased ; be happy ; rejoice   FR: être enchanté ; être ravi
ปลาบปลื้ม[v.] (plāppleūm) EN: be thrilled ; be exulted ; rejoice ; be delighted ; be pleased ; be glad ; joy ; exult   FR: être ravi ; être enchanté ; se réjouir
โสมนัส[v.] (sōmmanat) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous   FR: être heureux ; être joyeux
ยินดี[v.] (yindī) EN: be glad ; be pleased ; be happy ; rejoice   

Japanese-English: EDICT Dictionary
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]
嬉しがる[うれしがる, ureshigaru] (v5r) (See がる,嬉しい) to be glad [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top