Search result for

(58 entries)
(0.0653 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -多-, *多*.
Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[おおい, ooi] (adj) (จำนวน) มาก
[たぶん, tabun] (n adv) คาดว่าจะ, อาจจะ, สงสัยจะ
[たすう, tasuu] (n) จำนวนมาก
神教[たしんきょう, tashinkyou] (n) ศาสนาประเภทพหุเทวนิยม (นับถือพระเจ้าหลายองค์)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[たさい, ] หลากหลาย, หลายประเภท, แตกต่างกัน
様性[たようせい, ] (n ) ความหลากหลาย

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
[たねん, tanen] Thai: หลายปี English: many years

Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[多, duō, ㄉㄨㄛ] much, many, multi-; more than, over
Radical: Decomposition: 夕 (xī ㄒㄧ)  夕 (xī ㄒㄧ) 
Etymology: [ideographic] Two nights 夕, suggesting many

Japanese-English: EDICT Dictionary
[た, ta] (n,pref) multi-; (P) [Add to Longdo]
々;[たた, tata] (adv) very much; very many; more and more [Add to Longdo]
[おおい, ooi] (adj-i) many; numerous; (P) [Add to Longdo]
かれ少なかれ[おおかれすくなかれ, ookaresukunakare] (exp) to a greater or lesser extent (degree); more or less [Add to Longdo]
[おおく, ooku] (adv) many; much; largely; abundantly; mostly [Add to Longdo]
くの場合[おおくのばあい, ookunobaai] (n) in many cases [Add to Longdo]
くの中から選ぶ[おおくのなかからえらぶ, ookunonakakaraerabu] (exp,v5b) to choose among many things [Add to Longdo]
ければい程よい;ければい程良い[おおければおおいほどよい, ookerebaooihodoyoi] (exp) the more, the better [Add to Longdo]
すぎる;過ぎる[おおすぎる, oosugiru] (v1) (See 少なすぎる) to be too numerous; to be too much [Add to Longdo]
とする[たとする, tatosuru] (exp,vs-i) to appreciate; to be thankful [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
「おい、だまれ。口数がいぞ」とそのギャングの一味が言った。 [M]Hey, you shut up! You talk too much, the gangster said.
「コーヒーのお替わりいる?」「うん、ぼくのは少なめ、弟のにはめについでね」 [M]"Do you want another cup of coffee?" "Sure, make mine on the small side but be generous with my brother's."
「どうだ」と兄はいった。「わたしは正しかった。ここで私が静かに良い生活をしていた。ところが一方、あなたは王になったけれども、くの苦労をした。」"You see," said the elder brother, "I was right. Here I have lived quietly and well, while you, though you may have been a king, have seen a great deal of trouble."
「今、行動を起こせ」という、それが伝える実際的な意味に加えて、即座の行動がなぜ重要であるかというくの理由をも、言外に示唆していたのであった。"Act now!" he said, and in addition to his obvious meaning, he hinted that there were number of other important reasons why immediate action was needed.
1000ドルというのは、額の金だ。A thousand dollars is a large sum.
10月には快晴の日がい。We have a lot of very fine days in October.
10年もすればそれについてくのことを学べると思う。I hope I'll have learned a great deal about it in ten years.
17歳の男の子は、父親と同じくらいの背のあるものがい。A boy of seventeen is often as tall as his father.
1930年代の恐慌の間、くの金持ちが株式市場の崩壊で全てを失った。During the Depression in the 1930's, many wealthy people lost everything in the stock market crash.
19世紀にはくの発明がなされることになった。During the 19th century, many inventions were developed.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[duō, ㄉㄨㄛ, ] many; much; a lot of; numerous; multi- [Add to Longdo]
[duō jiǔ, ㄉㄨㄛ ㄐㄧㄡˇ, ] how long? [Add to Longdo]
[duō shì, ㄉㄨㄛ ㄕˋ, ] meddlesome; eventful [Add to Longdo]
任务[duō rèn wu, ㄉㄨㄛ ㄖㄣˋ ˙, / ] multi-task [Add to Longdo]
伊尔[duō yī ěr, ㄉㄨㄛ ㄧ ㄦˇ, / ] Doyle (name) [Add to Longdo]
[Duō fó, ㄉㄨㄛ ㄈㄛˊ, ] Dover [Add to Longdo]
[duō ge, ㄉㄨㄛ ㄍㄜ˙, / ] many; multiple; multi- (faceted, ethnic etc) [Add to Longdo]
倍体[duō bèi tǐ, ㄉㄨㄛ ㄅㄟˋ ㄊㄧˇ, / ] polyploid (multiple chromosomes) [Add to Longdo]
[Duō lún, ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ, / ] (N) Duolun (place in Inner Mongolia) [Add to Longdo]
[Duō lún duō, ㄉㄨㄛ ㄌㄨㄣˊ ㄉㄨㄛ, / ] Toronto, capital of Ontario, Canada [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
オクテット[たオクテット, ta okutetto] multi-byte, multi-octet [Add to Longdo]
バイト文字[たバイトもじ, ta baito moji] multibyte character [Add to Longdo]
機能[たきのう, takinou] multifunction, multipurpose [Add to Longdo]
義語[たぎご, tagigo] polyseme [Add to Longdo]
義性[たぎせい, tagisei] polysemy [Add to Longdo]
元接続[たげんせつぞく, tagensetsuzoku] multiple-access (e.g. TDMA, CDMA) [Add to Longdo]
元分類体系[たげんぶんるいたいけい, tagenbunruitaikei] multidimensional classification system [Add to Longdo]
言語サポート[たげんごサポート, tagengo sapo-to] multilingual support [Add to Longdo]
言語シソーラス[たげんごシソーラス, tagengo shiso-rasu] multilingual thesaurus [Add to Longdo]
言語対応[たげんごたいおう, tagengotaiou] multilingual support [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[おおい, ooi] viel, viele, gross [Add to Longdo]
元的[たげんてき, tagenteki] pluralistisch [Add to Longdo]
[たこう, takou] poroes [Add to Longdo]
[たか, taka] Quantitaet, -Zahl,-Anzahl, -Betrag [Add to Longdo]
[たしょう, tashou] viel_oder_wenig, mehr_oder_weniger [Add to Longdo]
[たそう, tasou] vielschichtig [Add to Longdo]
[たさい, tasai] vielfarbig, bunt [Add to Longdo]
[たぼう, tabou] (sehr) beschaeftigt [Add to Longdo]
[たさい, tasai] vielseitig_begabt [Add to Longdo]
[たすう, tasuu] grosse_Menge, Mehrheit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top