ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

循环

   
22 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -循环-, *循环*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
循环[xún huán, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] circle; loop; cycle; circulate, #2,952 [Add to Longdo]
恶性循环[è xìng xún huán, ㄜˋ ㄒㄧㄥˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] vicious circle, #19,335 [Add to Longdo]
循环[xún huán sài, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄙㄞˋ, / ] round-robin tournament, #44,353 [Add to Longdo]
循环[xún huán xìng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄥˋ, / ] recurrent, #131,790 [Add to Longdo]
循环小数[xún huán xiǎo shù, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧㄠˇ ㄕㄨˋ, / ] recurring decimal, #207,995 [Add to Longdo]
冠脉循环[guān mài xún huán, ㄍㄨㄢ ㄇㄞˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] coronary circulation [Add to Longdo]
密闭式循环再呼吸水肺系统[mì bì shì xún huán zài hū xī shuǐ fèi xì tǒng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄕˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄗㄞˋ ㄏㄨ ㄒㄧ ㄕㄨㄟˇ ㄈㄟˋ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] closed-circuit rebreather scuba (diving) [Add to Longdo]
循环使用[xún huán shǐ yòng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄕˇ ㄩㄥˋ, 使 / 使] recycle; to use in cyclic order [Add to Longdo]
循环系统[xún huán xì tǒng, ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] circulatory system [Add to Longdo]
核燃料循环[hé rán liào xún huán, ㄏㄜˊ ㄖㄢˊ ㄌㄧㄠˋ ㄒㄩㄣˊ ㄏㄨㄢˊ, / ] nuclear fuel cycle [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Yes. She's needed at the plant. She'll be back.[CN] 封闭循环冷却厂需要她 她以后再去你们那里 Spur der Steine (1966)
Give me the plans for the cooling plant.[CN] 做封闭循环冷却厂的详细建造计划 Spur der Steine (1966)
The cooling plant wouldn't be ready. And so on.[CN] 你们的封闭循环冷却厂 到现在也不可能完工,等等 Spur der Steine (1966)
I have to return to the cooling plant.[CN] 我得回封闭循环冷却厂 Spur der Steine (1966)
Gives your circulation something to fight.[CN] -这是为了刺激你的血液循环 Rear Window (1954)
Do you know what that circle up there is for?[CN] 你知道上面的循环什么意思吗? Succubus (1968)
What's done is done. We have scotch'd the snake, not kill'd it.[CN] 天道的车轮已经循环过来了。 Great Performances (1971)
From parents, to children, to grandchildren.[CN] 父母,孩子,孙子, 这是个循环 Being Two Isn't Easy (1962)
- Circle.[CN] - 循环 Succubus (1968)
Meanwhile the others contemplate his gesture magnified by the papers, they revere him and think about copying him.[CN] 同时,其他人凝视着他那被 报纸放大了的暴力姿态时 他们敬畏并想模仿他于是就 这么恶性循环 I vinti (1953)
Whisky, that's the stuff, I say without it my heart's dry as hay.[CN] 威士忌有益于 血的循环 Lemonade Joe (1964)
Have a cigarette first.[CN] 抽根烟,然后去封闭循环冷却厂 Spur der Steine (1966)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top