ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tie

T AY1   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tie-, *tie*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tierreich { n }(adv) animal kingdom

English-Thai: Longdo Dictionary
tie-dyed silk(n) ไหมมัดหมี่ เช่น The tie-dyed silk fabrics worn by the Khatri Muslims are completely different from the Hindus.
black tie(n) ชุดราตรีสโมสร
dental cavities(n) ท่อกลวงในฟันที่เกิดจากโรคฟันผุ, See also: dental caries
debt securities(n) ตราสารหนี้ เช่น One of the world’s largest and most liquid bond markets is comprised of debt securities issued by the U.S. Treasury and by U.S. government agencies.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tie(vt) ผูกให้แน่น, See also: มัด, ล่าม, ผูกเป็นเงื่อน, Syn. bind, fasten, knot
tie(vt) ผูกเป็นปม
tie(vt) จำกัด, See also: วางเงื่อนไข
tie(vi) ได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน, See also: เสมอกัน
tie(n) เนคไท, Syn. necktie
tie(n) เชือก, See also: สาย, ด้าย, สิ่งที่ใช้ผูก, Syn. fastener, string
tie(n) การได้แต้มหรือคะแนนเสมอกัน, See also: การเสมอกัน, การได้แต้มหรือคะแนนเท่ากัน
tie(n) สิ่งที่จำกัดขอบเขตไว้, See also: สิ่งที่เป็นเงื่อนไข
tie(adj) ที่มีคะแนนเท่ากัน
tier(n) ที่นั่งที่ทำลดหลั่นลงมา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tie(ไท) vt. (ใช้เชือกหรือสายอื่น ๆ) ผูก, มัด, ต่อ, รัด, โยง, จำกัด, ทำคะแนนเท่ากัน, ผูกพันเป็นสามีภรรยา vi. ผูก, มัด, ต่อ, รัด, โยง, ทำคะแนนเท่ากัน, -Phr. (tie down ทำให้ลดน้อยลง, จำกัด) , -Phr. (tie up มัดแน่น ผูกแน่น ขัดขวาง สกัด หยุดยั้ง จอดเรือ ยุ่งมาก) n. สิ่งที่ใช้ผูก
tie-in(ไท'อิน) adj. เกี่ยวกับการซื้อขายของร่วมที่ควบกัน, ควบกัน, ไปด้วยกัน n. สิ่งที่ไปด้วยกัน, สิ่งควบ, ส่วนควบ, การเชื่อมต่อกัน, ความสัมพันธ์, พันธะ., Syn. connection
tie-up(ไท'อัพ) n. การหยุดชั่วคราว, การไม่ตกลงกัน, การพัวพัน, การเกี่ยวข้อง, ที่จอดเรือ
tieclasp(ไท'คลาสพฺ) n. ที่หนีบเน็คไท (ให้ติดกับเสื้อ), Syn. ornamental clasp
tiepin(ไท'พิน) n. เข็มกลัดเน็คไท, Syn. scarfpin
tier(ไท'เออะ) n. แถวที่นั่ง, แถว, ชั้น, ระดับ, แนว, หลั่นผู้ผูก (มัด, ต่อ, รัด, โยง) , สิ่งที่ผูก (มัด, ต่อ, รัด, โยง) , ผ้ากันเปื้อนของเด็ก vt. จัดเป็นแถว (ชั้น, ระดับ...) vi. ขึ้นเป็นแถว (ชั้น, ระดับ...), Syn. row
antiemetic(แอนทีอิเมท' ทิค) n. ยาแก้อาเจียน
antiepiliptic(แอนทิเอพพิเลพ' ทิค) n. ยาต้านอาการชักโรคลมบ้าหมู
auntie(อาน'ที) n. คำที่ใช้เรียก aunt อย่างสนิทสนมหรืออย่างเอาใจ
bank annuitiesn. พันธบัตรเอกภาพของอังกฤษ

English-Thai: Nontri Dictionary
tie(n) ความเกี่ยวดอง, ความเสมอกัน, พันธะ, ผ้าผูกคอ, เชือกผูกรองเท้า
tie(vi) เสมอกัน, ได้แต้มเท่ากัน, ทำคะแนนเท่ากัน
tie(vt) ผูก, โยง, มัด, วางเงื่อนไข, จำกัด
tier(n) ขั้น, หลั่น, แนว, ชั้น, แถว, ระดับ
courtier(n) มหาดเล็ก, คนประจบสอพลอ
eightieth(adj) ที่แปดสิบ
eightieth(n 1 ใน) 80, ส่วนที่แปดสิบ, สมาชิกลำดับที่แปดสิบ
fortieth(adj) ที่สี่สิบ
fortieth(n 1 ใน) 40, อันดับที่สี่สิบ
frontier(n) พรมแดน, ชายแดน, เขตแดน, ขอบเขต

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tieคะแนนเสียงเท่ากัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tie rod; track rodคันส่ง [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
tied cottageที่พักคนงาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tied loanเงินกู้ที่มีข้อผูกมัด [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tied productสินค้าขายพ่วง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tie-dyeingการมัดย้อม [TU Subject Heading]
Tie-ins (Marketing)การพ่วงขาย (การตลาด) [TU Subject Heading]
Tied Loanเงินกู้ที่มีเงื่อนไข, Example: เงินกู้ที่ประเทศหนึ่งให้แก่อีกประเทศหนึ่ง หรือองค์กรหนึ่งให้กับอีกองค์กรหนึ่ง โดยมีเงื่อนไขว่า เงินที่ให้กู้นี้จะใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการส่วนหนึ่ง จากต่างประเทศหรือองค์กรผู้ให้กู้กำหนด เงินกู้ที่เป็นเงินช่วยเหลือ ระหว่างประเทศมักจะมีเงื่อนไข ให้ซื้อเครื่องจักรอุปกรณ์หรือบริการที่ใช้ในโครงการช่วยเหลือนั้นๆ จากประเทศผู้ให้กู้เป็นส่วนใหญ่ [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
-No, tie it tight. -Don't let go.ไม่ผูกมันแน่น อย่าปล่อยให้ไป Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
-Hold him tight. -I'll tie it.ถือเขาแน่น ฉันจะผูกมัน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Tie it good and tight now.ผูกมันที่ดีและแน่นในขณะนี้ Pinocchio (1940)
Have you anything I could tie him with?คุณมีอะไรให้ฉันใช้ล่ามมันได้มั้ยคะ Rebecca (1940)
I got something for your mother and for Sonny and a tie for Freddy, and Tom Hagen got the Reynolds pen.ผมได้รับบางสิ่งบางอย่างสำหรับคุณแม่และซันนี่ และผูกเน็คไทเฟร็ดดี้และทอมฮามีปากกานาดส์ The Godfather (1972)
Just tie me a sheepshank.ผูกเงื่อนร่นเชือกให้หน่อย Jaws (1975)
Hurry it up now, tie it on.เร็วเข้า ผูกให้เเน่น Jaws (1975)
Tie it on!ผูกเอาไว้! Jaws (1975)
Now then, tie them to the stern cleats.ทีนี่ก็ผูกมันไว้กับพุกข้างเรือ Jaws (1975)
Tie him off!ผูกมันไว้! Jaws (1975)
Norris, you and Childs shoot 'em up with morphine. Tie 'em down and watch 'em.ผมต้องซ่อนเทปนี้ เมื่อทุกๆ อย่างจบสิ้น The Thing (1982)
Windows, you and Palmer tie everybody down real tight.- He ain't tyin' me up. - Then I'll have to kill you, Childs. The Thing (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tieA blue suit, white shirt and red tie are essential for all male workers.
tieA conservative tie is preferable to a loud one for a job interview.
tieApart from the cost, the color of the tie doesn't suit me.
tieBefore saying "good bye" to their neighbors, the Smiths had to tie up some loose ends inside the house.
tieBeing a very particular person he always ties up loose ends whatever he does.
tieBill was single until he tied the knot last week.
tieCould you tie it with a ribbon?
tieDo I need a tie?
tieDon't you think this paisley tie would look good on you?
tieDo they always keep the dog tied to the gate?
tieEverybody is supposed to wear a tie at the party.
tieEvery boy is supposed to wear a tie at the party.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สายสัมพันธ์(n) relation, See also: tie, bond, link, Syn. ความใกล้ชิด, ความสนิทสนม, ความสัมพันธ์, Example: ลูกเป็นตัวกลางที่จะประสานสายสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น
รัดตัว(v) tied up, Ant. คลายตัว, Example: การใส่ยาที่แผลสดจะช่วยให้แผลรัดตัวเร็วขึ้น, Thai Definition: ทำให้กระชับตัวจนตึงหรือคับ
ล่าม(v) tie, See also: bind, tether, chain, fasten, attach, link, Ant. ปล่อย, Example: สายป่านที่ล่ามว่าวอยู่นั้น ดึงรั้งไม่ให้ตัวว่าวหลุดลอยไป, Thai Definition: ผูกโดยวิธีให้เคลื่อนย้ายได้บ้างในที่จำกัด
โยง(v) tie, See also: bind, fasten, attach, secure, tether, join, Example: หางเสือขึ้นลงนั้นมีลวดโยงมายังคันบังคับเครื่อง, Thai Definition: ผูกให้ติดกันเพื่อลากหรือจูงไป
ผูกจิต(v) have one's heart, See also: tie with affection, form ties of affection, Syn. ผูกใจ, Example: เราได้แต่ผูกจิตในรักเฝ้าคะนึงหานางอยู่ทุกเวลา, Thai Definition: เอาใจใส่ผูกพันด้วยความรักหรือปรารถนาดี
เก็บเล่ม(v) bind, See also: tie, fasten, Example: ทุกวันนี้ โรงพิมพ์เกิดขึ้นเป็น 100 แห่ง หนังสือแต่ต้องคิดว่าจะเอาดีทางด้านใด เก็บเล่ม เย็บเล่ม เข้าปก เป็นต้น, Thai Definition: รวบรวมหนังสือหรือแผ่นภาพที่พิมพ์ไว้แล้วเรียงตามลำดับเลขหน้าเข้าเป็นเล่ม (ใช้แก่การพิมพ์)
เคียน(v) tie up, See also: bind, tie down, truss, Syn. พัน, คาด, ผูก, Ant. แก้, แกะ, Example: กำนันเคียนผ้าขาวม้าผืนใหม่
มัด(v) bind, See also: tie, fasten, wrap, Syn. ผูก, Example: ลูกน้องมัดหญ้าคาเป็นท่อนๆ แล้วยัดเข้าไปในยาง, Thai Definition: ผูกรัดเข้าด้วยกัน, ผูกรัดให้แน่นด้วยเชือก เป็นต้น
ผนึก(v) bind, See also: tie, ally, Syn. ประสาน, ร่วมมือ, Example: ชาวบ้านผนึกกำลังต่อสู้กับข้าศึก, Thai Definition: รวมกันให้เป็นปึกแผ่น
แนม(v) attach, See also: tie, fit, Syn. แนบ, แกม, Example: วันไหนมีแกงขี้เหล็กจะต้องมีปลาสลิดแห้งแนมมาด้วยบนโต๊ะอาหาร

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาชีพ[āchīp] (n) EN: profession ; occupation ; livelihood ; career ; vocation ; work  FR: profession [ f ] ; métier [ m ] ; occupation [ f ] ; activité [ f ] ; boulot [ m ] (fam.) ; job [ m ] (fam.)
อโหสิกรรม[ahōsikam] (n) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin  FR: pardon [ m ]
ไอคิว[aikhiu] (n) EN: IQ (intelligence quotient, )  FR: QI (quotient intellectuel) [ m ]
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [ f ] ; maintien [ m ] ; manière [ f ]
อาฆาต[ākhāt] (n) EN: feud ; grudge ; enmity ; hostility  FR: inimitié [ f ] ; aversion [ f ]
อำมาตย์[ammāt] (n) EN: elite bureaucrats ; high-ranking civil servants ; elite  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อำมาตย[ammāttaya] (n) EN: elite bureaucrats ; elite ; amataya  FR: élite bureaucratique [ f ] ; nomenklatura [ f ] ; aristocratie [ f ]
อาณาเขต[ānākhēt] (n) EN: border ; boundary ; frontier territory ; territory  FR: limite territoriale [ f ] ; frontière [ f ] ; territoire [ m ] ; espace [ m ]
อภัย[aphai] (n) EN: pardon ; amnesty  FR: pardon [ m ] ; excuse [ f ] ; amnistie [ f ]
อภัยโทษ[aphaiyathōt] (v) EN: forgive to pardon ; give a general pardon ; amnesty  FR: amnistier ; absoudre

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TIE T AY1
TIEU T IY0 UW1
TIER T IY1 R
TIES T AY1 Z
TIEN T Y EH1 N
TIED T AY1 D
TIEDE T IY1 D
TIEGS T IY1 G Z
TIEIN T AY1 IH0 N
TIERS T IY1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tie (v) tˈaɪ (t ai1)
tied (v) tˈaɪd (t ai1 d)
tier (n) tˈɪəʳr (t i@1 r)
ties (v) tˈaɪz (t ai1 z)
tiers (n) tˈɪəʳz (t i@1 z)
tie-on (j) tˈaɪ-ɒn (t ai1 - o n)
tie-up (n) tˈaɪ-ʌp (t ai1 - uh p)
tie-ups (n) tˈaɪ-ʌps (t ai1 - uh p s)
Tientsin (n) tˌɪɛntsˈɪn (t i2 e n t s i1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[tiē, ㄊㄧㄝ, / ] to stick; to paste; to keep close to; to fit snugly; subsidize; allowance #1,684 [Add to Longdo]
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, / ] iron Fe, transition metal, atomic number 26 #1,866 [Add to Longdo]
铁路[tiě lù, ㄊㄧㄝˇ ㄌㄨˋ,   /  ] railroad; railway #1,969 [Add to Longdo]
[zā, ㄗㄚ, / ] tie with string or ribbon; bind with rope or cord; to stop #3,690 [Add to Longdo]
[tiē, ㄊㄧㄝ, ] fit snugly #5,794 [Add to Longdo]
[tiě, ㄊㄧㄝˇ, ] invitation card; notice #5,794 [Add to Longdo]
[tiè, ㄊㄧㄝˋ, ] rubbing from incised inscription #5,794 [Add to Longdo]
贴近[tiē jìn, ㄊㄧㄝ ㄐㄧㄣˋ,   /  ] to press close to; to snuggle close; intimate #9,109 [Add to Longdo]
贴心[tiē xīn, ㄊㄧㄝ ㄒㄧㄣ,   /  ] intimate; close #10,053 [Add to Longdo]
铁矿石[tiě kuàng shí, ㄊㄧㄝˇ ㄎㄨㄤˋ ㄕˊ,    /   ] iron ore #11,889 [Add to Longdo]

German-Thai: Longdo Dictionary
Tier[เทียร์] (n) |das, pl. Tiere| สัตว์
Aktiengesellschaft(n) |die pl. Aktiengesellschaften| บริษัทมหาชน
Aktien(n) |pl.| หุ้น
präsentieren(vt) |präsentierte, hat präsentiert| นำเสนอ เช่น Die Galerie präsentiert diese Woche eine Ausstellung von Manet. อาทิตย์นี้แกลเลอรี่นี่นำเสนองานแสดงภาพของมาเนท์
interpretieren(vt) |interpretierte, hat interpretiert| ตีความ, แปล, อธิบาย, ถอดความกลอนหรือบทประพันธ์
jmd./ein Tier geht jmdm. durch die Lappen.(idiomatisch) คน หรือ สัตว์ รอดพ้นการล่าจับจากอีกคนหนึ่งได้ เช่น Die Gangster gingen der Polizei durch die Lappen. = กลุ่มโจรร้าย รอดพ้นการจับกุมจากเจ้าหน้าที่ตำรวจไปได้, Syn. jmd./ein Tier entkommt jmdm..
Stiefel(n) |der, pl. Stiefel| รองเท้าบูท
diskutieren(vi) |diskutierte, hat diskutiert, mit jmdm. über etw.(A)| ถกเถียงเกี่ยวกับประเด็นหรือปัญหาใดๆ เช่น Der Chef diskutiert gern über die Politik. เจ้านายชอบถกเถียงเรื่องการเมือง
argumentieren(vi) |argumentierte, hat argumentiert, gegen/für etw.| โต้เถียง, ให้เหตุผล, ถกเถียง
protestieren(vt) |protestierte, hat protestiert| คัดค้าน, See also: opposieren, Syn. reklamieren

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
tiefbauTiefbau ist das Fachgebiet des Bauwesens, das sich mit der Planung und Errichtung von Bauwerken befasst, die an oder unter der Erdoberfläche bzw. unter der Ebene von Verkehrswegen liegen. Tiefbau เป็นสาขาจำเพาะของของการก่อสร้าง ที่เกี่ยวกับการวางแผนและการจัดการสิ่งก่อสร้าง ในส่วนที่อยู่ใต้ดิน หรืออยู่ใต้ระดับของ ผิวการจราจร
Tiegel { m }เบ้าหลอม

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tiefstand { m }low level [Add to Longdo]
Band { n } | Bänder { pl }tie | ties [Add to Longdo]
Querverbindung { f }tie trunk [Add to Longdo]
tief in die Scheiße geratento get into deep doo-doo [Add to Longdo]
tiefe Schlucht { f }kloof [Add to Longdo]
tiefer Schnitt; tiefer Riss; klaffende Wundegash [Add to Longdo]
Tierfreund { m }; Tierfreundin { f }animal lover; animallover [Add to Longdo]
Tiergehege { n }vivarium [Add to Longdo]
Tiefangriff { m }low level attack [Add to Longdo]
Tiefatmung { f } | Tiefatmungen { pl }deep breathing | deep breathings [Add to Longdo]
Tiefbau { m }civil engineering [Add to Longdo]
Tiefblick { m }keen insight [Add to Longdo]
Tiefdruck { m }intaglio [Add to Longdo]
Tiefdruck { m }low pressure [Add to Longdo]
Tiefdruck { m }; Tiefdruckgebiet { n }depression [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
Tien!(phrase) นี่แน่ะ!
Tiens!ดูสิ (คำอุทาน) เช่น Tiens, voilà le sucre. Je l'ai oublié la dernière fois.
chantier(n) |m| จุดก่อสร้าง, บริเวณที่มีการก่อสร้าง
être en chantier(phrase) กำลังอยู่ในช่วงก่อสร้าง
matière première(n) |f| วัตถุดิบ
minutieux(adj) ละเอียด พิถีพิถัน, See also: minutieuse
moitié(n) |f| ครึ่งหนึ่ง เช่น la moitié des habitants ครึ่งหนึ่งของประชากรทั้งหมด, faire moitié-moitié ทำหรือแบ่งห้าสิบห้าสิบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[くらい, kurai] (adv, suf) (1) (orig. from 座居, meaning "seat") throne; crown; (nobleman's) seat; (2) (See 位階) government position; court rank; (3) social standing; rank; class; echelon; rung; (n) (4) grade (of quality, etc.); level; tier; rank; (5) (See 桁・2) digit (e.g. the tens, the hundreds, etc.); place; (6) (See どの位) degree; extent; amount; (P) #116 [Add to Longdo]
[だい, dai] (n) (1) substitution; (2) material; (3) price; (4) margin (e.g. for stapling, etc.); area required for something; (5) (arch) (See 段) shiro (unit of land area equal to one-fiftieth of a tan; ~19.83 m.sq.) #376 [Add to Longdo]
機関[きかん, kikan] (n) (1) engine; (2) agency; organisation; organization; institution; organ; body; (3) system; facility; facilities; (P) #400 [Add to Longdo]
当該[とうがい, tougai] (adj-no, n) appropriate (authorities); concern; applicability; correlation #643 [Add to Longdo]
[こう, kou] (n) (1) line (i.e. of text); row; verse; (2) { Buddh } carya (austerities); (3) { Buddh } samskara (formations); (4) (abbr) (See 行書) running script (a semi-cursive style of kanji); (P) #873 [Add to Longdo]
[ざ, za] (n, n-suf) (1) seat; place; position; (2) status; (3) gathering; group; (4) stand; pedestal; platform; (5) (historical) trade guild; (suf) (6) attaches to the names of theatres, theatrical troupes, and constellations; (suf, ctr) (7) (See 里神楽) counter for theatres, deities, Buddhist images, tall mountains, and satokagura songs; (P) #1,135 [Add to Longdo]
市町村[しちょうそん, shichouson] (n) cities, towns and villages; municipalities; (P) #1,152 [Add to Longdo]
業務[ぎょうむ, gyoumu] (n) business; affairs; duties; work; procedure; task; action; function; (P) #1,419 [Add to Longdo]
[まつ, matsu] (n) (1) (See 末・うら) tip; top; (n-t) (2) end; close (e.g. close of the month); (n, adj-no) (3) (See 末っ子) youngest child; (n) (4) (esp. 〜の末) descendants; offspring; posterity; (n-t) (5) future; (6) finally; (n, adj-no) (7) trivialities; (P) #1,446 [Add to Longdo]
タイ[tai] (n) tie; (P) #1,511 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
UA能力の登録[UAのうりょくのとうろく, UA nouryokunotouroku] UA capabilities registration [Add to Longdo]
安全保護能力[あんぜんほごのうりょく, anzenhogonouryoku] security capabilities [Add to Longdo]
限定保証[げんていほしょう, genteihoshou] limited warranties [Add to Longdo]
[しょう, shou] quotient [Add to Longdo]
診断ユーティリティ[しんだんユーティリティ, shindan yu-teiritei] diagnostics utilities [Add to Longdo]
接続関係にあるNエンティティ[せつぞくかんけいにあるNエンティティ, setsuzokukankeiniaru N enteitei] correspondent (N)-entities [Add to Longdo]
同位エンティティ[どういエンティティ, doui enteitei] peer-entities [Add to Longdo]
任意選択利用者ファシリティ[にんいせんたくりようしゃファシリティ, nin'isentakuriyousha fashiritei] optional user facilities [Add to Longdo]
反射特性[はんしゃとくせい, hanshatokusei] reflectance properties [Add to Longdo]
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
低迷[ていめい, teimei] tief_haengen, eine_Tiefstand_erreichen [Add to Longdo]
動植物[どうしょくぶつ, doushokubutsu] Tiere_und_Pflanzen [Add to Longdo]
動物園[どうぶつえん, doubutsuen] Tierpark, Zoo [Add to Longdo]
奥行き[おくゆき, okuyuki] Tiefe [Add to Longdo]
山奥[やまおく, yamaoku] tief_in_den_Bergen [Add to Longdo]
幽谷[ゆうこく, yuukoku] tiefe_Bergschlucht, enges_Tal [Add to Longdo]
感慨[かんがい, kangai] tiefe_Gemuetsbewegung, Ruehrung [Add to Longdo]
感慨無量[かんがいむりょう, kangaimuryou] tiefe_Gemuetsbewegung [Add to Longdo]
感激[かんげき, kangeki] tiefe_Ruehrung, Begeisterung [Add to Longdo]
感銘[かんめい, kanmei] tiefer_Eindruck [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tie \Tie\, n.; pl. {Ties}. [AS. t[=e]ge, t?ge, t[imac]ge.
   [root]64. See {Tie}, v. t.]
   1. A knot; a fastening.
    [1913 Webster]
 
   2. A bond; an obligation, moral or legal; as, the sacred ties
    of friendship or of duty; the ties of allegiance.
    [1913 Webster]
 
       No distance breaks the tie of blood. --Young.
    [1913 Webster]
 
   3. A knot of hair, as at the back of a wig. --Young.
    [1913 Webster]
 
   4. An equality in numbers, as of votes, scores, etc., which
    prevents either party from being victorious; equality in
    any contest, as a race.
    [1913 Webster]
 
   5. (Arch. & Engin.) A beam or rod for holding two parts
    together; in railways, one of the transverse timbers which
    support the track and keep it in place.
    [1913 Webster]
 
   6. (Mus.) A line, usually straight, drawn across the stems of
    notes, or a curved line written over or under the notes,
    signifying that they are to be slurred, or closely united
    in the performance, or that two notes of the same pitch
    are to be sounded as one; a bind; a ligature.
    [1913 Webster]
 
   7. pl. Low shoes fastened with lacings.
    [1913 Webster]
 
   {Bale tie}, a fastening for the ends of a hoop for a bale.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tie \Tie\, v. t. [imp. & p. p. {Tied}(Obs. {Tight}); p. pr. &
   vb. n. {Tying}.] [OE. ti?en, teyen, AS. t[imac]gan,
   ti['e]gan, fr. te['a]g, te['a]h, a rope; akin to Icel. taug,
   and AS. te['o]n to draw, to pull. See {Tug}, v. t., and cf.
   {Tow} to drag.]
   1. To fasten with a band or cord and knot; to bind. "Tie the
    kine to the cart." --1 Sam. vi. 7.
    [1913 Webster]
 
       My son, keep thy father's commandment, and forsake
       not the law of thy mother: bind them continually
       upon thine heart, and tie them about thy neck.
                          --Prov. vi.
                          20,21.
    [1913 Webster]
 
   2. To form, as a knot, by interlacing or complicating a cord;
    also, to interlace, or form a knot in; as, to tie a cord
    to a tree; to knit; to knot. "We do not tie this knot with
    an intention to puzzle the argument." --Bp. Burnet.
    [1913 Webster]
 
   3. To unite firmly; to fasten; to hold.
    [1913 Webster]
 
       In bond of virtuous love together tied. --Fairfax.
    [1913 Webster]
 
   4. To hold or constrain by authority or moral influence, as
    by knotted cords; to oblige; to constrain; to restrain; to
    confine.
    [1913 Webster]
 
       Not tied to rules of policy, you find
       Revenge less sweet than a forgiving mind. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) To unite, as notes, by a cross line, or by a curved
    line, or slur, drawn over or under them.
    [1913 Webster]
 
   6. To make an equal score with, in a contest; to be even
    with.
    [1913 Webster]
 
   {To ride and tie}. See under {Ride}.
 
   {To tie down}.
    (a) To fasten so as to prevent from rising.
    (b) To restrain; to confine; to hinder from action.
 
   {To tie up}, to confine; to restrain; to hinder from motion
    or action.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tie \Tie\, v. i.
   To make a tie; to make an equal score.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tie
   n 1: neckwear consisting of a long narrow piece of material worn
      (mostly by men) under a collar and tied in knot at the
      front; "he stood in front of the mirror tightening his
      necktie"; "he wore a vest and tie" [syn: {necktie}, {tie}]
   2: a social or business relationship; "a valuable financial
     affiliation"; "he was sorry he had to sever his ties with
     other members of the team"; "many close associations with
     England" [syn: {affiliation}, {association}, {tie}, {tie-up}]
   3: equality of score in a contest
   4: a horizontal beam used to prevent two other structural
     members from spreading apart or separating; "he nailed the
     rafters together with a tie beam" [syn: {tie}, {tie beam}]
   5: a fastener that serves to join or connect; "the walls are
     held together with metal links placed in the wet mortar
     during construction" [syn: {link}, {linkup}, {tie}, {tie-in}]
   6: the finish of a contest in which the score is tied and the
     winner is undecided; "the game ended in a draw"; "their
     record was 3 wins, 6 losses and a tie" [syn: {draw},
     {standoff}, {tie}]
   7: (music) a slur over two notes of the same pitch; indicates
     that the note is to be sustained for their combined time
     value
   8: one of the cross braces that support the rails on a railway
     track; "the British call a railroad tie a sleeper" [syn:
     {tie}, {railroad tie}, {crosstie}, {sleeper}]
   9: a cord (or string or ribbon or wire etc.) with which
     something is tied; "he needed a tie for the packages"
   v 1: fasten or secure with a rope, string, or cord; "They tied
      their victim to the chair" [syn: {tie}, {bind}] [ant:
      {unbrace}, {unlace}, {untie}]
   2: finish a game with an equal number of points, goals, etc.;
     "The teams drew a tie" [syn: {tie}, {draw}]
   3: limit or restrict to; "I am tied to UNIX"; "These big jets
     are tied to large airports"
   4: connect, fasten, or put together two or more pieces; "Can you
     connect the two loudspeakers?"; "Tie the ropes together";
     "Link arms" [syn: {connect}, {link}, {tie}, {link up}] [ant:
     {disconnect}]
   5: form a knot or bow in; "tie a necktie"
   6: create social or emotional ties; "The grandparents want to
     bond with the child" [syn: {bind}, {tie}, {attach}, {bond}]
   7: perform a marriage ceremony; "The minister married us on
     Saturday"; "We were wed the following week"; "The couple got
     spliced on Hawaii" [syn: {marry}, {wed}, {tie}, {splice}]
   8: make by tying pieces together; "The fishermen tied their
     flies"
   9: unite musical notes by a tie

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 TIE
     Terminal Interface Equipment
     

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 tie
  ten

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 tie
  bequiet

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top