ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

easiness

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -easiness-, *easiness*, easines
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
easiness(n) ความไร้กังวล, See also: ความง่ายดาย, ความสะดวก, Syn. carelessness, facility

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
easiness(อี'ซิเนส) n. ความง่ายดาย, ความไร้กังวล, ความเมินเฉย, ความไม่สนใจ, Syn. comfort

English-Thai: Nontri Dictionary
easiness(n) ความง่าย, ความสะดวกสบาย, ความสะดวก, ความไร้กังวล
uneasiness(n) ความกระวนกระวาย, ความไม่สบายใจ, ความหงุดหงิด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความคล่อง(n) easiness, Syn. ความคล่องตัว, ความสะดวกสบาย, ความคล่องแคล่ว, Example: คอมพิวเตอร์ได้เข้าไปมีส่วนสร้างความคล่องตัวในการบริหารงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความคล่อง[khwām khløng] (n) EN: easiness  FR: agilité [ f ] ; habileté [ f ]
ความคล่องตัว[khwām khløng tūa] (n, exp) EN: easiness

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐れ(P);虞(P);畏れ;怖れ[おそれ, osore] (n) fear; horror; anxiety; concern; uneasiness; (P) #3,481 [Add to Longdo]
簡易[かんい, kan'i] (adj-na, n, adj-no) simplicity; convenience; easiness; quasi-; (P) #4,147 [Add to Longdo]
不安[ふあん, fuan] (adj-na, n) anxiety; uneasiness; insecurity; suspense; (P) #5,631 [Add to Longdo]
疑懼;疑惧[ぎく, giku] (n, vs) (uk) (arch) apprehension; uneasiness [Add to Longdo]
胸騒ぎ;胸さわぎ[むなさわぎ, munasawagi] (n) uneasiness; vague apprehension; premonition [Add to Longdo]
凝り;凝;痼り[しこり;こり(凝り;凝), shikori ; kori ( kori ; gyou )] (n) (1) stiffness (in shoulders); swelling; hardening; (2) (しこり only) lingering discomfort; uneasiness; bad aftertaste; unpleasant feeling [Add to Longdo]
懸念材料[けねんざいりょう, kenenzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reason for uneasiness [Add to Longdo]
焦燥[しょうそう, shousou] (n, vs) impatience; uneasiness; irritation; (P) [Add to Longdo]
生活不安[せいかつふあん, seikatsufuan] (n) worry (uncertainty, uneasiness, insecurity) about one's life (future) [Add to Longdo]
不安材料[ふあんざいりょう, fuanzairyou] (n) cause (grounds) for concern (anxiety); reasons for uneasiness [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Easiness \Eas"i*ness\, n.
   1. The state or condition of being easy; freedom from
    distress; rest.
    [1913 Webster]
 
   2. Freedom from difficulty; ease; as, the easiness of a task.
    [1913 Webster]
 
   3. Freedom from emotion; compliance; disposition to yield
    without opposition; unconcernedness.
    [1913 Webster]
 
       Give to him, and he shall but laugh at your
       easiness.               --South.
    [1913 Webster]
 
   4. Freedom from effort, constraint, or formality; -- said of
    style, manner, etc.
    [1913 Webster]
 
       With painful care, but seeming easiness.
                          --Roscommon.
    [1913 Webster]
 
   5. Freedom from jolting, jerking, or straining.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 easiness
   n 1: a feeling of refreshing tranquility and an absence of
      tension or worry; "the easiness we feel when sleeping"
      [syn: {easiness}, {relaxation}]
   2: freedom from difficulty or hardship or effort; "he rose
     through the ranks with apparent ease"; "they put it into
     containers for ease of transportation"; "the very easiness of
     the deed held her back" [syn: {ease}, {easiness},
     {simplicity}, {simpleness}] [ant: {difficultness},
     {difficulty}]
   3: the quality of being easy in behavior or style; "there was an
     easiness between them"; "a natural easiness of manner"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top