ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

学生

   
50 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学生-, *学生*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
学生[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
学生[dà xué shēng, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] university student; college student, #2,227 [Add to Longdo]
学生[xiǎo xué shēng, ㄒㄧㄠˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] primary school student; schoolchild, #7,360 [Add to Longdo]
学生[zhōng xué shēng, ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] middle-school student; high school student, #8,100 [Add to Longdo]
学生[liú xué shēng, ㄌㄧㄡˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] student studying abroad; (foreign) exchange student, #8,920 [Add to Longdo]
学生[xué sheng huì, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄏㄨㄟˋ, / ] student union, #17,679 [Add to Longdo]
学生[xué sheng zhèng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄓㄥˋ, / ] student identity card, #22,449 [Add to Longdo]
中华学生爱国民主同盟[Zhōng huá xué sheng ài guó mín zhǔ tóng méng, ㄓㄨㄥ ㄏㄨㄚˊ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙ ㄞˋ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄊㄨㄥˊ ㄇㄥˊ, / ] Patriotic Democratic Alliance of Chinese Students [Add to Longdo]
大中学生[dà zhōng xué sheng, ㄉㄚˋ ㄓㄨㄥ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] university and high school students [Add to Longdo]
学生[nǚ xué shēng, ㄋㄩˇ ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ, / ] schoolgirl [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
学生[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, See also: S. 生徒,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
学生[がくせい, gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา
学生[がくせい, gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา
学生[がくせい, gakusei, gakusei , gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา

Japanese-English: EDICT Dictionary
学生[がくせい, gakusei] (n) (1) (arch) Heian-period student of government administration; (2) (arch) Buddhist scholar; researcher at a Buddhist temple; person studying Buddhism; (3) (arch) learning; scholarship [Add to Longdo]
学生[がくせい, gakusei] (n) student (esp. a university student); (P) [Add to Longdo]
学生運動[がくせいうんどう, gakuseiundou] (n) student movement [Add to Longdo]
学生横綱[がくせいよこづな, gakuseiyokoduna] (n) university amateur sumo champion [Add to Longdo]
学生[がくせいか, gakuseika] (n) student affairs office [Add to Longdo]
学生[がくせいかい, gakuseikai] (n) student council (details vary widely but a body of students that takes part in overseeing student behaviour or student activities) [Add to Longdo]
学生割引[がくせいわりびき, gakuseiwaribiki] (n) student discount [Add to Longdo]
学生気質[がくせいかたぎ, gakuseikatagi] (n) student temperament; students' way of thinking [Add to Longdo]
学生指導[がくせいしどう, gakuseishidou] (n) student advising; student guidance [Add to Longdo]
学生時代[がくせいじだい, gakuseijidai] (n) student days [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are you students?" "Yes, we are."「あなた達は学生ですか」「はい、そうです」
"Yes, I was," said the student.「いいえ、いました」とその学生は答えた。
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以前にどこかで会ったことがありませんか」とその学生はたずねた。
"What did the professor talk about?" the student asked.「教授は何について話していました?」と学生はたずねた。
"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."「君は日本人の学生ですか」「はい、そうです」 [M]
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講義を聞いていましたか」と学生がたずねた。
As many as ten students failed the exam.10人もの学生が試験に落ちた。
As many as ten students stood up all at once.10人もの学生が全く同時に立ち上がった。
There were demonstrations against the government by Japanese university students in the 1960's.1960年代に日本では大学生による、政府に対するデモが起きた。
In the 1960's, Japanese college students demonstrated against their government.1960年代に日本の大学生は政府に対して示威運動を起こした。
The two students will be talking to each other.2人の学生がお互い話し合っているだろう。
Three Chinese students were admitted to the college.3人の中国人留学生がその大学に入学が許された。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
So, you too. My best student![CN] -你也不象样 我最好的学生 The Blue Angel (1930)
His kids immigrated from Chechnya two years ago on student visas.[JA] 彼の子供たちはチェチェンから移住した 2年前に学生ビザを取得しました。 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2017)
I mean, come on, you have to admit, like, smiles and frowns used to be for middle school.[JA] 正直に言うと、 笑顔や眉毛は中学生のときのまま。 The Circle (2017)
Ah, our student friends are back![CN] 我们的学生朋友 又回来了 The Blue Angel (1930)
Dicky Dipshit, I think you used to call me at school.[JA] 学生時代は"クソ野郎"と Salesmen Are Like Vampires (2017)
He's the schoolboys' Professor.[CN] 他是那些学生们的教授 The Blue Angel (1930)
You'll see, your colleagues, your students![CN] 大家都来了 你的同事 你的学生 所有人 The Blue Angel (1930)
Fitzpatrick's photography class was soon exploring all the classical poses, naughty school girl, sexy tennis player, slutty nurse.[JA] 写真教室では 定番ポーズを探究中だ エッチな学生に テニスプレーヤー そして看護師 Close Encounters (2017)
I accept your invitation. But I find no solitary student with his books.[CN] 我接受你的邀请 但我却没有看到一个拿着书的学生 The Mummy (1932)
It started back in Catholic school and got progressively worse.[JA] 学生時代から見始め 次第に悪化した Once Upon a Time in Venice (2017)
And then I'm gonna apply to that school and get an academic scholarship.[JA] そして私は その大学に申し込む 学問の奨学生として A Dog's Purpose (2017)
You think the easiest route to do, like, in life, like, between being a boxer and then going to college, which one would you choose?[JA] どっちが楽だと思う? ボクサーになるのと 大学生になるのでは? CounterPunch (2017)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
学生[がくせい, gakusei] Student, Schueler [Add to Longdo]
学生[がくせいりょう, gakuseiryou] Studentenwohnheim [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top