ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

grandeur

G R AE0 N D UW1 R   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grandeur-, *grandeur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandeur[N] ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง, Syn. magnificence, Ant. insignificance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp

English-Thai: Nontri Dictionary
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโอ่อ่า[N] magnificence, See also: grandeur, luxury, splendour, Syn. ความสวยสง่า, ความงดงาม, Example: เขาพำนักภายในห้องชุดที่มีความโอ่อ่าและหรูหราซึ่งมีชื่อว่าชาร์ลส์โรส, Thai definition: ความสะสวยอย่างมีสง่า
ราสี[N] grandeur, See also: splendor, dignity, Syn. ราศี, Thai definition: ความสง่า, ลักษณะความดีงามของคน
ราศี[N] grandeur, See also: splendor, dignity, Syn. สง่าราศี, Example: ชุดสีกากีที่เขาสวมใส่ บัดนี้มันไม่สง่าและไร้ราศี, Thai definition: ความสง่า, ลักษณะความดีงามของคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
ส่วนสูง[n.] (suansūng) EN: height   FR: hauteur [f] ; grandeur [f] ; taille [f]
วัดส่วนสูง[v. exp.] (wat sūansūng) FR: mesurer la grandeur ; mesurer la taille

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDEUR G R AE0 N D UW1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandeur (n) grˈænʤər (g r a1 n jh @ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高贵[gāo guì, ㄍㄠ ㄍㄨㄟˋ, / ] grandeur; noble, #7,545 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪壮[ごうそう, gousou] (adj-na,n) splendour; splendor; magnificence; grandeur [Add to Longdo]
雄大[ゆうだい, yuudai] (adj-na,n) grandeur; magnificence; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
雄大無比[ゆうだいむひ, yuudaimuhi] (n,adj-na,adj-no) unparalleled grandeur; the grandest; the most spectacular [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grandeur \Gran"deur\, n. [F., fr. grand. See {Grand}.]
   The state or quality of being grand; vastness; greatness;
   splendor; magnificence; stateliness; sublimity; dignity;
   elevation of thought or expression; nobility of action.
   [1913 Webster]
 
      Nor doth this grandeur and majestic show
      Of luxury . . . allure mine eye.     --Milton.
 
   Syn: Sublimity; majesty; stateliness; augustness; loftiness.
     See {Sublimity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grandeur
   n 1: the quality of being magnificent or splendid or grand; "for
      magnificence and personal service there is the Queen's
      hotel"; "his `Hamlet' lacks the brilliance that one
      expects"; "it is the university that gives the scene its
      stately splendor"; "an imaginative mix of old-fashioned
      grandeur and colorful art"; "advertisers capitalize on the
      grandness and elegance it brings to their products" [syn:
      {magnificence}, {brilliance}, {splendor}, {splendour},
      {grandeur}, {grandness}]
   2: the quality of elevation of mind and exaltation of character
     or ideals or conduct [syn: {nobility}, {nobleness},
     {magnanimousness}, {grandeur}]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 grandeur /gʀɑ̃dœʀ/ 
  bulk; dimension; magnetude; size; size; nobleness

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top