Search result for

grandeur

(30 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -grandeur-, *grandeur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
grandeur[N] ความสง่างาม, See also: ความผึ่งผาย, ความโอ่โถง, Syn. magnificence, Ant. insignificance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
grandeur(แกรน'เจอะ) n. ความสูงศักดิ์,ความสง่างาม,ความผึ่งผาย,ความยิ่งใหญ่,ความน่ากลัว. n. สิ่งที่ใหญ่โต,สิ่งที่สูงศักดิ์, Syn. magnificence,glory,pomp

English-Thai: Nontri Dictionary
grandeur(n) ความใหญ่โต,ความหรูหรา,ความยิ่งใหญ่,ความสง่างาม

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Underachievers with delusions of grandeur.อยู่กับภาพมายา ของความสำเร็จ Journey to Regionals (2010)
- Delusions of grandeur.ผมมีสูตรครับ คุณเพียซ Limitless (2011)
I don't have delusions of grandeur, I have an actual recipe for grandeur.ภาพลวงตาของความผึ่งผาย Limitless (2011)
Violent tendencies since childhood, a lack of empathy, master manipulator, delusions of grandeur.นี่เขามีประวัติ ใช้ความรุนแรงตั้งแต่เด็ก ขาดความเข้าใจในผู้อื่น เจ้าแห่งจอมเผด็จการ คิดว่าตัวเองใหญ่ที่สุด Ricochet Rabbit (2011)
Rampant narcissism, delusions of grandeur, paranoia from overblown sense of self.ความลุ่มหลงตัวเอง หลงละเมอกับความยิ่งใหญ่ หวาดระแวงจากความรู้สึกอ่อนไหวของตัวเอง Pulling Strings (2012)
It is about grandeur, splendour, scale.มันเป็นความโอ่โถง ความงดงาม ขนาด Episode #18.4 (2012)
She confessed to me that she swallowed them every day, day after day, carrying them around inside of her, as if, someday, she might return to her former grandeur.หล่อนสารภาพกับผมว่า\หล่อนกลืนมันลงไป ทุกวัน\วันแล้ววันเล่า เอาตุ้มหูในกระเพาะติดตัวไปทุกที่ Unholy Night (2012)
You suffer from delusions of grandeur, something caused by your underlying condition.คุณเป็นโรคหลงผิดว่าตัวเองเป็นคนสำคัญ ซึ่งเกิดจากสภาพจิตที่ซ่อนอยู่ภายใน Lady Killer (2013)
Though he didn't mention about your delusions of grandeur.ปัญหาบางอย่างเกี่ยวกับตัตนของเธอ Nanda Parbat (2015)
Professor Plum, you were once a professor of psychiatry, specializing in helping paranoid and homicidal lunatics suffering from delusions of grandeur.ศาสตราจารย์พลัม คุณเคยเป็นศาสตราจารย์ด้านจิตเวช เชี่ยวชาญในการช่วย คนหวาดระแวงและฆ่าตัวตาย ทุกข์ทรมานจากโรคหลงผิดคิดว่าตัวเองเป็นใหญ่ Clue (1985)
It can start with delusions of grandeur.มันกำลังเริ่มเจริญรอยตามกันแล้วไง Chapter Two 'Don't Look Back' (2006)
Delusions of grandeur.ภาพลวงของบทสรุป Chapter Nine 'Homecoming' (2006)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความโอ่อ่า[N] magnificence, See also: grandeur, luxury, splendour, Syn. ความสวยสง่า, ความงดงาม, Example: เขาพำนักภายในห้องชุดที่มีความโอ่อ่าและหรูหราซึ่งมีชื่อว่าชาร์ลส์โรส, Thai definition: ความสะสวยอย่างมีสง่า
ราสี[N] grandeur, See also: splendor, dignity, Syn. ราศี, Thai definition: ความสง่า, ลักษณะความดีงามของคน
ราศี[N] grandeur, See also: splendor, dignity, Syn. สง่าราศี, Example: ชุดสีกากีที่เขาสวมใส่ บัดนี้มันไม่สง่าและไร้ราศี, Thai definition: ความสง่า, ลักษณะความดีงามของคน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บารมี[n.] (bāramī) EN: prestige ; influence ; high reputation ; august presence ; augustness ; grandeur ; popularity ; personal power ; merit ; virtue ; charisma   FR: prestige [m] ; influence [f]
ส่วนสูง[n.] (suansūng) EN: height   FR: hauteur [f] ; grandeur [f] ; taille [f]
วัดส่วนสูง[v. exp.] (wat sūansūng) FR: mesurer la grandeur ; mesurer la taille

CMU English Pronouncing Dictionary
GRANDEUR    G R AE0 N D UW1 R

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
grandeur    (n) (g r a1 n jh @ r)

Japanese-English: EDICT Dictionary
豪壮[ごうそう, gousou] (adj-na,n) splendour; splendor; magnificence; grandeur [Add to Longdo]
雄大[ゆうだい, yuudai] (adj-na,n) grandeur; magnificence; splendour; splendor; (P) [Add to Longdo]
雄大無比[ゆうだいむひ, yuudaimuhi] (n,adj-na,adj-no) unparalleled grandeur; the grandest; the most spectacular [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
高贵[gāo guì, ㄍㄠ ㄍㄨㄟˋ, / ] grandeur; noble [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Grandeur \Gran"deur\, n. [F., fr. grand. See {Grand}.]
   The state or quality of being grand; vastness; greatness;
   splendor; magnificence; stateliness; sublimity; dignity;
   elevation of thought or expression; nobility of action.
   [1913 Webster]
 
      Nor doth this grandeur and majestic show
      Of luxury . . . allure mine eye.     --Milton.
 
   Syn: Sublimity; majesty; stateliness; augustness; loftiness.
     See {Sublimity}.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 grandeur
   n 1: the quality of being magnificent or splendid or grand; "for
      magnificence and personal service there is the Queen's
      hotel"; "his `Hamlet' lacks the brilliance that one
      expects"; "it is the university that gives the scene its
      stately splendor"; "an imaginative mix of old-fashioned
      grandeur and colorful art"; "advertisers capitalize on the
      grandness and elegance it brings to their products" [syn:
      {magnificence}, {brilliance}, {splendor}, {splendour},
      {grandeur}, {grandness}]
   2: the quality of elevation of mind and exaltation of character
     or ideals or conduct [syn: {nobility}, {nobleness},
     {magnanimousness}, {grandeur}]

From French-English Freedict dictionary [fd-fra-eng]:

 grandeur [grãdœr]
   bulk; dimension; extend; size
   size
   nobleness
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top