ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exudation

   
6 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exudation-, *exudation*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exudation(เอคซิวเด'เ?ิน) n. การไหลซึมออกมา,สิ่งที่ไหลซึมออกมา., See also: exudative adj.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exudationขับออกมา [การแพทย์]
Exudation, Serousน้ำเหลืองที่ถูกขับออกมา [การแพทย์]

Japanese-English: EDICT Dictionary
浸出;滲出[しんしゅつ, shinshutsu] (n,vs) {chem} infiltration; permeation; exudation; percolation; effusion; extraction [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exudation \Ex`u*da"tion\, n.
   The act of exuding; sweating; a discharge of humors,
   moisture, juice, or gum, as through pores or incisions; also,
   the substance exuded.
   [1913 Webster]
 
      Resins, a class of proximate principles, existing in
      almost all plants and appearing on the external surface
      of many of them in the form of exudations. --Am. Cyc.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exudation
   n 1: a substance that oozes out from plant pores [syn:
      {exudate}, {exudation}]
   2: the process of exuding; the slow escape of liquids from blood
     vessels through pores or breaks in the cell membranes [syn:
     {exudation}, {transudation}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top