ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

affluence

AE1 F L UW0 AH0 N S   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -affluence-, *affluence*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
affluence[N] ความมั่งคั่ง, See also: ความร่ำรวย, Syn. wealth, opulence

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
affluence(แอฟ' ฟลูเอินซฺ) n. ความมั่นคง, ความร่ำรวย, ความหลากหลาย (ความคิด, คำพูดและอื่น), Syn. wealth, plenty ###A. poverty)

English-Thai: Nontri Dictionary
affluence(n) ความสมบูรณ์,ความร่ำรวย,ความมั่งคั่ง,การไหลบ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
As your affluence expandsและพอความร่ำรวยของหนูแผ่ขยายออกไป Saving Mr. Banks (2013)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
affluenceLive in affluence.
affluenceThe affluence of the United States is often contrasted with the poverty of undeveloped countries.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
รูจี[N] prosperity, See also: affluence, Syn. รุจี, ความรุ่งเรือง

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝูงชน[n.] (fūngchon) EN: crowd ; group; throng ; mass ; herd ; flock ; pack ; troop ; mob ; mass of people   FR: foule [f] ; affluence [f] ; peuple [m] ; masse [f] ; populo [m] (fam.) ; multitude [f] ; troupe [f] ; grappes (humaines) [fpl]
ความมั่งคั่ง[n.] (khwām mangkhang) EN: wealth ; affluence   

CMU English Pronouncing Dictionary
AFFLUENCE AE1 F L UW0 AH0 N S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
affluence (n) ˈæfluəʳns (a1 f l u@ n s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
裕福[ゆうふく, yuufuku] (adj-na,n) affluence; prosperity; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Affluence \Af"flu*ence\, n. [F. affluence, L. affluentia, fr.
   affluens, p. pr. of affluere to flow to; ad + fluere to flow.
   See {Flux}.]
   1. A flowing to or towards; a concourse; an influx.
    [1913 Webster]
 
       The affluence of young nobles from hence into Spain.
                          --Wotton.
    [1913 Webster]
 
       There is an unusual affluence of strangers this
       year.                 --Carlyle.
    [1913 Webster]
 
   2. An abundant supply, as of thought, words, feelings, etc.;
    profusion; also, abundance of property; wealth.
    [1913 Webster]
 
       And old age of elegance, affluence, and ease.
                          --Coldsmith.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Abundance; riches; profusion; exuberance; plenty;
     wealth; opulence.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 affluence
   n 1: abundant wealth; "they studied forerunners of richness or
      poverty"; "the richness all around unsettled him for he had
      expected to find poverty" [syn: {affluence}, {richness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top