Search result for

luxurious

(46 entries)
(0.0281 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxurious-, *luxurious*, luxuriou
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luxurious[ADJ] มากมาย, See also: สมบูรณ์, Syn. opulent, rich, Ant. poor
luxurious[ADJ] หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า, Syn. rich, sumptuous, lavish, Ant. squalid
luxuriously[ADV] อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างหรูหรา, Syn. richly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luxurious(ลักซู' เรียส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,บำรุงความสุข,โอ่อ่า, See also: luxuriously adv. luxuriousness n., Syn. voluptuous

English-Thai: Nontri Dictionary
luxurious(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,น่าสบาย,โอ่อ่า

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A luxurious European full course meal.มื้ออาหารแบบฟูลคอร์สแสนหรูหรา Episode #1.8 (2009)
As someone who's had long, luxurious locks Since I was a toddler in the pageant circuit,ในฐานะที่ฉัน มีผมยาว สวย ตั้งแต่เด็ก Hairography (2009)
I know you are used to more luxurious quarters, but that is not an excuse to be so rude.ข้ารู้ว่าท่านอยู่อย่างสบายกว่าในห้องของท่าน แต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำตัวหยาบคาย The Once and Future Queen (2009)
They look luxurious.ท่าทางใส่สบายนะ Cooperative Calligraphy (2010)
There is no safer or more luxurious place in all the world.ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะปลอดภัย หรือหรูหราไปกว่าที่นี่อีกแล้ว Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I would rather open a luxurious and vain wallet.ผมคงจะเลือกเปิดกระเป๋าตังที่หรูๆ และเงินออกง่าย One (2010)
If you can leave behind all the things that you lived luxuriously with, then leave!ถ้าลูกสามารถทิ้งความหรูหราสะดวกสบายได้ ก็ไปเลย Episode #1.13 (2010)
After making me just stand there in that luxurious home of yours, and now in my home where I wake up and sleep, she puts me in my place.หลังจากที่ทําให้ฉันได้แค่ยืนนิ่ง อยู่ในบ้านอันหรูหราของพวกคุณ และตอนนี้ในบ้านที่หลับและตื่น เธอทําให้ฉันรู้จักที่ของตัวเอง Episode #1.13 (2010)
You will buy the most luxurious umbrella.ซื้อร่มเลิศหรูกลับมา Episode #1.9 (2010)
With the world's leading researchers convening at the luxurious Hotel Adlon in Central Berlin...กับนักวิจัยชั้นนำของโลก ที่โรงแรมแอดลอน Unknown (2011)
The peace after death is too luxurious to you.การตายมันเงียบเชียบ และสุขสบายเกินไปสำหรับคุณ City Hunter (2011)
On a foggy Sunday night, June 12, 1994, two people were viciously murdered in front of this luxurious Brentwood condo.มีเหยื่อฆาตกรรม2ราย หน้าคอนโดเบรนท์วูดที่หรูหรา เหยื่อคือใครน่ะเหรอ? นิโคล บราวน์ ซิมป์สัน และเพื่อนชื่อ โรนัลด์ โกลด์แมน Open House (2011)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luxuriousBrian's girlfriend often begs him to take her to luxurious restaurants.
luxuriousI can not feel at home in a luxurious hotel.
luxuriousThe hotel was luxurious beyond description.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ่อ่า[ADJ] luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai definition: สะสวยอย่างมีสง่า
ของฟุ่มเฟือย[N] luxury, See also: luxurious thing, Example: ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนลดการจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น น้ำหอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ
คอสูง[ADJ] luxurious, See also: high-tasted, lavish, sumptuous, Example: ถ้าไม่อยากอมลูกกวาดจะซื้อข้าวพองกินก็ได้ห่อหนึ่งพอดี ถ้าคอสูงขึ้นไปหน่อยจะซื้อถั่วตัดกินยังได้ตั้งแผ่นหนึ่ง, Thai definition: ชอบกินหรือใช้ของดีราคาแพง
โก้หรู[ADJ] luxurious, See also: elegant, comfortable, Syn. หรูหรา, หรู, Example: รถยนต์ที่โก้หรูย่อมเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิและความมีฐานะดีในสายตาของผู้คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[adj.] (fumfeūay) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive   FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ของฟุ่มเฟือย[n.] (khøng fumfeūay) EN: luxurious ; luxury ; kuxury goods   FR: luxe [m] ; objet de luxe [m] ; produit de luxe [m]
คอสูง[adj.] (khøsūng) EN: luxurious   
นิสัยฟุ่มเฟือย[n. exp.] (nisai fumfeūay) EN: luxurious habits   FR: goût du luxe [m]
โอ่อ่า[adj.] (ō-ā) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty   FR: imposant ; grandiose ; majestueux
หรู[X] (rū) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[X] (rūrā) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style   FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
สำรวย[adj.] (samrūay) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle   

CMU English Pronouncing Dictionary
LUXURIOUS    L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luxurious    (j) (l uh1 g zh u@1 r i@ s)
luxuriously    (a) (l uh1 g zh u@1 r i@ s l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luxusauto {n}luxurious car; luxury car [Add to Longdo]
luxuriös; komfortabel; verschwenderisch {adj} | luxuriöser; komfortabler; verschwenderischer | am luxuriösesten; am komfortabelsten; am verschwenderischstenluxurious | more luxurious | most luxurious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
豪華絢爛[ごうかけんらん, goukakenran] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) luxurious and gorgeous [Add to Longdo]
豊潤[ほうじゅん, houjun] (adj-na,n) rich and prosperous; luxurious; abundant [Add to Longdo]
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P) [Add to Longdo]
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豪华[háo huá, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] luxurious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luxurious \Lux*u"ri*ous\, a. [L. luxuriosus: cf. F. luxurieux.
   See {Luxury}.]
   Of or pertaining to luxury; ministering to luxury; supplied
   with the conditions of luxury; as, a luxurious life; a
   luxurious table; luxurious ease. " Luxurious cities. "
   --Milton. -- {Lux*u"ri*ous*ly}, adv. -- {Lux*u"ri*ous*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luxurious
   adj 1: displaying luxury and furnishing gratification to the
       senses; "an epicurean banquet"; "enjoyed a luxurious
       suite with a crystal chandelier and thick oriental rugs";
       "Lucullus spent the remainder of his days in voluptuous
       magnificence"; "a chinchilla robe of sybaritic
       lavishness" [syn: {epicurean}, {luxurious}, {luxuriant},
       {sybaritic}, {voluptuary}, {voluptuous}]
   2: rich and superior in quality; "a princely sum"; "gilded
     dining rooms" [syn: {deluxe}, {gilded}, {grand}, {luxurious},
     {opulent}, {princely}, {sumptuous}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top