ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

luxurious

L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -luxurious-, *luxurious*, luxuriou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
luxurious(adj) มากมาย, See also: สมบูรณ์, Syn. opulent, rich, Ant. poor
luxurious(adj) หรูหรา, See also: ฟุ่มเฟือย, โอ่อ่า, Syn. rich, sumptuous, lavish, Ant. squalid
luxuriously(adv) อย่างฟุ่มเฟือย, See also: อย่างหรูหรา, Syn. richly

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
luxurious(ลักซู' เรียส) adj. ฟุ่มเฟือย,หรูหรา,บำรุงความสุข,โอ่อ่า, See also: luxuriously adv. luxuriousness n., Syn. voluptuous

English-Thai: Nontri Dictionary
luxurious(adj) หรูหรา,ฟุ่มเฟือย,น่าสบาย,โอ่อ่า

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He envisioned a steamer so grand in scale... and so luxurious in its appointments that its supremacy would never be challenged.ท่านเห็นภาพเรือลำใหญ่หรูหราโอ่อ่า ความเยี่ยมยอดไม่มีวันถูกท้าทายได้ Titanic (1997)
typical Europeans prefer clothes with bright colors due to their climate conditions and luxurious taste, don't they?คนยุโรปชอบ เนื่องจากอากาศแบบนี้ ทำให้เค้าชอบ เสื้อผ้าสีสว่าง ๆ แล้วก็แบบมีรสนิยม ใช่มั้ย? Paris ei yeonin (2004)
Women are always weak when it comes to luxurious things.ผู้หญิงน่ะแพ้ของสวยๆ งามๆ พวกนี้ Innocent Steps (2005)
My luxurious life is over.ชีวิตเลิศหรูของผมได้จบลงแล้ว Dasepo Naughty Girls (2006)
This will be the best luxurious golf course ever!ว่าที่นี่จะเป็นสนามกอล์ฟที่หรูหราที่สุด ตลอดกาล Unstoppable Marriage (2007)
So luxurious and charismatic...ช่างดูดีแล้วก็ไม่เหมือนใครจริงๆ.. Unstoppable Marriage (2007)
That's too much of a luxurious life for a girl like you.มันออกจะเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยเกินไปสำหรบผู้หญิงแบบเธอ 9 Ends 2 Out (2007)
A luxurious European full course meal.มื้ออาหารแบบฟูลคอร์สแสนหรูหรา Episode #1.8 (2009)
As someone who's had long, luxurious locks Since I was a toddler in the pageant circuit,ในฐานะที่ฉัน มีผมยาว สวย ตั้งแต่เด็ก Hairography (2009)
I know you are used to more luxurious quarters, but that is not an excuse to be so rude.ข้ารู้ว่าท่านอยู่อย่างสบายกว่าในห้องของท่าน แต่นี่ไม่ใช่ข้ออ้างที่จะทำตัวหยาบคาย The Once and Future Queen (2009)
There is no safer or more luxurious place in all the world.ไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่จะปลอดภัย หรือหรูหราไปกว่าที่นี่อีกแล้ว Chuck Versus the Coup d'Etat (2010)
I would rather open a luxurious and vain wallet.ผมคงจะเลือกเปิดกระเป๋าตังที่หรูๆ และเงินออกง่าย One (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
luxuriousBrian's girlfriend often begs him to take her to luxurious restaurants.
luxuriousI can not feel at home in a luxurious hotel.
luxuriousThe hotel was luxurious beyond description.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โอ่อ่า(adj) luxurious, See also: magnificent, imposing, grand, stately, majestic, dignified and pretty, Example: ร้านอาหารริมน้ำแห่งนี้เป็นร้านอาหารที่หรูหรา โอ่อ่า และขายแพง, Thai Definition: สะสวยอย่างมีสง่า
ของฟุ่มเฟือย(n) luxury, See also: luxurious thing, Example: ในสภาวะเศรษฐกิจถดถอยเช่นนี้ รัฐบาลรณรงค์ให้ประชาชนลดการจับจ่ายซื้อของฟุ่มเฟือย เช่น น้ำหอมที่นำเข้าจากต่างประเทศ
คอสูง(adj) luxurious, See also: high-tasted, lavish, sumptuous, Example: ถ้าไม่อยากอมลูกกวาดจะซื้อข้าวพองกินก็ได้ห่อหนึ่งพอดี ถ้าคอสูงขึ้นไปหน่อยจะซื้อถั่วตัดกินยังได้ตั้งแผ่นหนึ่ง, Thai Definition: ชอบกินหรือใช้ของดีราคาแพง
โก้หรู(adj) luxurious, See also: elegant, comfortable, Syn. หรูหรา, หรู, Example: รถยนต์ที่โก้หรูย่อมเป็นเครื่องแสดงความภาคภูมิและความมีฐานะดีในสายตาของผู้คน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟุ่มเฟือย[fumfeūay] (adj) EN: extravagant ; prodigal ; lavish ; abundant ; luxurious ; excessive  FR: prodigue ; abondant ; surabondant ; à profusion ; extravagant
ของฟุ่มเฟือย[khøng fumfeūay] (n) EN: luxurious ; luxury ; kuxury goods  FR: luxe [m] ; objet de luxe [m] ; produit de luxe [m]
คอสูง[khøsūng] (adj) EN: luxurious
นิสัยฟุ่มเฟือย[nisai fumfeūay] (n, exp) EN: luxurious habits  FR: goût du luxe [m]
โอ่อ่า[ō-ā] (adj) EN: luxurious ; magnificent ; imposing ; grand ; stately ; majestic ; dignified and pretty  FR: imposant ; grandiose ; majestueux
หรู[rū] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
หรูหรา[rūrā] (x) EN: luxurious ; fancy ; magnificent ; gorgeous ; deluxe ; expensive ; costly ; sumptuous ; smart ; showy ; in great style  FR: fastueux ; luxueux ; majestueux ; magnifique ; somptueux ; splendide ; de luxe ; pompeux
สำรวย[samrūay] (adj) EN: foppish ; pleasure-loving ; luxurious ; extravagant ; idle

CMU English Pronouncing Dictionary
LUXURIOUS L AH0 G ZH ER1 IY0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
luxurious (j) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳs (l uh1 g zh u@1 r i@ s)
luxuriously (a) lˈʌgʒˈuəʳrɪəʳsliː (l uh1 g zh u@1 r i@ s l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
豪华[háo huá, ㄏㄠˊ ㄏㄨㄚˊ, / ] luxurious, #3,528 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Luxusauto {n}luxurious car; luxury car [Add to Longdo]
luxuriös; komfortabel; verschwenderisch {adj} | luxuriöser; komfortabler; verschwenderischer | am luxuriösesten; am komfortabelsten; am verschwenderischstenluxurious | more luxurious | most luxurious [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
絢爛華麗[けんらんかれい, kenrankarei] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling; magnificent [Add to Longdo]
絢爛豪華[けんらんごうか, kenrangouka] (n,adj-na) luxurious and gorgeous; splendid; dazzling [Add to Longdo]
豪華絢爛[ごうかけんらん, goukakenran] (adj-na,adj-no,adj-t,adv-to) luxurious and gorgeous [Add to Longdo]
豊潤[ほうじゅん, houjun] (adj-na,n) rich and prosperous; luxurious; abundant [Add to Longdo]
茂る(P);繁る[しげる, shigeru] (v5r,vi) to grow thickly; to be in full leaf; to be rampant; to luxuriate; to be luxurious; (P) [Add to Longdo]
奢る(P);傲る;驕る[おごる, ogoru] (v5r,vt) (1) (esp. 奢る) to give (someone) a treat; (v5r,vi) (2) to be extravagant; to live luxuriously; (3) (esp. 驕る 傲る) to be proud; to be haughty; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Luxurious \Lux*u"ri*ous\, a. [L. luxuriosus: cf. F. luxurieux.
   See {Luxury}.]
   Of or pertaining to luxury; ministering to luxury; supplied
   with the conditions of luxury; as, a luxurious life; a
   luxurious table; luxurious ease. " Luxurious cities. "
   --Milton. -- {Lux*u"ri*ous*ly}, adv. -- {Lux*u"ri*ous*ness},
   n.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 luxurious
   adj 1: displaying luxury and furnishing gratification to the
       senses; "an epicurean banquet"; "enjoyed a luxurious
       suite with a crystal chandelier and thick oriental rugs";
       "Lucullus spent the remainder of his days in voluptuous
       magnificence"; "a chinchilla robe of sybaritic
       lavishness" [syn: {epicurean}, {luxurious}, {luxuriant},
       {sybaritic}, {voluptuary}, {voluptuous}]
   2: rich and superior in quality; "a princely sum"; "gilded
     dining rooms" [syn: {deluxe}, {gilded}, {grand}, {luxurious},
     {opulent}, {princely}, {sumptuous}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top