ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

spill

S P IH1 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -spill-, *spill*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
spill(vi) หก, See also: ล้น, Syn. overflow, pour
spill(vt) ทำให้หก, See also: ทำหก, ทำล้น, Syn. overflow, pour
spill(vi) ทะลัก, See also: ล้นออกมา, ล้น
spill(n) การหกคะเมน, Syn. fall, tumble
spill(n) สิ่งที่หกล้น, Syn. overflow
spill(n) เศษไม้หรือกระดาษสำหรับจุดไฟ, Syn. lighter
spillage(n) การทำหก, See also: การล้นทะลัก, Syn. spilth, spillover
spillage(n) ปริมาณที่หก, See also: ปริมาณที่ล้นออกมา
spillway(n) ทางน้ำล้น, Syn. watercourse
spill out(phrv) ทำให้ล้นออก, See also: ทำให้หกจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spill(สพิล) { spilt/spilled, spilling, spills } vi., vt. (ทำให้) หก, ล้น, ทะลัก, หกคะเมน, กระเด็น, กระจาย n. สิ่งที่หก (ล้น, ทะลัก, กระเด็น, กระจาย) . -Phr. (spill the beans เปิดเผยความลับ), See also: spiller n.
spillage(สพิล'ลิจฺ) n. การทำหก (ล้น, ทะลัก, กระเด็น, กระจาย) , จำนวนหรือปริมาณที่หก (ล้น, ทะลัก, กระเด็น, กระจาย)
spillover(สพิล'โอเวอะ) n. การหก (ล้น, ทะลัก, กระเด็น, กระจาย) , สิ่งที่หก (ล้น, ทะลัก, กระเด็น, กระจาย)

English-Thai: Nontri Dictionary
spill(vi) ล้น, หก, ทะลัก, กระเด็น
spill(vt) ทำตก, ทำหก, สาด, ทำหล่น, ทำให้กระเด็น

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spillwayspillway, อาคารทางระบายน้ำล้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
spillway design floodspillway design flood, ปริมาณน้ำหลากออกแบบอาคารทางระบายน้ำล้น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And I am not going to stand here and see that thing cut open and see that little Kintner boy spill out all over the dock.ผมจะไม่ยืนอยู่ตรงนี่ เเล้วดูปลานั่นถูกผ่า... เเล้วก็เห็นเจ้าหนูคินท์เนอร์ ร่วงตุ้บลงมาบนท่าเรือนี่ Jaws (1975)
Always running around, letting my son's seeds spill out.ปล่อยให้เมล็ดพันธุ์ของลูกชายฉัน หลุดออกมาหมด The Joy Luck Club (1993)
Jennifer, give the soup to Mommy. I'm afraid you'll spill it.เจนนิเฟอร์เอาซุปให้แม่เถอะ เดี๋ยวเราจะทำมันหกซะก่อน The Joy Luck Club (1993)
You recently returned from a trip to Gotan, in Northern Africa and you just took a nasty spill because of some shoddy masonry work.เพิ่งกลับมาจากการเดินทางในโกทัน อาฟริกาเหนือ... ...แล้วก็เพิ่งสะดุดล้ม เพราะเดินผ่าน... ...กองวัสดุก่อสร้าง Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
Spill it!พ่นออกมาเลย Ace Ventura: When Nature Calls (1995)
It ain't too long till he hits one, spills the oil... and kills all the sea life in the North Atlantic.แล้วเพื่อนผมก็ต้องตกงาน Good Will Hunting (1997)
Now, as the water level rises, it spills over the watertight bulkheads... which, unfortunately, don't go any higher than E deck.ขณะระดับน้ำสูงขึ้น มันเอ่อล้นเข้ามาทางหัวเรือที่กันน้ำ ซึ่งไม่สูงขึ้นไปกว่าชั้น-อี Titanic (1997)
As she goes down by the head... the water will spill over the tops of the bulkheads at E deck... from one to the next, back and back.ถ้าส่วนหัวจมลงไปในน้ำ น้ำจะไหล่บ่าเข้าท่วมฝาที่กั้นช่วงชั้น-อี ทีละห้องจนถึงข้างหลัง ไม่มีทางยับยั้ง Titanic (1997)
Because I haven't. Lester, you're going to spill beer on the couch.ผมยังไม่ลืมนะ เลสเตอร์ คุณจะทำเบียร์หกใส่โซฟา American Beauty (1999)
He's come through a lot in his life- a couple of bad spills I thought had broken him.เขาผ่านอะไรมากมายในชีวิต เคราะห์ร้ายกระหน่ำ 2 ครั้งในชีวิต Unbreakable (2000)
If a dead man cooks for the customers, they'll be so surprised they might spill their noodles.ถ้าคนตายเป็นคนทำกับข้าวล่ะก็ พวกลูกค้าต้องตกใจแน่ๆเลย พวกเค้าคงทำก๋วยเตี๋ยวหก Yomigaeri (2002)
And a tide of anger and retribution will spill out into the night.และช่วงเวลาแห่งการโกรธแค้นและการตามล่าจะเกิดขึ้นในคืนนั้น Underworld (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spill400, 000 gallons of oil have spilled out of the pipeline.
spillAll of the milk was spilled.
spillBen acted out the scene of the waitress spilling soup in his lap.
spillDon't cry over spilled milk. [ Proverb ]
spillDon't spill the beans.
spillI am afraid he is going to spill the beans.
spillIf the tip was a dime in one glass, the waitress, in her haste to get the table ready for the next customer, would pick up the glass, the water would spill out, and that would be the end of it.
spillI'm afraid I spilled coffee on the tablecloth.
spillI spilled coffee on your tablecloth.
spillI spilled egg on the floor.
spillI spilled my coffee on the carpet.
spillI spilled some fruit juice on my new shirt.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระโตกกระตาก(v) spill the beans, See also: turn a hair, act rashly, breathe a word, let out a secret, Syn. แพร่งพราย, แพร่ข่าว, กระจายข่าว, Ant. ปิดปากเงียบ, Example: ถ้าขืนเอ็งกระโตกกระตากไปเดี๋ยวคนอื่นก็รู้ทั่วนะซี
กระฉอก(v) spill, See also: splash out, spatter, sprinkle, Syn. กระฉอกกระแฉก, หก, Example: น้ำกระฉอกเข้าไปในเรือ
หก(v) spill, See also: fall, splatter, Syn. ตก, กระฉอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใช้จ่ายเงินฟุ่มเฟือย[chaijāi ngoen fumfeūay] (v, exp) EN: waste money ; squander money ; throw one's money away  FR: gaspiller l'argent
หก[hok] (v) EN: spill ; fall ; splatter  FR: se renverser ; se répandre
ขนาบ[khanāp] (v) EN: castigate ; reprimand ; blame ; reprove ; condemn ; chastise ; chasten ; rebuke  FR: réprimander ; blâmer ; gronder ; sermonner ; houspiller ; admonester (litt.) ; gourmander (litt.) ; semoncer (litt.) ; tancer (litt.) ; morigéner (litt.)
กระฉอก[krachøk] (v) EN: spill ; splash ; spatter  FR: renverser
ล้น[lon] (v) EN: overflow ; overwhelm ; flow over the edge ; spill  FR: déborder
ผลาญทรัพย์[phlān sap] (v, exp) FR: gaspiller
เผย[phoēi] (v) EN: uncover ; disclose ; reveal ; give away ; leak out ; let out ; divulge ; betray ; reveal a secret ; ooze up ; let the cat out of the bag ; spill the beans  FR: dévoiler ; révéler ; divulguer
ผู้ผลาญทรัพย์[phū phlān sap] (n, exp) FR: gaspilleur [ m ] ; gaspilleuse [ f ]
เปลือง[pleūang] (v) EN: waste ; cost ; consume ; be consumed ; require ; lose ; spend ; be used up ; dissipate ; take up ; squander ; be extravagant with  FR: coûter ; dépenser ; prendre ; requérir ; nécessiter ; dilapider ; gaspiller
เปลืองเงิน[pleūang ngoen] (v, exp) EN: waste money ; squander money ; dissipate money  FR: dilapider l'argent ; dilapider les finances ; gaspiller l'argent

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
SPILL S P IH1 L
SPILLS S P IH1 L Z
SPILLED S P IH1 L D
SPILL'S S P IH1 L Z
SPILLER S P IH1 L ER0
SPILLAGE S P IH1 L IH0 JH
SPILLANE S P IH1 L AH0 N
SPILLERS S P IH1 L ER0 Z
SPILLING S P IH1 L IH0 NG
SPILLMAN S P IH1 L M AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
spill (v) spˈɪl (s p i1 l)
spills (v) spˈɪlz (s p i1 l z)
spilled (v) spˈɪld (s p i1 l d)
spillage (n) spˈɪlɪʤ (s p i1 l i jh)
spilling (v) spˈɪlɪŋ (s p i1 l i ng)
spillway (n) spˈɪlwɛɪ (s p i1 l w ei)
spillages (n) spˈɪlɪʤɪz (s p i1 l i jh i z)
spillover (n) spˈɪlouvər (s p i1 l ou v @ r)
spillways (n) spˈɪlwɛɪz (s p i1 l w ei z)
spillovers (n) spˈɪlouvəz (s p i1 l ou v @ z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
泼掉[pō diào, ㄆㄛ ㄉㄧㄠˋ, / ] spill [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Reservedatenträger { m } [ comp. ]spill volume [Add to Longdo]
Spillage { f }; verschüttete Mengespillage [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to, adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
じゃあじゃあ[jaajaa] (adv, adv-to) (on-mim) noisily (of water gushing, pouring, spilling, splashing, spraying, etc.) [Add to Longdo]
スピルオーバー[supiruo-ba-] (n) spillover [Add to Longdo]
溢流[いつりゅう, itsuryuu] (n, vs) overflow; spill [Add to Longdo]
原油流出[げんゆりゅうしゅつ, genyuryuushutsu] (n) (crude) oil spill [Add to Longdo]
垂らす[たらす, tarasu] (v5s, vt) (1) to dribble; to spill; (2) to suspend; to hang down; to slouch; to dangle; (P) [Add to Longdo]
転落(P);顛落[てんらく, tenraku] (n, vs) fall; degradation; slump; spill; (P) [Add to Longdo]
波及効果[はきゅうこうか, hakyuukouka] (n) ripple effect; spillover effect; propagation effect [Add to Longdo]
付け木[つけぎ, tsukegi] (n) spill (piece of wood for lighting) [Add to Longdo]
余水吐[よすいはき, yosuihaki] (n) spillway [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spill \Spill\, v. t. [imp. & p. p. {Spilt} (sp[i^]lt); p. pr. &
   vb. n. {Spilling}.]
   To cover or decorate with slender pieces of wood, metal,
   ivory, etc.; to inlay. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spill \Spill\ (sp[i^]l), v. t. [imp. & p. p. {Spilled}
   (sp[i^]ld), or {Spilt} (sp[i^]lt); p. pr. & vb. n.
   {Spilling}.] [OE. spillen, usually, to destroy, AS. spillan,
   spildan, to destroy; akin to Icel. spilla to destroy, Sw.
   spilla to spill, Dan. spilde, LG. & D. spillen to squander,
   OHG. spildan.]
   1. To destroy; to kill; to put an end to. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       And gave him to the queen, all at her will
       To choose whether she would him save or spill.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Greater glory think [it] to save than spill.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
   2. To mar; to injure; to deface; hence, to destroy by misuse;
    to waste. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       They [the colors] disfigure the stuff and spill the
       whole workmanship.          --Puttenham.
    [1913 Webster]
 
       Spill not the morning, the quintessence of day, in
       recreations.             --Fuller.
    [1913 Webster]
 
   3. To suffer to fall or run out of a vessel; to lose, or
    suffer to be scattered; -- applied to fluids and to
    substances whose particles are small and loose; as, to
    spill water from a pail; to spill quicksilver from a
    vessel; to spill powder from a paper; to spill sand or
    flour.
    [1913 Webster]
 
   Note: Spill differs from pour in expressing accidental loss,
      -- a loss or waste contrary to purpose.
      [1913 Webster]
 
   4. To cause to flow out and be lost or wasted; to shed, or
    suffer to be shed, as in battle or in manslaughter; as, a
    man spills another's blood, or his own blood.
    [1913 Webster]
 
       And to revenge his blood so justly spilt. --Dryden.
    [1913 Webster]
 
   5. (Naut.) To relieve a sail from the pressure of the wind,
    so that it can be more easily reefed or furled, or to
    lessen the strain.
    [1913 Webster]
 
   {Spilling line} (Naut.), a rope used for spilling, or
    dislodging, the wind from the belly of a sail. --Totten.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spill \Spill\ (sp[i^]l), n. [[root]170. Cf. {Spell} a splinter.]
   1. A bit of wood split off; a splinter. [Obs. or Prov. Eng.]
    [1913 Webster]
 
   2. A slender piece of anything. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A peg or pin for plugging a hole, as in a cask; a
      spile.
      [1913 Webster]
    (b) A metallic rod or pin.
      [1913 Webster]
    (c) A small roll of paper, or slip of wood, used as a
      lamplighter, etc.
      [1913 Webster]
    (d) (Mining) One of the thick laths or poles driven
      horizontally ahead on top of a set of the main
      timbering in advancing a level in loose ground.
 
   Syn: forepole; spile[4].
     [1913 Webster]
 
   3. A little sum of money. [Obs.] --Ayliffe.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Spill \Spill\, v. i.
   1. To be destroyed, ruined, or wasted; to come to ruin; to
    perish; to waste. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       That thou wilt suffer innocents to spill. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. To be shed; to run over; to fall out, and be lost or
    wasted. "He was so topful of himself, that he let it spill
    on all the company." --I. Watts.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 spill
   n 1: liquid that is spilled; "clean up the spills"
   2: a channel that carries excess water over or around a dam or
     other obstruction [syn: {spillway}, {spill}, {wasteweir}]
   3: the act of allowing a fluid to escape [syn: {spill},
     {spillage}, {release}]
   4: a sudden drop from an upright position; "he had a nasty spill
     on the ice" [syn: {spill}, {tumble}, {fall}]
   v 1: cause or allow (a liquid substance) to run or flow from a
      container; "spill the milk"; "splatter water" [syn:
      {spill}, {slop}, {splatter}]
   2: flow, run or fall out and become lost; "The milk spilled
     across the floor"; "The wine spilled onto the table" [syn:
     {spill}, {run out}]
   3: cause or allow (a solid substance) to flow or run out or
     over; "spill the beans all over the table" [syn: {spill},
     {shed}, {disgorge}]
   4: pour out in drops or small quantities or as if in drops or
     small quantities; "shed tears"; "spill blood"; "God shed His
     grace on Thee" [syn: {spill}, {shed}, {pour forth}]
   5: reveal information; "If you don't oblige me, I'll talk!";
     "The former employee spilled all the details" [syn: {spill},
     {talk}]
   6: reduce the pressure of wind on (a sail)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top