ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

connection

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -connection-, *connection*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
connection(vi) การเชื่อมกัน, Syn. attachment, joint
connection(n) ความสัมพันธ์, Syn. association, relationship

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
connection(คะเนค'เชิน) n. การเชื่อมต่อ, การเชื่อมผนึก, ความสัมพันธ์, พันธะ, วงศ์วานวงศ์ญาติมิตร, ญาติ, การสังวาส, Syn. juncture, union, associate
disconnectionn. การแยกออก, การไม่ต่อกัน, การไร้เหตุผล, การไม่เป็นระเบียบ, Syn. disconnexion

English-Thai: Nontri Dictionary
connection(n) การติดต่อ, ความสัมพันธ์, การเกี่ยวข้อง, การเกี่ยวดอง, ญาติ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
connectionการเชื่อมโยง [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
connection-orientedกำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connection-oriented networkเครือข่ายกำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
connectionlessไม่กำหนดการเชื่อมต่อ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
connectionless networkเครือข่ายไม่กำหนดการเชื่อมต่อ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Connectionการติดต่อ [การแพทย์]
Connection Factorsค่าสำหรับแก้ไข [การแพทย์]
Connection, Ground-Glassรอยต่อที่เป็นแก้วหยาบ [การแพทย์]
Connection, Reciprocalการติดต่อแบบ2ทาง [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Yes. Yes. In connection with the body that was found in a boat.ใช่ครับที่ว่าเกี่ยวข้องกับศพที่พบในเรือ Rebecca (1940)
- Have you formed any connection with any peaceniks, dissidents or other unofficial groups of that nature?- คุณเชื่อมต่อใด ๆ ที่เกิดขึ้น กับใด ๆ peaceniks ต่อต้านหรือกลุ่มที่ไม่เป็นทางการอื่น ๆ ในลักษณะที่? The Russia House (1990)
I've included everything in my statement but I doubt very much that Chief Sterns is taking this possible connection seriously.เราได้รวมทุกอย่างในคำสั่งของฉัน ... ... แต่ฉันสงสัยมากว่าหัวหน้าบุกบั่น ... ... คือการเชื่อมต่อที่เป็นไปได้นี้อย่างจริงจัง Teenage Mutant Ninja Turtles (1990)
Their connection with each other had more to do with hope than joy or luck.ความสัมพันธ์ของพวกเธอแต่ละคน มีมากกว่าแค่ความหวัง... มากกว่าความสุขหรือโชคดี The Joy Luck Club (1993)
We're trying to find a connection in these deaths.ใช่ Deep Throat (1993)
I'm allowed to continue my work because I've made connections in Congress.- ใคร ? ฉันไม่เข้าใจ - ใครบางคนที่มีอำนาจเหนือกว่า Deep Throat (1993)
After that, we'll have to break the connection to avoid any danger to the system.ถ้าเกินนั้น, เราต้องตัดการติดต่อเพื่อสกัดกั้น ความเสียหายที่อาจเกิดกับระบบ Ghost in the Shell (1995)
We've already checked out local police records, and no matter how hard we looked we couldn't find any connection with Gavel.จากที่เราได้ตรวจสอบบันทึกของตำรวจพื้นที่, ได้ผลเหมือนเคย จับต้นชนปลายไม่ถูก ไม่พบเลยว่าเขาเกี่ยวข้องกับแกเวล Ghost in the Shell (1995)
Connection check to backup brain okay.เชื่อมระบบไปยังส่วนสมอง เรียบร้อย Ghost in the Shell (1995)
And now to be prevented by the upstart pretensions of a young woman without family, connections or fortune?และตอนนี้มันถูกขัดขวางโดยการหลอกลวงที่เอาแต่ได้ ของหญิงสาวคนนึงที่ไร้ครอบครัว Episode #1.6 (1995)
I think that there's a connection between the readings and the hallucinations, like they're all part of a defensive reaction, some sort of immune system.ฉันคิดว่าค่าที่วัดได้กับภาพที่คุณเห็นมันเกี่ยวข้องกัน -มันเป็นปฎิกริยาตอบโต้ Event Horizon (1997)
It's hard to explain. There was an instant connection this simpatico.มันอธิบายยากน่ะ ก็ประมาณว่า ใช่เลย อะไรทำนองนั้น The Story of Us (1999)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
connectionAgain, we can see this approach as deriving from Matthew Arnold's idea that everywhere there is connection.
connectionDo any of you have anything to say in connection with this?
connectionDo you have anything to say in connection with this?
connectionHe got the job by virtue of his father's connections.
connectionHe has no connection with this affair.
connectionHe has powerful connections in the publishing.
connectionHe made a speech in connection with world peace.
connectionHe professes that he had no connection with that affair.
connectionIf this train is delayed, we shall miss our connection at Kobe.
connectionI have no connection the matter.
connectionIn connection with this I can only reply, "it is just as you say."
connectionIn getting her present job, she made capital of her father's connections.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สัมพันธ์(n) relatedness, See also: connection
สนธิ(n) connection, See also: junction, joint, intercourse, Syn. ที่ต่อ, การติดต่อ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สะพาน(n) bridge, See also: connection, Syn. ตะพาน, Example: กลุ่มบุคคลเหล่านี้จะเป็นสะพานที่จะเชื่อมโยงให้รู้ว่า จะสามารถตามตัวแก๊งซามูไรแก๊งนี้ได้ที่ไหน, Thai Definition: สื่อเชื่อมโยง
สัมพันธ์(n) relations, See also: connections, relationships, link, association, Syn. สัมพันธน์, Example: เพื่อนกันควรจะรักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเพื่อนเอาไว้, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
อุปพันธ์(n) connection, See also: joining, Syn. การติดต่อ, การร่วม, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
สันธาน(n) connection, See also: involvement, Thai Definition: ความเกี่ยวข้องพัวพันกัน
ความเกี่ยวข้องกัน(n) association, See also: connection, relation, Syn. ความสัมพันธ์, ความเกี่ยวพัน, Example: คนในหมู่บ้านมีความเกี่ยวข้องกันทางเครือญาติ
ความเกี่ยวเนื่อง(n) connection, See also: relation, Syn. ความเกี่ยวพัน, ความเชื่อมโยง, ความเกี่ยวข้อง, Example: งานหัตถกรรมและศิลปหัตถกรรมมีความเกี่ยวเนื่องกับวิถีชีวิตของคนไทยมาช้านาน
ความผูกพัน(n) relationship, See also: connection, Syn. ความสัมพันธ์, Example: เพื่อนสองคนนี้มีความผูกพันกันมานาน
จุดต่อ(n) joint, See also: connection, juncture, junction, knot, link, Syn. รอยต่อ, รอยเชื่อม, Example: จุดต่อของท่อน้ำอยู่ใต้ดิน, Count Unit: จุด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จุดต่อ[jut tø] (n, exp) EN: joint ; connection ; juncture ; junction ; knot ; link  FR: point de contact [ m ]
การเชื่อมต่อ[kān cheūamtø] (n) EN: connection ; link-up ; networking
การเชื่อมต่อเครือข่าย[kān cheūamtø khreūakhāi] (n, exp) EN: network connection
การติดต่อ[kān tittø] (n) EN: communication ; contact ; intercourse ; connection  FR: connexion [ f ] ; contact [ m ]
คอนเน็คชั่น[khønnekchan] (n) EN: connection  FR: connexion [ f ]
ความเชื่อมโยง[khwām cheūamyōng] (n) EN: connection ; correlation
ความเกี่ยวเนื่อง[khwām kīoneūang] (n) EN: connection ; relation
ความผูกพัน[khwām phūkphan] (n) EN: relationship ; connection ; ties
ความสัมพันธ์[khwām samphan] (n) EN: relation ; association ; involvement ; connection ; relationship  FR: relation [ f ] ; association [ f ]
ความสัมพันธ์ทางธุรกิจ[khwām samphan thāng thurakit] (n, exp) EN: business connection

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
connection
connections

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
connection
connections

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ,   /  ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch #778 [Add to Longdo]
联系[lián xì, ㄌㄧㄢˊ ㄒㄧˋ,   /  ] connection; contact; relation; in touch with; to integrate; to link; to touch #778 [Add to Longdo]
联通[lián tōng, ㄌㄧㄢˊ ㄊㄨㄥ,   /  ] connection; link; to link together #3,855 [Add to Longdo]
接通费[jiē tōng fèi, ㄐㄧㄝ ㄊㄨㄥ ㄈㄟˋ,    /   ] connection charge [Add to Longdo]
无连接[wú lián jiē, ㄨˊ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ,    /   ] connectionless [Add to Longdo]
联结主义[lián jié zhǔ yì, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] connectionism [Add to Longdo]
连结主义[lián jié zhǔ yì, ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ,     /    ] connectionism [Add to Longdo]
面向连接[miàn xiàng lián jiē, ㄇㄧㄢˋ ㄒㄧㄤˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄧㄝ,     /    ] connection-oriented [Add to Longdo]

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
連絡[れんらく, renraku] TH: การติดต่อ  EN: connection
関係[かんけい, kankei] TH: ความเกี่ยวเนื่อง  EN: connection

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abfallzeit { f }connection timeout [Add to Longdo]
Ankopplung { f } (an)connection (to); linking up (to; with) [Add to Longdo]
Anschaltzeit { f }connection time [Add to Longdo]
Anschluss { m }; Verbindung { f } | Anschlüsse { pl }; Verbindungen { pl } | elektrische Anschlüsse { pl }connection | connections | electrical connections [Add to Longdo]
Anschlusskabel { n }connection cable [Add to Longdo]
Anschlussmöglichkeit { f }connection available [Add to Longdo]
Anschlussrohr { n }connection pipe [Add to Longdo]
Anschlussschraube { f } [ techn. ]connection bolt [Add to Longdo]
Anschlussteile { pl }connection parts [Add to Longdo]
Befestigungsplatte { f }connection plate [Add to Longdo]
Informationsverbindung { f }connection of information [Add to Longdo]
Öse { f } für Handschlaufenconnection for hand strap [Add to Longdo]
Verbindungsabbau { m }connection clearing [Add to Longdo]
Verbindungsaufbau { m }connection establishment [Add to Longdo]
Verbindungsentgelt { n }connection fee; connection charges; communication charges [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
関連(P);関聯[かんれん, kanren] (n, adj-no, vs, suf) relation; connection; relevance; (P) #166 [Add to Longdo]
関係[かんけい, kankei] (n, vs, adj-no) (1) relation; relationship; connection; (2) participation; involvement; concern; (3) influence; effect; (n, vs) (4) sexual relations; sexual relationship; (n-suf) (5) related to ...; connected to ...; (P) #259 [Add to Longdo]
連絡(P);聯絡[れんらく, renraku] (vs, adj-no) (1) (See ご連絡) to contact; to get in touch; (n) (2) contacting; getting in touch; communication; call; message; (3) connection; coordination; junction; (adj-no) (4) intercalary; intercalaris; internuncial; (P) #1,171 [Add to Longdo]
伝;伝手[つて, tsute] (n) intermediary; influence; good offices; connections; someone to trust; go-between; pull #1,400 [Add to Longdo]
接続[せつぞく, setsuzoku] (n, vs) (1) connection; attachment; union; join; joint; link; (2) changing trains; (3) (abbr) (See 接続語) conjunction; (P) #1,701 [Add to Longdo]
連結[れんけつ, renketsu] (n, vs, adj-na, adj-no) concatenation; coupling; connection; linking; consolidation (e.g. of company accounts); (P) #3,025 [Add to Longdo]
交渉[こうしょう, koushou] (n, vs, adj-no) (1) negotiations; discussions; (2) connection; (P) #3,104 [Add to Longdo]
[ゆかり, yukari] (n) (uk) related to (some place); affinity; connection #3,129 [Add to Longdo]
縁;江に(ateji)[えん(縁);えにし(縁);えに;え(縁), en ( heri ); enishi ( heri ); eni ; e ( heri )] (n) (1) fate; destiny (esp. as a mysterious force that binds two people together); (2) relationship (e.g. between two people); bond; link; connection; (3) family ties; affinity; (4) (えん only) opportunity; chance (to meet someone and start a relationship); (5) (えん only) { Buddh } (See 因・2) pratyaya (indirect conditions, as opposed to direct causes); (6) (えん only) (also written as 椽) narrow open-air veranda #3,129 [Add to Longdo]
係(P);係り[かかり, kakari] (n) (1) (esp. 係) (See 掛かり・かかり・5) charge; duty; person in charge; official; clerk; (2) { ling } (esp. 係り) (See 係り結び) connection; linking; (P) #3,956 [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
いもづる接続[いもづるせつぞく, imodurusetsuzoku] daisy chain connection [Add to Longdo]
インターネット接続[インターネットせつぞく, inta-netto setsuzoku] Internet connection [Add to Longdo]
コネクショニスト[こねくしょにすと, konekushonisuto] connectionist [Add to Longdo]
コネクショニズム[こねくしょにずむ, konekushonizumu] connectionism [Add to Longdo]
コネクションオリエンテッド[こねくしょん'おりえんてっど, konekushon ' orienteddo] connection oriented [Add to Longdo]
コネクショントラヒック記述子[コネクショントラヒックきじゅつし, konekushontorahikku kijutsushi] connection traffic descriptor [Add to Longdo]
コネクションプロビジョニング[こねくしょんぷろびじょにんぐ, konekushonpurobijoningu] connection provisioning [Add to Longdo]
コネクションレス[こねくしょんれす, konekushonresu] connectionless [Add to Longdo]
コネクションレス型[コネクションレスがた, konekushonresu gata] connectionless communication [Add to Longdo]
コネクションレス型ネットワーク伝送[こねくしょんれすがたネットワークでんそう, konekushonresugata nettowa-ku densou] connectionless-mode (network communications) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Connection \Con*nec"tion\, n. [Cf. {Connexion}.]
   1. The act of connecting, or the state of being connected;
    the act or process of bringing two things into contact;
    junction; union; as, the connection between church and
    state is inescapable; the connection of pipes of different
    diameters requires an adapter.
 
   Syn: link, connectedness.
     [1913 Webster]
 
   2. That which connects or joins together; bond; tie.
    [1913 Webster]
 
   3. any relationship between things or events; association;
    alliance; as, a causal connection between interest rates
    and stock prices.
 
   Syn: relation.
     [PJC]
 
        He [Algazel] denied the possibility of a known
        connection between cause and effect. --Whewell.
     [1913 Webster]
 
        The eternal and inseparable connection between
        virtue and happiness.        --Atterbury.
     [1913 Webster]
 
        Any sort of connection which is perceived or
        imagined between two or more things. --I. Taylor.
     [1913 Webster]
 
   4. A relation; esp. a person connected with another by
    marriage rather than by blood; -- used in a loose and
    indefinite, and sometimes a comprehensive, sense.
    [1913 Webster]
 
   4. The persons or things that are connected; as, a business
    connection; the Methodist connection.
    [1913 Webster]
 
       Men elevated by powerful connection. --Motley.
    [1913 Webster]
 
       At the head of a strong parliamentary connection.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
       Whose names, forces, connections, and characters
       were perfectly known to him.     --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   5. something that connects other objects.
 
   Syn: connexion, connector, connecter, connective.
     [PJC]
 
   6. (usually plural) an acquaintance or acquaintances who are
    influential or in a position of power and to whom you are
    connected in some way (as by family or friendship); as, he
    has powerful connections.
    [WordNet 1.5]
 
   7. a communications channel; as, my cell phone had a bad
    connection.
    [WordNet 1.5]
 
   8. (Transportation) a vehicle in which one may continue a
    journey after debarking from another vehicle; the
    departing vehicle of a {connection[9]}; as, my connection
    leaves four hours after my arrival; I missed my
    connection.
 
   Note: A connection may be more specifically referred to as a
      {connecting flight}, a {connecting train}, etc.
      [PJC]
 
   9. (Transportation) the scheduled arrival of one vehicle and
    departure of a second, sufficiently close in time and
    place to allow the departing vehicle serve as a means of
    continuing a journey begun or continued in the first
    vehicle; as, we can get a connection at Newark to continue
    on to Paris; -- most commonly used of airplanes, trains,
    and buses arriving and departing at the same terminal.
    [PJC]
 
   10. (Transportation) the transfer of a passenger from one
     vehicle to another to continue a journey; as, the
     connection was made in Copenhagen; -- most commonly of
     scheduled transportation on common carriers.
     [PJC]
 
   11. (Commerce) a vendor who can supply desired materials at a
     favorable price, or under conditions when other sources
     are unavailable; as, to get a bargain from one's
     connection in the jewelry trade; to have connections for
     the purchase of marijuana; -- often used in the pl..
     [PJC]
 
   12. (Psychol.) the process of bringing ideas or events
     together in memory or imagination.
 
   Syn: association, connection, connexion.
     [WordNet 1.5]
 
   {In this connection}, in connection with this subject.
 
   Note: [A phrase objected to by some writers.]
      [1913 Webster]
 
   Note: This word was formerly written, as by Milton, with x
      instead of t in the termination, connexion, and the
      same thing is true of the kindred words inflexion,
      reflexion, and the like. But the general usage at
      present is to spell them connection, inflection,
      reflection, etc.
 
   Syn: Union; coherence; continuity; junction; association;
     dependence; intercourse; commerce; communication;
     affinity; relationship.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 connection
   n 1: a relation between things or events (as in the case of one
      causing the other or sharing features with it); "there was
      a connection between eating that pickle and having that
      nightmare" [syn: {connection}, {connexion},
      {connectedness}] [ant: {unconnectedness}]
   2: the state of being connected; "the connection between church
     and state is inescapable" [syn: {connection}, {link},
     {connectedness}] [ant: {disconnectedness}, {disconnection},
     {disjunction}, {disjuncture}]
   3: an instrumentality that connects; "he soldered the
     connection"; "he didn't have the right connector between the
     amplifier and the speakers" [syn: {connection}, {connexion},
     {connector}, {connecter}, {connective}]
   4: (usually plural) a person who is influential and to whom you
     are connected in some way (as by family or friendship); "he
     has powerful connections"
   5: the process of bringing ideas or events together in memory or
     imagination; "conditioning is a form of learning by
     association" [syn: {association}, {connection}, {connexion}]
   6: a connecting shape [syn: {connection}, {connexion}, {link}]
   7: a supplier (especially of narcotics)
   8: shifting from one form of transportation to another; "the
     plane was late and he missed his connection in Atlanta" [syn:
     {connection}, {connexion}]
   9: the act of bringing two things into contact (especially for
     communication); "the joining of hands around the table";
     "there was a connection via the internet" [syn: {joining},
     {connection}, {connexion}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top