ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exultation

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exultation-, *exultation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exultation(n) ความปิติยินดี, See also: ความยินดี, ความหรรษา, Syn. delight, happiness, joy

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exultation(อิกซัลเท'เชิน) adj. การรื่นเริงมาก, ความดีอกดีใจมาก, Syn. exultance

English-Thai: Nontri Dictionary
exultation(n) ความปีติยินดี, ความปราโมทย์, ความยินดีปรีดา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ปีติ[pīti] (n) EN: elation ; exultation ; joy ; rejoicing  FR: joie [ f ] ; plaisir [ m ]
ปราโมทย์[prāmōt] (n) EN: jubilation ; joy ; exultation ; delight ; happiness  FR: jubilation [ f ] ; exaltation [ f ] ; joie [ f ]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exultation

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
大喜[dà xǐ, ㄉㄚˋ ㄒㄧˇ,  ] exultation #12,327 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
快哉[かいさい, kaisai] (n) joy; exultation [Add to Longdo]
快哉を叫ぶ[かいさいをさけぶ, kaisaiwosakebu] (exp, v5b) to shout with exultation; to shout for joy [Add to Longdo]
歓天喜地[かんてんきち, kantenkichi] (n, adj-no) great joy; jubilation; exultation [Add to Longdo]
雀躍[じゃくやく, jakuyaku] (n, vs) leaping for joy; exultation [Add to Longdo]
法悦[ほうえつ, houetsu] (n) religious exultation; ecstasy [Add to Longdo]
謳歌[おうか, ouka] (n, vs) rejoicing; glorification; exultation; celebration; enjoyment; singing praises [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exultation \Ex`ul*ta"tion\ (?; 277), n. [L. exsultatio: cf. F.
   exultation.]
   The act of exulting; lively joy at success or victory, or at
   any advantage gained; rapturous delight; triumph.
   [1913 Webster]
 
      His bosom swelled with exultation.    --Prescott.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exultation
   n 1: a feeling of extreme joy [syn: {exultation}, {jubilance},
      {jubilancy}, {jubilation}]
   2: the utterance of sounds expressing great joy [syn:
     {exultation}, {rejoicing}, {jubilation}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top