ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

merriment

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -merriment-, *merriment*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
merriment[N] ความสนุกสนาน, See also: ความรื่นเริง, ความครึกครื้น, ความเฮฮา, Syn. gaiety, joyfulness, Ant. gloom, sadness

English-Thai: Nontri Dictionary
merriment(n) ความรื่นเริง,ความร่าเริง,ความสนุกสนาน,ความครึกครื้น

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Bring merriment to your experiment.นำพาไปสู่การทดลอง ที่แสนสนุกสนาน The Body and the Bounty (2010)
Get ready for a wonderful life of merriment and joy.พร้อมสำหรับชีวิต แห่งความสนุกสนาน หรรษา Wedding (2011)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ความรื่นเริง[N] merriment, See also: amusement, mirth, hilarity, festivity, joviality, revelry, Syn. ความบันเทิง, ความสนุกสนาน, Example: งานวัดประจำปีจะมีมหรสพต่างๆ เพื่อความรื่นเริงและมีร้านค้ามากมายออกร้านเพื่อขายอาหารและสินค้า
ปราโมทย์[N] happiness, See also: merriment, delight, joy, jubilation, exultation, Syn. ปราโมช, ความบันเทิงใจ, ความปลื้มใจ, ความหรรษา, ความสำราญ, ความปิติยินดี, Example: ข้าพระพุทธเจ้าทั้งหลายมีความปีติปราโมทย์เป็นล้นพ้นที่ได้มาเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท
ความบันเทิง[N] merriment, See also: enjoyment, delight, joy, jubilation, hilarity, Syn. ความเบิกบานใจ, ความรื่นเริงใจ, ความสนุกสนาน, Example: ผู้ร่วมงานกำลังสรวลเสเฮฮากันด้วยความบันเทิงเต็มที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ความรื่นเริง [n.] (khwām reūnroēng) EN: merriment ; amusement ; mirth ; hilarity ; festivity ; joviality ; revelry   FR: gaieté [f] ; joie [f] ; amusement [m] ; enjouement [m]

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
merriment    (n) mˈɛrɪmənt (m e1 r i m @ n t)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Belustigung {f} | Belustigungen {pl}merriment | merriments [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
歓楽[かんらく, kanraku] (n) pleasure; merriment [Add to Longdo]
巣替え;巣換え[すがえ, sugae] (n) (1) changing nests; (2) (obsc) changing one's place of merriment [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Merriment \Mer"ri*ment\, n.
   Gayety, with laughter; mirth; frolic. "Follies and light
   merriment." --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      Methought it was the sound
      Of riot and ill-managed merriment.    --Milton.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 merriment
   n 1: a gay feeling [syn: {gaiety}, {merriment}]
   2: activities that are enjoyable or amusing; "I do it for the
     fun of it"; "he is fun to have around" [syn: {fun},
     {merriment}, {playfulness}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top