Search result for

fag

(79 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -fag-, *fag*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
fag[N] บุหรี่ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. cigarette
fag[N] เด็กนักเรียนผู้ชายที่มีหน้าที่คอยซื้อของให้นักเรียนรุ่นพี่, Syn. errand boy
fag[VI] เหนื่อยจากการทำงาน, See also: ทำงานอย่างอาบเหงื่อต่างน้ำ, ทำงานที่เหนื่อยยาก, Syn. exhaust
fag[N] เด็กรับใช้, See also: เด็กนักเรียนที่มีงานพิเศษคือ การวิ่งซื้อของให้เจ้านาย, Syn. errand boy
fag[N] สิ่งที่น่าเบื่อ, See also: งานที่น่าเบื่อ, Syn. tediousness, weariness
fag[N] ชายรักร่วมเพศ (คำไม่เป็นทางการ), Syn. homosexuality
fag[SL] บุหรี่, Syn. faggerette
fag[SL] ชายรักร่วมเพศ
fag[SL] งานที่ยากลำบาก
fagot[N] ผู้รักร่วมเพศชาย (คำสแลง), See also: เกย์, Syn. male homosexual

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
fag(แฟก) {fagged,fagging,fags} vt.ทำให้หมดกำลัง,บีบบังคับให้รับใช้,ฝนให้กร่อนหรือสึก. vi. หมดกำลัง,เมื่อยล้า,ทำงานอาบเหงื่อต่างน้ำ. -n. งานหนัก,ความเหน็ดเหนื่อย,บุหรี่,ผู้รักร่วมเพศชาย,มัดฟืน
leafage(ลี'ฟิจฺ) n. ใบไม้
wharfage(วอร์ฟ'ฟิจฺ) n. การใช้ท่าเรือ,ค่าจอดท่าเรือ,ค่าท่า,ค่าธรรมเนียมการใช้ท่าเรือ

English-Thai: Nontri Dictionary
fag(n) งานหนัก,ขี้ข้า,เด็กรับใช้,บุหรี่
fag(vi) หมดแรง,หมดกำลัง,เหนื่อย,อ่อนล้า,เมื่อยล้า
faggot(n) เศษเหล็ก,เหล็กท่อน,มัดฟืน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Fagaceaeฟากาซี [TU Subject Heading]
Fagalesฟากาเลส [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
fagged (n) เกย์, ชายที่รักใคร่เพศเดียวกัน
See also: S. gay, R. fag

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You, vile two-faced faggot!ตลบตะแลงเก่งนักใช่ไหม Portrait of a Beauty (2008)
You filthy faggot!เจ้าจิตรกรลามก Portrait of a Beauty (2008)
- In fact... creeps me out just bein' around you fags.- จริง ๆ แล้ว... คลานมาหาฉันก็ทำให้พวกแกตุ๊ดแล้ว Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
Well, you can dress up like a faggot if you want. Not me.อ้อ คุณอยากจะแต่งตัวเหมือนพวกกะเทยก็เชิญ ไม่ใช่ผม Pilot (2008)
and commercial aircraft since FAgrounded.as st privateแล้วเครื่องบินพาณิช จากนั้นก็เลยเป็นของเอกชน Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
'Course, he turned out to be a fag.เพราะเค้าเปลี่ยนไปเป็นพวกรักร่วมเพศแล้ว I Agree, It Wasn't Funny (2009)
§ And he likes his fags the best §แล้วเขาก็ชอบเด็กรับใช้ของเขา ดีไหม? It's a Terrible Life (2009)
I'm not a fag, man.ฉันไม่ใช่ตุ๊ดนะ Dare (2009)
He's a total faggot.อีนั่นมันตุ๊ด Dare (2009)
You're a fag too, aren't you?นายเองก็เป็นตุ๊ด ใช่มั้ย Dare (2009)
You're acting like a total faggot.ทำตัวเหมือนตุ๊ดร่าน Dare (2009)
You wouldn't mind lighting my fag?จุดบุหรี่ให้แม่หน่อย Nowhere Boy (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
fagHe was completely fagged out.
fagHe bound twigs in faggots.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกย์[N] gay, See also: fag, queer, homosexual, Example: สาเหตุการติดโรคเอดส์ในคนไข้ที่ตรวจพบในเมืองไทย เกือบทั้งหมดเป็นเกย์ซึ่งมีเพศสัมพันธ์กับชาวต่างชาติ, Count unit: คน, Thai definition: คนรักร่วมเพศ, พวกรักร่วมเพศ, Notes: (อังกฤษ)
ฟืน[N] firewood, See also: fagot, Syn. เชื้อฟืน, Example: เขาไปหาฟืนมาเก็บไว้เยอะๆ เพื่อให้ภริยาอยู่ไฟหลังคลอดบุตร, Count unit: เรียกตามลักษณะ เช่น อัน, ดุ้น, ท่อน, ชิ้น, Thai definition: ไม้สำหรับใช้เป็นเชื้อไฟ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟืน[n. exp.] (feūn) EN: firewood ; fagot   FR: bûche [m] ; bois de chauffage [m]
การแต่งผม[n. exp.] (kān taeng phom) FR: coiffage [m] ; frisage [m] (r.)
เครื่องทำความร้อน[n. exp.] (khreūang tham khwāmrøn) EN: heater   FR: radiateur [m] ; appareil de chauffage [m]
มัด[n.] (mat) EN: [classifier : bundles ; bunches ; packages ; parcels ; faggots ; truss ; sheaves]   FR: [classificateur : liasses, fagots, bouquets, bottes, gerbes ...]

CMU English Pronouncing Dictionary
FAG    F AE1 G
FAGG    F AE1 G
FAGS    F AE1 G Z
FAGAN    F EY1 G AH0 N
FAGEN    F AE1 G AH0 N
FAGER    F EY1 G ER0
FAGIN    F EY1 G IH2 N
FAGGOT    F AE1 G AH0 T
FAGLEY    F AE1 G L IY0
FAGOTH    F AE1 G AH0 TH

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
fag    (v) (f a1 g)
fags    (v) (f a1 g z)
fagged    (v) (f a1 g d)
faggot    (n) (f a1 g @ t)
fag-end    (n) - (f a1 g - e n d)
fagging    (v) (f a1 g i ng)
faggots    (n) (f a1 g @ t s)
fag-ends    (n) - (f a1 g - e n d z)

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Fagot (n ) บาสซูน (เครื่องดนตรีชนิดหนึ่ง อยู่ในประเภทเครื่องเป่าลมไม้ ให้เสียงต่ำ)
See also: R. Fagotte

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Fagott {n} [mus.] | Fagotte {pl}bassoon | bassoons [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffage,-s(n) le, = เครื่องทำความร้อนในห้อง หรือ ในอาคาร เช่น chauffage au gaz =เครื่องทำความร้อนด้วยแก๊ส, chauffage au fioul = เครื่องทำความร้อนด้วยน้ำมัน, chauffage à l'électricité = เครื่องทำควมร้อนด้วยไฟฟ้า, See also: A. la climatisation,

Japanese-English: EDICT Dictionary
もく[, moku] (n) (from a reversal of くも) (See 雲・くも) cigarette; cig; smoke; fag [Add to Longdo]
アルファギーク;アルファ・ギーク[, arufagi-ku ; arufa . gi-ku] (n) {comp} alpha geek (var. of computer nerd) [Add to Longdo]
コントラファゴット[, kontorafagotto] (n) contrabassoon (ita [Add to Longdo]
スルファグアニジン[, surufaguanijin] (n) sulfaguanidine [Add to Longdo]
ファゴッティングステッチ[, fagotteingusutecchi] (n) fagot-stitch; fagotting stitch [Add to Longdo]
ファゴット[, fagotto] (n) bassoon (ita [Add to Longdo]
ブナ科[ブナか, buna ka] (n) (See ぶなの木) Fagaceae (plant family); beech [Add to Longdo]
ホスファゲン[, hosufagen] (n) phosphagen [Add to Longdo]
モアイテングハギ[, moaitenguhagi] (n) horseface unicornfish (Naso fageni, species of Indo-West Pacific tang) [Add to Longdo]
蕎麦[そば(P);そばむぎ;そまむぎ, soba (P); sobamugi ; somamugi] (n) (1) (uk) buckwheat (Fagopyrum esculentum); (2) (そば only) (See 蕎麦切り) soba; Japanese buckwheat noodles; (P) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jú, ㄐㄩˊ, ] Fagus sylvatica [Add to Longdo]
[bēi, ㄅㄟ, ] Fagus sylvatica [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (7 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fag \Fag\ (f[a^]g) n.
   1. A knot or coarse part in cloth; a flaw. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. A cigarette. [slang]
    [PJC]
 
   3. A fag end in a cloth.
    [PJC]
 
   4. A drudge.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 fag \fag\ (f[a^]g), n.
   A male homosexual; -- always used disparagingly and
   considered offensive. Shortened form of {faggot}. [Slang,
   disparaging.]
 
   Syn: faggot.
     [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fag \Fag\, v. i. [imp. & p. p. {Fagged} (f[a^]gd); p. pr. & vb.
   n. {Fagging} (f[a^]g"g[i^]ng).] [Cf. LG. fakk wearied, weary,
   vaak slumber, drowsiness, OFries. fai, equiv. to f[=a]ch
   devoted to death, OS. f[=e]gi, OHG. feigi, G. feig, feige,
   cowardly, Icel. feigr fated to die, AS. f[=ae]ge, Scot. faik,
   to fail, stop, lower the price; or perh. the same word as E.
   flag to droop.]
   1. To become weary; to tire.
    [1913 Webster]
 
       Creighton withheld his force till the Italian began
       to fag.                --G.
                          Mackenzie.
    [1913 Webster]
 
   2. To labor to wearness; to work hard; to drudge.
    [1913 Webster]
 
       Read, fag, and subdue this chapter.  --Coleridge.
    [1913 Webster]
 
   3. To act as a fag, or perform menial services or drudgery,
    for another, as in some English schools.
    [1913 Webster]
 
   {To fag out}, to become untwisted or frayed, as the end of a
    rope, or the edge of canvas.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Fag \Fag\, v. t.
   1. To tire by labor; to exhaust; as, he was almost fagged
    out.
    [1913 Webster]
 
   2. Anything that fatigues. [R.]
    [1913 Webster]
 
       It is such a fag, I came back tired to death. --Miss
                          Austen.
    [1913 Webster]
 
   {Brain fag}. (Med.) See {Cerebropathy}.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 fag
   n 1: offensive term for an openly homosexual man [syn: {fagot},
      {faggot}, {fag}, {fairy}, {nance}, {pansy}, {queen},
      {queer}, {poof}, {poove}, {pouf}]
   2: finely ground tobacco wrapped in paper; for smoking [syn:
     {cigarette}, {cigaret}, {coffin nail}, {butt}, {fag}]
   v 1: act as a servant for older boys, in British public schools
   2: work hard; "She was digging away at her math homework";
     "Lexicographers drudge all day long" [syn: {labor}, {labour},
     {toil}, {fag}, {travail}, {grind}, {drudge}, {dig}, {moil}]
   3: exhaust or get tired through overuse or great strain or
     stress; "We wore ourselves out on this hike" [syn: {tire},
     {wear upon}, {tire out}, {wear}, {weary}, {jade}, {wear out},
     {outwear}, {wear down}, {fag out}, {fag}, {fatigue}] [ant:
     {freshen}, {refresh}, {refreshen}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 FAG
     FernmeldeAnlagenGesetz telecommunication, Germany
     

From Danish-English Freedict dictionary [fd-dan-eng]:

 fag
   branch; compartment; department; pigeonhole; section; speciality
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top