ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

或许

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -或许-, *或许*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
或许[huò xǔ, ㄏㄨㄛˋ ㄒㄩˇ, / ] perhaps; maybe, #2,044 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Perhaps I'd better go away.[CN] 或许我该走 Baltic Deputy (1937)
I appreciate your offer, but maybe you'd better go.[CN] 谢谢你的好意 但是或许你最好离开 The Awful Truth (1937)
Or maybe someone else. ls it, sugar pie?[CN] 或许在想其他人,是不是? 甜派? The Awful Truth (1937)
I don't love him, and I probably never did.[CN] 我不爱他 或许我从来都没有爱过他 The Awful Truth (1937)
He may be a great naturalist - but he's no historian.[CN] 他或许是位自然学家 但他不是历史学家 Baltic Deputy (1937)
Supposing Aunt Patsy wasn't home?[CN] 或许帕茜阿姨不在家 The Awful Truth (1937)
-Maybe he knocks off early. -Patsy, you wouldn't![CN] 一或许他早已经不做了 一帕茜,你不能去! The Awful Truth (1937)
-Perhaps it is best this way, Mrs. Warriner. -l think so.[CN] 一或许这是最好的办法,华尔纳太太 一我也这样认为 The Awful Truth (1937)
Probably an alias.[CN] 或许是别名 The Awful Truth (1937)
Perhaps I should go and meet him.[CN] 或许我该去接他 Baltic Deputy (1937)
Perhaps you have no sentiment left for me. Look at this.[CN] 或许你对我已经没有感情了 看看这个 The Awful Truth (1937)
Perhaps our marriage means nothing to you.[CN] 或许我们的婚姻 你从来也没有当回事 The Awful Truth (1937)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top