ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exultant

IH0 G Z AH1 L T AH0 N T   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exultant-, *exultant*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exultant(อิกซัล'เทินทฺ) adj. รื่นเริงมาก,ดีอกดีใจมาก

English-Thai: Nontri Dictionary
exultant(adj) ปีติยินดี,ปรีดิ์เปรม,ยินดีปรีดา,ปราโมทย์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   

CMU English Pronouncing Dictionary
EXULTANT    IH0 G Z AH1 L T AH0 N T
EXULTANTLY    IH0 G Z AH1 L T AH0 N T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exultant    (j) ˈɪgzˈʌltənt (i1 g z uh1 l t @ n t)
exultantly    (a) ˈɪgzˈʌltəntliː (i1 g z uh1 l t @ n t l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
意気揚揚;意気揚々[いきようよう(uK), ikiyouyou (uK)] (adj-t,adv-to) (See 揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits [Add to Longdo]
揚揚;揚々[ようよう, youyou] (adj-t,adv-to) (See 意気揚々) triumphant; exultant; in high and proud spirits [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exultant \Ex*ult"ant\, a. [L. exsultans, exsultantis, p. pr. of
   exsultare. See {Exult}.]
   Inclined to exult; characterized by, or expressing,
   exultation; rejoicing triumphantly.
   [1913 Webster]
 
      Break away, exultant, from every defilement. --I.
                          Tay;or.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exultant
   adj 1: joyful and proud especially because of triumph or
       success; "rejoicing crowds filled the streets on VJ Day";
       "a triumphal success"; "a triumphant shout" [syn:
       {exultant}, {exulting}, {jubilant}, {prideful},
       {rejoicing}, {triumphal}, {triumphant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top