ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

vivacious

V AH0 V EY1 SH AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง




ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -vivacious-, *vivacious*, vivaciou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง




English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
vivacious(adj) มีชีวิตชีวา, See also: คล่องแคล่ว, สนุกสนาน, Syn. lively, vital, vivace
vivaciously(adv) อย่างมีชีวิตชีวา, Syn. cheerfully

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
vivacious(วิเว'เชิส) adj. มีชีวิตชีวา, ร่าเริง, คล่องแคล่ว, สนุกสนาน, มีชีวิตยืนนาน., See also: vivaciously adv. vivaciousness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
vivacious(adj) ร่าเริง, มีชีวิตชีวา, สนุกสนาน, เบิกบาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The very vivacious Sister Saint Monique.- ซิสเตอร์ เซนต์ มาลากี Punchline (1988)
- She's so vivacious and bubbly and fun.-หล่อนดูสนุกสนาน ร่าเริง แล้วก็แจ่มใสดีนะ Hope Springs (2003)
The return of the vivacious and elusive Ms. Emily Thorne.การกลับมาของเอมิลี่ ธอร์น Destiny (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คึกคัก[kheukkhak] (v) EN: be vigorous ; be agile ; be active ; be strong ; be robust ; be vivacious ; be energetic ; be gay
สนุก[sanuk] (adj) EN: pleasant ; funny ; fun ; entertaining ; amusing ; vivacious ; diverting ; enjoyable;  FR: plaisant ; agréable ; amusant ; réjouissant ; divertissant ; distrayant
สดใส[sotsai] (adj) EN: bright ; lively ; vivacious ; cheerful  FR: vif ; vivant

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
VIVACIOUS V AH0 V EY1 SH AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
vivacious (j) vˈɪvˈɛɪʃəs (v i1 v ei1 sh @ s)
vivaciously (a) vˈɪvˈɛɪʃəsliː (v i1 v ei1 sh @ s l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
瑞々しい(P);瑞瑞しい;水々しい;水水しい[みずみずしい, mizumizushii] (adj-i) (1) young (and lustrous); fresh; juicy; (2) lively; vivacious; animated; vibrant; (P) [Add to Longdo]
生気溌剌[せいきはつらつ, seikihatsuratsu] (adj-t, adv-to) being full of vitality; being vivacious [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Vivacious \Vi*va"cious\ (?; 277), a. [L. v['i]vax, -acis, fr.
   vivere to live. See {Vivid}.]
   1. Having vigorous powers of life; tenacious of life;
    long-lived. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Hitherto the English bishops have been vivacious
       almost to wonder. . . . But five died for the first
       twenty years of her [Queen Elizabeth's] reign.
                          --Fuller.
    [1913 Webster]
 
       The faith of Christianity is far more vivacious than
       any mere ravishment of the imagination can ever be.
                          --I. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. Sprightly in temper or conduct; lively; merry; as, a
    vivacious poet. "Vivacious nonsense." --V. Knox.
    [1913 Webster]
 
   3. (Bot.) Living through the winter, or from year to year;
    perennial. [R.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Sprightly; active; animated; sportive; gay; merry;
     jocund; light-hearted.
     [1913 Webster] -- {Vi*va"cious*ly}, adv. --
     {Vi*va"cious*ness}, n.
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 vivacious
   adj 1: vigorous and animated; "a vibrant group that challenged
       the system"; "a charming and vivacious hostess"; "a
       vivacious folk dance" [syn: {vibrant}, {vivacious}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?



Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top