Search result for

be pleased

(50 entries)
(0.0106 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -be pleased-, *be pleased*, be pleas, be please
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Why would I be pleased?ทำไมข้าจะต้องพอใจ? The Other Boleyn Girl (2008)
Old Capricorn will be pleased.ลุงคาปริคอร์นต้องดีใจแน่ๆ เลย Inkheart (2008)
But you'll be pleased to know that everyone associated with this group is either in custody or already enjoying their much-hyped afterlife.แต่ท่านควรรู้ว่า สมาชิกทุกคนของกลุ่มนี้ คงต้องเอาเงินไปใช้ชาติหน้า WarGames: The Dead Code (2008)
BETA: Oh, man, Master will not be pleased.พรรคพวก เจ้านายจะต้องไม่ชอบแน่ Up (2009)
I can't imagine General Juma will be pleased to learn that you're abandoning your mission.ผมนึกไม่ออกเลยว่านายพลจูม่าจะโมโหแค่ไหน ที่คุณละทิ้งภารกิจนี้ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Mrs. West, you'll be pleased to hear that the fish from this region is a particularly powerful aphrodisiac.คุณเวสต์ คุณจะพอใจมากที่รู้ว่าเป็นปลาท้องถิ่น ซึ่งให้พลังงานทางเพศ Confessions of a Shopaholic (2009)
BUT SHE'D BE PLEASED THAT YOU CAUGHT HIM.แต่เธอคงดีใจ ที่คุณจับเขาได้ Zoe's Reprise (2009)
I'm sure your employers will be pleased.ฉันมั่นใจว่าผู้จ้างวาน จะต้องพอใจมาก Shake and Fingerpop (2009)
I'm sure you'll be pleased to know you're in charge of the new Intersect project, working in tandem with Agent Larkin.ฉันแน่ใจ ว่าคุณจะพอใจ ที่ได้รู้ว่า คุณต้องรับผิดชอบ โครงการอินเตอร์เซกตัวใหม่ ทำงานร่วมกับสายลับลาร์กกิ้น Chuck Versus the Ring (2009)
Laguerta will be pleased.ลากัวร์ต้าจะต้องพอใจ If I Had a Hammer (2009)
I used some initiatives. I thought you'd be pleasedข้าเป็นคนริเริ่มเอง ข้าคิดว่าท่านจะเมตตา The Nightmare Begins (2009)
Anyway, you'd be pleased to know that Lustrate played in his role perfectlyช่างมันเถอะ... คุณคงดีใจ ที่รู้ว่าเลสเตรดตีบทแตกกระจาย Sherlock Holmes (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
be pleasedGive her these roses, and she will be pleased.
be pleasedHe will be pleased to help you.
be pleasedI hope you will be pleased with this present.
be pleasedI will be pleased to help you.
be pleasedShe'll be pleased to be here tonight.
be pleasedShe may well be pleased with the success.
be pleasedThis would be a favor, which I would be pleased to return at any time.
be pleasedWe shall be pleased to comply with your request.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สบอารมณ์[V] be pleased with, See also: feel satisfied, feel contented, Syn. ถูกใจ, พอใจ, Ant. ขัดหูขัดตา, Example: ผมรู้สึกสบอารมณ์ตั้งแต่แรกเห็นเธอในงานเต้นรำแล้ว, Thai definition: ถูกอารมณ์หรือต้องอารมณ์
ตรึงตา[V] please the eye, See also: be pleased with, catch one's eyes, Syn. ตรึงตาตรึงใจ, ต้องตา, Example: ความงดงามของปราสาทยังตรึงตาฉันอยู่
สะใจ[V] be satisfied, See also: be pleased, Syn. หนำใจ, สาแก่ใจ, Example: ผมอ่านถึงตรงนี้แล้วสะใจจริงๆ, Thai definition: สมกับที่ใจต้องการ
ปลื้ม[V] be pleased, See also: be overjoyed, be happy, be delighted, be gratified, Syn. ปลาบปลื้ม, ยินดี, Example: นภาศรีปลื้มมากที่ลูกชายสอบเป็นปลัดอำเภอได้, Thai definition: เบิกบานยินดีมาก
ปลื้มใจ[V] be pleased, See also: be glad, be delighted, be gratified, Example: เมื่อเขาพบว่าเพื่อนๆ ต่างชาติของเขาชื่นชมในประเทศของเขา ก็ทำให้เขาปลื้มใจอย่างยิ่ง, Thai definition: ปิติและเบิกบานใจ
ปลาบปลื้ม[V] be delighted, See also: be pleased, be glad, joy, exult, rejoice, Syn. ปลื้มใจ, ปลื้มเปรม, ปลื้มปิติ, Example: สมเด็จพระเทพฯ ทรงมีรับสั่งอย่างไม่ถือพระองค์ ทำให้คณะของสื่อมวลชน และพสกนิกรที่มาเข้าเฝ้าปลาบปลื้มเป็นอย่างยิ่ง, Thai definition: มีความรู้สึกยินดีแล่นวาบเข้าหัวใจ
ปิติ[V] be glad, See also: be pleased, be delighted, Syn. ยินดี, ดีใจ, ปลาบปลื้ม, ปีติ, Example: ผู้เป็นแม่เฝ้ามองดูความสุขที่ลูกได้รับจากตนอย่างปลื้มปิติ
พอใจ[V] satisfy, See also: be pleased, be content, Syn. พึงใจ, สมใจ, Example: หัวหน้าพอใจการทำงานของสุนทรมาก, Thai definition: ได้ตามที่ต้องการ, ได้ตามที่ประสงค์
อิ่มใจ[V] be pleased, See also: be delight, be glad, Syn. อิ่มอกอิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี, Example: ข้าพเจ้าทำบุญทำเสร็จแล้ว รู้สึกอิ่มใจ เพราะได้บุญ
อิ่มอกอิ่มใจ[V] be delighted, See also: be pleased, be glad, be proud of oneself, Syn. สุขใจ, อิ่มใจ, ปลื้มใจ, สบายใจ, ภูมิใจ, ปีติยินดี, Example: เหล่าศิลปินต่างรู้สึกอิ่มอกอิ่มใจที่ได้หยิบยื่นศิลปะที่ดีให้กับประชาชน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชื่นชมยินดี[v.] (cheūnchomyindī) EN: be pleased with ; be exultant ; be satisfied with ; be happy ; be thrilled ; rejoice   
ชื่นชอบ[v.] (cheūnchøp) EN: be satisfied ; be pleased ; impress ; like ; love ; be fond of   FR: être passionné ; être enthousiaste
ชอบ[v.] (chøp) EN: like ; be fond of ; admire ; be pleased ; enjoy ; fancy   FR: aimer ; apprécier ; affectionner ; se plaire (à) ; se complaire (à) ; se délecter
ชอบใจ[v.] (chøpjai) EN: content ; be gratified ; be pleased ; be satisfied ; like   FR: être content ; être satisfait
อิ่มเอม[v. exp.] (im-ēm) EN: be delighted ; be pleased   
อิ่มใจ[v.] (imjai) EN: be pleased ; be delight ; be glad ; be contented   FR: être comblé ; être assouvi
อิ่มอกอิ่มใจ[v. exp.] (im ǿk imjai) EN: be delighted ; be pleased ; be glad ; be proud of oneself   
เจริญใจ[v. exp.] (jaroēnjai) EN: be pleased ; be happy ; be highly delighted ; be joyful   FR: être heureux
จุใจ[v.] (jujai) EN: be satisfied ; be pleased ; be thrilled   FR: être comblé ; être aux anges
กริ่ม[v.] (krim) EN: be happy ; be pleased ; be satisfied ; be contented   

Japanese-English: EDICT Dictionary
お気に召す;御気に召す[おきにめす, okinimesu] (exp,v5s) (hon) (See 気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
一人悦に入る[ひとりえつにいる, hitorietsuniiru] (exp,v5r) to be pleased with oneself; to chuckle with delight [Add to Longdo]
悦に入る[えつにいる, etsuniiru] (exp,v5r) to be pleased; to gloat; to glow with self-satisfaction [Add to Longdo]
喜ぶ(P);悦ぶ;歓ぶ;慶ぶ;欣ぶ[よろこぶ, yorokobu] (v5b,vi) (1) to be delighted; to be glad; to be pleased; (2) to congratulate; (3) (See 喜んで) to gratefully accept; (P) [Add to Longdo]
気に召す[きにめす, kinimesu] (exp,v5s) (obsc) (See お気に召す) to like; to prefer; to be pleased by [Add to Longdo]
気に染む[きにそむ, kinisomu] (exp,v5m) to like; to suit; to be pleased with [Add to Longdo]
気に入る(P);気にいる[きにいる, kiniiru] (v5r,exp) to be pleased with; to suit; (P) [Add to Longdo]
気をよくする;気を良くする[きをよくする, kiwoyokusuru] (exp,vs-i) to be pleased; to be in a good mood [Add to Longdo]
心にかなう;心に適なう;心に叶う[こころにかなう, kokoronikanau] (exp,v5u) to be pleased with; to suit [Add to Longdo]
心に染む[こころにそむ, kokoronisomu] (exp,v5m) to be pleased with; to suit [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top