ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

exude

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -exude-, *exude*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
exude(vt) ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep
exude(vi) ไหลซึมออก, See also: ซึมออกมา, Syn. ooze, seep

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
exude(อิก?ิวดฺ', อิกซิวดฺ') v. ซึมออก, ไหลซึมออก, ทำให้กระจาย., Syn. ooze

English-Thai: Nontri Dictionary
exude(vi) ออกมาเป็นหยดๆ, ไหลซึมออกมา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
exudeซึมเยิ้ม (ข้น) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Probably because I exude confidence.อาจจะเป็นเพราะความมั่นใจของผม The Apology Insufficiency (2010)
Said is at my body exudes one kind of light.เธอคิดว่าฉันจะโดดเดี่ยวเพราะเรื่องนั้นหรอ Spellbound (2011)
You should exude pure evil, born of a blackened soul.คุณต้องปล่อยออร่าปีศาจซึ่งมาจากจิตวิญญาณอันดำมืดของคุณ Neighborhood Watch (2012)
The man does exude presence.คนที่ไม่แสดงตนคาย Empty Hands (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
คาย[khāi] (v) EN: emit ; give off ; evolve ; eject ; exude ; disgorge ; discharge ; exude ; spew ; regurgitate  FR: rejeter ; émettre ; dégager ; éjecter ; exsuder ; cracher
ซาบ[sāp] (v) EN: seep ; ooze ; exude  FR: s'infiltrer ; s'écouler ; suinter
เยิ้ม[yoēm] (v) EN: ooze ; seep ; exude ; be sticky ; be wet ; be brimful ; moist  FR: suinter ; perler ; exsuder

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
exude
exuded
exudes

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
exude
exuded
exudes

Japanese-English: EDICT Dictionary
しみ出る;染み出る;滲み出る(oK)[しみでる, shimideru] (v1, vi) (See にじみ出る) to ooze; to exude; to percolate; to soak through [Add to Longdo]
滲み出る;にじみ出る[にじみでる, nijimideru] (v1, vi) (See 染み出る) to exude; to ooze; to seep out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exude \Ex*ude"\, v. t. [imp. & p. p. {Exuded}; p. pr. & vb. n.
   {exuding}.] [L. exudare, exsudare, exudatum, exsudatum, to
   sweat out; ex out + sudare to sweat: cf. F. exuder, exsuder.
   See {Sweat}.]
   To discharge through pores or incisions, as moisture or other
   liquid matter; to give out.
   [1913 Webster]
 
      Our forests exude turpentine in . . . abundance. --Dr.
                          T. Dwight.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Exude \Ex*ude"\, v. i.
   To flow from a body through the pores, or by a natural
   discharge, as juice.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 exude
   v 1: release (a liquid) in drops or small quantities; "exude
      sweat through the pores" [syn: {exude}, {exudate},
      {transude}, {ooze out}, {ooze}]
   2: make apparent by one's mood or behavior; "She exudes great
     confidence"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top