ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หน้าใหญ่

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หน้าใหญ่-, *หน้าใหญ่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หน้าใหญ่[V] flaunt, See also: flash, show off, swank, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่ใจโต, Example: ในครั้งนั้นไม่มีใครทำหน้าใหญ่พยายามชิงบทบาทนำในฐานะผู้บัญชาการทหารร่วมเหมือนในครั้งนี้, Thai definition: เจ้าหน้าจนลืมฐานะ
หน้าใหญ่ใจโต[ADJ] generous, See also: magnanimous, Syn. ใจกว้าง, หน้าใหญ่, Example: คนที่หน้าใหญ่ใจโตอย่างเขาทำอะไรก็ดูใหญ่ดูโตไปหมด, Thai definition: ใจกว้างมากเกินไป

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หน้าใหญ่ใจโตว. มีใจกว้างใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเกินตัวเพื่ออวดมั่งมี เช่น เขาชอบทำหน้าใหญ่ใจโตทั้ง ๆ ที่มีเงินน้อย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hunt would pore over the masterpieces of world literature, writing down the great thoughts of mankind in a massive steel bound journal, while his faithful dog Cosmo dozed at his feet.ฮันท์เฝ้าศึกษาความเป็นไปของหัวหน้าใหญ่ บันทึกสิ่งต่างๆที่สำคัญไว้ ในทุกสิ่งที่พบระหว่างเดินทาง The Cement Garden (1993)
- Big Chief.- หัวหน้าใหญ่ Four Brothers (2005)
What did Big Boss tell you?หัวหน้าใหญ่บอกคุณว่าไงบ้าง My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Big Boss wants me to guide him.หัวหน้าใหญ่ต้องการคุณไปเป็นไกด์ให้เขา My Wife Is a Gangster 3 (2006)
I heard that Big Boss is planning to extend the business.ฉันได้ยินว่าหัวหน้าใหญ่ กำลังวางแผนเพื่อขยายธุรกิจ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
- Hong Kong girl. - She came here to see Big Boss.สาวฮ่องกง เธอมาพบหัวหน้าใหญ่ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Then when you see Big Boss later, tell him just that.คราวหน้า ถ้าเธอพบหัวหน้าใหญ่ของเรา เธอบอกอย่างนี้นะ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Call Big Boss.เรียกหัวหน้าใหญ่ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Big Boss said I beat up Parrotfish last night.หัวหน้าใหญ่พูดว่า ฉันจัดการพวกปลานกแก้วเมื่อคืน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
And why Big Boss would put her on Ki-chul.และทำไมหัวหน้าใหญ่ น่าจะไปจับเธอที่กิชุน My Wife Is a Gangster 3 (2006)
Let Big Boss take a rest in peace.ให้หัวหน้าใหญ่หยุดพักอย่างเป็นสุขเถอะ My Wife Is a Gangster 3 (2006)
What if the one who's trying to kill you is Big Boss? What?ถ้ามีคนพยายามฆ่าคุณ เป็นหัวหน้าใหญ่ละ? My Wife Is a Gangster 3 (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หน้าใหญ่[v.] (nāyai) EN: flaunt   
หน้าใหญ่ใจโต[adj.] (nāyaijaitō) EN: generous   

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top