ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

   
79 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -学-, *学*
Chinese Characters: Make-Me-a-Hanzi Dictionary
[学, xué, ㄒㄩㄝˊ] learning, knowledge, science; to study, to go to school; -ology
Radical: Decomposition: 冖 (mì ㄇㄧˋ)  子 (zi ㄗ˙) 
Etymology: [ideographic] A building 冖 where children 子 study; ⺍ provides the pronunciation,  Rank: 66

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xué, ㄒㄩㄝˊ, / ] learn; study; science; -ology, #508 [Add to Longdo]
[xué sheng, ㄒㄩㄝˊ ㄕㄥ˙, / ] student; school child, #282 [Add to Longdo]
[xué xí, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧˊ, / ] to learn; to study, #362 [Add to Longdo]
[xué xiào, ㄒㄩㄝˊ ㄒㄧㄠˋ, / ] school; CL:所[suo3], #416 [Add to Longdo]
[kē xué, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ, / ] science; scientific knowledge; scientific, #737 [Add to Longdo]
[dà xué, ㄉㄚˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] university, #919 [Add to Longdo]
[jiào xué, ㄐㄧㄠˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] teacher and student; education, #1,074 [Add to Longdo]
[tóng xué, ㄊㄨㄥˊ ㄒㄩㄝˊ, / ] (fellow) classmate, #1,270 [Add to Longdo]
[xué huì, ㄒㄩㄝˊ ㄏㄨㄟˋ, / ] to learn; to master; institute; learned society; (scholarly) association, #1,607 [Add to Longdo]
[xué yuàn, ㄒㄩㄝˊ ㄩㄢˋ, / ] college; educational institute; school; faculty, #2,091 [Add to Longdo]

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
[がっき, gakki] (n) เทอม,ภาคเรียน
[がっこう, gakkou] (n) โรงเรียน
[がくせい, gakusei] (n) นักเรียน, นิสิต, นักศึกษา, See also: S. 生徒,
[がくしゃ, gakusha] (n) นักวิชาการ
[がくひ, gakuhi] (n) ค่าเทอม ค่าเล่าเรียน
[がくぶ, gakubu] (n) คณะวิชา (ในมหาวิทยาลัย)
[がくちょう, gakuchou] (n) อธิการบดี(ของมหาวิทยาลัย)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
[がくし, gakushi] (n) ผู้จบการศึกษาปริญญษตรี
[がくれき, gakureki] (n) ประวัติการศึกษา
[がっけん, gakken] (n) การเรียนและการค้นคว้า
[がくせい, gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา
[がくせい, gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา
[がくせい, gakusei, gakusei , gakusei] (n ) นักเรียน, นักศึกษา

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
[がくない, gakunai] Thai: อยู่ภายในบริเวณสถานศึกษา เช่น โรงเรียน, วิทยาสัย หรือ มหาวิทยาลัย English: within the school
[まなび, manabi] Thai: การเรียน English: Study
[まなぶ, manabu] Thai: เรียน
[がっかい, gakkai] Thai: การประชุมสัมมนาทางวิชาการ English: academic meeting
園際[がくえんさい, gakuensai] Thai: งานฉลองประจำปีของโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัยมักจัดในช่วงวันวัฒนธรรมปลายเดือนพฤศจิกายน English: school festival

Japanese-English: EDICT Dictionary
[がく, gaku] (n) learning; scholarship; erudition; knowledge; (P) [Add to Longdo]
がある;が有る[がくがある, gakugaaru] (exp,v5r-i) (See のある) to have learning; to be educated [Add to Longdo]
のある;の有る[がくのある, gakunoaru] (exp,adj-f) (See がある) educated; learned; schooled [Add to Longdo]
の独立[がくのどくりつ, gakunodokuritsu] (n) freedom of learning [Add to Longdo]
[まなび, manabi] (n) learning; study [Add to Longdo]
びの園[まなびのその, manabinosono] (n) educational institution [Add to Longdo]
びの庭[まなびのにわ, manabinoniwa] (n) school [Add to Longdo]
び舎[まなびや, manabiya] (n) school; school building; schoolhouse [Add to Longdo]
び取る[まなびとる, manabitoru] (v5r) to collect information; to gather knowledge [Add to Longdo]
び直す[まなびなおす, manabinaosu] (v5s,vt) to relearn; to brush up [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
"Are you students?" "Yes, we are."「あなた達は生ですか」「はい、そうです」
"Yes, I was," said the student.「いいえ、いました」とその生は答えた。
"How far is it from here to your school?" "It's about ten minute's walk."「ここから校までどのくらいかかりますか」「歩いて約10分です」
When did the word "biotechnology" come into common use?「バイオテクノロジー(人間工)」という言葉が普通に使われるようになったのは、いつ頃ですか。
"Haven't we met somewhere before?" asked the student.「以前にどこかで会ったことがありませんか」とその生はたずねた。
"What did the professor talk about?" the student asked.「教授は何について話していました?」と生はたずねた。
"Are you a Japanese student?" "Yes, I am."「君は日本人の生ですか」「はい、そうです」 [M]
"Did you hear the lecture in that class yesterday?" asked the student.「昨日あの授業の講義を聞いていましたか」と生がたずねた。
So-called "winter time" is expected to enhance the college reform.「冬の時代」が大改革の起爆剤となってくれればと思う。
As many as ten students failed the exam.10人もの生が試験に落ちた。
As many as ten students stood up all at once.10人もの生が全く同時に立ち上がった。
I hope I'll have learned a great deal about it in ten years.10年もすればそれについて多くのことをべると思う。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
She can read up to gah, nah, dah, lah, mah, bah, sah.[CN] 她已经会了 Episode #1.2 (2004)
- With math.[CN] -  Here Comes the Boom (2012)
What would this stupid world be without...[JA] この世に校なくして... Pinocchio (1940)
Students.[CN] 生啊 Life Is Sweet (1990)
If she can't read, how is she not stupid?[CN] 她是因为还没全部 Episode #1.2 (2004)
School![JA] 校? Pinocchio (1940)
Oh, well, he can't get in much trouble between here and school.[JA] でも校は近いし 心配ないだろう Pinocchio (1940)
School, a noble institution.[JA] 校は大事なものだぞ Pinocchio (1940)
"Learn"?[CN]  You Are the Apple of My Eye (2011)
- I'm going to school.[JA] 校へ行くの Pinocchio (1940)
Look, Giddy, a man of letters.[JA] 見ろ 者の先生だ Pinocchio (1940)
Oh, those! They are your schoolmates, girls and boys.[JA] 同じ校に通う子供たちだ Pinocchio (1940)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
[まなぶ, manabu] to learn [Add to Longdo]
位論文[がくいろんぶん, gakuironbun] thesis, dissertation [Add to Longdo]
[がくしゅう, gakushuu] learning (vs), studying, tutorial [Add to Longdo]
習プログラム[がくしゅうプログラム, gakushuu puroguramu] learning program, on-screen tutorial [Add to Longdo]
習機械[がくしゅうきかい, gakushuukikai] learning machine [Add to Longdo]
術論文[がくじつろんぶ, gakujitsuronbu] scientific, technical paper [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[まなぶ, manabu] WISSENSCHAFT, STUDIUM [Add to Longdo]
[まなぶ, manabu] Wissenschaft, Studium [Add to Longdo]
[まなぶ, manabu] lernen [Add to Longdo]
[がっかい, gakkai] wissenschaftliche_Gesellschaft [Add to Longdo]
[がくい, gakui] akademischer_Grad [Add to Longdo]
[がくゆう, gakuyuu] Schulfreund, Kommilitone [Add to Longdo]
[がくもん, gakumon] Wissenschaft [Add to Longdo]
[がくえん, gakuen] Lehranstalt [Add to Longdo]
[がくし, gakushi] Akademiker, Universitaetsabsolvent [Add to Longdo]
[がっき, gakki] Semester, Trimester [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top